ZAKON ZA DOPOLNUVAWE NA

ZAKONOT ZA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE

 

^len1

Vo Zakonot za osnovnoto obrazovanie ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 44/95 i 24/96), vo ~lenovite 96 stav 2 i 102 stav 1 po zborovite: "roditeli na u~enicite" se dodavaat zborovite: "koi ne se vraboteni vo u~ili{teto".

^len 2

Ovoj zakon vleguva vo .sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".