zakon

za ratifikacija na konzularnata konvencija me\u republika makedonija i republika hrvatska

 

^len 1

Se ratifikuva Konzularnata konvencija me|u Republika Makedonija i Republika Hrvatska, sklu~ena vo Zagreb na 28 januari 1997 godina.

^len 2

Konzularnata konvencija vo original na makedonski i hrvatski jazik glasi:

 

konzularna konvencija

ME\U

REPUBLIKA MAKEDONIJA

I

REPUBLIKA HRVATSKA

Republika makedonija i Republika Hrvatska

So `elba za zacvrstuvawe na prijatelstvoto i prodlapo~uvawe na vzaemnata polezna sorabotka;

Vodeni od `elbata za regulirawe i unapreduvawe na konzularnite odnosi me|u dvete zemji vo soglasnost so na~elata na dalekuse`noto olesnuvawe na za{titata na pravata i interesite na sopstvenite dr`avjani;

Odlu~ija da ja potpi{at Konzularnata konvencija i se dogovorija kako {to sleduva:

glava i

definicii

 

^len 1

1. Za potrebite na ovaa Konvencija dolunavedenite izrazi go ozna~uvaat slednoto:

(1)"konzularno prestavni{tvo" zna~i generalen konzulat, konzulat, vice konzulat i konzularna agencija;

(2)"konzularno podra~je" zna~i podra~je dodeleno na konzularnoto prestavni{tvo za izvr{uvawe na negovite konzularni funkcii;

(3)"{ef na konzularno prestavni{tvo" zna~i li~nost koja e ovlastena da dejstvuva vo toa svojstvo;

(4)"konzularen funkcioner" zna~i sekoe lice vklu~uvajki go i {efot na konzularnoto prestavni{tvo, koe e ovlasteno vo toa svojstvo da izvr{uva konzularni funkcii;

(5)"konzularen slu`benik" zna~i sekoe lice koe izvr{uva administrativni i tehni~ki raboti vo konzularnoto prestavni{tvo;

(6)"~len na uslu`niot personal" zna~i sekoe lice vraboteno na uslu`ni dol`nosti na konzularnoto prestavni{tvo;

(7)"~lenovi na konzularnoto prestavni{tvo" zna~i konzularnite funkcioneri, konzularnite slu`benici i pomo{niot personal;

(8)"~lenovi na konzularniot personal" zna~i konzularnite funkcioneri, osven {efot na konzularnoto prestavni{tvo, konzularnite slu`benici i ~lenovite na uslu`niot personal;

(9)"~len na privatna posluga" zna~i sekoe lice vraboteno isklu~ivo vo privatna slu`ba na ~len na konzularnoto prestavni{tvo;

(10)"~len na semejstvo" zna~i sopru`nik na ~len na konzularnoto prestavni{tvo ili nejzinite deca, pod uslov da `iveat vo isto doma}instvo i da se zavisni od ~lenot na konzularnoto prestavni{tvo;

(11)"konzularni prostorii" zna~i zgradite ili delovite na zgradite so zemji{teto {to im pripa|a, bez ogled na toa ~ija sopstvenost se, koi se koristat isklu~ivo za potrebite na konzularnoto prestavni{tvo, vklu~uvaj}i ja i rezidencijata na {efot na konzularnoto prestavni{vo;

(12)"konzularna arhiva" zna~i site spisi, ispravi dokumenti, korespodencijata, knigite, filmovite, lentite i mediumite za sobirawe i upotreba na informacii, registrite na konzularnoto prestavni{tvo, zaedno so {ifrite i kodovite, so kartotekite i mebelot potreben za nivna za{tita ili ~uvawe;

(13)"brod" zna~i sekoj ploven objekt na dr`avata na imenuvaweto koj plovi pod zname na dr`avata na imenuvaweto, osven voen brod;

(14)"vozduhoplov" zna~i sekoj vozduhoplov na dr`avata na imenuvaweto koj e registriran vo dr`avata na imenuvaweto i nosi registarski oznaki na taa dr`ava, kako i vozduhoplov nad koj dr`avata na imenuvaweto ima pravo na raspolagawe, osven voen vozduhoplov.

 

glava ii.

otvarawe na konzularno pretstavni[tvo i imenuvawe ^lenovi na konzularnite pretstavni[tva

^len 2.

1. Konzularno pretstavni{tvo mo`e da se otvori na podra~jeto na priemot samo so nejzina soglasnost.

2. Sedi{teto na konzularnoto pretstavni{tvo, negoviot rang i granicite na konzularnoto podra~je gi utvrduva dr`avata na imenuvaweto, no toa podle`i na prethodno odobruvawe na dr`avata na priemot.

