ZAKON ZA CARINSKATA TARIFA

^len 1

Na stokite {to se uvezuvaat vo carinskoto podra~je na Republika Makedonija se pla}a carina po stapkite utvrdeni vo Carinskata tarifa,koja e sostaven del na ovoj zakon.

Za stokite od Carinskata tarifa, kade {to pokraj stapkata na carina stoi oznakata (P),se pla}a posebna dava~ka za uvoz na zemjodelski I prehrambeni proizvodi vo soglasnost so Zakonot za posebna dava~ka pri uvozot na zemjodelski i prehrambeni proizvodi.

^len 2

Za stokite vo Carinskata tarifa (glava,tarifen broj ili tarifen stav), mo`at da se donesuvaat carinski kontingenti soglasno so zakonot so koj se ureduva carinskiot sistem.

^len 3

Stapkite utvrdeni vo Carinskata tarifa se primenuvaat vrz stokite so poteklo od zemjite {to so Republika Makedonija sklu~ile dogovor so klauzula za najgolemo povlastuvawe ili {to taa klauzula ja primenuvaaat vrz stokite so poteklo od Republika Makedonija.Vrz stokite od drugite zemji se primenuvaat stapkite utvrdeni vo Carinskata tarifa zgolemeni za 70%.

^len 4

Proizvodite od Oddel 7 do 18 na Carinskata tarifa, koi pretstavuvaat delovi za neposredno vgraduvawe (bez dopolnitelna obrabotka ili dorabotka) vo proizvodite od Oddel 16,17 i 18 na Carinskata tarifa (ma{ini, aparati, uredi, prevozni sredstva, instrumenti i drugo ) mo`at, na barawe na carinskiot obvrznik, da se rasporedat vo ist tarifen stav na Carinskata tarifa vo koj se rasporeduva proizvodot za koj se uvezuvaat, pod uslov za carinewe da e prijaven uvoz na delovi {to se rasporeduvaat vo pet ili pove}e razli~ni tarifni stavovi na Carinskata tarifa.

Delovite za neposredno vgraduvawe od stav 1 na ovoj ~len mo`at da bidat nameneti za odr`uvawe na proizvodite i za izrabotka na gotovi proizvodi,so toa {to vkupnata vrednost na delovite za izrabotka na gotovite proizvodi po edinica proizvod vo koi se vgraduvaat ne e pogolema od vrednosta na delovite i na materijalite od doma{no proizvodstvo koi se vgraduvaaat vo toj proizvod.

Barawe za primenuvawe na postapkata od stav 1 na ovoj ~len se podnesuva do Carinarnicata najdocna do denot na podnesuvawe na carinskata deklaracija.

Na delovite od stav 1 na ovoj ~len se primenuva carinska stapka utvrdena vo Carinskatatarifa za finalniot proizvod.

^len 5

Carinskata uprava, na barawe na uvoznikot ili na korisnikot na stokata izdava uverenie za rasporeduvawe na stokite spored Carinskata tarifa, vo soglasnost od vidot na stokata.Uverenieto e so va`nost od edna godina od denot na negovoto izdavawe pod uslov vo toj period da ne se izvr{eni izmeni na Nomenklaturata na Carinskata tarifa koi imaat vlijanie na rasporeduvaweto na stokite.

Na~inot na izdavawe i upotreba na uverenijata od stav 1 na ovoj ~len kako i visinata na nadomestokot gi propi{uva ministerot za finansii.

^len 6

Proizvodi koi privremeno se uvezuvaat poradi oblagoroduvawe mo`at , na barawe na podnositelot na uvoznata carinska deklaracija,da se rasporedat vo tarifniot stav za proizvodot koj se dobiva so procesot na oblagoroduvawe.

^len 7

Za nesostaveni proizvodi ili za proizvodi vo razglobena sostojba ~ii delovi se uvezuvaat sukcesivno, preku edna ili pove}e carinarnici mo`at, na barawe na carinskiot obvrznik, da se rasporedat vo tarifniot stav za sostaveniot proizvod, so primena na stapka na carina za sostaveniot finalen proizvod.

Postapkata za carinarewe na proizvodi od stav 1 na ovoj ~len ja propi{uva direktorot na Carinskata uprava.

^len 8

Pod poimot Nomenklatura , vo smisla na ovoj zakon, se podrazbiraat naimenuvawata na tarifnite broevi, na tarifnite stavovi,zabele{kite kon oddelite i glavite, osnovnite pravila za primenuvawe na Carinskata tarifa i numeri~kite oznaki na Nomenklaturata.

