Z A K O N

ZA GARANCIJA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

PO DOGOVOROT ZA ZAEM ME\U ME\UNARODNA

TA BANKA ZA OBNOVA I RAZVOJ I REPUBLI

^KATA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAEDNICA

ZA PATI[TA ZA PROEKTOT ZA PODOBRUVAWE

NA TRANSPORTOT

 

^len 1

Republika Makedonija ,kako garant prezema obvrska da gi namiri obvrskite po Dogovorot za zaem za Proektot za podobruvawena transportot {to }e bide sklu~en me|u Me|unarodnata banka za obnova i razvoj i Republi~kata samoupravna interesna zaednica za pati{ta vo vkupen iznos od 24.000.000,00 SAD dolari ,vo rokovi i uslovi predvideni vo Dogovorot za zaem.

^len 2

Zaemot od ~len 1 na ovoj zakon }w go otplatuva Republi~kata samoupravna zaednica za pati{ta -Skopje od svoite prihodi.

^len 3

Zaemot od ~len 1 na ovoj zakon }e se otplatuva vo 30 polugodi{ni rati ,so grjs period od pet godini ,so provizija na nepovle~enite sredstva od 0,75% godi{no i so kamatna stapka spored standardite na Me|unarodnata banka za obnova i razvoj.

^len 4

Dokolku pristignatite anuiteti vo rokovite utvrdeni so dogovorot,vo ime na zaemoprima~ot gi plati Republika Makedonija ,ministerot za finansii ,po 30dena od denot na izvr{uvaweto na obvrskata no ne podocna od 60 dena ,}e izdade nalog na Zavodot za platen promet od smetkata na Republi~kata sammoupravna interesna zaedica za pati{ta da prenese vo korist na smetkata na prihodite na Buxetotna Republika Makedonija ,denarski sredstva vo visina na izvr{enoto pla}awe,zgolemeno za presmetanata kamata i za tro{ocite od smetkta na korisnikot na kreditot.

^len 5

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija ".