ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE

NA ZAKONOT ZA NADVORE[NO-TRGOVSKOTO RABOTEWE

^len 1

Vo Zakonot za nadvore{no-trgovskoto rabotewe („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 31/ 93, 41/93, 78/93 i 59/96), vo ~len 35 stav 1 po zborot: "sklad" se stava zapirka i se dodavaat zborovite: "osven na prerabotki od tutun, alkoholni pijalaci i kafe".

^len2

Vo ~len 36 stav 1 zborovite: "uslovite pod koi" se zamenuvaat so zborovite: "na~inot pod koj".

^lenZ

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".