Z A K O N

ZA OSNOVAWE NA CENTAR ZA OBRAZOVANIE

NA KADRI ZA OBLASTA NA BEZBEDNOST

 

I.OP[TA ODREDBA

^len 1

So ovoj zakon se osniva Centar za obrazovanie na kadri za oblasta na bezbednosta.

II.CENTAR ZA OBRAZOVANIE NA KADRI ZA

OBLASTA NA BEZBEDNOSTA

^len 2

Centarot na obrazovanie na kadri za oblasta na bezbednosta (vo natamo{niot tekst:Centarot) e obrazovna ustanova vo srednoto obrazovanie za oblasta na bezbednosta.

^len 3

Centarot organizira i ostvaruva sredno stru~no obrazovanie na kadri za potrebite na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ,na ustanovite za izvr{uvawe na krivi~ni sankcii,drugi organi,ustanovi i pravni lica.

Vo Centarot mo`e da se organiziraat formi na stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe na rabotnici na Ministervoto za vnatre{ni raboti ,Agencijata za razuznuvawe i drugi organi ,ustanovi i pravni lica preku organizirawe kursevi seminari i drugi formi.

^len 4

Centarot ima svojstvo na pravno lice.

^len 5

Odredbite na zakonot so koj se ureduva rabotata na srednite u~ili{ta soodvetno se primenuvaat vrz rabotata na Centarot dokolku so ovoj zakon ne poinaku opredeleno.

1.Dejnost i rakovodewe so centarot

^len 6

Vo Centarot se obrazuvaat u~enici za vr{ewe na policiski, po`arnikarski i drugi raboti za potrebite na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, ustanovite za izvr{uvawe na krivi~ni sankcii i drugi organi, ustanovi i pravni lica.

^len 7

Vremetraeweto na obrazovanieto vo Centarot se opredeluva so nastavnite planovi i programi.

So zavr{eno sredno stru~no obrazovanie vo Centarot vo traewe od ~etiri godini u~enikot se steknuva so sredno obrazovanie vo zanimaweto policaec ili vo zanimaweto po`arnikar.

So zavr{eno sredno stru~no obrazovanie vo Centarot mo`e da se steknat i drugi zvawa utvrdeni so Statutot na Centarot.

^len 8

Nastavnite planovi i programi od oblasta na bezbednosta i za predmetot specijalno fizi~ko vospituvawe se donesuvaat so prethodna soglasnost od ministerot za vnatre{ni raboti.

^len 9

Planovite i programite i vremetraweto na stru~noto osposobuvawe i usovr{uvawe na kursevite, seminarite i drugite formi na obrazovanie na rabotnici za potrebite na organite ,ustanovite i pravnite lica gi donesuva nastavni~kiot sovet po prethodna soglasnost od zainteresiranite korisnici.

^len 10

So rabotata na Centarot rakovodidirektor.

Direktorot go imenuva i razre{uva Vladata na Republika Makedonija na predlog od ministerot za vnatre{ni raboti.

^len 11

Za direktor na Centarot mo`e da se imenuva lice koe gi ispolnuva uslovite od zakonot so koj se ureduva rabotata na srednite u~ili{ta i ima najmalku pet godini rabotno iskustvo.

^len 12

Statutot na Centarot se donesuva po prethodno mislewe od ministerot za vnatre{ni raboti.

Rabotnite mesta vo Centarot gi utvrduva so akt direktorot na Centarot po prethodna soglasnost od ministerot za vnatre{ni raboti.

2.Priem na u~enici

^len 13

Priem na u~enici vo Centarot se vr{i vrz osnova na konkurs {to go raspi{uva Centarot.

Konkursot go sproveduva komisijata na Centarot.

Dvajca ~lenovi na ovaa komisija imenuva ministerot za vnatre{ni raboti.

Izborot na kandidati go vr{i Centarot na predlog na Komisiajta na na~in i postapka utvrdeni so Statutot.

Brojot na u~enici za potrebite na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti za sekoja u~ebna godina go opredeluva Vladata na Republika Makedonija na predlog od ministerot za vnatre{ni raboti.

^len 14

Za u~enici mo`at da se primat lica koi se zdobile so osnovno obrazovanie i ne se postari od 16 godini, psihofizi~ki se sposobni i koi gi ispolnuvaat possebnite uslovi opredeleni so Statutot na Centarot.

Psihofizi~kata sposobnost ja utvrduva posebna stru~na komisija na na~in opredelen za licata koi se primaat na rabota za utvrdeni mmesta vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

^len 15

U~enik koj se steknal so sredno stru~no obrazovanie vo Centarot, a se {koluval za potrebite na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti zasnova raboten odnos vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

U~enik koj }e bide otsranet od Centarot po negova vina ili }e odbie da raboti vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na rabotno mesto na koe }e bide rasporeden, dol`en e da gi nadomesti tro{ocite za negovoto smestuvawe, ishrana i zadovoluvawe na drugite vospitno-obrazovno prograni vo Centarot, srazmerno na vremeto na {koluvawe pominato vo Cenatarot.