3. Dr`avata na imenuvaweto mo`e dopolnitelno da go promeni sedi{teto na konzularnoto pretstavni{tvo, negoviot rang ili negovoto konzularno podra~je, samo so pristanok na dr`avata na priemot.

4. Izri~en prethoden pristanok na dr`avata na priemot, isto taka e potreben za otvarawe na kancalarijata, kako del na postoe~koto konzularno pretstavni{to, nadvor od negovoto sedi{te.

^len 3.

1. Dr`avata na imenuvaweto mu dava na {efot na konzularnoto pretstavni{tvo dokument vo vid na patentno pismo ili na nekoj sli~en akt, koj se izdava za sekoe imenuvawe i vo koj se potvrduva svojstvoto na {efot na konzularnoto pretstavni{tvo i, po pravilo, se naveduva negovoto ime i prezime, negovata kategorija i klasa, konzularnoto podra~je i sedi{teto na konzularnoto pretstavni{tvo.

2. Dr`avata na imenuvaweto }e dostavi po diplomatski ili po drug prigoden pat hhhhh ili sli~en akt na ministerstvoto za nadvore{ni raboti na dr`avata na ~ie podra~je {efot na konzularnoto pretstavni{tvo treba da ja izvr{uva svojata funkcija.

3. Dokolku dr`avata na priemot toa go prifati, dr`avata na imenuvaweto mo`e namesto patentno pismo ili sli~en akt na dr`avata na priemot da upati notifikacija, koja gi sodr`i podatocite predvideni vo stavot 1 na ovoj ~len.

4. Na {efot na konzularnoto pretstavni{tvo mu se dozvoluva vr{ewe na negovata funkcija, so odobrenie od strana na dr`avata na priemot, koe se vika egzekvatura, nezavisno od formata na toa odobrenie.

5. Dr`avata koja odbiva da izdade egzekvatura ne e dol`na na dr`avata na imenuvaweto da i gi soop{ti pri~inite na svoeto odbivawe.

6. Pod rezerva na odredbite od stavot 7 i 8 na ovoj ~len, {efot na konzularnoto prestavni{tvo ne mo`e da stapi vo funkcija pred dobivawe na egzekvaturata.

7.Dodeka go ~eka izdavaweto na egzekvaturata, na {efot na konzularnoto pretstavni{tvo mo`e privremeno da mu se dozvoli izvr{uvawe na negovite funkcii. Vo toj slu~aj soodvetno se primenuvaat odredbite na ovaa Konvencija.

8. Od momentot koga na {efot na konzularnoto pretstavni{tvo }e mu dozvoli, makar i privremeno, da gi izvr{uva negovite funkcii, dr`avata na priemot treba vedna{ toa da go notificira kaj nadle`nite tela na konzularnoto podra~je. Taa, isto taka, e dol`na da obezbedi prezemawe na site merki, za da mo`e {efot na konzularnoto pretstavni{tvo da gi izvr{uva site svoi slu{beni dol`nosti i da gi u`iva priveligiite spored odredbite na ovaa Konvencija.

^len 4.

1. Ako {efot na konzularnoto pretstazni{tvo ne e vo mo`nost da gi izvr{uva svoite funkcii ili toa mesto e isprazneto, vr{itelot na dol`nosta {ef na konzularnoto pretstavni{tvo mo`e privremeno da dejstvuva kako {ef na konzularnoto pretstavni{tvo.

2. Imeto i prezimeto na vr{itelot na dol`nosta {ef na konzularnoto pretstavni{tvo }e go notificira odnapred ili diplomatskata misija na dr`avata na imenuvaweto ili, ako vo dr`avata na priemot na diplomatskata misija na dr`avata na imenuvaweto, {efot na konzularnoto pretstavni{tvo, ili, vo slu~aj toj da e spre~en toa da go napravi, nekoj drug nadle`en organ na dr`avata na imenuvaweto, na ministerstvoto za nadvore{ni raboti na dr`avata na priemot ili organ {to ministerstvoto }e go odredi. Dr`avata na priemot, prifa}aweto za vr{itel na dol`nosta {ef na konzularnoto pretstavni{tvo na nekoe lice, koe ne e ni diplomatski, ni konzularen funkcioner na dr`avata na imenuvaweto vo dr`avata na priemot, mo`e da go uslovi so svoja soglasnost.

