ZAKON ZA JAVNO OBVINITELSTVO

  1. OSNOVNI ODREDBI

 

^len 1

So ovoj zakon se osnovaat javnite obvinitelstva, se ureduva nivnata organizacija i nadle`nost, se opredeluvaat podra~jata i sedi{tata na javnite obvinitelstva i se utvrduvaat uslovite i postapkata za imenuvawei razre{uvawe na javnite obviniteli i zamenicite javni obviniteli.

 

^len 2

Javnoto obvinitelstvo e edinstven i samostoen dr`aven organ {to gi goni storitelite na krivi~ni i drugi so zakon kaznivi dela i vr{i drugi raboti utvrdeni so zakon.

^len 3

Javnoto obvinitelstvo gi vr{i svoite funkcii vrz osnova i vo ramkite na Ustavot i zakonot

 

^len 4

Funkcijata na javnoto obvinitelstvo ja vr{i javniot obvinitel na Republika Makedonija, javnot obvinitel na vi{oto javnoto obvinitel stvo i javniot obvinitel na osnovnoto javno obvinitelstvo.

Javniot obvinitel mo`e da ima eden ili pove}e zamenici.

Sobranieto na Republika Makedonija utvrduva kriteriumi za opredeluvawe na brojot na zamenici javni obviniteli i go opredeluva opredeluva brojot na zamenici vo javnite obvinitelstva.

^len 5

Sobranieto na Republika Makedonija po predlog na Vladata na Republika Makedonija gi imenuva i razre{uva javniot obvinitel i zamenikot javen obvinitel za vreme od {est godini, koi mo`at da bidat povtorno imenuvani.

 

 

 

 

~len 6

 

Zamenikot javen obvinitel mo`e da vr{i sekoe od dejstvijata vo postpkata pred sudot , drugi organi i pravni lica za koi sporedzakonot e ovlasten javniot obvinitel.

 

^len 7

 

Javnite obvinitelstva preku pe~atot i drugite sredstva za informirawe ja izvestuvaat javnosta za sosorabotka na kriminalitetot i za drugite pojavi od op{to zna~we zabele`eni vo nivnata rabota.

Javnite obvinitelstva mo`at da ja informiraat javnosta za oddelni slu~ai po koi postapuvaat.

 

^len 8

Javnite obvinitelstva po pra{awa od zna~ewe za ostvaruvawe na nivnite funkcii, kako i po pra{awa od zaedni~ki interes sorabotuvaat so organite na otkrivawe na krivi~ni i drugi kaznivi dela i nivnite storiteli, sudovite, drugite organi i drugi pravni lica.

 

^len 9

 

Povisokiot javen obvinitel ima pravo i dol`nost da mu dava zadol`itelni upatstva na poniskiot javen obvinitel za negovata rabota.

Zadol`itelnite upatstva na povisokiot javen obvinitel mo`at da se odnesuvaat na prezemawe na odredeni merki i aktivnistizaradi za{tita na pravata i slobodite na ~ovekot i gra|aninot, za{tita na interesite na op{testvenata zaednica i na drugite pravni subjekti, poefikasno otkrivawe na krivi~ni i drugi kaznivi dela i nivnite storiteli, upotreba na pravni sredstva i zakonito utvrduvawe na faktite i primena na pravoto.

Poniskiot javen obvinitel gi izvr{uva zadol`itelnite upatstva na povisokiot javen obvinitel.

 

^len 10

 

Povisokiot javen obvinitel mo`e da go prezeme krivi~noto gonewe, kako i vr{ewe na odelni raboti za koi e nadle`en poniskiot javen obvinitel.

Povisokiot javen obvinitel mo`e da go ovlasti poniskiot javen obvinitel da vodi postapka po oddelni predmeti ili da vr{i opredeleni raboti od nadle`nost na drug javen obvinitel.

 

^len 11

 

Se zabranuva politi~ko organizirawe i dejstvuvawe vo javnite obvinitelstva.

