ZAKON ZA REVIZIJATA

I. OP[TI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se ureduvaat uslovite i na~inot za vr{ewe na revizija na pravnite lica i fizi~kite lica koi vr{at dejnost, so sedi{te vo Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: subjekt na revizija), koi se dol`ni soglasno so zakon ili po svoe barawe da gi podlo`at svoite finansiski izve{tai i smetkovodstveni iskazi na revizija i drugi pra{awa vo vrska so revizijata.

^len2

Pod revizija vo smisla na ovoj zakon se podrazbira ispituvawe i ocena na finansiskite izve{tai i smetkovodstvenite iskazi (izve{tai), kako i podatocite i metodite primeneti vo nivnoto sostavuvawe i na taa osnova davawe nezavisno profesionalno mislewe za toa dali tie izve{tai vistinito i objektivno ja prika`uvaat sostojbata na sredstvata, kapitalot, pobaruvawata i obvrskite i rezultatite od raboteweto na subjektot na revizijata.

Revizijata od stav 1 na ovoj ~len, opfa}a i ispituvawe i ocena na raboteweto, organiziranosta na delovnite funkcii, na~inot na donesuvaweto na delovnite odluki, funkcioniraweto na informativniot sistem kaj subjektite na revizija, kako i drugi pra{awa zna~ajni za raboteweto na istite.

II. DRU[TVO ZA REVIZIJA

^len3

Revizija vr{i dru{tvo za revizija.

Revizija mo`e da vrpga doma{no i stransko pravno lice za revizija pod uslov da e registrirano za vr{ewe na takva dejnost vo Republika Makedonija, soglasno so ovoj zakon i Zakonot za trgovskite dru{tva.

Dokolku stranskoto pravno lice za revizija od stav 2 na ovoj ~len, ne e registrirano za vr{ewe na revizija, vo toj slu~aj, revizija }e mo`e da vr{i samo zaedno so doma{no dru{tvo za revizija dokolku e registrirano za vr{ewe na taa dejnost vo dr`avata vo koja mu e sedi{teto, soglasno so ovoj zakon i Zak&not za trgovskite dru{tva.

Dru{tvo za revizija mo`e da osnova samo ovlasten revizor.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len, osnova~ na dru{tvoto za revizija mo`e da bide i pravno lice bez status na dru{tvo za revizija dokolku vlogot na prav-noto lice vo kapitalot na dru{tvoto za revizija iznesuva najmnogu vo vvsina do 25% od vkupniot kapital.

Osnova~ot na dru{tvoto za revizija mo`e da osnova samo edno dru{tvo za revizija.

Vo dru{tvoto za revvzvja mora da ima vraboteno naj-malku dvajca ovlasteni revizori.

^len5

Osnova~ot na dru{tvoto za revizija do Ministerstvoto za finansii podnesuva barawe za izdavawe na dozvola za rabota.

So baraweto od stav 1 na ovoj ~len, osnova~ot podnesuva:

1) dogovor za osnovawe, odnosno drug osnova~ki akt;

2) predlog na statutot i

3) podatoci za licata koi }e ja vr{at revizijata, so zvaweto ovlasten revizor, kako i podatoci za drugite lica koi }e bidat vraboteni vo dru{tvoto za revizija.

Dokolku osnova~ na dru{tvoto za revizija e stransko pravno lice za revizija, so baraweto za izdavawe na dozvola za rabota, pokraj aktite, odnosno ispravite od stav 2 na ovoj ~len, podnesuva i akt deka stranskoto pravno lice e registriraio za vr{ewe na taa dejnost vo dr`avata vo koja mu e sedi{teto i dokaz za zaemno vr{ewe na revizija so doma{no dru{tvo za revizija.

Dru{tvata za revizija, na koi im e izdadena dozvola za rabota, se zapi{uvaat vo registarot na dru{tva za revizija, koj se vodi vo Ministerstvoto za finansii.

^len6

Ministerot za finansii e dol`en da odlu~i po dostavenoto barawe od ~len 5 na ovoj zakon, vo rok od 30 dena od denot na dostavenoto barawe.

^len7

So prijavata za upis vo trgovskiot registar osnova~ot na dru{tvoto za revizija, pokraj drugoto, go pod-nesuva i re{enieto na ministerot za finansii za izdavawe na dozvola za rabota.

