ZAKON ZA IGRITE NA SRE]A I ZA ZABAVNITE IGRI

I. OP[TI ODREDBI

^len1

So ovoj zakon se ureduvaat vidovite, uslovite i na~inot na prireduvawe igri na sre}a i zabavni igri vo Republika Makedonija.

^len2

Igri na sre}a, vo smisla na ovoj zakon, se igrite vo koi u~estvuvaat pogolem broj lica i vo koi na u~esnicite pokraj zabava im se dava mo`nost da ostvarat dobivka vo pari, predmeti ili prava, pri {to krajniot rezultat na igrata ne zavisi od znaeweto i od ume{nosta na u~esnicite vo igrata.

Igrite koi ne se uredeni so ovoj zakon ne se smetaat za igri na sre}a i e zabraneto da se prireduvaat.

^len3

Zabavni igri, vo smisla na ovoj zakon, se igrite na smeta~i, simulatori, videoavtomati, fliperi, pikado, bilijardi i na drugi sli~ni napravi pggo se stavaat vo pogon so pomo{ na metalni pari, `etoni ili so naplata, a vo koi u~esnikot ne mo`e da ostvari dobivka vo pari, predmeti ili prava, osven pravo na edna ili na pove}e nagradni igri na napravata za zabava.

^len 4

Igrite na sre}a i zabavnite igri se organiziraat zaradi zabava na u~esnicite vo igrata, kako i za steknuvawe sredstva {to se prihod na Buxetot na Republika Makedonija.

Sredstvata od stav 1 na ovoj ~len }e se koristat i za finansirawe na odredeni godi{ni programi i zada~i na zdru`enija na gra|ani (programite na zdru`enija na hendikepirani lica, sportot i za Crveniot krst na Republika Makedonija).

Raspredelbata na sredstvata od stav 2 na ovoj ~len ja vr{i Vladata na Republika Makedonija, vrz osnova na podnesenite programi.

^len5

U~esnici vo igrite na sre}a i vo zabavnite igri se imatelite na lozovi, tombolski karti~ki, kuponi (taloni), `etoni ili potvrdi za uplaten iznos za u~estvo vo igrata, odnosno licata koi gi ispolnile uslovite propi{ani so pravilata na igrata.

^len6

Prireduva~ot na igrite na sre}a dava garancija za obezbeduvawe na obvrskite kon u~esnicite vo igrite na sre}a soglasno so ovoj zakon.

^len7

Prireduvaweto na igrite na sre}a e pravo na Republika Makedonija.

^len8

Za prireduvawe na igrite na sre}a na prireduva~ot mu se izdava licenca, odnosno odobrenie.

Licencata, odnosno odobrenieto e neprenoslivo.

II. VIDOVI IGRI NA SRE]A

^len9

Igrite na sre}a mo`at da bidat op{ti i posebni.

A. Op{ti igri na sre}a se:

1) igrite so izvlekuvawe (loto, sportska prognoza, lotarija, instant lotarija i tombola);

2) oblo`uvawe na sportski natprevari i

3) nagradni igri.

B. Posebni igri na sre}a se:

1) igri {to se prireduvaat vo igra~nica (kazino) i

2) igri na avtomati za igri na sre}a.

^len 10

1. Loto e igra vo koja u~esnikot so popolnuvawe na liv~e, izdadeno od prireduva~ot, {to se sostoi od kupon i talon na koe, vo soglasnost so pravilata na igrata se vpi{ani broevi, pogoduva opredelena grupa broevi so precrtuvawe vo sopstven izbor. Talonot {to ostanuva kaj u~esnikot vo igrata mu nosi dobivka koga na nego se precrtani broevite {to se izvle~eni po pat na javno izvlekuvawe, pod uslov broevite identi~no da se precrtani na talonot i kuponot {to e deponiran kaj prireduva~ot i koga se ispolneti drugite uslovi utvrdeni so pravilata na igrata.

2. Sportska prognoza e igra vo koja u~esnikot, so popolnuvawe na liv~e izdadeno od prireduva~ot {to se sostoi od kupon i talon na koe se nazna~eni natprevaruva~kite dvojki, go pogoduva rezultatot na natprevarite za sekoj par posebno so upotreba na znakovi predvideni so pravilata na igrata. Talonot {to ostanuva kaj u~esnikot vo igrata nosi dobivka samo koga u~esnikot gi pogodil site ili, so pravilata na igrata, utvrdeniot broj rezultati od natprevarite, a pod uslov rezultatite, odnosno znakot za rezultatot identi~no da e vpi{an, odnosno precrtan na talonot i kuponot {to e deponiran kaj prireduva~ot i koga se ispolneti i drugite uslovi utvrdeni so pravilata na igrata.

Rezultatite od natprevaruvawata {to ne se zemaat predvid ili nema da se odr`at vo predvidenoto vreme, se nadomestuvaat so rezervnite natprevaruva~ki dvojki.

3. Lotarija e igra vo koja u~esnikot ima loz izdaden od prireduva~ot na koj, vo soglasnost so pravilata na igrata, e vpi{an opredelen broj, odnosno kaj koj u~estvoto vo igrata se ozna~uva so tekovni (neprekinati) broevi. Lozot nosi dobivka koga po pat na javno izvlekuvawe se izvle~eni oddelni delovi od brojot ili celiot broj vpi{an na lozot.

4. Instant lotarija e igra vo koja u~esnikot ima loz, izdaden od prireduva~ot na koj, vo soglasnost so pravilata na igrata, u~esnikot mo`e vedna{, so otvorawe na obvivkata ili grebewe na soodvetnata za{tita, preku vpi{aiiot iznos na dobivkata, opredelen broj ili simbol, preku mo`iostite za dobivawe na kombinacijata na broevite iln na simbolot, da doznae za mo`nata dobivka.

5. Tombolata e igra vo koja u~esnikot vo igrata ima tombolska karti~ka izdadena od prireduva~ot koja sodr`i tri reda od pet razli~ni broevi od serija na broevi od 1 do 90, a dobivkite mo`at da se postignat so onie karti~ki {to poka`uvaat kombinacija na broevi (kombiiacija na dobivkata), koja spored pravilata na igrata, e ozna~ena kako onaa {to dobiva, pri {to broevite na ovaa kombinacija se dobiva po pat na mehani~ko javno izvlekuvawe i istata se objavuva.

Kako kombinacija {to dobiva, spored pravilata na igrata, mo`e da se utvrdi:

- Ambo (dva broja vo edna serija),

- Terno (tri broja vo edna serija),

- Quaterno (~etiri broja vo ista serija),

- Quinterno (site broevi vo ista serija),

- Dezemterno (site broevi od dve serii) i

- Tombola (site petnaeset broevi na edna karta na tombolata).

6. Oblo`uvawe na sportski natprevari e igra vo koja u~esnikot ima liv~e na koe, vo soglasnost so pravilata na igrata, se vpi{uvaat, odnosno zaokru`uvaat broevi na natprevaruva~ite.