 

^len 12

 

Prostornite uslovi, materijalnite sredstva, opremata, kadrite, i drugi uslovi za rabota na javnite obvinitelstva gi obezbeduva Republikata.

 

^len 13

 

Javnoto obvinitelstvo ima pe~at koj gi sodr`i nazivot i sedi{teto na Javnoto obvinitelstvo.

Na zgradata vo koja e smesteno javnoto obvinitelstvo se istaknuva negovoit naziv.

 

2.ORGANIZACIJA I NADLE@NOST

 

^len 14

 

Javnoto obnitelstvo vo ostvaruvawe na funkcijata na gonewe na storitelite na krivi~ni i drugi kaznivi dela i vo vr{eweto na drugite funkcii opredeleni so zakon postapuva pred nadle`nite sudovi.

Javnoto obvinitelstvo postapuva vo granicite na svojata stvarna i mesna nadle`nost, dokolku so ovoj zakon ne e poinaku opredeleno.

Osnonoto javno obvinitelstvo postapuva pred osnovniot sud.

Vi{oto javno obvinitelstvo postapuva pred vi{iot sud.

Javnoto obvinitelstvo na Republika Makedonija pred Vrhovniot sud na Republika Makedonija.

Javnoto obvinitelstvo postapuva i pred drugi organi i pravni lica na svoeto podr~je koga za toa e ovlasteno so zakon.

 

^len 15

 

Javnoto obvinitelstvo se gri`i za navremeno i efikasno otkrivawe na krivi~ni i drugi kaznivi dela i nivni storiteli, podnesuva barawe za poveduvawe na krivi~na postapka i postapka po drugi kaznivi dela i vo ramkite na zakonot prezema merki i aktivnosti zaradi pravilno naso~uvawe na postapkata, pokrenuva i zastpuva obvinenie , izjavuva redovni i vonredni pravni sredstva i drugi dejstvija opredeleni so zakon.

Vo procesnata, von procesnata, izvr{nata, upravnata i drugite postapki javnoto obvnitelstvo prezema dejstvija za koi e ovlasteno so ovoj ili drug zakon.

 

^len 16

 

Zaradi ostvaruvawe na funkcijata na gonewe, javnoto obvinitelstvo vo sorabotka so organite na otkrivawe i so drugi nadle`ni organi i drugi pravni lica, se gri`i za prezemawe merki i aktivnosti za otkrivawe na krivi~ni i drugi kaznivi dela i na nivnite storiteli.

 

^len 17

 

Javniot obvinitel na Republika Makedonija pred Ustavniot sud na Republika Makedonija dava inicijativa za poveduvawe postapka za ocenuvawe na soglasnosta na zakono so Ustavot i za soglasnosta na drugi propisi so Ustavot i zakonite, ako pra{aweto za ustavnosta i zakonitosta se postavi vo rabotata na javnoto obvinitelstvo.

Osnovnite i vi{ite javnite obvinitelstva go izvestuvaat Javnoto obvinitelstvo na Republika Makedonija za pra{awata na ustavnosta i zakonitosta postaveni vo

nivnata rabota

^len 18

 

Koga javniot obvinitel na Republika Makedonija }e najde deka poradi povreda na zakon ili na me|unaroden dogovor postoi osnov da upotrebi pravno sredstvo protiv izvr{na sudska odluka donesena vo upravna ili druga postapka, za {to e ovlasten so zakon, mo`e da bara da se odlo`i odnosno prekine izvr{uvaweto na taa odluka, ako so nejzino izvr{uvawe bi mo`elo da nastanat neostranlivi {tetni posledici.

Baraweto za odlagawe, odnosno prekinuvawe na iizvr{uvawe od stavot 1 na ovoj ~len go podnesuva javniot obvinitel na Republika Makedonija, ovlasten da go upotrebi pravnoto sredstvo protiv takvata odluka. Baraweto za odlagawe, odnosno prekinuvawe na izvr{uvaweto se podnesuva do sudot, odnosno organot nadle`en za dozvoluvawe na izvr{uvaweto, a ako izvr{uvaweto e vo tek, do sudot, odnosno nadle`niot organ koj go sproveduva izvr{uvaweto.

Po barawe od javniot obvinitel na Republika Makedonija, sudot odnosniot nadle`niot organ }e go odlo`i odnosno prekine izvr{uvaweto ako oceni deka baraweto e osnovano.

Odlagaweto, odnosno prekinuvaweto na izv{uvaweto trea do donesuvaweto na odlukata po pravnoto sredstvao na javniot obvinitel.

Odlukata za odlagawe, odnosno za prekinuvawe na izvr{uvaweto prestanuva da va`i ako javniot obvinitel na Republika Makedonija vo rok od 30 dena od denot na priemot na odlukata ne upotrebi pravno sredstvo.

 

^len 19

 

Za raboti i zada~i od svojata nadle`nost i za prezemawe na dejstvija za koi e ovlasteno, javnoto obvinitelstvo prima prijavi, prestavki i drugi podnesoci i izjavi od gra|ani, drugi organi i drugi pravni lica.

Vo vr{ewe na rabotite od stavot 1 na ovoj ~len na javnoto obvinitelstvo }e mu dostavat spisi i drugi izvestuvawa potrebni za prezemawe na dejstvija od negova nadle`nost.

^len 20

 

Javnoto obvinitelstvo se osnova za podr~ja na sudot od ssdveten stepen.

Osnovnoto javno obvinitelstvo se osnova za podra~ja na eden ili pove}e osnovni sudovi.

Vi{oto javno obvinitelstvo se osnova za podra~je na vi{i sud.

Javnoto obvinitelstvo na Republika Makedonija se osnova za teritorija na Republika Makedonija so sedi{te vo Skopje.

 

^len 21

 

Vo Republika Makedonija se osnovaat slednive osnovni i vi{i javni obvinitelstva:

a)Osnovni javni obvinitelstva:

  1. Osnovno javno obvinitelstvo vo Berovo za podra~jeto na Osnovniot sud vo Berovo;
  2. Osnovno javno obvinitelstvo vo Bitola za podra~jeto na osnovniot sud vo Bitola;
  3. Osnovno javnoobvinitelstvo vo Gevgelija za podra~jeto na Osnovniot sud vo Gevgelija;
  4. Osnovno javno obvinitelstvo vo Gostivar za podra~jeto na Osnovniot sud vo Gostivar;
  5. Osnovno javno obvinitelstvo vo Debar za podra~jeto na Osnovniot sud vo Debar;
  6. Osnovno javno obvinitelstvo vo Del~evo za podra~je na Osnovniot sud vo Del~evo;
  7. Osnovno javno obvinitelstvo vo Kavadarci za podra~jata na osnovnite sudovi vo Kavadarci i Negotino;
  8. Osnovno javno obvinitelstvo vo Ki~evo za podra~jeto na osnovniot sud vo Ki~evo;
  9. Osnovno javno obvinitelstvo vo Kriva Palanka za podra~jeto na Osnovniot sud vo Kriva Palanka;
  10. Osnovno javno obvinitelstvo vo Ko~ani za podra~jata na osnovnite sudovi vo Kumanovo i Vinica;
  11. Osnovno javno obvinitelstvo vo Kumavovo za podra~jata na osnovnite sudovi vo Kumanovo i Kratovo;
  12. Osnovno javno obvinitelstvo vo Ohrid za podra~jeto na Osnovniot sud vo Ohrid;
  13. Osnovno javno obvinitelstvo vo Prilep za podra~jata na na Osnovnite sudovi vo Prilep i Kru{evo;
  14. Osnovno javno obvinitelstvo vo Radovi{ za podra~jeto na osnovniot sud vo Radovi{;
  15. Osnovno javno obvinitelstvo vo Resen za podra~jeto na osnovniot sud vo Resen;
  16. Osnovno javno obvinitelstvo vo Sveti Nikole za podra~jeto na osnovniot sud vo Sveti Nikole;
  17. Osnovno javno obvinitelstvo vo Skopje za podra~jeto na osnovnite sudovi SkopjeI i Skopje II
  18. Osnovno javno obvinitelstvo vo Struga za podra~jeto na osnovniot sud vo Struga;
  19. Osnovno javno obvinitelstvo vo Strumica za podra~jeto na osnovniot sud vo Strumica;
  20. Osnovno javno obvinitelstvo vo Titov Veles za podra~jeto na osnovniot sud vo Titov Veles;
  21. Osnovno javno obvinitelstvo vo Tetovo za podra~jeto na Osnovnoit sud vo Tetovo;
  22. Osnovno javno obvinitelstvo vo [tip za podra~jata na [tip i Probi{tip;

b)Vi{i javni obvinitelstva :

1.Vi{o javno obvinitelstvo vo Bitola za podra~jeto na Vi{iot sud vo Bitola;

2.Vi{o javno obvinitelstvo vo Skopje za podra~je na Vi{iot sud vo Skopje;

3.Vi{o javno obvinitelstvo vo [tip za podra~jeto na Vi{iot sud vo [tip.

 

^len 22

 

Javniot obvinitel go pretstavuva javnoto obvinitelstvo, rakovodi so negovata rabota i gi vr{i pravata i obvrskite opredeleni so zakon.

Javniot obvinitel go zamenuva zamenik javen obvinitel {to toj }e go opredeli.

Koga javniot obvinitel nema zamenik, a toj ne mo`e da ja vr{i dol`nosta, povisokiot javen obvinitel mo`e da ovlasti drug javen obvinitel ili da upati svoj zamenik da ja vr{i

dol`nosta na javen obvinitel najmnogu do {est meseci.

 

 

III JAVNI OBVINITELI I ZAMENICI

JAVNI OBVINITELI

 

^len 23

Sobranieto na Republika Makedovija go oglasuva imenuvaweto na javen obvinitel i zamenik javen obvinitel na ssodvetnoto javno obvinitelstvo vo dnevniot pe~at najdocna 15 dena od donesuvaweto na odlukata za utvrduvawe na brojot na zamenici javni obviniteli, odnosno vedna{ po upraznuvaweto na mestot javen obvinitel ili zamenik javen obvinitel.

So oglasot se izvestuvaat zainteresiranite kandidati vo rok od 15 dena od denot na objavuvaweto da podnesat prijava do Sobranieto na Republika Makedonija.

 

^len 24

 

Za javen obvinitel i zamenik javen obvinitel mo`e da bide imenuvan dr`avjanin na Republika Makedonija koj gi ispolnuva op{tite uslovi opredeleni so zakon za zasnovawe zasnovawe na raboten odnos vo dr`aven organ, diplomiran pravnik so soodvetna nasoka so polo`en pravosuden ispit, koj u`iva ugled za vr{ewe funkcija na javen obvinitel, odnosno zamenik javen obvinitel.

Pokraj uslovite od stav 1 na ovoj ~len za javen obvinitel na osnovno javno obvinitelstvo liceto treba da ima i rabotno iskustvo so potvrdeni rezultati po polo`eniot pravosuden ispit na pravni raboti od tri godini, a sedum godini za javen obvinitel i zamenik javen obvinitel vo vi{o javno obvinitelstvo.

Za javen obvinitel na Republika Makedonija i zamenik javen obvinitel na Republika Makedonija pokraj uslovite od stavot 1 na ovoj ~len liceto treba da bide istaknat praven stru~wak i da ima rabotno iskustvo so potvrdeni rezultati na pravni raboti od dvanaeset godini.

Za javen obvinitel na Republika Makedonija i zamenik javen obvinitel na Republika Makedonija mo`e da bide imenuvan i redoven ili vonreden profesor na praven fakultet koj dr`el nastava po praven predmet vo neprekinato traewe od najmalku deset godini vo istoto ili ponisko nastavni~ko zvawe.

 

^len 25

Sobranieto na Republika Makedonija vr{i imenuvawe na javen obvinitel, odnosno zamenik javen obinitel na predlog na vladata na Republika Makedonija po pribavenoto mislewe od javniot obvinitel na Republika Makedonija.