3. Internatsko smestuvawe

^len 16

U~enicite vo centarot za vreme na obrazovanieto zadol`itelno prestojuvaat vo Centarot(internatsko smestuvawe).

Vo Centarot mo`at da bidat smesteni i lica koi se upateni na stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe za vreme dodeka trae osposobuvaweto, odnosno usovr{uvaweto.

^len 17

Za vreme na obrazovanieto na u~enicite im se obezbeduva:

-smestuvawe i ishrana;

-rabotna obleka, uniforma i obuvki i

-zdravstveno i invalidsko osiguruvawe doklku takvo ne im e obezbedeno po druga osnova.

^len 18

Posebni prava i obvrski me|u u~enicite i Centarot se ureduvaat so dogovor vo soglasnost so Statutot na Centarot.

^len 19

Za vreme na {koluvaweto u~enicite se uniformisani i nosat propi{ana oznaka za lica na policajci, odnosno po`arnikari.

Podzakonski propis za oznakite i nosewe na uniformata za u~enicite donesuva Ministerot za vnatre{ni raboti.

  1. Posebni odredbi

^len 20

Rabotnicite na opredeleni rabotni mesta vo Centarot nosat uniforma na pripadnici na policijata i se smetaat za ovlasteni slu`beni lica soglasno so Zakonot za vnatre{ni raboti.

Rabotnite mesta od stav 1 na ovoj ~len se utvrduvaat vo aktot od ~len 12 stav 2 na ovoj zakon.

Propisite {to se odnesuvaat na pravata i obvrskite na ovlastenite slu`beni lica na ministerstvoto za vnatresni raboti soodvetno se primenuvaat na ovlastenite slu`beni lica od stav 1 na ovoj ~len.

^len 21

Nadzor nad realizacijata na nastavnite planovi i programi od oblasta na bezbednosta vr{i Ministestvoto za vnatre{nite raboti.

IV.Finansirawe na Centarot

^len 22

Sredstvata za finansirawe na dejnosta na Centarot se obezbeduvaat od Republi~kiot buxet, kako i od drugi izvori.

^len 23

Tro{ocite za obrazovanie, smestvawe, ishrana, rabotna obleka, uniforma i obuvki na u~enicite, odnosno tro{ocite za stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe na licata gi obezbeduva organot, ustanovata ili pravnoto lice za ~ii potrebi se obrazuvaat, odnosno osposobuvaat.

Vo delot na to{ocite za ishrana u~enicite u~estvuvaat i samite u~enicite.

Tro{ocite za obrazovanie, odnosno stu~no osposobubawe i usovr{uvawe od stav 1 na ovoj ~len se utvrduvaat po dogovor me|u Centarot i korisnikot za ~ii potrebi liceto se obrazuva.

  1. Preodni i zavr{ni odredbi

^len 24

Centarot za obrazovanie na kadri za bezbednost i op{testvena samoza{tita vo rok od {est meseci od vleguvaeto vo sila na ovoj zakon }e ja usoglasi svojata dejnost, organizacija, statut i drugi akti so odredbite na ovoj zakon.

Do donesuvaweto na aktite od stav 1 na ovoj ~len }e se primenuvaat postojnite, dokolku se vo soglasnost so ovoj zakon.

^len 25

Fakultetot za bezbednost i op{testvena samoza{tita nema da vr{i zapi{uvawe na redovni i vonredni studenti i studenti na postdiplomski studii po vleguvawe vo sila na ovoj zakon.

^len 26

Fakultetot za bezbednost i op{testvena samoza{tita nastavata za zate~enite studenti na Fakuiltetot }e ja izveduva zaklu~no so u~ebnata 1997-1998 godina.

^len 27

Studentite koi }e se steknat so status na apsolventi dol`ni se da gi zavr{at studiite vo rok od tri godini od apsolviraweto.

Studentite zapi{ani na postdiplomski studii dol`ni se da magistriraat vo rok od dve godini po polo`uvaweto na isipite od postdiplomskite studii, no najdocna do 30 septemvri 2002 godina.

^len 28

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti }e gi prezemi nastavnicite, sorabotnicite i rabotnicite na Faklutetot za bezbednost i op{testvena samoza{tita po zavr{uvaweto na nivnite rabotni obvrski kako rabotnici na ministerstvoto.

^len 29

Fakultetot za bezbednost i op{testvena samoza{tita }e prestane so vr{eweto na dejnosta zaklu~no so 31 dekemvri 2002 godina.

^len 30

So denot na vleguvawe vo sila ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot za Centarot za obrazovanie na kadri za bezbednost i op{testvena samoza{tita("Slu`ben vesnik na SRM" broj 30/77, 29/83, 34/83 i 36/88).

^len 31

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija"