ZAKON ZA ZGOLEMUVAWE NA VRABOTUVAWETO

("Slu`ben vesnik na RM", br. 65/97)

^len 1

So ovoj zakon se sozdavaat uslovi za zgolemuvawe na vrabotuvaweto preku prezemawe na obvrska na Republika Makedonija za nadomestuvawe na sredstva za pla}awe na pridonesite na novovrabotenite rabotnici.

^len 2

Rabotodavecot koj }e vraboti nevrabotenoto lice na neopredeleno vreme nad brojot na vrabotenite na neopredeleno vreme na denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon se osloboduva od pla}awe na pridonesot za penzisko i invalidsko osiguruvawe, na pridonesot za zdravstveno osiguruvawe i pridonesot za vrabotuvawe, za novovrabotenoto lice za period od denot na zasnovaweto na rabotniot odnos do denot na va`eweto na ovoj zakon.

Osloboduvaweto od stav 1 na ovoj ~len se utvrduva na platata na rabotnikot utvrdena vo soglasnost so zakon i kolektiven dogovor koja ne mo`e da iznesuva pove}e od prose~nata mese~na neto plata po rabotnik vo stopanstvoto na Republika Makedonija, objavena za posledniot mesec.

Kako broj na vrabotenite na neopredeleno vreme kaj rabotodavecot na denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon }e se smeta brojot na vrabotenite rabotnici na neopredeleno vreme do 1 dekomvri 1997 godina.

^len 3

Za ostvaruvawe na pravata od osloboduvawata navedeni vo ~len 2 od ovoj zakon, novovraboteniot rabotnik na neopredeleno vreme mora da bil do denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon:

- nevraboteno lice koe bara rabota evidentirano vo Zavodot za vrabotuvawe kako nevraboteno lice najmalku edna godina;

- nevraboteno lice na koe prethodno mu prestanal rabotniot odnos so otkaz poradi ekonomski, tehnolo{ki, strukturni ili sli~ni promeni, evidentirano vo Zavodot za vrabotuvawe do 1 dekemvri 1997 godina;

- nevraboteno lice na koe prethodno mu prestanal rabotniot odnos po osnov na ste~aj, evidentirano vo Zavodot za vrabotuvawe do 1 dekemvri 1997 godina;

- nevraboteno lice korisnik na socijalna pari~na pomo{ evidentirano vo Zavodot za vrabotuvawe do 1 dekemvri 1997 godina, koe e sposobno za rabota i socijalno neobezbedeno, soglasno so Zakonot za socijalna za{tita ili

- nevraboteno lice so psihofizi~ki nedostatoci koe e evidentirano vo Zavodot za vrabotuvawe do 1 dekemvri 1997 godina.

^len 4

Odredbite na ovoj zakon ne se primenuvaat koga rabotodavec e dr`aven organ, organ na edinica na lokalnata samouprava, i na grad Skopje, javna ustanova, javno pretprijatie, kako i na drugi korisnici edinki - korisnici na sredstva od Republi~kiot buxet.

^len 5

Ako rabotodavecot go namali brojot na rabotnicite vraboteni na neopredeleno vreme od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, go gubi pravoto od ~len 2 na ovoj zakon, za namaleniot broj na rabotnici.

^len 6

Koga rabotodavecot }e vraboti nevraboteno lice na neopredeleno vreme korisnik na pari~en nadomestok, za brojot na novovrabotnite rabotnici ne se primenuva ~lenot 73 od Zakonot za vrabotuvaweto i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", broj 37/97), dokolku rabotodavecot gi koristi pravata na osloboduvawe od ~len 2 na ovoj zakon.

Rabotodavecot nema pravo na osloboduvaweto od ~len 2 na ovoj zakon za licata vklu~eni na obuka, prekvalifikacija ili dokvalifikacija so koristewe na sredstva od Agencijata za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital.

^len 7

Rabotodavecot koj otpo~nuva so vr{ewe dejnost kako trgovec poedinec ili trgovsko dru{tvo kako i fizi~ko lice koe vr{i dejnost vo

soglasnost so zakon, ima pravo na osloboduvawata od ~len 2 na ovoj zakon, dokolku dostavi dokaz od nadle`niot registarski organ deka za periodot od 1 dekemvri 1997 godina do denot na registrirawe na dejnosta ne bil registriran za vr{ewe na bilo koja dejnost na svoe ime ili na ime na ~lenovi na negovo semejstvo (sopruga, deca ili roditeli).

^len 8

Rabotodavecot e dol`en, vo soglasnost so zakon, do Zavodot za vrabotuvawe na Republika Makedonija i do Fondot na penziskoto i invalidskoto osiguruvawe na Republika Makodonija, da go prijavi sekoe novo orabotuvawe na rabotnik na neopredeleno vreme, a vo rok od sedum dena od denot na prestanokot na rabotniot odnos da go odjavi sekoj prestanok na rabotniot odnos na neopredeleno vreme.

^len 9

Sredstva za ostvaruvawe na pravoto utvrdeno vo ~len 2 na ovoj zakon se obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija.

^len 10

Nadzor nad sproveduvaweto na odredbite na ovoj zakon vr{i Ministerstvoto za trud i socijalna politika.

^len 11

Ministerot za trud i socijalna politika go propi{uva na~inot na postapuvaweto na rabotodavcite, organite i slu`bite vo primenata na Zakonot za zgolemuvawe na vrabotuvaweto.

Propisot od stav 1 na ovoj ~len }e se donese vo rok od pet dena, po vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

^len 12

So pari~na kazna od 10.000 do 300.000 denari }e se kazni za prekr{ok rabotodavecot - pravno lice ako ne go prijavi prestanokot na rabotniot odnos na rabotnikot na neopredeleno vreme (~len 8 na ovoj zakon).

Pokraj pari~nata kazna na pravnoto lice od stav 1 na ovoj ~len za storeniot prekr{ok }e mu bide izre~ena merka na bezbednost za zabrana na vr{ewe na dejnosta za vreme od edna do tri godini.

^len 13

So pari~na kazna od 1.000 do 50.000 denari }e se kazni rabotodavec - fizi~ko lice za prekr{ok, ako ne go prijavi prestanokot na rabotniot odnos na vraboten rabotnik na neopredeleno vreme (~len 8 na ovoj zakon).

Pokraj pari~nata kazna za fizi~koto lice od stav 1 na ovoj ~len za storeniot prekr{ok }e mu bide izre~ena merka na bezbednost zabrana na vr{ewe na dejnosta odnosno profesijata za vreme od tri meseci do edna godina.

^len 14

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", a }e se primenuva od 1 januari 1998 godina do 31 dekemvri 1999 godina.