ZAKON

ZA DR@AVNATA STATISTIKA

 

I. OP[TI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se ureduva postavenosta i rabotata na dr`avnata statistika, metodolo{kite i organizaciski osnovi na statisti~kite istra`uvawa, pribiraweto, obrabotkata, prezentiraweto, ~uvaweto, za{titata i davaweto na statisti~ki podatoci.

^len 2

Dr`avnata statistika e stru~na nezavisna dejnost koja vrz baza na nau~ni osnovi, na organite na dr`avnata vlast, edinicite na lokalnata samouprava, trgovskite dru{tva, javnite pretprijatija, javnite slu`bi, javnosta i drugite korisnici im obezbeduva podatoci za sostojbata i dvi`eweto na ekonomijata, ~ovekovite resursi, demografijata, za{titata na `ivotnata sredina i prirodata i drugite oblasti.

^len 3

Oddelni termini i izrazi upotrebeni vo ovoj zakon go imaat slednovo zna~ewe:

Pod statisti~ko istra`uvawe se podrazbira: podgotovka, pribirawe, obrabotka, skladirawe i ~uvawe na podatocite, analiza i iska`uvawe na statisti~kite podatoci za pojavite od oblastite navedeni vo ~len 2 od ovoj zakon.

Pod izve{tajna edinica se podrazbiraat nositelite na zbirki na podatoci, pravnite i fizi~ki lica koi se utvrdeni kako davateli na podatoci.

Pod pribirawe na statisti~kite podatoci se podrazbira koncentracija na odgovorite sodr`ani vo statisti~kite pra{alnici, obrasci, anketni dokumenti i informaciite sodr`ani vo drugite mediumi so podatoci od oblastite navedeni vo ~len 2 od ovoj zakon.

Pod zbirka na podatoci se podrazbiraat registrite utvrdeni so zakon, evidenciite utvrdeni so zakon ili op{tite akti vrz osnova na zakon, bazi i banki na podatoci {to se vodat vrz osnova na javni i drugi ovlastuvawa.

Pod baza na podatoci se podrazbiraat zbirki na podatoci uredeni po odredeni pravila i standardi so propi{an na~in na vodewe, a`urirawe i rokovi na ~uvawe od nositelot na bazata.

Pod identifikacioni podatoci se podrazbiraat onie individualni podatoci koi ovozmo`uvaat direktna identifikacija na pravnoto ili fizi~koto lice, a se odnesuvaat na imeto i prezimeto, adresata i edinstveniot identifikacionen broj koj se vodi soglasno so propisite.

Pod individualni podatoci se podrazbiraat podatocite koi se odnesuvaat na pravno ili fizi~ko lice.

Individualnite podatoci koi se odnesuvaat na fizi~ko lice pretstavuvaat li~ni podatoci.

Pod osetlivi podatoci se podrazbiraat li~nite podatoci preku koi se otkriva politi~ko mislewe, religiozno ili drugo veruvawe, i li~nite podatoci vo vrska so zdravjeto i krivi~nite presudi.

Pod korisnik na podatoci se podrazbiraat site pravni i fizi~ki lica koi imaat potreba od statisti~ki podatoci.

^len 4

Dr`avnata statistika se sproveduva spored na~elata na neutralnost, objektivnost, stru~na nezavisnost, doverlivost i racionalnost.

II. ORGANIZACIONA POSTAVENOST NA DR@AVNATA
STATISTIKA

^len 5

Osnovnite zada~i vo izvr{uvaweto na dejnosta na dr`avnata statistika gi vr{i Zavodot za statistika na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: Zavod), vo sorabotka so izve{tajnite edinici, kako i so dobivawe na statisti~ki podatoci od zbirki na podatoci.

Oddelni statisti~ki istra`uvawa vo ramkite na svoite nadle`nosti, sproveduvaat organite na dr`avnata uprava, instituciite koi vr{at platen promet, fondovite i zavodite (vo natamo{niot tekst: ovlasteni nositeli).

Statisti~kite istra`uvawa {to gi sproveduvaat ovlastenite nositeli od stav 2 na ovoj ~len, se utvrduvaat vo Programata za statisti~ki istra`uvawa.

^len 6

Ovlastenite nositeli vo vrska so statisti~kite istra`uvawa {to gi sproveduvaat vo soglasnost so Programata za statisti~ki istra`uvawa (vo natamo{niot tekst: Programa), gi vr{at slednive raboti:

- vr{at i drugi raboti utvrdeni so ovoj zakon.

1. Zavod za statistika na Republika Makedonija

^len 7

Zavodot e stru~na, samostojna, upravna organizacija so nadle`nosti utvrdeni so ovoj i drug zakon.

Vo Zavodot se organiziraat regionalni oddelenija na teritorija na Republika Makedonija.

Brojot na regionalnite oddelenija }e se utvrdi so aktot za organizacija i rabota na Zavodot.

Zavodot ima svojstvo na pravno lice.

^len 8

Zavodot vo ramkite na svoite nadle`nosti gi vr{i slednive stru~ni raboti:

^len 9

So Zavodot rakovodi direktor .

Direktorot ima zamenik.

Direktorot na Zavodot i zamenikot gi imenuva i razre{uva Vladata na Republika Makedonija za period od ~etiri godini, so pravo da bidat povtorno imenuvani.

2. Sovet za statistika na Republika Makedonija

^len 10

Se osnova Sovet za statistika na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: Sovet) kako stru~no sovetodavno telo za dr`avnata statistika.

^len 11

Sovetot e sostaven od pretsedatel i 12 ~lenovi koi gi imenuva i razre{uva Sobranieto na Republika Makedonija.

Za ~lenovi na Sovetot se imenuvaat istaknati nau~ni i stru~ni rabotnici od oblasta na statistikata, ekonomijata, op{testvenite dejnosti i politi~kiot sistem.

Direktorot na Zavodot prisustvuva na sednicite na Sovetot.

^lenovite na Sovetot se imenuvaat za period od ~etiri godini.

Zavodot gi vr{i administrativno-tehni~kite raboti za potrebite na Sovetot.

^len 12

Sovetot gi vr{i slednive raboti:

- rasprava za pojdovni osnovi za Programata;

- dava mislewe po Predlogot za donesuvawe na programata;

- dava sugestii i predlozi po metodolo{kite osnovi za statisti~kite istra`uvawa na Zavodot i ovlastenite nositeli;

- dava predlozi za izmeni i dopolnuvawa na Programata do Zavodot;

- dava mislewe za predlo`enite izmeni i dopolnuvawa na Programata;

- dava mislewe za Godi{niot izve{taj na Zavodot za realizacija na Programata;

- dava mislewe i predlozi po zakoni i drugi propisi od oblasta na dr`avnata statistika;

- predlaga modernizacija i racionalizacija na dr`avnata statistika;

- predlaga unapreduvawe na me|unarodnata sorabotka vo oblasta na statistikata;

- za svojata rabota, Sovetot, podnesuva Godi{en izve{taj do Sobranieto na Republika Makedonija i

- donesuva Delovnik za svojata rabota.

^len 13

Direktorot na Zavodot mo`e da formira komisii za odredeni oblasti (vo natamo{niot tekst: komisii).

Komisiite od stav 1 od ovoj ~len se sostaveni od stru~ni lica koi davaat stru~na pomo{ vo razvojot na statisti~kite metodologii, nomenklaturi, standardi i sli~no.

III. METODOLO[KI OSNOVI NA STATISTI^KITE
ISTRA@UVAWA

^len 14

Metodolo{kite osnovi za statisti~kite istra`uvawa sodr`at:

- izbor na izve{tajnite edinici;

- zadol`itelna sodr`ina na statisti~koto istra`uvawe;

- definicii, standardi i sli~no koi }e se primenuvaat pri sproveduvaweto na statisti~koto istra`uvawe;

- izvestuvawe za obvrskata za zadol`itelno davawe na podatocite ili ne i

- struktura i stepen na agregiranost na podatocite na statisti~koto istra`uvawe.

^len 15

Metodolo{kite osnovi za statisti~kite istra`uvawa gi utvrduva Zavodot, odnosno ovlastenite nositeli.

Metodolo{kite osnovi koi ne se usoglaseni so me|unarodno pri-fatenite normi i standardi gi donesuvaat ovlastenite nositeli po prethodno mislewe od Zavodot.

Zavodot e dol`en, vo rok od 15 dena po priemot na baraweto da dade mislewe po predlo`enite metodolo{ki osnovi od ovlasteniot nositel.

^len 16

Metodolo{kite osnovi za statisti~kite istra`uvawa utvrdeni so Programata, se objavuvaat vo ² Slu`ben vesnik na Republika Makedonija² .

^len 17

Dr`avnite organi i drugi nositeli na zbirki na podatoci , pri nivno vospostavuvawe ili dopolnuvawe so podatoci, dokolku tie }e se koristat i za statisti~ki istra`uvawa, pribavuvaat pismeno mislewe za metodolo{kite osnovi od Zavodot.

Zavodot vo slu~aite od stav 1 na ovoj ~len e dol`en da dade mislewe vo rok od 15 dena od priemot na baraweto.

^len 18

Pri realizacijata na statisti~kite istra`uvawa se koristat edinstveni standardi koi opfa}aat: klasifikacii i nomenklaturi.

Standardite od stav 1 na ovoj ~len gi utvrduva Vladata na Republika Makedonija i se objavuvaat vo ² Slu`ben vesnik na Republika Makedonija ² .

^len 19

Edinstvenite identifikacii na evidenciite i registrite sodr`at:

- opredeluvawe na edinicite na evidencijata, odnosno edinicite na registrite;

- ednozna~ni identifikacii;

- metodologii na vodewe i odr`uvawe;

- funkcija na povrzuvawe;

- osnovi na za{titata na podatocite i informaciite;

- podatoci za edinicite na evidencijata i drugo.

Pri sproveduvaweto na statisti~kite istra`uvawa se koristat edinstvenite identifikacii, evidencii i registri utvrdeni so zakon ili op{t akt.

IV. PROGRAMA ZA STATISTI^KI ISTRA@UVAWA

^len 20

Programata za statisti~ki istra`uvawa ja donesuva Vladata na Republika Makedonija.

Predlogot za donesuvawe na programata go podgotvuva Zavodot vo sorabotka so ovlastenite nositeli.

Programata se donesuva za period od pet godini, a po potreba se menuva i dopolnuva godi{no.

Programata se objavuva vo ² Slu`ben vesnik na Republika Makedonija ² .

^len 21

Za realizacija na Programata Zavodot podnesuva Godi{en izve{taj do Vladata na Republika Makedonija.

Ovlastenite nositeli se dol`ni do Zavodot da dostavuvaat podatoci za izgotvuvawe na Godi{niot izve{taj.

^len 22

So Programata se utvrduvaat:

- nazivot i oznakata na statisti~koto istra`uvawe;

- sodr`inata na statisti~koto istra`uvawe;

- izve{tajnite edinici;

- periodikata na statisti~koto istra`uvawe (mese~na, trimese~na, polugodi{na, godi{na, pove}egodi{na ili periodi~na);

- kriti~niot moment ili periodot na statisti~koto istra`uvawe;

- rokot vo koj treba da se dadat podatocite;

- nazivot na nositelot koj go sproveduva statisti~koto istra`uvawe;

- rokovite vo koi treba da se izvr{i obrabotka i objavuvawe na podatocite i

- podatocite {to zadol`itelno se objavuvaat.

^len 23

Povremenite statisti~ki istra`uvawa koi se sproveduvaat preku popis se ureduvaat so zakoni.

V. ZBIRKI NA PODATOCI

^len 24

Za poracionalno izvr{uvawe na Programata kako i za drugite potrebi vo soglasnost so ovoj zakon, Zavodot koristi podatoci od zbirkite na podatoci.

^len 25

Zbirki na podatoci mo`at da se koristat kako izvori na podatoci za statisti~kite istra`uvawa vo site slu~ai, dokolku se obezbedi za{tita na podatocite soglasno ovoj zakon, osven ako so zakonot so koj se vovedeni ne e striktno uredeno deka tie podatoci ne mo`at da se koristat za statisti~ki celi.

Nositelite na zbirkite na podatoci utvrdeni so zakon, se dol`ni na Zavodot da mu gi obezbedat podatocite koi se sodr`ani vo zbirkite, a se neophodni za realizacija na statisti~kite istra`uvawa.

Po prezemaweto na podatocite od zbirkite na podatoci Zavodot ovie podatoci, zaedno so prethodno pribranite, gi oblikuva, skladira i ~uva vo svoite bazi na podatoci.

VI. PRIBIRAWE, OBRABOTKA I ^UVAWE NA PODATOCITE

^len 26

Izve{tajnite edinici se dol`ni na Zavodot da mu dostavat statisti~ki podatoci, utvrdeni vo soglasnost so zakon i Programata, bez nadomest.

Izve{tajnite edinici se dol`ni za podatocite, {to treba da gi obezbedat za statisti~kite istra`uvawa, da vodat soodvetna evidencija.

Za vodeweto i sodr`inata na evidenciite od stav 2 na ovoj ~len Zavodot e dol`en da gi informira izve{tajnite edinici pred zapo~nuvaweto na rokovite za koi se odnesuvaat podatocite.

Izve{tajnite edinici pri vodeweto na zbirki na podatoci, koi se koristat i za statisti~ki istra`uvawa, gi primenuvaat edinstvenite standardi.

Podatocite za statisti~kite istra`uvawa se pribiraat preku statisti~ki pra{alnici, obrasci, neposredno prezemawe na podatocite od soodvetnite dokumenti na izve{tajnata edinica ili od zbirkite na podatoci.

^len 27

Pred pribiraweto na podatocite, Zavodot i ovlastenite nositeli moraat da gi zapoznaat izve{tajnite edinici so slednovo:

- zakonskata osnova za pribirawe na podatocite;

- celta za koja se pribiraat podatocite;

- imeto na organot {to }e gi pribere i obraboti podatocite;

-za{titata na podatocite;

- opfatot i na~inot na pribirawe na podatocite

- dali postoi zadol`itelna obvrska za davawe na podatocite.

^len 28

Na statisti~kite obrasci i drugite instrumenti za sproveduvawe na statisti~koto istra`uvawe zadol`itelno se naveduva:

- pravniot osnov za izvr{uvawe na statisti~koto istra`uvawe;

- nazivot na nositelot koj e nadle`en za sproveduvawe na statisti~koto istra`uvawe;

- nazivot i sodr`inata na statisti~koto istra`uvawe i

- obvrska za za{tita na podatocite.

^len 29

Na licata koi se opredeleni neposredno da gi priberat podatocite od izve{tajnata edinica vo svojstvo na anketari, proceniteli, popi{uva~i i drugi, i na licata koi se opredeleni da izvr{at kontrola na podatocite od izve{tajnata edinica, direktorot na Zavodot im izdava pismeno ovlastuvawe.

Pismenoto ovlastuvawe od stav 1 na ovoj ~len gi sodr`i slednite podatoci: ime i prezime na liceto, edinstven mati~en broj na gra|aninot (EMBG), adresa na `iveewe, naziv na statisti~koto istra`uvawe za koe e ovlasten da gi pribere, odnosno proveri podatocite, obvrska za za{tita na podatocite i rok za koj va`i ovlastuvaweto.

Pismenoto ovlastuvawe od stav 1 od ovoj ~len va`i samo so li~na karta i liceto e dol`no pred pribiraweto ili kontrolata na statisti~kite podatoci da go poka`e na izve{tajnata edinica.

^len 30

Izve{tajnite edinici, koi spored Programata imaat obvrska da gi dadat podatocite, se dol`ni na Zavodot vo odreden rok da mu dadat celosni i to~ni podatoci.

Dokolku podatocite ne se celosni, to~ni ili se nepravilno podgotveni izve{tajnite edinici se dol`ni povtorno da gi popolnat ili dopolnat.

^len 31

Za statisti~kite istra`uvawa {to se vr{at spored teritorijalen princip podatocite se objavuvaat i na nivo na edinici na lokalnata samouprava.

Pri objavuvaweto na podatocite od stav 1 na ovoj ~len se primenuvaat odredbite za za{tita na podatocite od ovoj i drug zakon.

^len 32

Podatocite pribrani vo soglasnost so Programata se ~uvaat vo Zavodot i kaj ovlastenite nositeli vo soglasnost so propi{anite normi i standardi.

Izvornite materijali so koi se dobieni podatocite od izve{tajnite edinici vo soglasnost so Programata se ~uvaat vo rokovite {to se neophodni za ostvaruvawe na celta za koja se pribrani.

Direktorot na Zavodot, odnosno liceto koe rakovodi so ovlasteniot nositel, gi propi{uva rokovite od stav 2 na ovoj ~len za statisti~kite istra`uvawa vo ramkite na svoite nadle`nosti.

^len 33

Kone~nite rezultati od statisti~kite istra`uvawa, utvrdeni so Programata, kako agregirani, se ~uvaat trajno na na~in i postapka propi{ani od Direktorot na Zavodot, odnosno od liceto koe rakovodi so ovlasteniot nositel vo ramkite na svoite nadle`nosti.

VII. ZA[TITA NA PODATOCITE

^len 34

Zavodot i ovlastenite nositeli pribiraat individualni podatoci za statisti~ki celi, za statisti~kite istra`uvawa utvrdeni so Programata i drugi zakoni.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len za statisti~kite istra`uvawa utvrdeni vo Programata ili so zakon, mo`e da se koristat i podatoci koi ne se pribrani za statisti~ki celi.

Identifikacionite podatoci pribrani vo soglasnost so Programata mo`e da se koristat za sozdavawe na zbirki na podatoci za statisti~ki celi (izbor na primerok i sli~no).

^len 35

Individualnite podatoci pribrani, obraboteni ili dadeni za statisti~ki celi mo`at da se koristat samo za celi utvrdeni so ovoj zakon. Poedine~no ovie podatoci ne mo`at da se koristat za donesuvawe na bilo kakvi odluki vo vrska so pravnoto ili fizi~ko lice na koe se odnesuvaat, nitu da se kompeliraat ili stavat vo drugi zbirki na podatoci {to se koristat za nestatisti~ki celi.

^len 36

Vo slu~aite koga individualnite podatoci se pribiraat neposredno, izve{tajnata edinica }e bide informirana za podatocite sodr`ani vo ~len 27 na ovoj zakon.

Vo slu~aite koga individualnite podatoci se prezemaat od drugi zbirki na podatoci, informiraweto na pravnoto ili fizi~ko lice na koe tie podatoci se odnesuvaat, }e se napravi na pogoden na~in, osven ako davaweto na takvata informacija e nevozmo`na ili vklu~uva nerazumen napor.

 

^len 37

Osetlivite podatoci {to se obrabotuvaat za statisti~ki celi se pribiraat vo forma {to ne ovozmo`uva identifikacija na liceto na koe se odnesuvaat.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len ako za obrabotkata na osetlivite podatoci e potrebna identifikacija na liceto na koe se odnesuvaat, toga{ }e se obezbedi soodvetna za{tita, vklu~uvaj}i i odvojuvawe na identifikacionite podatoci u{te vo fazata na nivnoto pribirawe, osven ako ova e o~igledno nerazumno ili neprakti~no.

