Z A K ON

ZA

JAVNOTO PRAVOBRANITELSTVO

 

I. OSNOVNI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se osnova Javno pravobranitelstvo na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: Javno pravobranitelstvo), se ureduva organizacijata i nadle`nosta i se utvrduvaat uslovite i postapkata za imenuvawe i razre{uvawe na javniot pravobranitel i zamenici na javniot pravobranitel.

^len 2

Javnoto pravobranitelstvo se osnova kako slu`ba na Vladata na Republika Makedonija koja prezema so zakon opredeleni merki i pravni sredstva zaradi pravna za{tita na imotnite prava i interesi na Republika Makedonija i vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon.

^len 3

Javnoto pravobranitelstvo gi vr{i svoite funkcii vrz osnova i vo ramkite na Ustavot i zakonot.

^len 4

Funkcijata na Javnoto pravobranitelstvo ja vr{i javniot pravobranitel na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: javen pravobranitel).

Javniot pravobranitel ima zamenici.

Vladata na Republika Makedonija utvrduva kriteriumi za opredeluvawe na brojot na zamenicite na javnite pravobraniteli i go opredeluva brojot na zamenicite na javnite pravobraniteli.

^len 5

Javniot pravobranitel ja zastapuva Republika Makedonija i nejzinite organi pred sudovite, drugi organi i pravni lica i pred stranskite sudovi i stranski organi vo imotno-pravnite sporovi so stranski fizi~ki ili pravni lica.

Javniot pravobranitel mo`e da ovlasti lice rabotnik vo dr`aven organ so polo`en pravosuden ispit, koj raboti na pravni raboti da zastapuva pred sudovite, drugi organi i pravni lica vo imotno-pravnite sporovi.

Javniot pravobranitel, ako spored propisite na stranskata dr`ava, ne mo`e neposredno da zastapuva pred nejzinite sudovi i drugi organi, }e se ovlasti drugo lice koe spored propisite na soodvetnata dr`ava vo opredelen predmet mo`e da go zameni vo zastapuvaweto.

 

II. NADLE@NOST

^len 6

Javniot pravobranitel go pretstavuva Javnoto pravobranitelstvo, rakovodi so negovata rabota i gi prezema dejstvijata za koi e ovlasten so ovoj i drug zakon.

Javniot pravobranitel za svojata rabota i rabotata na Javnoto pravobranitelstvo i odgovara na Vladata na Republika Makedonija.

Koga javniot pravobranitel e otsuten ili spre~en da ja izvr{uva svojata funkcija go zamenuva zamenik koj {to toj }e go opredeli ili zamenikot opredelen so godi{niot raspored za rabota.

Javniot pravobranitel i zamenikot na javniot pravobranitel se dol`ni da go ~uvaat ugledot na funkcijata {to ja vr{at.

^len 7

Zamenikot na javniot pravobranitel mo`e da gi prezema site dejstvija vo postapka pred sud, drug organ ili pravni lica za koj so zakon e ovlasten javniot pravobranitel.

Zamenikot na javniot pravobranitel za svojata rabota mu odgovara na javniot pravobranitel i na Vladata na Republika Makedonija.

^len 8

Dr`avnite organi se dol`ni da mu dostavuvaat na javniot pravobranitel podatoci i izvestuvawa zaradi pravna za{tita na imotnite prava i interesi na Republikata.

^len 9

Javniot pravobranitel po pra{awa od zna~ewe za ostvaruvawe na funkcijata i po pra{awa od zaedni~ki interes sorabotuva so sudovite, drugite organi i pravni lica.

^len 10

Dr`avnite organi na Republika Makedonija go izvestuvaat javniot pravobranitel za sekoj imotno-praven spor so doma{ni ili stranski fizi~ki i pravni lica.

Izvestuvaweto od stav 1 na ovoj ~len se dostavuva najdocna vo rok od tri dena po nastanuvawe na sporot.

Izvestuvaweto sodr`i podatoci za strankite, predmetot i vrednosta na sporot, pravniot odnos od koj nastanal sporot i drugi potrebni podatoci.

^len 11

Javniot pravobranitel pred poveduvaweto postapka pred sud prezema potrebni dejstvija zaradi spogodbeno re{avawe na sporniot imotno-praven odnos.

Liceto koe }e odlu~i da povede sudska postapka protiv Republika Makedonija, mo`e da se obrati do javniot pravobranitel zaradi spogodbeno re{avawe na sporniot odnos. Javniot pravobranitel se proiznesuva po predlogot za spogodbeno re{avawe na sporniot odnos vo rok od 15 dena. Dokolku vo toj rok toa ne se proiznese, se smeta deka ne e prifaten predlogot na liceto za spogodbeno re{avawe na sporniot odnos .