7. Nagradna igra e igra koja, zaradi reklamirawe na sopstveni proizvodi ili uslugi od dejnosta {to fakti~ki ja vr{at, ja prireduvaat trgovski dru{tva so javno objavuvawe na uslovite za u~estvo vo igrata utvrdeni so pravilata ia igrata.

Dobivkite po osnova na nagradnata igra mo`at da bidat samo vo stoki i uslugi od asortimanot na proizvodite i uslugite na prireduva~ot na igrata.

^len11

Lozovite i tombolskite karti~ki za oddelni vidovi igri na sre}a od ~len 10 na ovoj zakon gi evidentira i zaveruva Ministerstvoto za finansii.

Uni{tuvaweto na neprodadenite lozovi se vr{i pod nazdor na lica ovlasteni od ministerot za finansii.

Lozovite se pe~atat po standardite pod koi se pe~atat hartiite od vrednost vo Republika Makedonija.

Pe~ateweto na lozovite i tombolskite karti~ki go obezbeduva prireduva~ot.

^len12

Posebni igri na sre}a, se igrite na sre}a {to se prireduvaat vo posebno uredeni prostorii igra~nici, vo koi u~esnicite vo igrata igraat protiv prireduva~ot na igrata i toa: igri na sre}a {to se prireduvaat na masi za igra so top~iwa, so kocki i so karti i igri na avtomati za igri na sre}a.

Igrite na avtomati za igri na sre}a pretstavuvaat igri {to iska`uvaat dobivka vo `etoni, odnosno pari po kombinacii i znaci vidlivo istaknati na kombinacionite valci (dobitna linija).

Prireduva~ot na posebnite igri na sre}a gi primenuva op{to prifatenite pravila za posebni igri na sre}a {to se primenuvaat vo poznatite svetski igra~nici.

III. PRIREDUVAWE NA IGRI NA SRE]A

^len13

Prireduvaweto na igrite na sre}a mo`e da bide postojano i povremeno.

Postojano prireduvaqe na igri na sre}a (op{ti i posebni) mo`e da vr{i trgovsko dru{tvo.

Povremeno prireduvawe na igri na sre}a mo`at da vr{at zdru`enija na gra|ani od oblasta na fizi~kata kultura, tehni~kata kultura i hendikepiranite lica vrz osnova na odobrenie. Povremeno mo`at da se prireduvaat {rite na sre}a: lotarija, tombola, oblo`uvawe na sportski natprevari i sportska prognoza.

^len14

Ogranski pravni i fizi~ki lica ne mo`at samostojno da prireduvaat igri na sre}a, osven vo slu~aite utvrdeni so ovoj zakon.

^len15

Prireduva~ot na igrite na sre}a koj dobil licenca mo`e da u~estvuva vo prireduvaweto na igrite na sre}a vo stranstvo i zaedni~ki da organizira igri na sre}a so stranski prireduva~i, pod usloci i kriteriumi cggo gi propi{uva ministerot za finansii.

1. Licenca, odnosno odobrenie za prireduvawe na igri na sre}a

^len16

Vo imeto na Republika Makedonija licenci za postojano prireduvawe na igrite na sre}a izdava Vladata na Republika Makedonija.

Odobrenie za povremeno prireduvawe na igrite na sre}a i prireduvawe na igrata na sre}a, nagradna igra, izdava ministerot za finansii.

^len17

Licenca za postojano prireduvawe na igri na sre}a se izdava vrz osnova na javen oglas.

Odobrenie za povremeno prireduvawe na igri na sre}a se izdava vrz osnova na barawe na prireduva~ot {to se dostavuva do Ministerstvoto za finansii.

Odobrenie za povremeno prireduvawe na igrite od stav 2 na ovoj ~len se izdava za period od devet meseci i ne mo`e da se prodol`i, odnosno obnovi vo tekot na kalendarskata godina.

Na~inot i postapkata za izdavawe ia licenci, odnosno odobrenija za prireduvawa na igrite na sre}a poblisku gi propi{uva Vladata na Republika Makedonija.

^len18

Licenca za postojano prireduvawe na igri na sre}a mo`e da se dade na dru{tvo so ograni~ena odgovornost ili akcionersko dru{tvo:

1) so osnovna glavnina od najmalku 5.000.000 DEM vo denarska protivvrednost po sreden kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija i so sedi{te vo Republika Makedonija;

2) koe obezbedilo tehni~ki, tehnolo{ki i prostorni uslovi za vr{ewe na dejnosta prireduvawe na igri na sre}a;

3) anga`iralo upraviteli i drugi lica koi se stru~no osposobeni i raspolagaat so iskustvo potrebno za pravilno vodewe na rabotata i koi ne se osuduvani za kaznivi dela storeni vo vrska so igri na sre}a ili zabavni igri ili za krivi~no delo od oblasta na stopanstvoto i

4) najmalku {est meseci pred objavuvaweto na oglasot za dobivawe na licenca gi namirilo obvrskite kon dr`avata, nema blokirano `iro smetka i redovno isplatuva plati.

^len 19

Za loto i za instant lotarija mo`e da se izdade samo po edna licenca.

^len 20

Odobrenie za povremeno prireduvawe na igri na sre}a mo`s da se dade na zdru`enie na gra|ani koe:

1) }e gi obezbedi tehni~kite, tehnolo{kite i prostornite uslovi za prireduvawe na igrata na sre}a za koj se bara odobrenie i

2) dokumentirano }e ja obrazlo`i potrebata od prireduvawe na igrata na sre}a zaradi steknuvawe na sredstva za finansirawe na potrebite na zdru`enieto.

^len 21

Ministerot za finansii poblisku }e gi propi{e tehni~kite, tehnolo{kite, prostornite i drugite uslovi od to~kite 2 i 3 na ~len 18 i to~ka 1 na ~len 20 od ovoj zakon.

^len22

Za licencata se pla}a nadomestok.

Po~etnata cena za pla}aqe na licencata ja propi{uva Vladata na Republika Makedonija so odluka.

Sredstvata za dodelsnata licenca imatelot na licencata e dol`en da gi uplati i toa 50% na denot na dodeluvaweto na licencata, a ostatokot od 50% vo ednakvi god{ini rati najdocna do 30 januari vo tekovnata godina za sekoja godina dodeka trae licencata.

Sredstvata od stav 3 na ovoj ~len se prihod na Buxetot na Republika Makedonija.

^len23

Pravo na licenca }e ostvari onoj pobaruva~ koj }e dade najpovolna ponuda za pla}awe na licencata.

Dokolku na javniot oglas se slu~i pove}e pobaruva~i na licenca da imaat podneseno ista ponuda za pla}awe na licencata, a site gi ispolnuvaat uslovite toga{, pri izdavaweto na licencata, prednost ima onoj koj }e obezbedi povisoki standardi za vr{ewe na ovaa dejnost.

^len 24

Licencata gi sodr`i pravata i obvrskite na prireduva~ot na igrite na sre}a.

Licencata se dava za vreme najdolgo od {est godini. Licencata mo`e da ss otka`e vo otkazen rok od edna godina.

^len 25

Odobrenieto za povremeno prireduvawe na igrite na sre}a se izdava vo vid na re{enie.

Re{enieto osobeno sodr`i podatoci za:

1) prireduva~ot na igrata na sre}a;

2) vidot na igrata na sre}a;

3) vremetraeweto na odobrenieto i

4) mestoto na prireduvawe na igrata na sre}a. Protiv re{enieto so koe e odbieno baraweto za izdavawe na odobrenie, mo`e da se podnese `alba do Vladata na Republika Makedonija.

^len 26

Prireduva~ot e dol`en igrite na sre}a za koi dobil licenca da gi sproveduva bez prekin. Vo slu~aj na otka`uvawe od licencata, mora i natamu da gi sproveduva zapo~natite igri na sre}a, vo rok so {to }e se obezbedi zavr{uvawe na zapo~natite igri na sre}a.

^len 27

Zabraneto e u~estvo vo stranski igri na sre}a, dokolku vlogovite se upla}aat od Republika Makedonija (sobirawe vlogovi za stranski igri na sre}a vo zemjata) i delovno otstapuvawe na lozovite (potvrda) za igra za stranski igri na sre}a vo Republika Makedonija.

^len28

Prireduva~ite na igrite na sre}a koi dobile licenca se objavuvaat vo „Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".

2. Pravila na igrite na sre}a

^len29

Sekoja igra na sre}a ima pravila. Pravilata na igrite na sre}a gi donesuva prireduva~ot.

^len30

Vo tekot na igrata na sre}a, odnosno vo tekot na zapo~natoto kolo ne mo`at da se menuvaat pravilata na igrata, a zapo~natata igra, odnosno zapo~natoto kolo mora da se zavr{i do krajot, spored istite pravila.

Po isklu~ok, na obrazlo`eno barawe od prireduva~ot, Vladata na Republika Makedonija mo`e da dade soglasnost da se odlo`i denot ili da se promeni mestoto na izvlekuvaweto, odnosno opredeluvaweto na dobivkata.

Dokolku prireduva~ot na igrata zapo~nal so proda`ba na lozovi i na tombolski karti~ki, taloni, odnosno rasturawe so naplata na potvrdata koja dava pravo na u~estvo vo igrata odnosno primil uplati pred objavenoto izvlekuvawe, odnosno pred zavr{uvaweto na igrata, mo`e da se otka`e od prireduvaweto na igrata pod uslov da gi vrati primenite pari vo rok od 30 dena od otka`uvaweto na igrata.

^len31

Prireduva~ot na igrite na sre}a kako o{pti uslovi vo pravilata za prireduvawe na site igri na sre}a gi utvrduva:

1) imeto i vremetraeweto na igrata;

2) uslovite za u~estvo vo igrata;

3) mestoto vo koe se prireduva igrata, odnosno podra~jeto na koe se vr{i uplatata za u~estvo vo igrata;

4) visinata na vlogot, odnosio cenata na lozot, kombinacijata, tombolskata karti~ka ili `etonot, kako i krajniot rok za uplata za u~estvo vo igrata;

5) vidot i vkupnata vrednost na dobivkata;

6) koli~estvoto i pari~nata vrednost na emisijata na lozovite, odnosno tombolskite karti~ki i `etonite;

7) pri~inite poradi koi u~esnicite na igrata mo`at da se povle~at od igrata;

8) mestoto i vremeto, na~inot, postapkata i kontrolata na izvlekuvaweto, odnosno utvrduvaweto na rezultatite i na dobivkata;

9) na~inot na objavuvaweto na rezultatot od igrata i na iznosot na fondot na dobivkata;

10) na~inot na isplatata, odnosno ostvaruvaweto na dobivkata;

11) rokot vo koj se vr{i isplatata, odnosno podigaweto na dobivkata;

12) na~inot na zapoznavaw na u~esnicite vo igrata so pravilata na igrata i

13) na~inot na stavawe na reklamacija vo vrska so prireduvaweto na igrite na sre}a i podnesuvaweto na prigovor od strana na igra~ot.

Pravilata za prireduvawe na nagradni igri, pokraj elementite od stav 1 na ovoj ~len, sodr`at i opis i sodr`ina na potvrdata vrz ~ija osnova se steknuva pravo na u~estvo vo igrata, poedine~nata vrednost na dobivkite i izvorite na sredstva za isplata, odnosno pokritie na dobivkite.

^len32

So davaweto na licenca, odnosno odobrenie organot {to ja izdal licencata, odnosno odobrenieto dava soglasnost na pravilata za igrata na sre}a i na pravilnikot na igra~nicata.

Pravilata na igrite na sre}a treba da bidat istaknati i dostapni za u~esnicite vo igrite.

^len 33

Spored karakterot i vidot na igrite na sre}a, prireduva~ot na igrite na sre}a kako posebni uslovi, vo pravilata za prireduvawe na igrite na sre}a gi utvrduva:

1) tekot na igrata na sre}a;

2) priemot na lozovite ili potvrdata za natprevaruvaweto;

3) polnova`nosta na ispravata za podigawe i isplatuvaweto na dobivkite;

4) odnosot na iznosot na dobivkite sprema iznosot na uplatenite vlogovi vo igrata;

5) rangot na dobivkite i raspredelbata na iznosot na dobivkite po oddelni rangovi na dobivki;

6) pobliski odredbi za izvlekuvawata, brojot i vidot na natprevaruvawata vklu~eni vo sportskata prognoza - natprevaruva~kite programi;

7) odnosot na iznosot na dobivkata sprema iznosot na vlogot vo edna serija i

8) brojot i visinata na dobivkite rasporedeni na oddelni ciklusi (klasi).

^len34

Prireduva~ot na igrite na sre}a e dol`en vo slu~aj na spojuvawe (poolung) na igrite na sre}a za koi dobil licenca, odnosno odobrenie da donese pobliski pravila za spoenite igri na sre}a.

^len35

Izvlekuvaweto na loto, lotarija i dopolnitelni izvlekuvawa na sportska prognoza se sproveduvaat pod nadzor na lica ovlasteni od ministerot za finansii.

^lenZb

Prireduva~ot na igrite na sre}a e dol`en proda`bata na lozovite, tombolskite karti~ki i talonite da ja vr{i preku proda`ni mesta {to odnapred gi opredeluva.

IV. POSEBNI IGRI NA SRE]A

^len37

Posebnite igri na sre}a se prireduvaat samo vo igra~nica (kazino).

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len, avtomatite za igri na sre}a pod uslovite utvrdeni so ovoj zakon, mo`at da se postavuvaat i nadvor od igra~nicite, odnosno vo avtomat-klubovi.

^len38

Prireduva~ot na posebni igri na sre}a e dol`en da vodi kniga na blagajna na na~in {to ovozmo`uva uvid vo dnevnata sostojba na prihodite od posebnite igri na sre}a.

 

 

1. Igra~nici

^len39

Igra~nica (KAZINO) e posebno uredena prostorija vo koja e obezbedena funkcionalna i tehni~ka opremenost, vo koja se prireduvaat igri na sre}a, vo koi u~esnicite vo igrata igraat protiv prireduva~ot na igrata i toa igri na sre}a {to se prireduvaat na masi za igra so top~iwa, so kocki i so karti i igri na avtomati za igri na sre}a.

^len40

Igra~nica mo`e da se organizira vo hotel so „pet" ili „~etiri" yvezdi~ki ili vo posebno izgraden objekt- igra~nica.

Ako igra~nicata ne e vo hotelski objekt, vo igra~nicata mora da bide obezbedeno davaqe na ugostitelski uslugi {ggo odgovara na restorani i drugi ugostitelski objekti za poslu`uvawe so hrana i pijalaci vo prva kategorija ozna~eni so „~etiri" yvezdi~ki.

^len41

Uplatite i dobivkite kaj igrite na sre}a vo igra~nica se opredeluvaat vo doma{na ili vo stranska valuta, a ja opredeluva Vladata na Republika Makedonija vo licencata za organizirawe na igra~nicata.

Dobivkite se isplatuvaat vo stranska valuta samo ako uplata za u~estvo vo igrata bila izvr{ena vo stranska valuta.

^len42

Igra~nica mo`e da po~ne so rabota samo vrz osnova na licenca za organizirawe na igra~iica.

Licenca za organizirawe igra~nica mo`e da se iz-dade na akcionersko dru{tvo ili dru{tvo so ograni-~ena odgovornost koe pokraj uslovite od ~len 18 na ovoj zakon gi ispolnuva i slednive uslovi:

1) formira fond na rezervi {to iznesuva najmalku 500.000 DEM, zaradi garantirawe na bezbednosta na raboteweto i ispolnuvaweto na obvrskite na igra~nicata sprema u~esnicite vo igrite;

2) ima odvoen i za{titen prostor so kasa za ~uvawe pari i drugi vrednosti i za vr{ewe na menuva~ki raboti;

3) raspolaga so prostorija ~ija povr{ina ne mo`e da bide pomala od 500 m2, osven vo posebno opremena prostorija vo hotel so „pet" ili "~etiri" yvezdi~ki {to ne mo`e da bide pomala od 400 m2;

4) da bidat postaveni najmalku deset masi od razni vidovi za igri so top~iwa, kocki ili karti i najmalku 20 avtomati za igri na sre}a;

5) ima obezbeden stru~en personal za vodewe na igrite odnosno da anga`ira upraviteli koi se stru~no sposobni i koi ne se kaznuvani i osuduvani za dela storeni vo vrska so igri na sre}a ili zabavni igri;

6) ima organizirano recepciska slu`ba taka {to }e bide garantiran nadzorot na licata koi doa|aat vo igra~nicata;

7) ima organizirano soodveten nadzor vrz odvivaweto na igrite;

8) vodi posebna evidencija na posetitelite na igra~nicata koja gi sodr`i osnovnite podatoci za identifikacija na licata;

9) ima pravila na site vidovi igri, dostapni na raspolagawe na u~esnicite vo igrite i

10) ima pravilnik za igra~nicata.

Sredstvata {to go so~inuvaat fondot na rezervi se deponiraat na na~in i pod uslovi {to gi propi{uva ministerot za finansii.

Vkupno mo`at da se izdadat pet licenci za organizirawe igra~nica.

Ako se izdadeni licencite od stav 4 na ovoj ~len ograni~uvaweto ne se odnesuva za dodeluvawe licenca za organizirawe igra~nica vo hotel so „pet" yvezdi~ki, pod uslovi utvrdeni so ovoj zakon.

^len 43

Vo igra~nicata mo`e da se prireduvaat samo onie igri na sre}a {to se navedeni vo licencata za organizirawe igra~nica.

Pred izdavaweto na licenca za organizirawe igra~nica, se obezbeduva mislewe od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Kon baraweto za licenca za organizirawe igra~nica mora da se prilo`at dokazi deka se ispolneti propi{anite uslovi, pravila na igrite na sre}a koi }e se prireduvaat, pravilnikot na igra~nicata, visinata i na~inot na obezbedsnite sredstva za garantirawe na isplata na dobivkite, kako i izvodot od upisot na prireduva~ot na igrite na sre}a i na negovite osnova~i vo trgovskiot registar.

^len 44

Stransko pravno ili fizi~ko lice, pod uslovite utvrdeni so ovoj zakon, mo`e da organizira igra~nica samostojno vo sopstven hotel, preku formite na vlo`uvawa vo doma{ni pravni lica i drugi formi na sorabotka i zaedni~ko rabotewe, ako vlo`uvaweto e pogolemo od 50% od osnovnata glavnina utvrdena so ovoj zakon za dru{tvata {to mo`at da organiziraat igra~nica.

^len 45

Posetuvawe na igra~nicata e dozvoleno samo na polnoletni lica. Lica vo uniforma imaat pristap samo dokolku bidat povikani od ovlasteno lice na igra~nicata za da ja vr{at svojata dol`nost.

Pristapot na posetiteli vo igra~nica mo`e da se dozvoluva so pla}awe na vleznica.

^len 46

Prireduva~ot na igrite na sre}a vo igra~nica e dol`en da donese pravilnik na igra~nicata {to se stava na uvid na posetitelite na prigoden na~in preku oglasna tabla.

Pravilnikot osobeno sodr`i:

1) organizacija na rabotata na igra~nicata so raspored na prostoriite za rabota vo igra~nicata;

2) vidovi na posebnite igri na sre}a {to se prireduvaat vo igra~nicata;

3) uslovi za vlez vo igra~nicata (dokaz za identitet i kontrola na posetitelite);

4) uslovi koga na oddelni igra~i mo`e da im se zabrani u~estvo vo igrite na sre}a;

5) vreme za igrawe i

6) raboti i zada~i na vrabotenite vo igra~nicata vo vrska so izveduvaweto na igrite na sre}a.

^len 47

Najmalku tri ~etvrtini od vrabotenite vo igra~nicata mora da se dr`avjani na Republika Makedonija.

Na vrabotenite vo igra~nicata im e zabraneto da u~estvuvaat vo igrite {to se igraat vo igra~nicata ili od u~esnicite (igra~ite) da primaat (namenski) predmeti od bilo koj vid. Me|utoa, dozvoleno e u~esnicite (igra~ite) da deponiraat namenski predmeti iggo se odredeni za site vraboteni na korisnikot na licencata, na opredeleno mesto predvideno za taa cel vo salata na igra~nicata (tips).

^len 48

Korisnikot na licencata e dol`en da go izvesti Ministerstvoto za finansii za sekoja promena na identitetot na licata koi se sopstvenici na akciite, odnsno udelite vo osnovnata glavnina na dru{tvoto.

2. AVTOMATI ZA IGRI NA SRE]A

^len 49

Avtomatite za igri na sre}a se aparati na koi u~esnikot vo igrata mo`e da ostvari dobivka so nivno punggaws vo rabota so `etoni, so sistemi, klu~evi ili drug na~in, so kombinacii i znaci vidlivo istaknati kombinatirnite valci (dobitna linija).

^len 50

Avtomatite za igri na sre}a mora da imaat vgradeni pet {estcifreni broja~i {to go registriraat brojot i toa: brojot na vlezni `etoni ili krediti na avtomatot, brojot na odigranite igri na avtomati, brojot na isplateni metalni pari ili `etoni, brojot na metalnite pari ili `etoni vo kasa t.e. ke{ - boksot i brojot na `etoni za ra~na isplata t.e hend-pej.

^len 51

Koga avtomatite za igri na sre}a se smesteni vo igra~nicite - kazina, pla}aweto mo`e da se vr{i (uplata za u~estvo vo igrite i isplatata na dobivkite) vo doma{na valuta ili vo stranska valuta.

^len 52

Avtomat- klub e posebno uredena prostorija vo hotel so „ist" ili „~etiri" yvezdi~ki ili vo posebno izgradena prostorija vo koja se prireduvaat samo igri na avtomati za igri na sre}a.

^len 53

Avtomat-klub mo`e da se organizira vo prostorija ~ija povr{ina ne mo`e da bide pomala od 90 m2, i so postavsni najmalku 15 avtomati.

Vo avtomat-klub mora da se obezbedi davawe ugostitelski uslugi hrana (isklu~itelno ladni jadewa) i pijalaci koi ss poslu`uvaat pokraj pult ili {ank i od voen za{titen prostor so kasa za ~uvawe pari i drugi vrednosti.

Stransko pravno ili fizi~ko lice mo`e samostojno da organizira avtomat-klub samo vo sopstven hotel so „ist" ili „~etiri" yvezdi~ki.

^len 55

Pred izdavaweto na licencata za organizirawe avtomat-klub se obezbeduva mislewe od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Kon baraweto za licenca za organizirawe avtomat-klub mora da se prilo`at dokazi deka se ispolneti propi{anite uslovi, pravila za igri na sre}a {to }e se prireduvaat i izvodot od upisot na prireduva~ot na igrata i na nsgovits osnova~i vo trgovskiot registar.

^len 56

Uslovite za poseta na avtomat-klubot gi opredeluva korisnikot na licencata.

Pristapot na lica pomladi od 18 godini vo avtomat-klubovite e zabranet.

^len 57

Avtomatite za igri na sre}a mora da obezbedat dobivkata za u~esnicite vo igrata da ne bide pomala od 87% od vkupno vlo`enite sredstva registrirani vo aparatot.

^len 58

Na vrabotenite vo avtomat-klubot im se zabranuva u~esgvo vo igrite.

V. ZABAVNI IGRI

^len 59

Zabavni igri mi`e da se organiziraat vo posebno uredeni zabavni klubovi, zabavni klubovi pggo se organizirani kako podvi`ni objekti, kako i vo ugostitelski objekti.

^len60

Zabavni igri mo`e da organizira doma{no pravno ili fizi~ko lice.

Stransko pravno ili fizi~ko lice ne mo`e da organizira zabavni igri samostojno nitu preku formite na vlo`uvawe vo doma{ni pravni lica i drugi formi na sorabotka i zaedni~ko rabotewe.

^len61

Zabaven klub mo`e da se organizira vo posebni prostorii ~ija povr{ina ne mo`e da bide pomala od 20 m osven koga se organizira kako podvi`en objekt.

Vo zabavniot klub mora da bidat postaveni najmalku pet aparati za zabava (video igri, fliperi, pikado, fudbal na masa i sli~no).

Dokolku zabavniot klub se organizira kako bilijard klub, toga{ mora da se obezbedi prostor od 15 m2 po bilijard masa.

Vo zabavni klubovi organizirani kako podvi`ni objekti mo`e da bidat postaveni najmnogu deset aparati za zabava.

Vo ugostitelski objekti so povr{ina do 50 m2 se zabranuva da se postavat avtomati za zabava, a vo objektite nad 50 m2 mo`e da se postavat najmnogu pet aparati za zabava.

^len62

Vo zabaven klub se zabranuva prireduvawe {ri na avtomati za igri na sre}a.

^len63

Odobrenie za organizirawe zabaven klub i za postavuvawe aparati za zabava vo ugostitelski objekti dava ministerot za finansii po prethodno mislewe na Ministerstvoto za stopanstvo.

Kon baraweto za odobrenie za prireduvawe zabaven klub, odnosno postavuvawe aparati za zabava vo ugostitelski objekt, mora da se prilo`at dokazi deka se ispolneti propi{anite uslovi, upatstvo za na~inot na stavawe na aparatot vo pogon i opis na igrata, vidot i brojot na aparatite, odnosno napravite za zabava, mestoto kade {to se postavuvaat aparatite, odnosno ugostitelskiot objskt, dokolku se postavuvaat vo ugostitelski objekti i podatoci za organizatorot na zabav-nite igri.

Protiv re{enieto so koe e odbieno baraweto za dobivawe odobrenie mo`e da se podnese `alba do Vladata na Republika Makedonija.

^len64

Sekoe premestuvawe na aparatite za zabava na druga lokacija podle`i na novo odobrenie.

VI. RASPOREDOT, PO^ETOKOT I ZAVR[UVAWETO NA RABOTNOTO VREME PRI PRIREDUVAWE NA IGRITE NA SRE]A I ZABAVNITE IGRI NA APARATI

^len65

Prireduva~ite na igrite na sre}a i na zabavnite igri mo`at da rabotat sekoj raboten den, nedela i prazni~en den.

^len66

Rasporedot, po~etokot i zavr{uvaweto na rabotnoto vreme, dokolku prireduvaweto na igrite na sre}a se vr{i vo ugostitelski objekt, se vr{i vo ramkite na rabotnoto vreme opredeleno za soodvetniot objekt.

Prireduvaweto na igrite na sre}a (op{ti) koga se vr{i vo drugi objekti, mo`e da se vr{i od 7,00 do 24,00 ~asot, a vo denovite petok, sabota i prazni~ni denovi od 7,00 do 01,00 ~asot.

^len67

Objektite vo koi se postaveni aparatite za zabavni igri mo`at da rabotat od 7,00 do 22,00 ~asot, a vo leto do 23,00 ~asot.

^len68

Prireduva~ite na igrite na sre}a i zabavnite igri samostojno go opredeluvaat rabotnoto vreme, soglasno so odredbite na ovoj zakon.

Rabotnoto vreme, prireduva~ot na igrite na sre}a i zabavnite igri, go istaknuva na vidno mesto pri vlezot na objektot.

VII. USLOVI I NA^IN NA STAVAWE NA AVTOMATITE ZA IGRI NA SRE]A I APARATITE ZA ZABAVNI IGRI VO UPOTREBA

^len69

Avtomatite za igri na sre}a i aparatite za zabavni igri pri stavaweto vo upotreba mora da bidat tehni~ki ispravni.

Utvrduvaweto na tehni~kata ispraviost i popravkata na avtomatite za igri na sre}a i aparatite za zabavni igri ja vr{at ovlasteni pravni lica od ministerot za finansii.

Ovlastuvawa od stav 2 na ovoj ~len mo`at da dobijat samo onie pravni lica koi ne prireduvaat igri na srs}a i zabavni igri ili ne iznajmuvaat avtomati za igri na sre}a i zabavni igri.

^len 70

Za tehni~kata ispravnost na avtomatot za igri na sre}a i zabavni igri ovlastenoto pravno lice izdava uverenie za ispravnost na avtomatot, odnosno aparatot.

Na~inot, uslovite i rokovite na utvrduvaweto na tehni~kata ispravnost na avtomatite za igri na sre}a i aparatite za zabavni igri i formata na ispravata so koja se utvrduva tehni~kata ispravnost na avtomatite i aparatits gi propi{uva ministerot za finansii.

^len71

Tehni~ki ispravnite avtomati za igri na sre}a i zabavni {ri zadol`itelno se `igosuvaat.

Ministerot za finansii poblisku go ureduva vidot i oblikot na `igot.

^len72

Avtomatite za igri na sre}a i zabavni igri koi se tehni~ki ispravni i imaat `ig mo`at da bidat staveni vo upotreba ako imaat plo~ki za ozna~uvawe i registracija.

Plo~ki za ozna~uvawe i registracija imaat i masite za igri so top~iwa, kocki ili karti {to se vo upotreba.

Evidenicija i regastar na izdadenite plo~ki za ozna~uvawe i registracija vodi Ministerstvoto za finansii. Na~inot na vodewe evidencija, registarot i formata i sodr`inata na plo~kata ja propi{uva ministerot za finansii.

VIII. FOND NA DOBIVKA I UTVRDUVAWE I OSTVARUVAWE NA DOBIVKATA VO O[PTITE IGRI NA SRE]A

^len73

Fondot na dobivkata na igrite na sre}a se utvrduva od osnovicata koja kaj lotarijata i instant lotarijata

Ja ~ini vkupnata vrednost na emisijata na lozovite, a kaj tombolata, lototo, sportskata prognoza i oblo`uvaweto na sportski natprevari vkupnata vrednost na uplatata za u~estvo vo igrata.

Fondot na dobivkite vo oddelni igri na sre}a mora da iznesuva najmalku 50% od osnovicata od stav 1 na ovoj ~len.

^len74

Utvrduvaweto na rezultatite od igrite na sre}a i utvrduvaweto na dobivkite, osven kaj posebnite igri na sre}a, se vr{i javno, od posebna komisija od trojca ~lena imenuvani od nadle`en organ na prireduva~ot na igrata.

Za utvrduvawe na rezultatite i za dovivkite se sostavuva zapisnik {to go potpi{uvaat site ~lenovi na komisijata. Vo zapisnikot se vnesuva vremeto, mestoto i tekot na postapkata na izvlekuvawe, izve{taj za utvrdenite rezultati i na dobivkite, kako i vidot, brojot i vrednosta na dobivkite. Eden primerok na zaveren zapisnik prireduva~ot e dol`en da dostavi na organot {to ja izdal licencata, odnosno odobrenieto za prireduvawe na igrata na sre}a.

^len75

Izve{tajot za utvrduvaweto na rezultatite i na dobivkite od igrata na sre}a prireduva~ot e dol`en da go objavi vedna{, a najdocna vo rok od sedum dena od denot na izvr{enoto izvlekuvawe na dobivkite, odnosno od denot na utvrduvaweto na rezultatite od igrata, preku sredstvata za javno informirawe.

^len76

Isplatata, podigaweto, odnosno ostvaruvaweto na dobivkite se vr{i vo rokot opredelen so pravilata na igrata na sre}a, {to ne mo`e da bide podolg od 60 dena od denot na objavuvaweto na izve{tajot za rezultatite i za dobivkite od igrata.

Po istekot na rokot od stav 1 na ovoj ~len zastaruva pravoto na isplata, odnosno pravoto na ostvaruvawe na dobivkata.

Neisplatenite dobivki od stav 2 na ovoj ~len se prihod na Buxetot na Republika Makedonija i }e se raspredelat soglasno so ~len 4 na ovoj zakon.

Imatelot na isprava za uplaten iznos na u~estvo vo igrata ima pravo vo rokot utvrden vo pravilata na igrata, da podnese prigovor do prireduva~ot na igrata za priznavawe na pravoto na dobivkata. Dokolku prigovorot bide odbien, imatelot na ispravata mo`e vo rok od 30 dena od denot na priemot na izvestuvaaeto za odbivawe na prigovorot, so tu`ba do nadle`niot sud da bara priznavawe na pravoto na dobivka.

IH. POSEBNI NADOMESTOCI

^len77

Sopstvenicite, odnosno korisnicite na avtombtite za igri na sre}a i na aparatite za zabavni igri za utvrduvawe na nivnata tehni~ka ispravnost na ovlasteniot izvr{itel na tehni~kiot pregled mu pla}aat nadomestok spored cenovnikot na izvr{itelot na koj soglasnost dalo Ministerstvoto za finansii.

^len78

Sopstvenicite, odiosno korisnicite na avtomatite za igri na sre}a i na aparatite za zabavni igri za `igosuva` na avtomatot, odiosno aparatot na ovlasteniot izvr{itel mu pla}aat nadomestok spored pazarnata cena na uslugata.

^len79

Prireduva~ite na posebnite igri na sre}a i na zabavnite igri pla}aat i nadomestok vo mese~en iznos.

Mese~niot pau{alen iznos vo oddelni vidovi na igri {to se prireduvaat na masa, avtomati i aparati }e iznesuva:

- za masa vo igra~nica 1.500 DEM;

- za avtomat za ura~i na sre}a 300 DEM i

- za aparat za zabavni igri 20 DEM. Platenite iznosi se priznavaat kako rashod.

^len80

Obvrskata od ~len 79 stav 1 ia ovoj zakon se pla}a do petnaesetti vo mesecot za prethodniot mesec.

Dokaz za uplatata od stav 1 na ovoj ~len se dostavuva do Ministerstvoto za finansii vo rok od tri dena od denot na uplatata.

^len81

Prireduva~ite na igrite na sre}a vo avtomat-klubovite se dol`ni na Ministerstvoto za finansii da mu dostavuvaat mese~ni izve{tai za rabota i toa do petnaesetgi vo tekovniot mesec za prethodniot mesec.

Ministerot za finansii ja propi{uva sodr`inata na izve{tajot.