^len8

Ministerot za finansii so re{enie ja odzema dozvolata za rabota na dru{tvoto za revizija ako:

1) dozvolata za rabota e izdadena vrz osnova na nevistiniti podatoci;

2) brojot na ovlastenite revizori se namali pod brojot propi{an so ovoj zakon, a dru{tvoto za revizija, vo rok od {est meseci od nastanatata promena, brojot na ovlastenite revizori ne go nadomesti do brojot propi{an so ovoj zakon i

3) ne se osigura od odgovornost za {tetata koja mo`e da bide predizvikana pri vr{en.eto na revizijata, soglasno so ~len 16 od ovoj zakon.

^len9

Dru{tvoto za revizija vo koe, vo tekot na vr{eweto ia revizijata, brojot na ovlastenite revizori se namali pod brojot propi{an so ovoj zakon, e dol`no za taa promena da go izvesti Ministerstvoto za finansii, vo rok od osum dena od denot na nastanatata promena.

^len 10

Koga re{enieto za odzemawe na dozvolata }e etane izvr{no, ministerot za finansii }e go izvesti registarskiot sud za bri{ewe na dru{tvoto za revizija od trgovskiot registar.

Dru{tvoto za revizija, pokraj vr{eweto na rabotite na revizijata, mo`e da vr{i i rabotv na davawe uslugi i soveti od oblasta na smetkovodstvoto, finansiskoto rabotewe, aializi na rabotedeto, procenuvawe na vrednosta na subjektot, organizacija i voveduvawe na interna revizija, dano~ni soveti, organizacija i kontrola na delovniot potfat na pravnvte lica, kako v drugi sli~ni raboti.

Za vr{ewe na uslugi od stav 1 na ovoj ~len dru{tvoto za revvzija sklu~uva dogovor so korisnikot na uslugite.

Ovlasteniot revvzor {to e odgovoren za revizijata ne smee da vr{i i uslugi od stav 1 na ovoj ~len za subjektot kaj koj vr{i revizija.

Rabotite od stav 1 na ovoj ~len, dru{tvoto za revizija ne mo`e da gi vr{i za subjektot kaj koj vr{i revizija.

^len 12

Subjektot na revizvja izbira dru{tvo za revizija i so nego sklu~uva dogovor za vr{ewe na revizija.

Za vr{eweto na revizijata se pla}a nadomestok, ~ija visina se utvrduva so dogovorot za vr{ewe na revizijata.

^len 13

Dru{tvoto za revizija, koe poseduva akciv na subjektot na revizijata ili e vlo`uva~ na sredstva vo subjektot na revizijata ne mo`e da vr{i revizija kaj toj subjekt, kako i kaj subjektot na revizijata koj e vlo`uva~ na sredstva vo dru{tvoto za revizija.

^len 14

Ako subjektot na revizijata go ograni~i obemot na ispituvawata ili onevozmo`i primena na odredeni revizorski postapki, dru{tvoto za revizija e dol`no toa da go navede vo izve{tajot vo soglasnost so standardite na revizijata.

Dru{tvoto za revizija koe ne e vo mo`nost da izvr{i revizija na zadovolitelen na~in, zaradi pri~inite od stav 1 na ovoj ~len, ima pravo da go raskine dogoiirot na tovar na subjektot na revizijata i pred istekot na rokot za koj e sklu~en.

^len15

Dru{tvoto za revizija e dol`no rabotite na revizijata da gi vr{i sovesno i objektivno, a dobienite podatoci i informacii od vr{eweto na revizijata kaj subjektot na revizijata da gi smeta za delovna tajna.

Za da se obezbedi nezavisnost vo raboteweto, vrz dru{tvoto za revizija ne mo`e da ima vlijanie subjektot na revizijata.

Dru{tvoto za revizija koe namerno ili od nebre`nost so vr{eweto na revizijata }e napravi {teta, dol`no e na subjektot na revizijata da mu ja nadomesti nanesenata {teta.

Dru{tvoto za revizvja e dol`no, vo rok od sedum dena od denot na sklu~uvaweto na dogovorot za vr{ewe na revizija, da se osigura od odgovornost za {tetata koja mo`e da bide predizvikana pri vr{eweto na revizijata.

Dru{tvoto za revizija e dol`no, dokazot za osiguruvawe od odgovornost za {tetata da go dostavi do Ministerstvoto za finansii, vo rok od sedum dena od denot na sklu~uvaweto na dogovorot za osiguruvawe.

[. VR[EWE NA REVIZIJA

^len17

Rabotite na revizijata se vr{at ooglasno so ovoj zakon, propisite za na~inot na vr{ewe na revizija i Me|unarodnite standardi za revizija, kako i pravilata za profesionalnoto odnesuvawe na revizorot.

