ZAKON ZA AKCIZITE

OSNOVNI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se voveduva pla}awe na akcizi.

Akcizite pretstavuvaat poseben vid na danok na promet na proizvodite opredeleni so ovoj zakon.

^len 2

Akcizite se pla}aat na slednive proizvodi:

1) derivati na nafta;

2) prerabotki od tutun;

3) alkoholni pijaloci (rakii,viwak i drugi `estoki pijaloci);

4) pivo;

5) kafe;

6)patni~ki avtomobili i

7) luksuzni proizvodi.

^len 3

Akcizi se pla}aat na prometot na proizvodite od ~len 2 na ovoj zakon,odnosno uvozot.

Na proizvodite od ~len 2 na ovoj zakon,akciza se pla}a i pri:

1)nasleduvawe,davawe na proizvodi bez nadomest (podarok,otstapuvawe) ili vo zamena za drug proizvod,usluga ili druga vrednost;

2)kusok na proizvodi,osven kusokot {to nastanal pod dejstvo na vi{a sila;

3)rashod(kalo,rastur,rasipuvawe i kr{) koj nastanal nad koli~estvoto utvrdeno so uzansite,ako organot za javni prihodi poinaku ne opredelil;

4)zemawe na sopstven proizveden ili nabaven proizvod i

5)koristewe na proizvod {to fizi~koto lice }e go izraboti za sopstvena upotreba.

^len 4

Obvrznik na akcizata vo prometot na derivati na nafta e proizvoditelot,odnosno uvoznikot.

Obvrznik na akcizata vo prometot na derivati na nafta proizvedeni vo Republika Makedonija e sopstvenikot na uvezenata surova nafta.

^len 5

Obvrznik na akcizata vo prometot na prerabotki od tutun e proizvoditelot,odnosno negovata asocijacija,za delot na tutunskite prerabotki {to taa gi stava vo promet,odnosno uvoznikot na prerabotki od tutun.

^len 6

Obvrznik na akcizata vo prometot na alkoholni pijaloci (rakii,viwak i drugi `estoki pijaloci),pivo,kafe i luksuzni proizvodi e sekoj u~esnik vo prometot:proizvoditelot,uvoznikot,trgovijata na golemo, trgovijata na malo, ugostitelskoto pretprijatie, samostojniot ugostitel, samostojniot trgovski du}an i samostojniot proizvoditel.

 

^len 7

Obvrznik na akcizata vo prometot na patni~ki avtomobili e pravnoto lice, pretpriema~ot i fizi~kotolice, odnosno kupuva~ot na patni~kiot avtomobil {to podle`i na obvrskata za godi{na registracija.

^len 8

Obvrznikot na akcizata {to vr{i promet na derivati na nafta i tutunski prerabotki e dol`en na denotna vleguvaweto vo sila na propisot so koj se zgolemuva, namaluva ili ukinuva akcizata da izvr{i popis na zateknatite koli~estva na zaliha. Obvrznikot na akcizata e dol`en po eden primerok od zapisnikot zapopisot na zateknatite zalihi i za akcizata sodr`ana vo tie zalihi vedna{, a najdocna vo rok od tri dena, da dostavi do nadle`nata pazarna inspekcija i do organot za javni prihodi za podra~jeto na op{tinata.

Obvrznikot na akcizata utvrdenata pozitivna razlika e dol`en da ja uplati vo rok od sedum dena od denot na zgolemuvaweto na akcizata i po izminuvaweto na tri dena od denot na uplatuvaweto dokazot za izvr{enata doplata da go dostavi do organot za javni prihodi za podra~jeto na op{tinata.

^len 9

Pravno lice, pretpriema~ ili fizi~ko lice koe proizveduva proizvodi na koi se pla}a akciza e dol`no vo rok od deset dena pred otpo~nuvaweto na proizvodstvoto i prometot da podnese pismeno barawe do organot za javni prihodi vo op{tinata na ~ie podra~je se vr{i dejnosta za upis vo registarot na obvrznici na akcizi.

Proizvoditelot-obvrznik na akcizata ne mo`e da vr{i proizvodstvo i promet bez prijava za upis vo registarot na obvrznicite na akcizi {to se vodi vo organot za javni prihodi.

^len 10

Osnovicata za pla}awe na akcizata vo prometot na derivatite na nafta e proda`nata cena vo koja e zasmetana akcizata.

^len 11

Osnovicata za pla}awe na akcizata vo prometot na prerabotki od tutun-cigari e proda`nata cena koja e prijavena vo Ministerstvoto za finansii i vo koja e zasmetana akcizata.

^len 12

Osnovicata za pla}awe na akcizata vo prometot na alkoholni pijaloci (rakii,viwak i drugi `estoki pijajaci), pivo, kafe, luksuzni proizvodi i patni~ki avtomobili e proda`nata cena koja vo sebe ne sodr`i akciza.

Proda`nata cena od stav 1 na ovoj ~len koja slu`i kako dano~na osnovica se namaluva za iznosot na presmetanata akciza na prethodnite u~esnici vo prometot ili pri uvozot (proizvoditelot, uvoznikot, trgovijata na golemo, trgovijata na malo, ugostitelskoto pretprijatie, samostojniot ugostitel i i samostojniot trgovski du}an).

^len13

Osnovicata za pla}awe na akcizata pri uvozot e vrednosta na uvezeniot proizvod utvrdena spored carinskite propisi vklu~uvaj}i gi carinata i drugite uvozni dava~ki, a koja vo sebe ne ja sodr`i akcizata.

Osnovica za pla}awe na akcizata pri uvozot na derivati na nafta e proda`nata cena utvrdena so Odluka na Vladata na Republika Makedonija vo koja e zasmetana akcizata.

Osnovica za pla}awena akcizata pri uvozot na prerabotki od tutun e proda`nata cena koja uvoznikot e dol`en da ja prijavi vo Ministerstvoto za finansii vo koja e zasmetana akciza.

^len 14

Osnovica za pla}awe na akciza za proizvodite od ~len 3 stav 2 na ovoj zakon,e:

1) cena {to bi se postignala so proda`bata na toj proizvod,no ne poniska od cenata na ~ineweto (~len 3 stav 2 to~ki 1,4 i5) i

2) vrednosta na utvrdeniot kusok,odnosno rashod,no ne poniska od cenata na ~ineweto(~len 3 stav 2 to~ki 2 i 3).

^len 15

Tarifata na akcizite e sostaven del na ovoj zakon.

Vo Tarifata na akcizite stapkite mo`at da bidat iska`ani i vo apsolutni iznosi po edinici merki na proizvodi.

^len 16

Na iznosot na akcizata {to ne e uplaten vo rok propi{an so zakon se pla}a kamata po stapka od 2% za sekoj den zadocnuvawe.

KAZNENI ODREDBI

^len 17

So pari~na kazna od 100 do 250 plati }e se kazni za stopanski prestap pravnoto lice ako:

1) vo svojstvo na kupuva~, pri nabavkata na proizvodi mu dade na prodava~ot neto~ni ili nevistiniti podatoci vrz osnova na koi gi nabavuva proizvodite za namenite zaradi koi spored zakon ne se pla}a akcizi;

2) pu{ta vo promet prerabotki od tutun od stransko proizvodstvo bez oznaka, odnosno cigari {to se ilegalno vneseni vo zemjata;

3) pri promenata na akcizite ne izvr{i popis na proizvodite na zalihi ili ako vo novite ceni ne go vkalkulira zgolemeniot odnosno namaleniot iznos na akcizata;

4) obvrznikot na akcizata vo fakturata posebno ne ja iska`e akcizata koja mu se zasmetuva na kupuva~ot i

5) upotrebi maslo za gorewe ekstra lesno(EL) ili maslo za gorewe lesno specijalno(LS)za celite za koi spored ovoj zakon ne mo`at da se koristat.

Za dejstva od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za stopanski prestap i odgovornoto lice vo pretprijatieto ili vo drugo pravno lice so pari~na kazna od pet do deset plati.

Za stopanski prestap vo smisla na to~ka 5 stav 1 od ovoj ~len,mu se izrekuva i za{titna merka odzemawe na motornoto vozilo (kamion, patni~ki avtomobil i drugo), traktor, plovniot objekt ili drugiot motor so koj e storeno takvoto delo.

 

^len 18

Toj koj vo svojstvo na odgovorno lice kaj pravno lice, a zaradi steknuvawe protivpravna imotna korist ili zaradi {pekulacija na pazarot , uvezuva ili pu{ta vo promet stranski cigari bez propi{anata oznaka }e se kazni za krivi~no delo so zatvor od pet godini.

^len 19

So pari~na kazna od 50 do 250 plati }e se kazni za stopanski prestap pravnoto lice ako:

1) ne presmeta ili neto~no ja presmeta akcizata ili ako presmetanata akciza ne ja uplati na propi{anata smetka i

2) akcizata ne ja presmeta na na~inot predviden so ovoj zakon, odnosno ako ja presmeta neto~no ili ako presmetanata akciza ne ja uplativo propi{aniot rok.

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za stopanski prestap i odgovornoto lice vo pretprijatieto ili vo drugoto pravno lice so prai~na kazna od pet do deset plati.

^len 20

So pari~na kazna od 50 do 250 plati }e se kazni za stopanski prestap pravnoto lice kako dano~en obvrznik ako:

1) go spre~uva ovlastenoto lice pri vr{eweto na kontrolata;

2) pri zgolemuvaweto na akcizata ne izvr{i doplata na akcizite ili ne dostavi zapisnik za izvr{eniot popis na zalihi ili ne dostavi dokaz za izvr{enata doplata na akcizite;

3) ne podnese barawe za upis vo registerot na obvrznicite na akcizi vo rokot odreden so ovoj zakon i

4) proizveduva i stava vo promet proizvodi na koi se pla}a akciza bez upis vo registarot na obvrznicite na akcizi.

Za dejstva od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za stopanski prestap i odgovornoto lice vo pretprijatieto ili vo drugo pravno lice so pari~na kazna od pet do deset plati.

^len 21

So pari~na kazna od tri do petnaeset plati }e se kazni za prekr{ok fizi~koto lice-pretpriema~ ako:

1) pri promena na akcizata ne izvr{i popis na proizvodite na zaliha ili ako vo novite ceni ne go vkalkulira zgolemeniot,odnosno namaleniot iznos na akcizite;

2) obvrznikot na akcizata vo fakturata posebno ne ja iska`e akcizata koja mu ja zasmetuva na kupuva~ot i

3) go spre~uva ovlastenoto lice privr{eweto na kontrolata na presmetuvawe ili pla}aweto na akcizata.

^len22

So pari~na kazna od tri do petnaeset plati }e se kazni za prekr{ok fizi~ko lice-pretpriema~ ako:

1) ne ja presmeta akcizata ili neto~no ja presmeta akcizata ili ako akcizata ne ja uplati na soodvetna uplatna smetka;

2) upotrebi maslo za gorewe ekstra lesno (EL) ili maslo za gorewe lesno specijalno (LS)za celi za koi spored ovoj zakon ne mo`at da se upotrebuvaat, odnosno da se koristat;

3) pri zgolemuvawe na akcizata ne izvr{i doplata na akcizata ili nedostavi zapisnik za izvr{eniot popis na zalihite ili ne dostavi dokaz za izvr{enata doplata na akcizata;

4) ne podnese barawe za upis vo registarot na obvrznicite na akcizi vo rokot odreden so ovoj zakon i

5) proizveduva i stava vo promet proizvodi na koi se pla}a akciza bez upis vo registarot na obvrznicite na akcizi.

Za prekr{okot vo smisla na to~ka 2 stav 1 od ovoj za ~len ,pokraj pari~nata kazna,mu se izrekuva i za{titna merka odzemawe na motornoto vozilo (kamion,patni~ki avtomobil i drugo ), traktorot,plovniot objekt ili drugiot motor so koj e storeno takvoto delo.

^len 23

Za krivi~no delo so zatvor do pet godini }e se kazni fizi~ko lice ako pu{ta vo promet stranski cigari bez propi{anata oznaka, odnosno gigari ilegalno vneseni vo zemjata zaradi steknuvawe protivpravna imotna korist ili {pekulacija na pazarot.

PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 24

Vo pogled na osloboduvawata i olesnuvawata,nastanuvaweto na obvrskata za presmetuvawe i pla}awe, iska`uvaweto, evidentiraweto, dostavuvaweto na podatoci i dokumentacija, zastarenosta, kontrolata na presmetuvaweto i pla}aweto, pravnite sredstva, obnovata na postapkata, povratot i drugite pra{awa {to ne se uredeni so ovoj zakon, soodvetno se primenuvaat odredbite na Zakonot za danokot na promet na proizvodi i uslugi.

^len 25

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", a }e se primenuva od 1 januari 1994 godina,osven odredbite od ~len 9 stav 2 koi }e se primenuvaat od 1 april 1994 godina.

 

TARIFA NA AKCIZI

Tarifen broj 1

Na prometot na nafteni derivati se pla}a akciza,i toa:

1) Motoren benzin

-MB 86..........................................................................................64,892%

-MB 98..........................................................................................65,14%

-MB 95..........................................................................................62,583%

2) Dizel gorivo

-D-1................................................................................................60,185%

-D-2................................................................................................60,01%

3) Maslo za gorewe ekstra lesno (EL) i maslo za gorewe lesno specijalno(LS)

-EL.................................................................................................36,016%

-LS.................................................................................................36,016%

4) Mlazno gorivo i avionski benzin......................................17%

5) Petrolej za motori, petrolej za osvetluvawe, avionski i motorni masla i masti, hipoidni i drugi mineralni masla i masti, kako i masla za podma~kuvawe i primaren (surov) benzin..........................10%

6) Te~en naften gas......................................................................5%

Ako te~niot naften gas se koristi so pomo{ na specijalni uredi za pogon na motorni vozila i motorni plovni objekti..............40%

7) Maslo za gorewe,mazut i toa:

-lesno (L),sredno (S),te{ko (T), ekstra te{ko(ET),niskosulfurno lesno (NSL), niskosulfurno sredno (NSS) i niskosulfurno te{ko (NST)....................................................................................................10%

Ako pravnite lica nabavuvaat maslo za gorewe-mazut pod uslovite i na na~inot od ~len 6 na Zakonot za danokot na promet na proizvodi i uslugi isklu~itelno za potro{uva~ka vo: proizvodstvo na surovo `elezo vo visoki pe~ki; proizvodstvona ~elik vo Simens-Martinovi pe~ki, kako i na ~elik vo dlabinski i zagrevni pe~ki; proizvodstvo na aluminium vo site fazi (procesot na ras~lenuvawe na boksitot so pomo{ na natrium-hidroksid); procesot na vparuvawe na baza, zaradi dobivawe glinica, procesot na proizvodstvoto na glinica vo fazata na kalcinacija, odnosno pe~ewe na aluminium hidrati; procesot na odr`uvawe na elektroliti i aluminium vo te~na sostojba na opredelna temperatura vo sobirnite pe~ki; procesot na poizvodstvoto na leguri od aluminium vo sobirni pe~ki; proizvodstvo na feronikel; proizvodstvo na cement; proizvodstvo na bakrenec vo plameni pe~ki; topewe na vlo{ki za ratifikacija na topilnica na olovo, cink i antimon; proizvodstvo na ognootporen materijal vo rotacioni pe~ki; procesot na sintetizirawe na kerami~ki proizvodi; topewe na surovini (na kvarcen pesok ,dolomit, natrin feldspat, kalcinirana soda vo staklarski pe~ki, proizvodstvo na ambala`no i {uplikavo staklo; prehranbenata industrija (proizvodstvoto na {e}er i maslo za jadewe); industrijata na grade`en materijal; termoelektranite na jaglen vo koi se koristi mazut za potpaluvawe na termoelektranite i toplanite na mazut so mo}nost pogolema od 30 MV-se pla}a akciza po stapka od ............................................5%

Zabele{ki:

1. Pred pu{taweto vo promet na maslo za gorewe ekstra lesno (EL) i maslo za gorewe lesno specijalno(LS) proizvoditelot mora vo rafinerijata da gi bojosa so crvena boja.Ako tie masla se uvezuvaat uvoznikot e dol`en ovie derivati da gi bojosa so jasno crvena boja pred isporakata na nara~uva~ot za ~ija smetka se uvezeni derivatite.

2. Masloto za gorewe ekstra lesno (EL) i masloto za gorewe lesno specijalno (LS) od to~kata 3 na ovoj tarifen broj ne smee pod nikakov uslov da se koristi za pogon na motorni vozila od site vidovi plovni objekti ili drugi motori.

Kontrolata na upotebata i koristeweto na masloto za gorewe od to~ka 3 i na te~niot naften gas od to~ka 6 na ovoj tarifen broj vo motornite vozila, plovnite objekti i vo drugite motori vr{at ovlastenite rabotnici na soobra}ajnata policija i na pazarnata,odnosno na dano~nata inspekcija.

Tarifen broj 2

Na prometot na prerabotki tutun akciza see pla}a,i toa:

1) Na site vidovi uvozni i licencni cigari....................................70%

2) Na site vidovi ekstra doma{ni cigari.........................................60%

3) Na site vidovi cigari od kvalitetnite grupi od 1do 4.............47%

4) Na re`an tutun od site vidovi i kvaliteti, cigari, cigarilosi, tutun za luliwa i tutun za xvakawe i burmut......................................26%

Zabele{ka:

1. Na prerabotki od tutun - cigari proizvedeni ili uvezeni,a nameneti za proda`ba vo Republika Makedonija proizvoditelot , odnosno uvoznikot e dol`en na kutijata pri neposrednoto pe~atewe ili druga hartija so koja e oblo`ena kutijata da otpe~ati oznaka"M". Za prerabotki od tutun-cigari koi se staveni vo promet bez ovaa oznaka, se smeta deka ne e presmetana i platena akcizata.

Odredbata na stav 1 od ovaa to~ka ne se odnesuva na cigarite proizvedeni po stranska licenca vo doma{no pretprijatie.

Tarifen broj 3

Naprometot na alkoholni pijaloci,(rakii,viwak i drugi `estoki pijalaci) i pivo se pla}a akciza,i toa:

1) Rakii i viwak..............................................................................70%

2) Na drugi `estoki pijalaci......................................................130%

3) Na pivo..........................................................................................60%

Zabele{ki:

1. Pod alkoholni pijaloci , vo smisla na ovoj tarifen broj ,se podrazbiraat pijalocite {to sodr`at pove}e od 2% alkohol.

2. Pod pivo se podrazbira alkoholen pijalak {to se pu{ta vo prometot kako pivo,bez ogled na sodr`inata na alkoholot.

Tarifen broj 4

Na prometot na patni~ki avtomobili akcizi se pla}a spored rabotnata zafatnina na motorot, i toa:

1) Na rabotna zafatnina na motorot do 2,0 litri .........25%

2) Na rabotna zafatnina na motorot nad 2,0 litri..........55%

Zabele{ki:

1. Pod patni~ki avtomobili od ovoj tarifen broj se podrazbiraat avtomobilite za prevoz na patnici so najmnogu devet sedi{ta,vklu~uvaj}i go i sedi{teto na voza~ot,{to se izraboteni spored standard JUS M.NO,010-1.2.2.3.1.1.

2. Vo proizvodite od ovoj tarifen broj ne spa|aat terenskite vozila, specijalni sanitetski vozila so vgradeni uredi za bolni, specijalni vozila za potrebite na policijata i Armijata i patrolnata slu`ba so vgradeni uredi i kombi-vozila. Kako specijalni vozila od ovoj stav ne se smetaat patni~kite avtomobili, adaptirani za obuka za obuka na voza~i (dupli) komandi, isfrleni sedi{ta i drugo, patni~kite avtomobili za davawe pomo{ na pati{tata, patni~ki PTT vozila i sli~no . Kako terensko motorno vozilo se smeta motornoto vozilo so najmnogu dve pogonski oski, odnosno so dva digerencijali.

Tarifen broj 5

Akciza po stapka od 70% se pla}a na prometot na luksuzni proizvodi,i toa na:

1) Ukrasni i drugi proizvodi od site vidovi ili formi izraboteni so pove}e od 2% zlato ili drugi blagorodni metali (platina i drugo),odnosno proizvodi izraboteni so pove}e od 50%srebro;

2) Prirodni skapoceni kamewa i priroden biser i proizvodi od site vidovi formi izraboteni so besceneti kamewa i biser;

3) Parfimeriski i kozmeti~ki proizvodi;

4) So raka izraboteni jazleni tepisi so pove}e od 120.000 jazli po m2 i

5) Ko`a od vleka~i (zmija, gu{ter, krokodil i drugo) i na site proizvodi izraboteni od tie ko`i, kako i od prirodni krzna i proizvodi od toa krzno (obleka, obuvki i drugi proizvodi), zastapeni so pove}e od 50% od vrednosta na proizvodot, osven ko`a i krzno od doma{ni `ivotni iproizvodi od tie ko`i i krzna.

 

Zabele{ki:

1. Pod ukrasni i drugi proizvodi od zlato i drugi blagorodni metali od to~ka 1 na ovoj tarifen broj se podrazbiraat: site proizvodi izraboteni vo celost ili delumno od zlato i drugiblagorodni metali, odnosno vo kombinacija na tie i drugi razli~ni materijali (metal, drvo, plasti~en materijal, morska pena, kilibar, staklo i drugo), {to slu`at kako li~en ukras (prsteni, bro{evi, belezici, obetki, gerdani, kop~iwa za man`etni, igli i dr`a~i za vratovrska, {noli i sli~no), pod uslov takvite proizvodi da sodr`at pove}e od 2% zlato ili drugi blagorodni metali.

2. Pod prirodnite skapoceni kamewa od to~ka 2 na ovoj tarifen broj se podrazbira dijamanti, korund,so svoite varieti (rubin, smaragd, ametist, akvamarin, hrizonit, orientalski topaz, spinel), beril, akvamarin, zlaten berid (morganit) i hrizo beril.

3.Pod priroden biser se podrazbira priridniot biser {to e proizvod od biserni ostrigi ili {kolki dobien po priroden pat.

4. Pod parfimeriski i kozmeti~ki proizvodi od to~ka 3 na ovoj tarifen broj se podrazbiraat parfemi i kolonski vodi, kremi, mleka i losioni za nega na ko`ata; karmini za usni ; {minka, pudri i drugi preparati za maski, lakovi za nokti, pasti za nokti i preparati za polirawe na nokti, rastvoruva~ na lak za nokti, masla, vodi i pomadi za kosa; preparati za ondulacija, bojosuvawe i odbojosuvawe na kosata, fiksatori i drugi preparati za kosa, pomadi i molivi za klepki.

5. Pod prirodno krzno od to~ka 5 na ovoj tarifen broj se podrazbiraat krzna od: angorski zajak, dabar, vidra, diva ma~ka, krtica, ververi~ka, leopard, jaguar, panter, hiena, {akal, irvas, kuna, nutrija, mali ameri~ki me~ki, kenguri, oposum, bizam, mrzlivec, majmun, srebrena sina, platinska, crna, siva i bela lisica, astragan, persijanec, ~in~ila, hermelin, skunc, ris, kako i samurovi, vombat i balabaj krzna i krzna od dive~ ( div zajak, volk, jazovec i drugo). Pod prirodna ko`a i krzno od ovaa to~ka od doma{ni `ivotni se podrazbiraat ko`i i ko`i so krzno ili vlakna od doma{ni `ivotni (pitomi zajaci, kozi, ovci i drugi doma{ni `ivotni).

Tarifen broj 6

Akciza po stapka od 50% se pla}a na prometot na kafe-surovo,pr`eno,meleno i ekstrakt od kafe.

Zabele{ka.

Pod kafe od ovoj tarifen broj se podrazbiraat site onie vidovi kafe {to vo sebe sodr`at drugi dodatoci ili me{anica na kafe pod uslov sodr`inata na kafeto po vrednost da iznesuva najmalku 50%.