H. TAJNOST NA IGRITE

^len82

Prireduva~ite na igrite na sre}a, akcionerite, odnosno sodru`nicite, vrabotenite, dogovornite partneri, kako i drugi lica koi rabotat za prireduva~ot moraat da ja ~uvaat tajnata za u~esnicite i nivnoto u~estvo vo igrata (dobivka ili gubitok). Dokolku organite na upravata pri vr{eweto ia slu`benata dejnost doznaat fakti {to podle`at na tajnost vo pogled na igrata, treba tajnosta da ja tretiraat kako slu`bena tajna od koja se oslobodeni samo vo slu~aite utvrdeni so ovoj zakon.

Obvrska za ~uvawe na tajnata ne postoi:

1) vo postapkata po gra|anski ili krivi~ni predmeti;

2) vo postapkata za nasleduvawe i staratelstvo i

3) dokolku u~esnikot vo igrata izre~no se soglasi so otkrivaweto na tajnata.

XI. NADZOR I KONTROLA

^len83

Nadzor nad sproveduvaweto na odredbite od ovoj zakon vr{i Ministerstvoto za finansii.

^len84

Nadzor i kontrola vo prireduvaweto na igrite na sre}a i zabavnite igri go vr{at ovlasteni rabotnici na Ministerstvoto za finansii - inspektori.

Vo vr{eweto na nadzorot i kontrolata inspektorot gi vr{i slednive raboti:

- kontrola na prireduvaweto na igrite na sre}a (dali igrite na sre}a se izveduvaat soglasno so licencata, odnosno odobrenieto i pravilata na igrite na sre}a);

- postoeweto na uslovite propi{ano vo ovoj zakon za prireduvawe na igrite na sre}a i zabavnite igri;

- kontrola na delovnite i drugite prostorii vo koi se vr{i prireduvaweto na igrite ia sre}a i zabavnite igri;

- kontrola na avtomatite za igri na sre}a, aparatite za zabavni igri, vo odnos ia nivniot broj, tehni~kata ispravnost i `igot i proverka na plo~kite za ozna~uvawe na avtomatite za igri na sre}a, aparatite za zabavni igri i masite na koi se prireduvaat igrite na sre}a;

- kontrola na pravilnosta na vodeweto na delovnite knigi i drugata dokumentacija svrzaia so prireduvaweto na igrite na sre}a i zabavnite igri;

- kontrola na pla}aweto na danocite i drugite dava~ki utvrdeni so ovoj zakon;

- kontrola na tombolskite karti~ki i lozovi i

- vr{i i drugi raboti zaradi kontrola na izveduvaweto na igrite na sre}a i organiziraweto na zabavnite igri soglasno so ovoj zakon.

^len85

Vo igra~nicite ss vospostavuva postojan (sekojdneven) nadzor i kontrola vo prireduvaweto na igrite na sre}a.

Nadzorot i kontrolata od stav 1 na ovoj ~len go vr{i ovlasten rabotnik - inspektor koj go opredeluva ministerot za finansii.

^len86

Ako vo postapkata na kontrolata se utvrdat nezakonitosti, odnosno nepravilnosti vo prireduvaweto na igrite na sre}a, odnosno organiziraweto na zabavnite igri, inspektorot donesuva re{enie so koe na prireduva~ot na igrite na sre}a, odnosno organizatorot na zabavnite igri mu se nalo`uva prezemawe na dejstvija za otstranuvawe na nezakonitostite i nepravilnostite.

Dokolku prireduva~ot na igrite na sre}a, odnosno organizatorot na zabavnite igri ne gi otstrani nepravilnostite, odnosno nezakonitostite vo rokot opredelen vo re{enieto od stav 1 na ovoj ~len, inspektorot dostavuva izvestuvawe do ministerot za finansii koj mo`e da pokrene postapka za odzemawe na licencata, odnosno da go odzeme odobrenieto za prireduvawe na igrite na sre}a i zabavnite igri.

^len87

Inspektorot vo slu~aite koga prireduvaweto na igrite na sre}a, odnosno organiziraweto na zabavnite igri se vri{ sprotivno na izdadenata licenca, odnosno odobrenie, sprotivno na pravilata za igri na sre}a ili konstatira deka do{lo do izmena na uslovite propi{ani vo zakonot za prireduvawe na igrite na sre}a, odnosno organizirawe na zabavni igri, privremeno go zabranuva prireduvaweto na igrite na sre}a, odnosno organiziraweto na zabavnite igri, vr{i zape~atuvawe na igra~nicata, odnosno zape~atuvawe i privremeno odzemawe na avtomatite i aparatite.

Tro{ocite za privremenoto odzemawe na avtomatite i aparatite pa|aat na tovar na prireduva~ot na igrite na sre}a na avtomatite za igri na sre}a, odnosno na zabavnite igri na aparati.

Inspektorot, isto taka, go zabranuva prireduvaweto na igrite na sre}a {to se prireduvaat bez licenca, odnosno odobrenie, vr{i zape~atuvawe na igra~nicata, odnosno zape~atuvawe i odzemawe na avtomatite i aparatite.

^len88

Ministerot za finansii za slu~aite od ~len 87 stav 1 na ovoj zakon podnesuva predlog do Vladata na Republika Makedonija za odzemawe na licencata, odnosno go odzema odobrenieto za prireduvawe na igrite na sre}a i zabavnite igri.

^len89

Dokolku inspektorot vo kontrolata utvrdi deka postoi osnovano somnenie deka e storen stopanski prestap ili prekr{ok utvrden so ovoj zakon dol`en e da podnese prijava do nadle`niot organ, odnosno nadle`niot sud.

XII. KAZNENI ODREDBI

^len90

So pari~na kazna od 200 do 250 prose~ni plati }e se kazni za stopanski prestap trgovsko dru{tvo i drugo pravno lice:

1) ako organizira igra~nica, odnosno prireduva drugi igri na sre}a utvrdeni so ovoj zakon bez licenca, odnosno odobrenie od nadle`en organ (~len 8);

2) ako ja prenese licencata, odnosno odobrenieto na drug prireduva~ (~len 8 stav 2);

3) koe ne se pridr`uva na uslovite utvrdeni vo licencata, odnosno odobrenieto na dozvolenata igra na sre}a (~lenovi 24 i 25);

4) koe organizira zabavni igri bez odobrenie od nadle`en organ (~len 63);

5) koe nadvor od igra~nicata prireduva igri na sre}a {to se prireduvaat samo vo igra~nica (~len 37 stav 1) i

6) koe ja sproveduva igrata na sre}a i po odzemaweto na licencata, odnosno odobrenieto (~lenovi 87 i 88).

So pari~na kazna od osum do deset plati }e se kazni za stopanski prestap od stav 1 na ovoj ~len i odgovornoto lice na trgovskoto dru{tvo, odnosno pravno lice.

Za stopanski prestap od stav 1 na ovoj ~len }e se izre~e i za{titna merka zadol`itelno odzemawe na avtomatite za igri na sre}a i aparatite za zabavni igri i odzemawe na imotnata korist ostvarena so izvr{uvawe na stopanskiot prestap.

