ZAKON

ZA REPUBLI^KI SUDSKI SOVET

 

 

 

 

I. OSNOVNI ODREDBI

 

^len 1

So ovoj zakon se ureduva organizacijata na Republi~kiot sudski sovet i ostvaruvaweto na rabotite od negoviot delokrug utvrden so Ustavot.

 

^len 2

Republi~kiot sudski sovet (vo natamo{niot tekst: sovetot), vo izvr{uvaweto na rabotite od svojot delokrug pridonesuva da se istvaruva sudskata funkcija i da se obezbeduva samostojnosta i nezavisnosta na sudovite bez da navleguva vo nivnata rabota.

 

^len 3

Rabotite od svojot delokrug, Sovetot gi izvr{uva samostojno i nezavisno vrz osnova i vo ramkite na Ustavot i zakon.

 

^len 4

Sovetot go izvestuva Sobranieto na Republika Makedonija za oddelni pra{awa od svojata rabota, koga }e oceni deka toa e od interes za primena na zakonitosta i obezbeduvawe na samostojnosta i nezavisnosta vo rabotata na sudovite.

 

^len 5

Se zbaranuva politi~ko organizirawe i dejstvuvawe vo rabotata na Sovetot.

 

 

^len 6

Sovetot ima svoj pe~at vo koj e sodr`an nazivot i sedi{teto vo Skopje. Na zgradata vo koja e smesten Sovetot se istaknuva negoviot naziv.

 

II. ORGANIZACI JA I DELOKRUG NA RABOTA

 

^len 7

Sovetot go so~inuvaat sedum ~lenovi {to gi izbira Sobranieto na Republika Makedonija od redot na istaknata pravnici, od koi ~etvorica od redot na sudiite i trojca ~lenovi od drugite institucii i dejnosti.

 

^len 8

Sovetot od svoite ~lenovi izbira pretsedatel na Sovetot za vreme od tri godini, bez pravo na povtoren izbor.

Izborot na pretsedatel na sovetot se vr{i na prvata sednica na Sovetot. Do izborot na pretsedatel so sednicata rakovodi najstariot ~len na Sovetot.

Sekoj ~len na Sovetot mo`e da predlo`i kandidat za pretsedatel na Sovetot. Izborot se vr{i spored redosledot na predlo`enite kandidati za pretsedatel, so javno glasawe. Sovetot mo`e da odlu~i izborot da se izvr{i so tajno glasawe. Za pretsedatel e izbran kandidatot koj dobil mnozinstvo glasovi od vkupniot broj ~lenovi na Sovetot.

^len 9

Na ~len na Sovetot, funkcijata mu prestanuva ako podnese ostavka.

^lenot na Sovetot }e bide razre{en ako bide osuden na bezuslovna kazna zatvor od najmalku {est meseci, ili koga trajno }e ja zagubi sposobnosta da ja vr{i svojata funkcija {to go utvrduva Sovetot vrz osnova na naod i mislewe na nadle`nata zdravstvena komisija.

 

^len 10

Sovetot raboti na sednici.

Sovetot mo`e da ovlasti oddelni svoi ~lenovi, po pra{awa od delokrugot na Sovetot, da ostvarat uvid vo rabotata na Sudija ili da prezemat drugi dejstvija i za toa da mu podnesat pismen izve{taj.

Predlozite i odlukite za rabotite od svojot delokrug, Sovetot gi ureduva i gi donesuva so mnozinstvo glasovi na site ~lenovi na Sovetot, dokolku so ovoj zakon ne e poinaku opredeleno.

^len 11

Na sednicata na Sovetot koga se utvrduva predlogot za izbor i razre{uvawe na sudija, svoe mislewe davaat i ministerot za pravosudstvo i uprava i pretsedatelot na Vrhovniot Sud na Republika Makedonija.

 

^len 12

So Delovnikot za rabota na Sovetot se ureduvaat pra{awata na postapkata i na~inot na rabotata na Sovetot, vo soglasnost so ovoj zakon.

 

1. Predlagawe, izbor i razre{uvawe na sudii.

a) Izbor na sudii

 

^len 13

Sovetot za izbor na sudija go predlaga liceto koe ima najvisoki stru~ni kvaliteti od kandidatite koi gi ispolnuvaat propi{anite uslovi prijaveni na oglasuvaweto za izbor na sudija od strana na Sobranieto na Republika Makedonija.

Predlogot od stav 1 na ovoj ~len, Sovetot go utvrduva vrz osnova na podatoci za postignatite rezultati vo rabotata na liceto, a po pribaveno mislewe nza stru~nite i rabotnite kvaliteti na sekoe prijaveno lice od sudot, organot ili drugo pravno lice vo koe raboti, od sudot vo koj se izbira, povisokiot sud, i Vrhovniot Sud na Republika Makedonija.

