ZAKON ZA CARINSKATA UPRAVA

I. OSNOVNI ODREDBI

^len1

So ovoj zakon se osnova Carinska uprava i se ureduva nejziniot delokrug i na~inot na rabota.

^len 2

Carinskata uprava neposredno gi izvr{uva zakonite i drugite propisi vo oblasta na carinite i vr{i druti zada~i i rabota {to so ovoj ili so drug zakon i se staveni vo delokrug na rabota.

^len 3

Vrz organizacijata i rabotata, na~inot na ostvaruvawe na pravata, dol`nostite i odgovornostite i vrz drugite odnosi vo Carinskata uprava se primenuvaat odredbite od Zakonot za organite na upravata, ako so ovoj ili so drug zakon ne e opredeleno poinaku.

II. DELOKRUG I NA^IN NA RABOTA NA CARINSKATA UPRAVA

^len 4

Vo delokrugot na Carinskata uprava spa|aat rabotite na: carinskiot nadzor, carineweto na stoki, kontrola na stoki ~ij uvoz, odnosno izvoz posebno e reguliran, devizno-valutnata kontrola vo me|unarodnnot patni~ki i pograni~en promet so stranstvo, spre~uvaweto n otkrivaweto na carinskite prekr{oci i vodeweto na prvostepena i vtorostepena upravna prvostepena prekr{o~na postapka, spre~uvaweto na krivi~ni dela i stopanski prestapi vo carinskata postapka, spre~uvaweto i otkrivaweto na devizni prekr{oci vo me|unarodniot patni~ki i pograni~en promet so stranstvo, kako i obrabotkata i sledeweto na statisti~kite podatoci za uvozot i izvozot.

^len 5

Carinskata uprava e samostoen organ na upravata so svojstvo na pravno lice.

Vo Carinskata uprava se organiziraat carinarnici kako podra~ni organizacioni edinici.

^len 6

Carinarnicite re{avaat vo prv stepen vo upravna i prekr{o~na postapka.

Carinskata uprava re{ava vo vtor stepen vo upravna i prekr{o~na postapka.

^len7

So rabotata na Carinskata uprava rakovodi direktor na Carinskata uprava.

Direktorot na Carinskata uprava go imenuva i razre{uva od dol`nost Sobranieto na Republika Makedonija.

^len 8

Na direktorot na Carinskata uprava, Sobranieto na Republika Makedonija mu imenuva zamenik.

^len 9

Rabotnite mesta na opredeleni dol`nosti vo Carinskata uprava so posebna te`ina na rabota vo posebni uslovi pod koi tie se vr{at, gi opredeluva Vladata na Republika Makedonija so akt.

Zarabotuva~kata na rabotnicite na dol`nostite opredeleni so aktot od stav 1 na ovoj ~len e pogolem najmnogu do 20% od zarabotuva~kata va drugite rabotnici so soodvetni kvalifikacii.

[. POSEBNI ODREDBI

1. Slu`bena obleka, slu`bena legitimacija i oznaka, dr`ewe i nosewe na oru`je

^len 10

Rabotnncite na Carinskata uprava kon vr{at zada~i i raboti na osnovnata dejnost i rabotnicite koi vr{at kontrolno-revizioni raboti i raboti za suzbivawe na krvum~arewe, se dol`ni da nosat slu`bena obleka.

Pokraj rabotvicite od stav 1 na ovoj ~len, obvrska da nosat slu`bena obleka imaat i druga rabotnici na organizacionite edinici na Carnnskata uprava koga vr{at zada~i i raboti vo carinska kontrola i nadzor na granicata.

Direktorot na Carinskata uprava gi propi{uva krojot, bojata, oznakite, vremeto na traewe i na~ivot na koristewe na slu`benata obleka.

^len 11

Na rabotnicite koi rabotat na zada~ite i rabotite na kontrola na prometot so stranstvo, carinewe i carinski nadzor, carinsko-upravna i prekr{o~na postapka, spre~uvawe na carinski prekr{oci, nadzor nad rabotata na carinarnicite i na kontrolno-revizionite raboti; raboti za suzbivawe na krium~arewe, kako i na drugi raboti kade {to toa prirodata na rabotite go bara, im se izdava slu`bena legitimacija.

Spu`benata legitimacija ima va`nost dve godini i ja izdava i zaveruva direktorot na Carinskata uprava.

Slu`benata legitimacija }e se odzeme, odnosno nema da se zaveri vo slu~aj:

1) koga toa go baraat pri~inite na bezbednosta na dr`avnata granica;

2) ako rabotnikot so pravosilna presuda e osuden na kazna zatvor, odnosno ako vo prekr{o~na postapka so pravosilno re{enie mu e izre~ena kazna zatvor -dodeka kaznata ne ja izdr`i i

3) koga protiv rabotnikot e povedena istraga ili podignat obvinitelen akt bez sproveduvawe na istraga.

Propisi za slu`bena legitimacija, za sodr`inata i formata na slu`benata legitimacija i za evidencijata za izdadenite slu`beni legitimacii donesuva direktorot na Carinskata uprava.

^len 12

Rabotnikot koj neposredno raboti na operativni zada~i i raboti na opredelen me|unaroden grani~en premin, nosi oru`je koga e na dol`nost.

Direktorot na Carinskata uprava utvrduva na koi grani~ni premini rabotnicite }e nosat oru`je, kako i uslovite za dr`ewe i za nosewe na oru`je pri vr{eweto na zada~ite i rabotite.

^len 13

Pri vr{eweto na slu`benite zada~i i raboti od ~len 12 na ovoj zakon, carinskiot rabotnik smee da upotrebi oru`je samo ako poinaku ne mo`e:

1) da go odbie od sebe neposredniot napad so koj se zagrozuva

negoviot `ivot;

  1. da go spre~i begstvoto na liceto zateknato vo vr{ewe krivi~no delo krium~arewe i prenesuvake na stoki preku carinskata linija, ako postojat osnovi za somnevawe deka pritoa }e se upotrebi ogneno oru`je i
  2. da go odbie napadot vrz objekti koi slu`at za potrebite na Carinskata uprava.

2. Drugi posebni odredbi

^len 14

Rabotnicite na Carinskata uprava, koga vr{at slu`ba na sredstvata za javen soobra}aj i vo sredstvoto za javen prevoz imaat pravo na besplaten provoz so tie sredstva i na osiguruvawe {to go imaat patnicite kon go pla}aat prevozot so tie sredstva.

^len 15

Rabotnikot na Carinskata uprava koj }e bide spre~en ili popre~uvan vo vr{eweto na svojata slu`bena dol`nost, mo`e da pobara pomo{ od ovlastenoto slu`beno lice na organot za vnatre{ni raboti.

IV. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 16

Carinskata uprava ke se osnova najdocna vo rok od tri meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

Do osnovaweto na Carinskata uprava, zada~ite i rabotite od oblasta na carinits neposredno }e gi izvr{uvaat Carinarnicite: Carinarnica - Bitola, Carinarnica - Gevgelija i Carinarnica - Skopje.

^len 17

Rabotite na Carinarnicite vo Bitola, Gevgelija i Skopje gi prezema Carinskata uprava va Republika Makedonija.

Rabotnicite od Republika Makedonija koi se vo slu`ba vo Sojuznata uprava za carini nadvor od teritorijata vo Republika Makedonija prodol`uvaat so rabota vo Carinskata uprava na Republika Makedonija, dokolku taka se opredelat, vo rok od tri meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

Nedvi`nostite, opremata, inventarot i drugite raboti, arhivata, dokumentacijata i sredstvata za rabota na carinarnicite vo Bitola, Gevgelija i Skopje, {to dosega go koriste{e dr`avata SFRJ - Sojuzna uprava za carini na teritorijata na Republika Makedonija se vo dr`avna sopstvenost na Republika Makedonija i niv gi prezema Carinskata uprava na Republika Makedonija vo ~ija{to nadle`nost premnnuvaat rabotitee va carinite vo Republika Makedonija.

^len 18

O{ptiot akt za organizacija i rabota i op{tiot akt za sistematnzacija na rabotite i zada~ite na Carinskata uprava, kako i drugite op{ti akti }e se donesat vo rok od tri meseci po osnovaweto na Carinskata uprava.

^len 19

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik vo Republika Makedonija".