^len91

So pari~na kazna od 150 do 200 plati }e se kazni za stopanski prestap trgovsko dru{tvo ili drugo pravno lice ako:

1) ne vodi kniga na blagajna na na~in koj ovozmo`uva uvid vo dnevnata sostojba na prihodite od posebnite igri na sre}a (~len 38);

2) prireduva igri na sre}a vo igra~nica ili avtomat-klub so pla}awe sprotivno od odredbite na ovoj zakon (~len 41) i

3) prireduva igri na avtomat za igri na sre}a na koj mo`e da se ostvari dobivka nad iznosot utvrden so ovoj zakon (~len 57).

So pari~na kazna od pet do osum plati }e se kazni za stopanski prestap od stav 1 na ovoj ~len i odgovornoto lice vo trgovsko dru{tvo ili vo drugo pravno lice.

Za stopanskiot prestap od stav 1 to~ki 1 i 2 na ovoj ~len }e se izre~e za{titna merka odzemawe na imotnata korist so izvr{uvaweto na stopanskiot prestap.

^len92

So pari~na kazna od 150 do 250 plati }e se kazni za stopanski prestap trgovsko dru{tvo ili drugo pravno lice ako:

1) stavi vo promet neevidentirani i nezavereni tombolski karti~ki i lozovi (~len 11);

2) korisnikot na licencata sprotivno na ovoj zakon u~estvuva vo stranski igri na sre}a (~len 15);

3) sobira vlogovi za stranski igri na sre}a vo zemjata i delovno otstapenite lozovi potvrdi za igri na stranski igri na sre}a vo zemjata (~len 27);

4) emituva lozovi ili tombolski karti~ki vo vrednost pomala, odnosno pogolema od vrednosta ozna~ena vo pravilata (~len 31 stav 1 to~ka 4);

5) priredi igri na sre}a sprotivno na pravilata na igrata na sre}a i vo tekot na igrata gi menuva pravilata na igrata (~len 30);

6) utvrduvaweto i ostvaruvaweto na dobivkata ne se vr{i na na~in propi{an so odredbite na ovoj zakon (~len 73) i

7) prireduva~ot ne dostavi do nadle`niot organ zaveren zapisnik za utvrdenite rezultati i dobivkite od zavr{enata igra na sre}a (~len 74 stav 2).

So pari~na kazna od osum do deset plati }e se kaznn za stopanski prestap od stav 1 na ovoj ~len i odgovornoto lice vo trgovsko dru{tvo ili vo drugo pravno lice.

Za stopanskiot prestap od stav 1 to~ki 1,2, 3,4,5 i 6 na ovoj ~len }e se izre~e i za{titna merka odzemawe na imotnata korist ostvarena so izvr{uvawe na stopanskiot prestap.

^len93

So pari~na kazna od pet do deset plati }e se kazni za prekr{ok trgovsko dru{tvo ili drugo pravno lice ako pravilnikot za rabota na igra~nica i pravilata za sekoj vid igri za sre}a ne gi istakne na na~inot propi{an so odredbite na ovoj zakon (~len 32 stav 2).

So pari~na kazna od 1/5 do edna plata }e se kazni za prekr{ok od stav 1 na ovoj ~len i odgovornoto lice vo trgovsko dru{tvo ili vo drugo pravno lcce.

^len 94

So pari~na kazna od 1/10 do 1/2 plata }e se kazni za prekr{ok:

1) liceto vraboteno vo igra~nica koe u~estvuva vo posebna igra na sre}a vo igra~nica (~len 47) i

2) liceto vraboteno vo igra~nicata ako primi predmeti od bilo koj vid, osven vo slu~aite od ~len 47 stav 2 na ovoj zakon.

^len 95

So pari~na kazna od edna do dve plati }e se kazni za prekr{ok:

1) poedinec koj }e priredi koja i da bilo igra na srs}a vo vr{eweto na samostojna dejnost ili profesija (~lenovi 18 i 20) i

2) poedinec vo vr{eweto na samostojna dejnost }e organizira zabavni igri bez odobrenie od nadle`en organ (~len 63).

Za prekr{okot od stav 1 na ovoj ~len }e se izre~e za{titna merka zadol`itelno odzemawe na avtomatite za igri na sre}a, odnosno aparatite za zabavni igri i odzemawe na imotnata korist ostvarena so prireduvaweto na igrata na sre}a, odnosno organiziraweto na zabavnite igri.

XIV. TRANSFORMACIJA NA OP[TESTVENIOT KAPITAL VO LOTARIJA NA MAKEDONIJA

^len96

Transformacija na op{testveniot kapital vo Lotarija na Maksdonija }e se vr{i pod uslovi i postapka utvrdeni so Zakonot za transformacija na pretprijatijata so ip{testven kapital, dokolku so ovoj zakon ne e poinaku uredeno.

^len 97

Odluka za transformacija Lotarija ia Makedonija donesuva vo rok od {est msseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

Ako odlukata za transformacija ne se donese vo rokot utvrden vo stav 1 na ovoj ~len, postapkata za transformacija }e ja sprovede Agencijata na Republika Makedonija za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital.

^len 98

Pred donesuvawe na odlukata za transformacija na Lotarija na Makedonija se vr{i procena na vrednosta ia op{testveniot kapital, soglasno so Metodologijata za procena na vrednosta na pretprijatijata so op{testven kapital.

^len 99

Transformacijata na Lotarija na Makedonija }e se izvr{i so organizirawe kako akcionersko dru{tvo spored na~inite i postapkata utvrdeni vo Zakonot za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital.

XV. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 100

Postojnite prireduva~i na posebnite igri na sre}a prodol`uvaat da rabotat do izdavaweto na prvite licenci za prireduvawe na igri na sre}a po prviot oglas za izdavawe na licenci za prireduvawe na igrite na sre}a soglasno so ovoj zakon, a za drugite igri na sre}a do rokot utvrden vo re{enieto so koe e dozvoleno prireduvawe na igrite na sre}a.

Lotarija na Makedonija prodol`uva so prireduvaweto na op{tite igri na sre}a do izdavaweto na prvite licenci za prireduvawe na op{tite igri na sre}a po prviot objaven oglas soglasno so ovoj zakon.

^len 101

Organizatorite na zabavnite igri go prodol`uvaat svoeto rabotewe vo narednite {est meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, vo koj rok se dol`nn da go usoglasat svoeto rabotewe so odredbite na ovoj zakon i da podnesat novo barawe za izdavawe na odobrenie za organizirawe na zabavni igri.

^len 102

Kako prireduva~i na igrite na sre}a i organizatori na zabavnite igri soglasno so uslovite utvrdeni so ovoj zakon mo`at da se javat i pravni lica ako do podnesuvaweto na baraweto za dobivawe licenca, odnosno odobrenie ne se organizirani kako trgovski dru{tva so obvrska toa da go storat vo rokog utvrden so Zakonot za trgovski dru{tva.

^len 103

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot za igrite na sre}a i zabaviite igri na avtomati („Slu`ben vesnik na SRM" broj 17/ 87, 26/87, 51/88, 36/89 i „Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 38/91, 4/93 i 27/95).

^len 104

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo „Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".