ZAKON

ZA GRADOT SKOPJE

 

 

So ovoj zakon se ureduva nadle`nosta na Gradot Skopje;

organizacijata i rabotata na negovite organi; neposrednoto u~estvo na gra|anite vo odlu~uvaweto, na~inot na finansiraweto; za{titata na lokalnata samouprava, kako i drugi pra{awa od zna~ewe za Gradot Skopje.

^len 2

Gradot Skopje e posebna edinica na lokalnata samouprava, vo koja gra|anite od podra~jeto na Grad Skopje gi ostvaruvaat zaedni~kite potrebi i interesi {to proizleguvaat od karakterot na Gradot Skopje, kako glaven grad na Republika Makedonija i kako edinstvena prostorna, urbana, ekokomska, politi~ka i ekolo{ka celina.

 

Gradot Skopje vo vr{eweto na nadle`nostite utvrdeni so Ustavot, so ovoj zakon i so drug zakon sorabotuva so op{tinite od podra~jeto na grad Skopje.

^len 4

Podra~jeto na Gradot Skopje go so~inuvaat podra~jata na op{tinite Centar, Kisela Voda, Gazi Baba, Karpo{, ^air, [uto Orizari i \or~e Petrov, vo granicite utvrdeni so ovoj zakon.

Op{tinata Centar go opfa}a centralnoto podra~je na Gradot Skopje vo granicite od vkrstosnicata na ulica "Ivo Lola Ribar" so ulicata ''557" odi po ulicata "557" gi se~e Bulevarot "Partizanski odredi" i ulicata "Ilindenska" prodol`uva po pe{a~kata ulica {to se nao|a me|u Zoolo{kata gradina i prviot del na Gradskiot park, potoa preku pe{a~kiot most na rekata Vardar izleguva na Bulevarot "Jugoslavija", ja opfa}a od severnata strana naselbata Topaana i izleguva na vkrstosnicata na ulicata "Xon Kenedi" so Bulevarot "Makedonsko-Kosovska brigada", prodol`uva po ulicata "Eon Kenedi" do vkrstosuvaweto so ulicata "Cvetan Dimov", potoa po oskata na ulicite "160", "389" i "152-bis" izleguva na Bulevarot "Jugoslavija" prodol`uva po ulicata "375" na delot pred Skopskoto sajmi{te, skr{nuva po prodol`enieto na Bulevarot "Goce Del~ev" do oskata na noviot @elezen most na rekata Vardar, prodol`uva po oskata na novoproektiranata ulica "Boris Kidri~", go se~e Bulevarot "III makedonska brigada",

izleguva na trasata na novoproektiraniot Bulevar "Makedonija", odi po oskata na Bulevarot "Makedonija" do postojniot podvoznik, skr{nuva po oskata na ulicite "Biha~ka" i "437", prodol`uva po dolnite padini na planinata Vodno so toa {to gi opfa}a naselbite Tasino ^e{mi~e, Cve}ara i Vodno, prodol`uva po ulicata "550" do ulicata "Kozle", odi po ulicata "Kozle" do vkrstosnicata so novoproektiranata ulica, koja pominuva me|u naselbite Kozle i Kapi{tec i izleguva navkrstosnicata na ulicata "Ivo Lola Ribar" so ulicata "557".

Op{tinata ^air go opfa}a podra~jeto na KO Butel,

KO Radi{ani, KO Qubanci, KO Quboten i KO Vizbegovo, prodol`uva po Jadranskata magistrala do vkrstosnicata na Bulevarot "Jugoslavija" so Bulevarot "Oktomvriska revolucija", prodol`uva po granicata so op{tina Centar opi{ana vo stav 2 na ovoj ~len, do vkrstosnicata na ulicata "Cvetan Dimov" so ulicata "Hristijan Todorovski-Karpo{", prodol`uva po postojniot pat me|u naselbata @elezara i naselbata Butel II do ogradata na @elezarnicata, prodol`uva po ogradata na @elezarnicata do vkrstosnicata so ulicata "Hristijan Todorovski-Karpo{" i `elezni~kata linija Skopje-Belgrad, prodol`uva po granicite na KO Butel, KO Radi{ani, KO Dolno Orizari, KO Gorno Orizari i KO Vizbegovo. Op{tinata Karpo{ go opfa}a podra~jeto na KO Bardovci, KO Dolno Nerezi, KO Gorno Nerezi, KO Vlae, KO Taftalixe, KO Zloku}ani, KO Dolno Vodno i KO Gorno Vodno, prodol`uva po Jadranskata magistrala do vkrstosnicata so Bulevarot "Oktomvriska revolucija", prodol`uva po Bulevarot "Jugoslavija" do granicata so op{tina Centar, prodol`uva po granicata so op{tina Centar,

opi{ana vo stav 2 na ovoj ~len do trome|eto me|u op{tinite Karpo{, Centar i Kisela Voda i prodol`uva po granicata me|u op{tinite Karpo{ i Kisela Voda opi{ana vo stav 6 na ovoj ~len, i prodol`uva po granicata na op{tina \or~e Petrov opi{ana vo stav 8 na ovoj ~len.

Op{tinata Gazi Baba go opfa}a podra~jeto na KO Inxikovo, KO Trubarevo, KO Stajkovci, KO Cre{evo, KO Bula~ani, KO Stra~inci, KO Ra{tak, KO Smiqkovci, KO Jurumleri, KO Idrizovo i KO Singeli}, prodol`uva po granicata so op{tina Kisela Voda opi{ana vo stav 6 na ovoj ~len do trome|eto na op{tinite Kisela Voda, Centar i Gazi Baba, prodol`uva po granicata na op{tina Centar do trome|eto na op{tinite Centar, ^air i Gazi Baba opi{ani vo stavovite 2 i 3 na ovoj ~len, prodol`uva po granicata na op{tina ^air opi{ana vo stav 3 na ovoj ~len.

 

Op{tinata Kisela Voda go opfa}a podra~jeto na KO Gorno Lisi~e, KO Dolno Lisi~e, KO Usje, KO Dra~evo i naselbata Dra~evo, zapo~nuva od trome|eto me|u op{tinite Centar, Gazi Baba i Kisela Voda (@elezniot most na rekata Vardar), prodol`uva po osovinata

na reguliranoto korito na rekata Vardar do KO Gorno Lisi~e, od trome|eto na op{tinite Centar, Gazi Baba i Kisela Voda, prodol`uva po granicata so op{tina Centar do trome|eto so op{tinite Kisela Voda, Centar i Karpo{ opi{ani vo stav 2 na ovoj ~len i prodol`uva po granicata so op{tina Karpo{ opi{ana vo stav 4 na ovoj ~len.

Op{tinata [uto Orizari go opfa}a podra~jeto na KO Gorno Orizari i KO Dolno Orizari so naselbata [uto Orizari.

Op{tinata Gor~e Petrov go opfa}a podra~jeto na KO Novo Selo, KO Volkovo, KO Niki{tani, KO Orman, KO Ku~kovo, KO Gra~ani, KO Orizari i naselbata \or~e Petrov prodol`uva vo osovinata na mostot preku rekata Vardar na patot za Tetovo, prodol`uva po osovinata na rekata Vardar do novoproektiraniot most na ulicata

 

"1249", prodol`uva po osovinata na ulicata "1249" do raskrsnicata so ulicata "\or~e Petrov" prodol`uva po ulicata "\or~e Petrov" do po~etokot na novoproektiranata ulica "231" prodol`uva na novoproektiraniot spoj, so Bulevarot "Crvena armija" prodol`uva vo pravec na mostot na rekata Lepenec so spojot na ulicata "1462" ("Proleterska"), a pritoa gi tangira zavr{etocite na ulicite "1301" i 1302" (tri pati) i prodol`uva uzvodno po reguliranoto korito na rekata Lepenec.

^len 5

Gradot Skopje zaradi ostvaruvawe na zaedni~kite interesi i vr{eweto na zaedni~kite raboti mo`e da formira zaedni~ki slu`bi, organizacii, javni pretprijatija i javni slu`bi so op{tinite od negovoto podra~je. Za taa cel Gradot Skopje mo`e da zdru`uva sredstva.

II. NADLE@NOSTI NA GRADOT SKOPJE

^len 6

Gradot Skopje samostojno gi vr{i slednive raboti od zna~ewe za Gradot:

1) Donesuva programi za razvoj za pra{awa od svojata nadle`nost;

 

2) Donesuva buxet i zavr{na smetka;

 

3) Donesuva programa za ureduvawe na grade`noto zemji{te vrz osnova na programite za ureduvawe na grade`noto zemji{te {to gi donesuvaat op{tinite Centar, Karpo{, Kisela Voda, ^air, Gazi Baba, [uto Orizari i \or~e Petrov;

4) Vo programata za ureduvawe na grade`noto zemji{te {to ja donesuva Gradot Skopje zadol`itelno se vgraduvaat barawata za izgradba na objekti od interes za Republikata;

5) Gi vr{i rabotite na ureduvawe na grade`noto zemji{te i koristi 60% od sredstvata sobrani od ureduvaweto na grade`noto zemji{te vo gradot, 40% od ovie sredstva sobrani vo op{tinite gi koristat op{tinite Centar, Karpo{, Kisela Voda, ^air, Gazi Baba, [uto Orizari i \or~e Petrov, sekoja na svoeto podra~je;

6) Donesuva programa za koristewe na sredstvata od upotreba na grade`noto zemji{te i utvrduva zoni i sobira zemji{na taksa (gradska renta) vo soglasnost so zakonot po pribaveno mislewe od op{tinite Centar , Karpo{, Kisela Voda, ^air, Gazi Baba, [uto Orizari i \or~e Petrov;

7) Gi opredeluva imiwata na ulicite, plo{tadite, mostovite na rekata Vardar i na drugi infrastrukturni objekti vo Gradot Skopje i vr{i nivno obele`uvawe vo soglasnost so zakon;

8) Ja ureduva izgradbata, rekonstrukcijata i odr`uvaweto na magistralnite i sobirni ulici spored Generalniot urbanisti~ki plan, vo soglasnost so zakon;

9) Organizira snabduvawe so voda za piewe od izvorot Ra{~e i bunarite Nerezi i Bardovci i po celata dol`ina na osnovnata i sekundarna vodovodna mre`a i odvodnuva&eto na otpadnite i atmosferski vodi vo soglasnost so zakon.

10) go ureduva i organizira vr{eweto na rabotite svrzani so javnata ~istota i deponiraweto na smetot vo deponijata "Drisla" i drugite deponii od zna~ewe za Gradot vo soglasnost so zakon;

11) go ureduva i organizira vr{eweto na rabotite svrzani so javnoto osvetluvawe na magistralnite i sobirnite ulici, a op{tinite od podra~jeto na Gradot Skopje gi vr{at ovie raboti za servisnite i stanbenite ulici i ulicite vo naselenite mesta vo soglasnost so zakon;

12) obezbeduvaweto i raspredelbata na sredstvata sobrani za javnoto osvetluvawe na ulicite se delat me|u gradot i op{tinite

od podra~jeto na gradot spored nadle`nosta za ulicite od to~kata 11 na ovoj ~len i vo soglasnost so Zakonot za komunalnite taksi;

13) go ureduva na~inot na odr`uvaweto i koristeweto na Gradskiot park; Parkot "@ena borec"; Park-{umata "Vodno"; Park {umata "Gazi Baba"; postojnite sportsko-rekreativni povr{ini, rekreativnata zona Vodno-Saraj-Matka i za{titeni podra~ja vo soglasnost so zakon i so prostornite i urbanisti~ki planovi;

14) go ureduva i organizira odr`uvaweto na javnoto zelenilo, drvoredite, javnite vodeni povr{ini i javnite fontani na magistralnite i sobirni ulici;

15) go ureduva na~inot na prevoz vo gradskiot i me|uop{tinskiot soobra}aj vo soglasnost so zakon;

16) go ureduva odr`uvaweto na uli~nata i soobra}ajnata signalizacija vo soglasnost so zakon;

17) go ureduva odr`uvaweto na grobi{tata "Butel" i na~inot na koristeweto vo soglasnost so zakon;

18) ja ureduva regulacijata, odr`uvaweto i koristeweto na koritoto na rekata Vardar, kako i odr`uvaweto i rekonstrukcijata na mostovite na rekata Vardar po nejzinoto te~enie na podra~jeto na Gradot Skopje vo soglasnost so zakon;

 

19) vo sorabotka so soodvetnite op{tini go ureduva odr`uvaweto, ureduvaweto i koristeweto na javnite pazari Zelen pazar i Buwakovec vo soglasnost so zakon;

20) go ureduva odr`uvaweto i na~inot na koristeweto na javnite parkirali{ta, osven onie koi se nameneti za redovna upotreba na objektite vo soglasnost so urbanisti~kata dokumentacija;

21) po potreba osnova javni glasila od zna~ewe za Gradot Skopje vo soglasnost so zakon;

22) pokrenuva inicijativi, dava mislewe i predlozi za razvoj na ustanovite od oblasta na kulturata, sportot, socijalnata i detskata za{tita, predu~ili{noto obrazovanie, osnovnata zdravstvena za{tita, za{titata na `ivotnite i bilkite, za{titata i unapreduvaweto na `ivotnata sredina, kako i vo drugi oblasti od zna~ewe za interesite na gra|anite;

23) pottiknuva i sozdava uslovi za razvoj i rabota na zanaet~istvoto, turizmot i ugostitelstvoto;

24) vr{i raboti od oblasta na civilnata za{tita vo soglasnost so zakon;

 

 

25) vr{i oddelni ovlastuvawa vrz dobrata vo op{ta upotreba i vrz prirodnite bogatstva na podra~jeto na Gradot Skopje vo soglasnost so zakon;

26) vo ramkite na svoite nadle`nosti osnova upravni i administrativni organi;

27) za vr{ewe na rabotite od zna~ewe na Gradot Skopje osnova javni slu`bi, javni ustanovi i javni pretprijatija vo soglasnost so zakon i vr{i kontrola nad nivnata rabota;

28) osnova inspekciski organi i slu`bi za oblastite za koi Gradot Skopje ima samostojna nadle`nost vo ureduvaweto i ostvaruvaweto na rabotite od tie oblasti;

29) odreduva prestapi i kazni koga ne se po~ituvaat propisite na Gradot Skopje i

30) vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon.