Ministerot za finansii gi objavuva Me|unarodnite standardi za revizija, kako i pravvlata za profesionalnoto odnesuvawe na revizorot vo "Slu`ben vesaik na Republika Makedonija".

^len 18

Subjektot na revizijata e dol`en na ovlasteniot revizor da mu ja stavi na raspolagawe celokupnata potrebna dokumentacija, izve{tai, ispravi i da mu dade drugi informacii neophodni za sproveduvawe na postapkata na revizija i izgotvuvawe na izve{tai za izvr{enata revizija.

^len 19

Izve{tajot za izvr{enata revvzija so stru~noto mislewe go izgotvuva i potpi{uva ovlasteniot revizor.

Izve{tajot od stav 1 na ovoj ~len go potpi{uva i direktorot na dru{tvoto za revizija.

So izve{tajot mora da se zapoznaat site zakonski pretstavnici na subjektite na revizijata.

^len20

Izve{tajot na ovlasteniot revizor od ~len 19 stav 1 na ovoj zakon, se izgotvuva vo soglasnost so Me|unarodnite standardi za revizija i sodr`i osobeno:

1) objasnuvawe za obemot na izvr{enata revizija, vo koe se naveduva potpoln naziv va subjektot na revizijata i smetkovodstvenite iskazi koi bile predmet na ispituvawe na ovlasteniot revizor i uka`uvawe na primenata na standardite na revizijata ili pri~inite poradi koi ne se primeneti tie standardi;

2) objasnuvawe na osnovnte na kov smetkovodstvenite iskazi se izgotveni (smetkovodstvenite na~ela i smetkovodstvenite standardi);

3) mislewe na ovlasteniot revizor za toa dali smetkovodstvenite iskazi objektivno ja prika`uvaat finansiskata sostojba i rezultatite od raboteweto i promenite vo finansiskata sostojba na subjektot na revizijata i

4) data koga postapkata na revizijata e zapo~nata i zavr{ena kaj subjektot na revizijata.

Ako vo tekot na vr{eweto na revizijata ovlasteniot revizor utvrdi fakti koi uka`uvaat na zagrozuvawe ili na nanesuvawe golema {teta na subjektot na revizijata, ili, ako se utvrdat te{ki povredi na zakonot, na dogovorot, odnosno statutot na dru{tvoto, napraveni od strana na upravniot organ, odnosno na upravitelot, ovlasteniot revizor e dol`en toa da go obrazlo`i vo izve{tajot za izvr{enata revizija.

^len 21

Misleweto na ovlasteniot revizor od ~len 20 stav 1 to~ka 3 na ovoj zakon sodr`i ocena za stepenot na realnosta i objektivnosta na smetkovodstvenite iskazi, a mo`e da bide:

1) pozitivno mislewe - so koe se ocenuva deka smetkovodstvenite iskazi objektivno ja prika`uvaat realnata finansiska sostojba i rezultatite od raboteweto;

2) mislewe so rezerva - so koe se ocenuva deka realnosta i objektivnosta na oddelni kategorii i pozicii na smetkovodstvenite iskazi mora da se prifatat so rezerva i

3) negativno mislewe - so koe se ocenuva deka smetkovodstvenite iskazi ne se realni i objektivni.

Ako ovlasteniot revizor, vo postapkata na revizija, oceni deka nema dovolno elementi vrz osnova na koi mo`e da se dade verodostojna ocena za realnosta i objektivnosta na smetkovodstvenite iskazi, mo`e da se vozdr`i od davawe na mislewe.

Vo slu~aj od stav 1 to~ki 2 i 3 i stav 2 na ovoj ~len, izve{tajot za izvr{enata revizija, sodr`i i obrazlo`enie za pri~inite vrz osnova na koi e izgotveno takvoto mislewe, odnosno za vozdr`uvawe od davawe na takvo mislewe.

^len22

Ako vo postapkata na revizijata se pojavi slo`eno pra{awe, a za koe ovlasteniot revizor }e oceni deka ~a negovoto re{avawe e neophodno da se anga`iraat stru~ni lica nadvor od redot na negovite sorabotnici i nadvor od redot na vrabotenite kaj subjektot na revizijata, ovlasteniot revizor mo`e da anga`ira takvi lica, so prethodna soglasnost na subjektot kaj koj se vr{i revizijata.

Povikuvaweto na misleweto dadeno od nezavisno stru~no lice anga`irano vo vrska so zada~ite na revizijata, ne go osloboduva ovlasteniot revizor od odgovornosta za formiranoto mislewe vo slu~aite od stav 1 na ovoj ~len ili za naodite vo izve{tajot.

^len23

Celokupnata dokumentacija koja se izgotvuva vo postapkata na revizija, se ~uva kaj dru{tvoto za revizija i slu`i za potrebite na revizijata.

Dokumentacijata od stav 1 na ovoj ~len, dru{tvoto za revizija ne mo`e da ja koristi za drugi nameni bez soglasnost na subjektot na revizijata.

^len 24

Dru{tvoto za revizija e dol`no izve{tajot, informaciite i drugite soznanija za raboteweto na subjektot na revizijata, da gi ~uva najmalku pet godini od zavr{uvawetop na revizijata i da obezbedi tajnost na istite.

^len25

"Vo postapkata na revizijata ovlasteniot revizor ima sloboden pristap vo slu`benite prostorii i imotot, pravo na uvid vo knigite, ispravite i drugata dokumentacija na subjektot, kako i pravo da bara objasnuvawa i informacii od pretstavnikot na subjektot kaj koj se vr{i revizijata za site pra{awa koi se od zna~ewe za vr{ewe na revizijata.

Ovlasteniot revizor ima pravo da prisustvuva na godi{nite sobranija ili na sednicata na drug organ na upravuvawe na subjektot na revizijata, da bara objasnuvawe i materijali i da u~estvuva vo nivnata rabota so postavuvawe na pra{awa i so davawe na odgovori i mis-lewa za sekoj del na raboteweto koj bil predmet na revizijata.

Podatocite i soznanijata do koi doa|a ovlasteniot revizor vo vr{eweto na revizijata, pretstavuvaat delovna tajna i ne smeat istite neovlasteno da se otkrivaat na drugi subjekti.

Ovlasteniot revizor ne smee da gi koristi soznanijata do koi do{ol vo vr{eweto na revizijata, za stsknu-vawe na imotna i druga korist za sebe ili za drug subjekt.

^len27

Ovlasteniot revizor ne smee da vr{i revizija ako:

1) e akcioner ili vlo`uva~ na kapital vo subjektot kaj koj se vr{i revizijata;

2) e zakonski zastapnik na subjektot na revizijata;

3) prethodno bil vo raboten odnos ili bil zakonski zastapnik na subjektot na revizijata, najmalku tri godini pred toa;

4) e ~len na upravniot odbor, nadzorniot odbor ili bilo koj drug organ na subjektot kaj koj se vr{i revizijata;

5) u~estvuval vo vodeweto na delovnite knigi ili ja izrabotil godi{nata presmetka i finansiskite izve{tai na subjektot kaj koj se vr{i revizijata i

6) e bra~en drugar ili krven srodnik vo prava linija do ~etvrt stepen na srodstvo, staratel, {titenik, usvoitel, usvoenik, hranitel ili hranenik, sosopstvenik ili zakonski zastapnik na subjektot na revizijata.

IV. OVLASTEN REVIZOR

^len28

Revizija mo`e da vr{i samo ovlasten revizor, KOJ e vraboten vo dru{tvoto za revizija.

Vo zavisnost od obemot i slo`enosta na rabotite, ovlasteniot revizor mo`e da anga`ira i drugi stru~ni lica vraboteni vo dru{tvoto za revizija.

Ovlasteniot revizor e nezavisen i samostoen vo vr{eweto na rabotata na revizijata vo ramkite na ovlastuvawata utvrdeni so ovoj zakon v Me|unarodnite standardi za revizija.

Ovlasteniot revizor odgovara za to~nosta na utvrdenite dejstvija vo postapkata na revizijata i za dadenoto mislewe.

^len 29

Ovlasteniot revizor mora da gi ispolnuva slednive uslovi:

1) da ima visoko obrazovanie - diplomiran ekonomist;

2) da polo`il islit za ovlasten revizor i da ima steknato uverenne na ovlasten revvzor;

3) da ne e osuduvan za krivi~ni dela {to go pravat nepodoben za profesijata na revizijata i

4) da dade izjava deka vo rabotewsto }e gi primenuva pravilata utvrdeni so Kodeksot na etika za profssionalnite smetkovoditeli na Me|unarodnata federacija na smetkovoditeli.

Kandidatot za polagawe na ispitot za zvaweto ovlasten revizor, mora da ima vajmalku pet godiii rabotno iskustvo na smetkovodstveni ili finansiski raboti, odnosno tri godini rabotno iskustvo na raboti na revizija ili kontrola.

^len30

Ispitot za steknuvawe na zvawe ovlasten revizor se polaga pred komisija formirana od strana na ministerot za finansii, spored programa {to ja donesuva ministerot za finansii.

Na liceto koe }e go polo`i ispntot od stav 1 na ovoj ~len, ministerot za finansii mu izdava uverenie na ovlasten revizor.

Tro{ocite za polagawe na ispitot za ovlasten revizor se na tovar na liceto koe go polaga ispitot.

Formata i sodr`inata na uverenieto, kako i na~inot na polagawe na ispitot za ovlasten revizor gi propi{uva ministerot za finansii.

^len 31

Po isklu~ok na odredbite na ~len 30 od ovoj zakon ministerot za finansii, mo`e, zvaweto ovlasten revizor, vrz osnova na pismeno barawe i prilo`ena dokumentacija, da go priznae na licata koi steknale doktorat po nauki od oblasta na smetkovodstvoto ili revizijata koi imaat objaveni trudovi od oblasta na teorijata i praksata na smetkovodstvoto i revizijata i koi imaat najmalku deset godini rabotao iskustvo vo univerzitetskata nastava.

Licata od stav 1 na ovoj ~len moraat da gi ispolnuvaat uslovite od ~len 29 stav 1 to~ki 3 i 4 na ovoj zakon.

^len32

Licata koi vo stranstvo steknale isprava za ovlasten revizor moraat da gi ispolnuvaat uslovite od ~len 29 na ovoj zakon i da izvr{at nostinfikacija na ispravata vo Ministerstvoto za finansii, spored na~in i postapka utvrdeni od ministerot za finansii.

^len 33

Ovlastenite revizori i ovlastenite dr`avni revizori mo`at da se zdru`uvaat vo Sojuzot na smetkovoditeli, finansisti i revizori va Republika Makedonija.

Sojuzot na smetkovoditeli, finansisti i revizori na Republika Makedonija mo`e da vr{i raboti od oblasta na publicisti~kata dejnost od oblasta ia revizijata, kako i drugi raboti od oblasta na revizijata utvrdeni so statutot.

V. KAZNENI ODREDBI

^len34

So pari~na kazna od 10.000 do 300.000 denari }e se kazni za prekr{ok pravnoto lice - dru{tvoto za revizija ako:

1) revizijata ne ja vr{i na na~in propi{an so ovoj zakon i spored postapkata utvrdena so Me|unarodnite standardi za revizija (~len 17);

2) vr{i revizija a nema dozvola za rabota (~len 6);

3) vr{i raboti od ~len 11 stav 1 na ovoj zakon za subjektot kaj koj vr{i revizija (~len 11 stav 4);

4) vr{i revizija kaj subjektot na revizijata vo koe poseduva akcii ili vo koe vlo`ilo sredstva, odnosno ako vr{i revizija kaj subjektot na revizijata koe vlo`ilo sredstva vo dru{tvoto za revizija (~len 13);

5) Ne se osigura od odgovornosta za {teta koja mo`e da ja predizvika so vr{eweto na revizijata i ako ne go dostavi dokazot za osiguruvawe na odgovornost za {tetata do Ministerstvoto za finansii vo predvideniot rok (~len 16 stavovi 2 i 3);

6) ne dobie soglasnost od subjektot kaj koj se vr{i revizija za anga`irawe na nadvore{en stru~wak (~len 22 stav 1) i

7) ne obezbedi tajnost na podatocite i soznanijata vo vr{eweto na revizijata (~len 23).

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za prekr{ok i odgovornoto lice vo pravnoto lice - dru{tvoto za revizija, so pari~na kazna od 1.000 do 50.000 denari.

Pokraj pari~nata kazna od stav 2 na ovoj ~len, na odgovornoto lice vo pravnoto lice - dru{tvoto za revizija }e mu se izre~e merka na bezbednost, zabrana na vr{ewe na odgovorni raboti i rabotni zada~i vo traewe od tri meseci do edna godiia.

^len35

So pari~na kazna od 10.000 do 300.000 denari }e se kazni za prekr{ok pravnoto lice - subjekt kaj koj se vr{i revizijata ako:

1) na revizorot mu go ograni~i obemot na ispituvawata ili mu onevozmo`i primena na odredenn revizorski postapki (~len 14 stav 1) i

2) ne ja stavi na raspolagawe na revizorot potrebnata dokumentacija, izve{tai, ispravi i drugi informacii zaradi vr{ewe na revizija (~len 18).