Sovetot utvrduva predlog za izbor na sudija vo poviskiot sud vrz osnova na objektivna procenka na stru~nite i moralnite kvaliteti na kandidatot, profesionalnata kompetentnost, i iskustvoto vo negovata dotoga{na rabota.

Sovetot predlaga lice za izbor na sudii, po broj ednakov so brojot {to se izbira i toga{ koga se prijaveni pove}e kandidati za edno mesto.

 

^len 14

Koga predlo`eniot kandidat za izbor na sudija ne go dobie potrebnoto mnozinstvo glasovi vo Sobranieto na Republika Makedonija, koe pvtorno }e go oglasi izborot na sudija za soodvetniot sud.

 

b) Razre{uvawe na sudii

 

^len 15

Sovetot predlaga razre{uvawe na sudija koga e ispolnet nekoj od osnovite utvrdeni so ustavot, na na~in opredelen so ovoj zakon i toa:

- ako sudijata toa sam go pobara

- ako gi ispolni uslovite za starosna penzija i,

- ako e osuden za krivi~no delo na bezuslovna kazna zatvor na najmalku {est meseci.

Sovetot predlaga razre{uvawe na sudija vo rok od 30 dena od ispolnuvaweto na nekoj od uslovite od stavot 1 na ovoj ~len.

^len 16

Sovetot predlaga razre{uvawe na sudija koga toa sam }e go pobara, bez posebno da gi ispituva pri~inite na baraweto.

 

^len 17

Sovetot predlaga razre{uvawe na sudija koga se ispolneti uslovite za starosna penzija opredeleni so zakon, po barawe na sudijata, po svoja inicijativa, ili po barawe na drug nadle`en organ.

 

^len 18

Sovetot predlaga razre{uvawe na sudija koga sudijata e osuden za krivi~no delo na bezuslovna kazna zatvor od najmalku {est meseci, po pravosilnosta na presudata so koja e izre~ena ovaa kazna.

Prvostepeniot sud mu dostavuva na Sovetot primerok od presudata so koja sudijata e osuden za krivi~no delo na bezuslovna kazna zatvor od najmalku {est meseci.

 

2. Utvrduvawe na predlog za razre{uvawe na sudijata od sudiskata funkcija

 

^len 19

Sovetot utvrduva predlog za razre{uvawe od sudiskata funkcija i na Sobranieto na republika Makedonija mu predlaga razre{uvawe na sudijata koga e ispolnet nekoj od osnovit utvrdeni so Ustavot, vo postapka i na na~in opredelen so ovoj zakon i toa:

- ako trajno ja zagubi psihofizi~kata sposobnost za vr{ewe sudiska funkcija; - poradi nestru~no i nesovesno vr{ewe na sudiskata funkcija i

- poradi izvr{ena pote{ka disciplinska povreda propi{ana so zakon {to go pravi nedostoen za vr{ewe na sudiskata funkcija

a) Utvrduvawe na trajno zagubena psihofizi~kata sposobnost za vr{ewe na sudiskata funkcija

 

^len 20

Sovetot ja utvrduva trajno zagubenata psihofizi~ka sposobnost za vr{ewe na sudiskata funkcija vrz osnova na dokumentacija so naod i mislewe na nadle`na zdravstvena komisija.

Postapka za utvrduvawe na trajno zagubenata psihofizi~kata sposobnost za vr{ewe na sudiskata funkcija, Sovetot voveduva po slu`bena dol`nost koga sam do{ol do takvo soznanie, ili koga takva inicijativa dal potpretsedatelot na sudot vo koj sudijata ja vr{i funkcija ili pretsedatelot na povisokiot sud.

 

b) Utvrduvawe na nestru~no i nesovesno vr{ewe na sudiskata funkcija

 

^len 21

Sovetot utvrduva predlog za razre{uvawe na sudija poradi nestru~no i nesovesno vr{ewe na sudiskata funkcija koga vo postapka vrz osnova pribaveni podatoci i ostvaren uvid vo rabotata na sudijata }e utvrdi: nezadovolitelna stru~nost {to vlijae na kvalitetot, a`urnosta i brojot na re{enite predmeti i nezadovolitelno rabotno anga`irawe i disciplina na sudijata.

Pred utvrduvaweto na predlogot za razre{uvawe na sudijata Sovetot pribavuva mislewe od sudot vo koj sudijata raboti i od op{tata sednica na Vrhovniot sud na Republika Makedonija za opravdanosta na predlogot za razre{uvawe na sudijata spored osnovite od stavot 1 na ovoj ~len, vrz osnova na dotoga{nata rabota na sudijata, postignatite rezultati i odnosot sprema funkcijata {to ja ostvaruval.

