Zakon za pomiluvawe

^len 1

Pretsedatelot na Republika Makedonija dava polimuvawe na poimeni~no opledeleni lica za krivi~ni dela predvideni so zakoni na Republika Makedonija, soglasno so odredbite na Krivi~niot zakon i odredbite na ovoj zakon.

^len 2

Postapkata za pomiluvawe se poveduva po molba na osudenoto lice ili po slu`bena dol`nost.

Vo korist na osudenoto lice molbata za poliluvawe mo`e da podnesat bra~niot drugar, rodnina po krv vo prva linija, brat, sestra, posvoitel, posvoenik, hranitel ili staratel.

Postapkata za pomiluvae po slu`bena dol`nost ja poveduva Ministerot za pravosudstvo i uprava.

^len 3

Postapkata za pomiluvawe za osloboduvawe od krivi~no gonewe se poveduva samo po slu`bena dol`nost i mo`e da se povede vo sekoj stadium na krivi~na postapka.

Postapkata od stavot 1 na ovoj ~len ja poveduva Ministerot za pravosudstvo i uprava.

^len 4

Postapkata za pomiluvawe e itna.

^len 5

Molbata za pomiluvawe se podnesuva do Pretsedatelot na Republikata, preku sudot {to ja izrekol presudata vo prv stepen.

Koga molbata za pomiluvawe e podnesena do drug organ ili institucija, tie se dol`ni bez odlagawe da mu dostavat na nadle`niot sud.

Molbata za pomiluvawe liceto koe se nao|a na izr`uvawe na kazna, ja upatuva preku upravata na kazeneno-popravnata ustanova, koja vedna{ po priemot zaedno so izve{taj za povedenieto na osudeno lice i drugi podatoci od zna~ewe za re{avawe, ja dostavuva do nadle`niot sud.

Koga molbata za pomiluvawe za lice {to ja izdr`uva kaznata e upatena neposredno do sudot, istiot izve{taj i podatocite od stavot 3 na ovoj ~len vedna{ po priemot na molbata }e gi pobara od kazneno-popravnata ustanova vo koja liceto }e ja izdr`uva kaznata.

^len 6

Molbata za pomiluvawe mo`e da se podnese po pravosilnost na presudata.

Molbata za pomiluvawe mo`e povtorno da se podnese po istekot na tri meseci, koga e izre~ena kazna zatvor ili maloletni~ki zatvor vo traewe od edna godina po istekot na {est meseci, koga izre~enata kazna e nad edna do tri godini, a koga e izre~ena povisoka kazna od tri godini, po istekot na edna godina.

^len 7

Sudot so re{enie ja otfrla molbata za pomiluvawe podnesena od neovlasteno lice, odnosno koga pomiluvaweto e nedozvoleno ili koga povtorno e podnesena molba za pomiluvawe pred istekot na opredeleniot rok.

Protiv re{enieto od stavot 1 na ovoj ~len dozvolena e `alba do povisokiot sud vo rok od osum dena od dostavuvaweto na re{enieto. POvisokiot sud po `albata odlu~uva soglasno so odredbite na Zakonot za krivi~na postapka, propi{ani za `alba protiv re{enieto.

^len 8

Vo postapkata za pomiluvawe sudot i drugite nadle`ni organi mo`at da soberat podatoci i izvestuvawa potrebni za re{avawe po molbata i od drugi organi i institucii.

Sudot pred da ja dostavi molbata za pomiluvawe do Ministestvoto za pravosudstvo i urava gi proveruva faktite i okolnostite va`ni za re{avawe, na koi se povikuva i odnositelot vo molbata i izvestajot za toa gi prilo`uva kon molbata.

^len 9

Ministerot za pravosudstvo i uprava vedna{ po priemot ja razgleduva molbata i drugite spisi i zaedno so svojot predlog ja dostavuva do Pretsedatelot na Republikata.

^len 10

Sudot, odnosno Ministestvoto za pravosudstvo i uprava ja zapira postapkata za pomiluvawe, ako osudenoto lice ja izdr`alo kaznata, ili ako prestanala pravnata posledica na osudata ili merkata na bezbednost.

^len 11

Pretsedatelot na Republikata po isklu~ok mo`e da dava pomiluvawe i bez sproveduvawe na postapkata za pomiluvawe propi{ana so ovoj zakon koga e toa od interes za Republikata, ili koga posebni okolnosti {to se odnesuvaat na li~nosta i na krivi~noto delo uka`uvaat deka toa e opravdano.

^len 12

Koga so pomilivawa izre~enata kazna se zamenuva so uslovna osuda, soodvetno }e se primenuvaat odredbite na Krivi~niot zakon za izrekuvawe na uslovna osuda, nejzinoto dejstvo i otpovikuvawe, so toa {to vremeto proveruvawe ne mo`e da trae pove}e od tri godini i {to kon uslovnata osuda ne se odreduva za{titen nadzor, nitu na osudeniot mu se nalo`uva ispolnuvawe na posebni obvrski.

^len 13

Koga so pomiluvaweto se opredeluva bri{ewe na osudata, bri{eweto ne e ograni~eno so vidot na krivi~noto delo, nitu so visinata na izre~enata kazna.

^len 14

Ministerot za pravosudstvo i uprava donesuva Upatstvo za postapuvawe na sudovite i kazneno-popravnite ustanovi po predmetite za pomiluvawe, vo rok od 30 dena od vleguvawe vo sila na ovoj zakon.

^len 15

So denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot za pomiluvawe("Slu`ben vesnik na SRM" broj 15/77).

^len 16

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo "Slu`beniot vesnik na Republika Makedonija"