^len 12

Ako javniot pravobranitel oceni deka ne treba da se povede postapka pred sud ili drug organ ili treba da se povle~e tu`ba, se otka`e od tu`benoto barawe ili od predlog za izvr{uvawe, da se priznae barawe na protivnata stranka ili da se sklu~i poramnuvawe, }e pobara od dr`avniot organ {to go zastapuva da se izjasni za natamo{noto zastapuvawe.

Ako me|u javniot pravobranitel i dr`avniot organ {to go zastapuva ne se postigne soglasnost za pra{awata od stav 1 na ovoj ~len, javniot pravobranitel }e pobara za toa da odlu~i Vladata na Republika Makedonija.

^len 13

Koga vo tekot na postapkata sudovite i drugi organi }e utvrdat deka e potrebno da se prezemat merki za za{tita na imotnite prava i interesi na Republikata i nejzinite organi, bez odlagawe }e go izvestat javniot pravobranitel zaradi prezemawe na so zakon opredeleni dejstvija i merki.

^len 14

Tro{ocite za zastapuvawe od strana na javniot pravobranitel se opredeluvaat spored Tarifata za nagrada i nadomestok na tro{ocite za rabota na advokatite.

Sredstvata naplateni na ime tro{oci za zastapuvawe se prihod na Buxetot na Republika Makedonija.

 

III. ORGANIZACIJA

^len 15

Vr{eweto na javno-pravobranitelskata funkcija na teritorijata na Republika Makedonija se izvr{uva preku javniot pravobranitel i negovite zamenici, za podra~jata na op{tinite koi se utvrduvaat so odluka na Vladata na Republika Makedonija.

 

IV. IMENUVAWE

^len 16

Vladata na Republika Makedonija go imenuva i razre{uva javniot pravobranitel i negovite zamenici.

^len 17

Vladata na Republika Makedonija go oglasuva imenuvaweto na javniot pravobranitel i zamenikot na javniot pravobranitel vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" i dnevniot pe~at najdocna 15 dena od vleguvaweto vo sila na odlukata za opredeluvawe na brojot na zamenicite na javnite pravobraniteli odnosno vedna{ po upraznuvaweto na mestoto javen pravobranitel ili zamenik na javen pravobranitel.

So oglasot se izvestuvaat zainteresiranite kandidati vo rok od 15 dena od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" da podnesat prijava do Vladata na Republika Makedonija.

^len 18

Za javen pravobranitel i zamenik na javen pravobranitel mo`e da bide imenuvan dr`avjanin na Republika Makedonija koj gi ispolnuva op{tite uslovi opredeleni so zakon za zasnovawe raboten odnos vo dr`aven organ, koj e diplomiran pravnik so polo`en pravosuden ispit i koj u`iva ugled za vr{ewe na javno-pravobranitelskata funkcija.

Pokraj uslovite od stav 1 na ovoj ~len za javen pravobranitel liceto treba da bide i istaknat pravnik i da ima rabotno iskustvo so potvrdeni rezultati po polo`eniot pravosuden ispit na pravni raboti nad 12 godini, a za zamenik na javen pravobranitel liceto treba da ima iskustvo so potvrdeni rezultati po polo`eniot pravosuden ispit na pravni raboti nad tri godini.

^len 19

Javniot pravobranitel, odnosno zamenikot na javniot pravobranitel se imenuva za vreme od ~etiri godini so pravo povtorno da bide imenuvan.

 

V. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 20

Javnoto pravobranitelstsvo na Makedonija prodol`uva so rabota kako slu`ba na Vladata na Republika Makedonija spored organizacijata i nadle`nosta uredeni so ovoj zakon i soglasno so op{tite akti za organizacija i za sistematizacija na rabotite i zada~ite na javnoto pravobranitelstvo od 1 januari 1998 godina.

Op{tinskite javni pravobranitelstva i Javnoto pravobranitelstvo na grad Skopje prestanuvaat so rabota so denot na primenata na ovoj zakon.

 

^len 21

Rabotnicite, opremata, inventarot, rabotnite prostorii, vozila i drug vid inventar, arhivata, dokumentacijata i sredstvata za rabota na op{tinskite javni pravobranitelstva i Javnoto pravobranitelstvo na Grad Skopje {to prestanuvaat so rabota, soglasno so odredbite na ovoj zakon gi prezema Javnoto pravobranitelstvo.

^len 22

Op{tite akti za organizacija i rabota i za sistematizacija na rabotite i zada~ite na Javnoto pravobranitelstvo, javniot pravobranitel }e gi donese vo rok od 30 dena po negovoto imenuvawe.

^len 23

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prstanuva da va`i Zakonot za javnoto pravobranitelstvo ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 9/77, 6/81, 46/82, 11/87 i 10/90).

^len 24

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", a }e se primenuva od 1 januari 1998 godina.