^len 7

Gradot Skopje vo soglasnost so nadle`nite organi na dr`avnata uprava gi vr{i slednive raboti:

1) donesuva generalen urbanisti~ki plan na koj organot na drkavnata uprava nadle`en za rabotite na urbanizmot dava soglasnost;

2) vo soglasnost so zakon mo`e da osnova, kako i da finansira izgradba, opremuvawe i odr`uvawe na ustanovi od oblasta na kulturata, sportot, socijalnata i detska za{tita, osnovnata zdravstvena za{tita, za{tita na `ivotnite i bilkite, za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina, kako i vo drugi oblasti od zna~ewe za interesite na gra|anite nad nivoto {to go obezbeduva Republikata i

3) sorabotuva so glavnite gradovi na drugite dr`avi i vr{i drugi me|unarodni i protokolarni aktivnosti vo sorabotka so dr`avnite organi.

Vo slu~aite na nedavawe soglasnost vo smisla na to~ka 1 od stav 1 na ovoj ~len od strana na nadle`niot dr`aven organ, sporot me|u Gradot Skopje i nadle`niot dr`aven organ go re{ava nadle`niot sud.

III. NEPOSREDNO U^ESTVO NA GRA\ANITE VO ODLU^UVAWETO

^len 8 Dokolku so ~lenovite 9, 10 i 11 od ovoj zakon poinaku ne e opredeleno na neposrednoto u~estvo na gra|anite vo odlu~uvaweto za pra{awa od zna~ewe za Gradot Skopje, soodvetno se primenuvaat

odredbite na ~lenovite 20, 21 i 23 od Zakonot za lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 52/95).

^len 9

 

^len 10

Sobir na gra|ani svikuva gradona~alnikot na Gradot Skopje na svoja inicijativa ili na barawe od najmalku 7% od izbira~ite od podra~jeto na Gradot Skopje.

^len 11

Sovetot na Gradot Skopje e dol`en da raspi{e referendum na barawe od najmalku 15% od izbira~ite od podra~jeto na Gradot Skopje na na~in utvrden so statutot na Gradot Skopjs, vo soglasnost so zakon

 

IV. ORGANIZACIJA I RABOTA NA ORGANITE NA GRADOT SKOPJE

^len 12

Dokolku so odredbite na ~lenovite 13 i 14 od ovoj zakon poinaku ne e opredeleno, na organizacijata i rabotata na organite na Gradot Skopje, soodvetno se primenuvaat odredbite od ~len 24 do 53 od Zakonot za lokalnata samouprava.

^len 13

Sovetot na Gradot Skopje go so~inuvaat 39 ~lenovi od koi 25 ~lenovi se izbiraat na op{ti, neposredni i slobodni izbori so tajno glasawe vo Gradot Skopje i po dvajca ~lenovi od sovetite na op{tinite od podra~jeto na Gradot Skopje, izbrani od samite

soveti i so mandat od ~etiri godini.

 

Za podra~jeto na Gradot Skopje se imenuva eden glaven arhitekt koj gi vr{i svoite funkcii na celoto podra~je na gradot utvrdeno so ovoj zakon.

Vo op{tinite od podra~jeto na Gradot Skopje ne se imenuva glaven arhitekt kako i gradski sovet za arhitektura i kancelarija na glavniot arhitekt.

Vo sovetot za arhitektura na Gradot Skopje, gradona~alnicite na op{tinite od podra~jeto na Gradot Skopje, predlagaat po eden ~len koj treba da bide poznat i priznat arhitekt vo op{tinata od kade se predlaga.

 

Ako glavniot arhitekt ne dade pozitivno mislewe na detalnite urbanisti~ki planovi {to gi donesuvaat op{tinite od podra~jeto na Gradot Skopje, postapkata za nivnoto donesuvawe ne mo`e da zapo~ne.

 

^len 16

 

VI. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

 

Sovetot na Gradot Skopje }e go donese Statutot na Gradot Skopje vo rok od {est meseci od denot na negovoto konstituirawe.

^len 18

Op{tite i drugi akti ~ija obvrska za donesuvawe, odnosno usoglasuvawe proizleguva od ovoj zakon }e se donesat vo rok od tri meseci po donesuvaweto na statutot na Gradot Skopje.

^len 19

Sobranieto na Gradot Skopje vo postojniot sostav, izbranite i imenuvanite lica na Sobranieto na Grad Skopje, prodol`uvaat da gi vr{at funkciite do konstituiraweto na novite organi na Gradot Skopje.

^len 20

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".