^len 38

Site li~ni podatoci pribrani za statisti~ki celi podle`at na za{tita utvrdena so ovoj zakon i Zakonot za za{titata na li~nite podatoci ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 12/94).

Vo odnos na pravata na liceto vo vrska so li~nite podatoci koi se pribiraat vo soglasnost so ovoj zakon }e se primenuva ~len 21 stav 2 od Zakonot za za{tita na li~nite podatoci.

Odredbite od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len soodvetno }e se primenuvaat i na individualnite podatoci za pravnite lica koi se utvrdeni kako izve{tajni edinici.

^len 39

Vrabotenite lica vo Zavodot i kaj ovlastenite nositeli na opredeleno ili neopredeleno vreme, kako i izvr{itelite koi vrz osnova na dogovor vr{at pribirawe ili pri svojata rabota imaat pristap do individualni podatoci, dol`ni se tie podatoci da gi ~uvaat kako slu`bena tajna za vreme i po prestanuvaweto na rabotniot odnos ili anga`irawe po dogovor za delo.

Licata od stav 1 na ovoj ~len pred zapoznavaweto so podatocite treba da bidat zapoznaeni so obvrskite za za{tita na podatocite.

^len 40

Individualnite podatoci pribrani i obraboteni za statisti~ki celi, po izvr{enata obrabotka }e bidat skladirani i ~uvani do objavuvawe na kone~nite rezultati.

Po isklu~ok podatocite od stav 1 na ovoj ~len mo`at da se ~uvaat i podolgo, za namenite utvrdeni vo stav 3 na ~len 34 od ovoj zakon, no najdolgo do ostvaruvawe na celta za koja se ~uvaat.

^len 41

Dostavuvawe na individualnite podatoci sobrani za statisti~ki celi na treti lica se vr{i vo slu~ai koga tie }e se koristat isklu~ivo za statisti~kite istra`uvawa utvrdeni so Programata i }e se obezbedi propi{anata za{tita.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len, individualnite podatoci, bez identifikacionite podatoci za izve{tajnite edinici mo`at da se dadat na nau~ni institucii za nau~ni celi, dokolku korisnikot gi obezbedi site merki na za{tita utvrdeni so ovoj zakon i drugi propisi.

Za davaweto na podatoci soglasno so stavovite 1 i 2 od ovoj ~len se sklu~uva pismen dogovor.

Tro{ocite za davawe na podatocite koi }e se podgotvat vo soglasnost so stav 2 od ovoj ~len gi snosat korisnicite.

^len 42

Statisti~kite rezultati }e bidat dostapni za koristewe ili }e se publikuvaat samo ako e obezbedeno deka preku ovie rezultati ne mo`e ve}e da se identifikuvaat subjektite ( pravnoto ili fizi~ko lice) na koi tie podatoci se odnesuvaat, osven ako subjektot na podatocite dal soglasnost.

^len 43

Za da se obezbedi za{tita na individualnite podatoci, pribrani za statisti~ki celi, se prezemaat merki protiv neovlasten pristap, dostavuvawe ili bilo kakva neovlastena obrabotka, kako i merki so koi se spre~uva uni{tuvaweto, gubeweto, promenata, zloupotrebata ili neovlastenata upotreba na podatocite.

Merkite i tehnikite za obezbeduvawe za{tita na podatocite pribrani spored Programata gi propi{uva Direktorot na Zavodot, odnosno liceto koe rakovodi so ovlasteniot nositel.

VIII. KORISTEWE I OBJAVUVAWE NA
PODATOCITE

^len 44

Statisti~kite podatoci, {to se objavuvaat vo soglasnost so Programata, se javni i sekomu dostapni.

Rezultatite od statisti~kite istra`uvawa gi objavuva Zavodot i ovlastenite nositeli.

Primerok od rezultatite od statisti~kite istra`uvawa od Programata {to gi objavuvaat, ovlastenite nositeli dostavuvaat do Zavodot.

Integralnite publikacii od statisti~kite istra`uvawa, predvideni vo Programata gi objavuva Zavodot.

^len 45

Kako oficijalni slu`beni podatoci vo Republika Makedonija za istra`uvawata predvideni so Programata se smetaat podatocite koi vo soglasnost so istata gi objavuva Zavodot i ovlastenite nositeli.

Korisnicite na statisti~kite podatoci pri upotrebata na podatocite zadol`itelno go naveduvaat izvorot na podatocite.

^len 46

Zavodot i ovlastenite nositeli na korisnicite mo`at, na nivno barawe, podatocite da im gi davaat i na drug na~in odnosno vo drug oblik, od utvrdeniot vo Programata, dokolku ne se povreduvaat odredbite za za{tita na podatocite.

Tro{ocite za davawe na podatocite koi }e se podgotvat vo soglasnost so stav 1 od ovoj ~len gi snosat korisnicite, osven dr`avnite organi.

^len 47

Po isklu~ok, individualnite podatoci za pravnite lica pribrani za statisti~ki celi, mo`e da se objavuvaat i davaat vo slednive slu~ai:

- ako ima pismena soglasnost od izve{tajnata edinica za koja tie podatoci se odnesuvaat;

- ako podatocite se zemeni od javnite - op{to dostapni zbirki na podatocite.

Pismenata soglasnost od stav 1 alineja 1 na ovoj ~len mo`e vo sekoe vreme i bez obrazlo`enie da se povle~e.

^len 48

Zavodot dobienite rezultati od statisti~kite istra`uvawa gi objavuva vo vid na soop{tenija, publikacii, rabotni dokumenti, analizi, studii i drugi vidovi na publikacioni materijali.

Subjektite na koi se distribuiraat publikacioni materijali bez nadomest i brojot se utvrduvaat so akt na Vladata na Republika Makedonija.

Cenite na publikacionite materijali od stav 1 na ovoj ~len i tro{ocite za podgotovka na podatocite od ~len 46 na ovoj zakon gi opredeluva Zavodot.

Na cenite od stav 3 na ovoj ~len soglasnost dava Vladata na Republika Makedonija.

IX. ME\UNARODNA STATISTI^KA SORABOTKA

^len 49

Pri ispolnuvawe na me|unarodnite obvrski Zavodot, vo sorabotka so ovlastenite nositeli vo oblasta na statistikata, sorabotuva, posreduva i razmenuva podatoci so drugi dr`avi i me|unarodni organizacii.

Primerok od podatocite koi ovlastenite nositeli gi dostavuvaat vo ramkite na me|unarodnata statisti~ka sorabotka gi dostavuvaat i do Zavodot.

Po isklu~ok od stav 2 na ovoj ~len dokolku podatocite {to gi davaat ovlastenite nositeli treba da se usoglasuvaat so me|unarodnite statisti~ki normi i standardi, podatocite se davaat po predhodna soglasnost na Zavodot.

Pri izvr{uvawe na obvrskite od stav 1 na ovoj ~len Zavodot odnosno ovlastenite nositeli sorabotuvaat so ministerstvoto nadle`no za nadvore{ni raboti, a po potreba i so drugi organi na dr`avnata uprava.

^len 50

Za izvr{uvawe na svoite zada~i, po prethodna soglasnost od Vladata na Republika Makedonija, Zavodot mo`e da se za~leni vo me|unarodni organizacii i so niv da sorabotuva.

Potrebnite sredstva za ~lenskiot vlog vo slu~aite od stav 1 na ovoj ~len se obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija.

^len 51

Me|unarodnata statisti~ka sorabotka se ostvaruva preku:

-podgotovka na statisti~ki podatoci vo soglasnost so me|unarodni i me|udr`avni dogovori {to Republika Makedonija gi sklu~ila i gi prifatila;

- ~lenuvawe i sorabotka so me|unarodni i regionalni organizacii i asocijacii;

- u~estvo vo podgotovkata na me|unarodni publikacii;

- u~estvo vo realizacijata na me|unarodni proekti;

- sorabotka so statisti~ki organi na drugi zemji vo oblasta na statistikata i

- podgotovka i davawe na koristewe statisti~ki podatoci na barawe na korisnici od stranstvo.