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za prekr{ok i odgovornoto lice vo pravnoto lice - subjekt na revizijata, so pari~na kazva od 1.000 do 50.000 denari.

^len 36

So pari~na kazna od 10.000 do 100.000 denari }e se kazni za prekr{ok fizi~koto lice koe trajno vrp{ dejnost - subjektot kaj koj se vr{i revizijata, za dejstvijata od ~len 35 na ovoj zakon.

Za dejstvijata od ~len 35 na ovoj zakon }e se kazni za prekr{ok i odgovornoto lice vo fizi~koto lice koe trajno vr{i dejnost - subjekt na revizijata, so pari~na kazna od 1.000 do 15.000 denari.

^len37

So pari~na kazna od 1.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok fizi~ko lice - ovlasteniot revizor ako:

1) revizijata ne ja vr{i na na~in propi{an so ovoj zakon i spored postapkata utvrdena so Me|unarodnite standardi za revizija (~len 17);

2) ne utvrdi to~ni dejstvija i vo izve{tajot navede pogre{no mislewe (~len 21 i ~len 28 stav 4);

3) celokupnata dokumentacija izgotvena ili pribavena vo postapkata na revizijata ja koristi za drugi nameni bez soglasnost na subjektot ia revizijata (~len 23 stav 2);

4) ne obezbedi tajnost na podatocite i soznanijata vo vr{eweto ia revizijata i ako gi koristi soznanijata do koi do{ol vo vr{eweto na revizijata za steknuvawe na imotna ili druga korist za sebe ili drug subjekt (~len 26);

5) vr{i revizija kaj subjektot kade {to toa ne smeel da go vr{i (~len 27) i

6) vr{i revizija bez da mu e priznato (nostrificirano) zvaweto ovlasten revizor (~len 32).

Pokraj pari~nata kazna od stav 1 na ovoj ~len, na ovlasteniot revizor }e mu se izre~e merka na bezbednost, zabrana va vr{ewe na profesionalna dejnost vo traewe od tri meseci do edna godina.

VI. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len38

Po isklu~ok na odredbite na ~len 30 od ovoj zakon, ministerot za finansii, mo`e zvaweto ovlasten revizor, vrz osnova na pismeno barawe, da go priznae na liceto koe gi ispolnuva slednive uslovi:

1)kako diplomiran ekonomist da ima najmalku 15 godini rabotno iskustvo na rakovodni smetkovodstveni ili finansiski raboti ili

2) kako diplomiran ekonomist ili diplomiran pravnik da ima najmalku pet godini rabotno iskustvo. na raboti na revizija ili kontrola.

Liceto od stav 1 na ovoj ~len mora da gi ispolnuva uslovite od ~len 29, stav 1, totki 3 i 4 na ovoj zakon.

Na licata koi gi ispolnuvaat uslovite od stav 1 i 2 od ovoj ~len, ministerot za finansii im izdava privremeno uverenie na ovlasten revizor.

Vrz osnova ia privremenoto uverenie od stavovi 3 na ovoj ~len, ovlastenict revizor mo`e da vr{i revizija najdocna do 31 dekemvri 1999 godina.

^len 39

Za sledewe, usoglasuvawe i objasnuvawe na primenata na Me|unarodnite standardi za revizija, ministerot za finansii formira Komisija za revizorski standardi.

^len40

Programata za polagawe na vspitot za steknuvawe na zvaweto ovlasten revizor i drugite propisi utvrdeni so ovoj zakon, }e se donesat vo rok od 180 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

^len41

Postojnite pravni lica koi se registrirani za vr{ewe na rabota na revizija, se dol`ni svojata organizacija i svoeto rabotewe i osnova~kite i drugi akti da gi usoglasat so odredbite na ovoj zakon, vo rok od 30 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

^len42

So denot na vleguvaweto vo snla na ovoj zakon prestanuvaat da va`at odredbite od Zakonot za Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo ("Slu`ben list na SFRJ" broj 70/83, 16/85, 72/84, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 i 20/91) i Zakonot zaSlu`bata na op{testvenoto knigovodstvo na SR Makedonija ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 44/85), koi gi ureduvaat rabotite na ekonomsko-finansiskata revizija.

^len43

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vssnik na Republika Makedonija".