ZAKON

ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA KAJ EVROPSKATA UNIJA PO DOGOVOROT ZA ZAEM

^len1

Republika Makedonija se zadol`uva kaj Evropskata unija so zaem vo iznos od 40 milioni EKU, namenet za podr{ka na platniot bilans na Republikata.

^len2

Zaemot od ~len 1 na ovoj zakon se odobruva vo dve tran{i, od koi prvata tran{a e vo iznos od 25 milioni EKU.

^len 3

Uslovite i na~inot na koristeqe na zaemot od ~len 1 na ovoj zakon }e se utvrdat so Dogovor za zaem koj {to }e se sklu~i megu Republika Makedonija i Evropskata unija.

^len 4

Rokot na otplata na zaemot od ~len 1 na ovoj zakon e 15 godini so grejs period od deset godini.

Kamatata koja }e se pla}a na zaemot }e bide najmnogu LIBOR plus 0,5%, koj }e se presmetuva {estmese~no.

Glavninata na zaemot }e se otplatuva godi{no, a kamatata }e se otplatuva vo polugodi{ni rati.

Za nenavremeno otplatuvawe na zaemot }e se pla}a kaznena kamata vo iznos od eden procent nad stapkata od stav 2 na ovoj ~len.

^len5

Republika Makedonija zaemot od ~len 1 na ovoj za-kon }e go otpla}a od Buxetot na Republika Makedonija.

^len6

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo „Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".

Broj 08-2553/1 24 juli 1997 godina Skopje

Pretsedatel na Republika Makedonija, Kiro Gligorov, s.r.

Pretsedatel na Sobranieto na Republika Makedonija, Tito Petkovski, s.r.