Pod poimot "tarifen broj", vo smisla na ovoj zakon ,se podrazbira naimenuvawe na stokata,koe opfa}a eden proizvod ili pove}e proizvodi i koj e ozna~en so ~etvorocifrena oznaka.

Pod poimot "tarifen podbroj",vo smisla na ovoj zakon ,se podrazbira nainenuvawe na stokite koe opfa}a eden proizvod ili pove}e proizvodi i koj e ozna~en so numeri~ka oznaka so najmalku {est cifri.

Numeri~kite oznaki, vo smisla na ovoj zakon, so koi se ozna~eni tarifnite broevi i tarifnite podbroevi se narekuvaat tarifni oznaki.

Tarifen stav , vo smisla na ovoj zakon, opfa}a tarifna oznaka,naimenuvawena tarifniot podbroj i stapkata na carina propi{ana za stokata od toj tarifen podbroj.

^len 9

Vladata na Republika Makedonija mo`e da vr{i izmeni na Nomenklaturata na Carinskata tarifa na nivo po{iroko od {estcifrenite numeri~ki oznaki.

^len 10

Zavodot za statistika }e gi objavuva statisti~kite podatoci za stokovata razmena so stranstvo vo soglasnost so Harmoniziraniot sistem na imiwata i {ifrenite oznaki na stokite.

Vidot,nivoto i periodikata na podatocite {to }e gi obrabotuva i objavuva Zavodot za statistika }e se utvrduva so Programata za statisti~ki istra`uvawa.

Carinskata uprava e dol`na do Zavodot za statistika da gi dostavuva izvornite podatoci vo forma i rokovi {to }e bidat utvrdeni so Programata za statisti~ki istra`uvawa.

^len 11

Po isklu~ok na odredbite na ~len 1 stav 1 od ovoj zakon, edinstvena carinska stapka vo visina od 15% (ad valorem) }e se primeni za stokite i toa:

- za stoka koja {to se sodr`i vo pratki po po{ta od edno fizi~ko lice, ili

- za stoka {to patnikot ja nosi so sebe,

pod uslov takvite stoki da ne se od trgovski karakter.

Vladata na Republika Makedonija ja propi{uva vrednosta na stokite vrz koja se primenuva edinstvenata carinska stapka od stav 1 na ovoj ~len.

Edinstvenata carinska stapka nema da se primeni na stokite koi se rasporeduvaat vo Glava 22 ili 24 na Carinskata tarifa ,a koi se sodr`at vo pratkata ili vo baga`ot na patnicite.

Stokite koi se uvezuvaat }e se smetaat deka nemaat trgovski karakter ako:

(a) se raboti za pratki isprateni od edno fizi~ko lice na drugo fizi~ko lice, a takvite pratki sodr`at:

-voobi~aeni stoki,

-stoki nameneti isklu~itelno za li~na upotreba na priema~ot ili na ~lenovite na negovoto semejstvo koi `iveat so priema~ot vo zaedno~ko doma}instvo i sodr`at stoki koi po svojata priroda ili koli~ina nemaat nikakov trgovski karakter, i

- stoki isprateni na priema~ot od strana na ispra}a~ot besplatno;

(b) stoki koi patnikot gi nosi so sebe, a se raboti za:

-voobi~aeni stoki, i

-stoki nameneti isklu~itelno za li~na upotreba na patnikot ili na ~lenovite na negovoto semejstvo koi `iveat so nego vo zaedni~ko doma}instvo ili se nameneti za podaroci, dokolku nejzinata priroda i koli~inata nemaat nikakov trgovski karakter.

^len 12

Postojnite propisi vo koi se primenuva Carinskata tarifa moraat da se usoglasat so odredbite na ovoj zakon vo rok od 90 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

^len 13

So denot vo vleguvawe vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot za Carinska tarifa ("Slu`ben list na SFRJ" broj 27/78, 5/79, 29/83, 7/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89, 55/89, 59/90, 75/91, 96/91 i "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 11/94, 70/94, 36/95 i 65/95), ~lenovite 49 i 247 od Zakonot za carinite ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 20/93 i 65/95), Zakon za pla}awe na posebna dava~ka za poramnuvawe na dano~noto optovaruvawe na uvezenite stoki ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 34/92 i 70/94) i Zakonot za posebna taksa na uvezenite stoki ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 34/92 i 70/94).

^len 14

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", a }e se primenuva od 15 avgust 1996 godina.