^len 52

Vo odnos na za{titata na podatocite pri me|unarodnata statisti~ka sorabotka se primenuvaat odredbite od ovoj zakon i Zakonot za za{tita na li~ni podatoci.

X. FINANSIRAWE NA DR@AVNATA STATISTIKA

^len 53

Sredstva za realizacija na Programata se obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija.

Prihodite od vr{eweto na rabotite na dr`avnata statistika se uplatuvaat na posebna `iro-smetka - smetka za sopstveni prihodi.

XI. KAZNENI ODREDBI

^len 54

So pari~na kazna od 100.000 do 300.000 denari }e se kazni za prekr{ok pravnoto lice ako na Zavodot, ne mu gi dostavi baranite podatoci vo utvrdenite rokovi ili ako dostavi neto~ni podatoci (~len 26 stav 1 i ~len 30).

Za prekr{okot od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni i odgovornoto lice vo pravnoto lice so pari~na kazna od 6.500 do 50.000 denari.

^len 55

So pari~na kazna od 200.000 do 300.000 denari }e se kazni za prekr{ok pravnoto lice ako gi povredi odredbite za za{tita na individualnite podatoci dobieni po osnov na ~len 41 ili ne gi obezbedi ili ne gi prezeme merkite za za{tita, ili gi koristi nadvor od celite za koi gi dobilo (~len 41 stavovi 1 i 2).

Za prekr{okot od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni i odgovornoto lice vo pravnoto lice so pari~na kazna od 12.000 do 50.000 denari.

Za prekr{okot od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni i fizi~koto lice koe po osnov na raboten odnos ili dogovor imalo pristap do individualnite podatoci so pari~na kazna od 12.000 do 50.000 denari.

^len 56

So pari~na kazna od 12.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok odgovornoto lice vo Zavodot ili ovlasteniot nositel i liceto od ~len 39, stav 1 na ovoj zakon za neprezemawe ili povreda na propi{anite merki za za{tita na podatocite.

^len 57

So pari~na kazna od 6.500 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok odgovornoto lice vo nadle`niot organ za vodewe na zbirkata na podatoci utvrdeni so zakonite so koi tie se vospostaveni, ako na barawe na Zavodot ne gi obezbedi baranite podatoci (~len 25 stav 2).

^len 58

So pari~na kazna od 5.000 do 30.000 denari }e se kazni za prekr{ok odgovornoto lice vo nadle`niot organ za vodewe na zbirkata na podatoci utvrdeni so zakonite so koi tie se vospostaveni ako pred voveduvaweto ili izmenite i dopolnuvaweto na sodr`inata na zbirkata ne pobara pismeno mislewe od Zavodot (~len 17 stav 1).

XII. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 59

Podzakonskite akti predvideni so ovoj zakon }e se donesat vo rok od tri meseci od denot na negovoto vleguvawe vo sila.

Do donesuvaweto na podzakonskite akti predvideni so ovoj zakon }e se primenuvaat postojnite propisi, dokolku ne se vo nesoglasnost so ovoj zakon.

^len 60

Zavodot za statistika na Republika Makedonija prodol`uva da raboti so delokrug opredelen so ovoj i drug zakon.

Op{tite akti za organizacija i rabota i za sistematizacija na rabotite i zada~ite na Zavodot, Direktorot }e gi donese vo rok od tri meseci od vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

^len 61

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuvaat da va`at Zakonot za statisti~ki istra`uvawa od interes za Republikata (² Slu`ben vesnik na SRM² broj 5/74 i 20/88) i Zakonot za statisti~ki istra`uvawa od interes za celata zemja (² Slu`ben list na SFRJ² broj 39/77, 63/86 i 44/89).

^len 62

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo ² Slu`ben vesnik na Republika Makedonija² .