 

v) Utvrduvawe na pote{ka disciplinska povreda

 

^len 22

Sovetot utvrduva predlog za razre{uvawe na sudijata poradi pote{ka disciplinska povreda propi{ana so zakon koga vo postapkata }e se utvrdi deka izvr{enata pote{ka disciplinska povreda go pravi sudijata nedostoen za vr{ewe na sudiskata funkcija.

Predlogot za razre{uvawe na sudija spored stavot 1 na ovoj ~len, Sovetot go utvrduva po pravosilnosta na odlukata za disciplinskata odgovornost na sudijata.

 

3. Odlu~uvawe za disciplinskata odgovornost na sudiite

 

^len 23

Sovetot poveduva postapka za utvrduvawe na disciplinskata odgovornost na sudija koga postoi osnovano somnenie deka sudijata izvr{il pote{ka disciplinska povreda propi{ana so zakon {to go pravi nedostoen za vr{ewe na sudiskata funkcija.

Pred poveduvaweto na postapkata, Sovetot }e pobara od sudijata da se izjasni za navodite na predlogot za poveduvawe na postapka.Do poveduvaweto na postapkata postapuvaweto se ostvaruva doverlivo bez da se naru{uva negoviot ugled kako sudija.

Sovetot odlu~uva za disciplinskata odgovornost na sudiite vrz osnova na sostojbata {to }e ja utvrdi Komisijata za utvrduvawe na disciplinskata odgovornost na sudijata (vo natamo{niot tekst: Komisijata).

 

^len 24

Komisijata e sostavena od trojca ~lenovi na Sovetot od koi eden e pretsedatel na komisijata.

Sovetot izbira ~lenovi na Komisijata i ist broj zamenici za vreme od tri godini.

 

^len 25

Predlog za poveduvawe postapka za utvrduvawe na disciplinska odgovornost na sudijata mo`e da podnese pretsedatelot na sudot, pretsedatelot na povisokiot sud i op{tata sednica naVrhovniot sud na Republika Makedonija.

Po isklu~ok od odredbata od stavot 1 na ovoj ~len predlog za poveduvawe postapka za utvrduvawe na disciplinska odgovornost na sudija na Vrhovniot sud na Republika Makedonija, mo`e da podnese samo op{tata sednica na Vrhovniot sud na Republika Makedonija.

 

^len 26

Predlogot za poveduvawe na postapka za utvrduvawe na disciplinska odgovornost na sudija se podnesuva vo rok od 15 dena od denot na uznavaweto za izvr{enata pote{ka povreda.

Postapkata za utvrduvawe na disciplinskata odgovornost na sudijata se poveduva vo rok od 30 dena od priemot na predlogot.

Poveduvaweto i vodeweto na disciplinskata postapka zastaruva vo rokovi opredeleni so odredbite na Zakon za rabotnite odnosi, za poveduvawe i vodewe na disciplinskata postapka.

 

^len 27

Na sudijata mu se dostavuva predlogot za poveduvawe na postapkata za utvrduvawe na dissciplinskata odgovornost i pokana za rasprava pred Komisijata.

Na raspravata se pokanuva podnositelot na predlogot, koj vo postapkata go zastapuva predlogot za nejzino poveduvawe.

 

^len 28

Komisijata go raspra{uva sudijata, gi pribavuva potrebnite spisi, vr{i uvid i sproveduva drugi izviduvawa zaradi utvrduvawe na faktite i okolnostite vo vrska so disciplinskata odgovornost vo vrska so disciplinskata odgovornost na sudijata.

Po sprovedenata postapka Komisijata utvrduva deka sudijata izvr{il pote{ka disciplinska povreda {to go pravi nedostoen za vr{ewe na sudiskata funkcija, ili ja zapira postapkata.

Postapkata za utvrduvawe na disciplinskata odgovornost na sudijata se sproveduva zakonito i a`urno i na na~in so koj ne se naru{uva negovata ~est i dostoinstvo.

 

^len 29

Protiv odlukata na komisijata za utvrduvawe na disciplinskata odgovornost, sudijata i podnositelot na predlogot za poveduvawe na postapka mo`at da izjavat `alba do Sovetot vo rok od osum dena od priemot na odlukata.

 

^len 30

Sovetot odlu~uva po `albata so dvotretinsko mnozinstvo na glasovi od vkupniot broj ~lenovi.

Pretsedatelot na Sovetot eden od ~lenovite na Sovetot go opredeluva za izvestitel za disciplinskata odgovornost na sudijata.

 

^len 31

Protiv odlukata na Sovetot koj utvrduva disciplinska odgovornost na sudijata za izvr{ena pote{ka disciplinska povreda, {to go pravi nedostoen za vr{ewe na sudiskata funkcija, sudija mo`e da pobara sudska za{tita pred Vrhovniot sud n aRepublika Makedonija, a za {to xe odlu~uva vo postapka za upravni sporovi.

 

4. Ocena na stru~nosta i sovesnosta na sudiite vo vr{eweto na funkcijata

 

^len 32

Sovetot ja ocenuva stru~nosta i sovesnosta na sudiite koga podatocite za postignatite rezultati, brojot na re{enite predmeti, kvalitetot i a`urnosta vo rabotata upatuvaat na konstatacija deka sudiskata funkcija nestru~no, nesovesno i voop{to neprofesionalno se vr{i.

Pra{aweto za ocenuvawe na stru~nosta i sovesnosta na sudiite vo vr{eweto na nivnata funkcija, pokraj Sovetot mo`at da go pokrenat i pretsedatelot na soodvetniot sud, pretedatelot na povisokiot sud i op{tata sednica na Vrhovniot sud n a Republika Makedonija.

 

^len 33

Sovetot ja ocenuva stru~nosta i sovesnosta na sudijata vo vr{eweto na negovata funkcija i koga sudijata e kandidat za izbor na sudija na povisok sud ili za izbor na pretsedatel na sud.

 

^len 34

Sovetot vo vr{eweto na rabotite od ~lenovite 32 i 33 na ovoj zakon pribavuva podatoci od Ministerstvot za Pravda za postignatite rezultati, brojot na re{enite predmeti, kvalitetot i a`urnosta vo rabotata na sudiite vo soodvetniot sud.

Na barawe na Sovetot, sudovite se dol`ni da mu dostavuvaat podatoci za postignatite rezultati vo rabotata na sudiite na na~in opredelen so Delovnikot za rabota na Sovetot.

 

^len 35

Odredbite od ~lenovite 13 do 34 na ovoj zakon za izborot i razre{uvaweto, disciplinskata odgovornost i ocenuvaweto na stru~nosta i sovesnosta na sudiite se odnesuvaat i na pretsedatel na sud.

 

5. Predlagawe na sudii na Ustaven sud na Republika Makedonija

 

^len 36

Sovetot od redot na istaknatite pravnici so ocena na nivnite vkupni rezultati vo rabotata i pridonesot za razvojot na stru~nata i teoretska misla i na pravniot sistem, na Sobranieto na Republika Makedonija mu predlaga dvajca kandidati za izbor na sudii na Ustavniot sud na Republika Makedonija.

Predlogot od stavot 1 na ovoj~len Sovetot go utvrduva so dvotretinsko mnozinstvo, na na~in i postapka opredeleni so Delovnikot za rabota na Sovetot.

 

III. SEKRETAR, STRU^NI SORABOTNICI I DRUGI SORABOTNICI

 

^len 37

Sovetot ima sekretar, stru~ni sorabotnici i drugi rabotnici potrebni za vr{ewe na stru~ni, finansiski, administrativni, tehni~ki i drugi raboti.

Brojot na stru~nite sorabotnici i na drugite rabotnici i nivnite raboti i zada~i se utvrduva so op{tite akti za organizacija i rabota i za sistematizacija na rabotite i zada~ite.

Za vr{ewe na rabotite od stavot 1 na ovoj ~len mo`e da se organizira zaedni~ka slu`ba so drugi organi, organizacii i slu`bi.

 

^len 38

Sekretar i stru~en sorabotnik mo`e da bide diplomiran pravnik koj gi ispolnuvaop{tite uslovi za zasnovawe raboten odnos vo dr`aven organ so polo`en pravosuden ispit.

 

 

IV. SREDSTVA ZA RABOTA

 

^len 39

Sredstvata za rabota na Sovetot se obezbeduvaat od Republi~kiot buxet.

 

^len 40

Platite na ~lenovite na Sovetot i srektarot se utvrduvaat so zakon.

Platite na stru~nite sorabotnici i na drugite rabotnici se utvrduvaat so op{t akt na Sovetot vo soglasnost so zakon i kolektiven dogovor.

 

V. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

 

^len 41

Delovnikot za rabotaSovetot }e go donese vo rok od 15 dena od negovoto konstituirawe.

Op{tite akti za organizacija i rabota, za sistematizacija na rabotite i zada~ite na Sovetot i za postapkata na disciplinskata odgovornost na sudiite }e se donesat vo rok od 30 dena od konstituiraweto na Sovetot.

 

^len 42

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".