3. Nadle`nite organi na dr`avata na priemot }e pru`at pomo{ i za{tita na vr{itelot na dol`nosta {ef na konzularnoto pretstavni{tvo. Dodeka toa lice go vodi konzularnoto pretstavni{tvo, na nego se primenuvaat odredbite na ovaa Konvencija vo celost, kako i na odnosniot {ef na konzularnoto pretstavni{tvo. Me|utoa, dr`avata na priemot ne e dol`na, na vr{itelot na dol`nosta {ef na konzularnoto pretstavni{tvo da mu gi priznae olesnuvawata, privilegiite i imunitetite, za koi {efot na konzularnoto pretstavni{tvo, za da gi u`iva , mora da gi ispolnuva uslovite, {to vr{itelot na dol`nosta {ef na konzularnoto pretstavni{tvo ne gi ispolnuva.

4. Vo slu~aj koga dr`avata na imenuvaweto odredi ~len na diplomatskiot personal vo dr`avata na priemot za vr{itel na dol`nosta {ef na konzularnoto pretstavni{tvo, pod uslovi predvideni vo stavot 1 na ovoj ~len, toj i ponatamu gi u`iva diplomatskite privilegii i imuniteti, ako na toa ne se protivi dr`avata na priemot.

 

^len 5.

Ministerstvoto za nadvore{ni raboti na dr`avata na priemot }e bide izvesteno vo pismena forma za:

1) doa|aweto na ~len na konzularnoto pretstavni{tvo po negovoto imenuvawe, po negovoto kone~no zaminuvawe ili prestanok na izvr{uvaweto na dol`nosta ili za bilo koi promeni vo odnos na negoviot status, do koi mo`e da dojde vo tekot na rabotata vo konzularnoto pretstavni{tvo;

2) doa|aweto i kone~noto zaminuvawe na ~lenovite na semejstvoto na ~len na konzularnoto pretstavni{tvo i, vo zavisnost od slu~ajot, ako nekoe lice stanuva ili prestanuva da bide ~len na semejstvoto;

3) doa|aweto ili kone~noto zaminuvawe na ~len od privatnata posluga i za prestanok na negovata slu`ba;

4) vrabotuvaweto ili otpu{taweto na lice koe ima postojan prestoj vo dr`avata na priemot, kako ~len na konzularnoto pretstavni{tvo ili ~len na privatnata posluga.

Koga e toa mo`no, doa|aweto i kone~noto zaminuvawe mora odnapred da se notificiraat.

^len 6.

1. Nadle`nite organi na dr`avata na priemot, na sekoj konzularen funkcioner besplatno }e mu izdadat soodvetni dokumenti so koi se potvrduva negoviot identitet i funkcijata.

2. Odredbite od stavot 1 na ovoj ~len se primenuvaat i na ostanatite ~lenovi na konzularniot personal, pod uslov da ne se dr`avjani na dr`avata na priemot, ni lica so postojan prestoj vo taa dr`ava.

Odredbite od stavot 1 i 2 na ovoj ~len na soodveten na~in se primenuvaat i na ~lenovite na semejstvata.

 

^len 7.

Konzularen funkcioner mo`e da bide samo dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto, koj nema postojan prestoj vo dr`avata na priemot i, osven svoite slu`beni funkcii, vo taa dr`ava ne izvr{uva drugi raboti koi nosat dobivka.

 

^len 8.

1. Dr`avata na priemot mo`e vo sekoj moment da ja izvesti dr`avata na imenuvaweto deka nekoj konzularen funkcioner e persona non grata ili koj bilo drug ~len od konzularniot personal ne e prifatliv. Dr`avata na imenuvaweto toga{, vo zavisnost od slu~ajot }e ja otpovika soodvetnata li~nost ili }e gi okon~a nejzinite funkcii vo konzularnoto pretstavni{tvo.

2. Ako dr`avata na imenuvaweto odbie da gi izvr{i ili vo razumen rok da ne gi izvr{i obvrskite spored stavot 1 na ovoj ~len, dr`avata na priemot mo`e vo zavisnost od slu~ajot, da ja povle~e egzekvaturata za odnosnoto lice ili da prestane da go smeta za ~len na konzularniot personal.

3. Liceto imenuvano za ~len na konzularnoto pretstavni{tvo mo`e da bide proglaseno za neprifatlivo, pred da stigne na podra~jeto na dr`avata na priemot ili ako toa ve}e tuka se nao|a, pred prezemaweto na dol`nosta vo konzularnoto pretstavni{tvo. Vo toj slu~aj, dr`avata na imenuvaweto treba da go otpovika imenuvaweto.

4. Vo slu~aite navedeni vo stavovite 1 i 3 na ovoj ~len, dr`avata na priemot ne e dol`na da gi soop{ti pri~inite za svojata odluka na dr`avata na imenuvaweto.

 

^len 9.

Dr`avata na imenuvaweto mo`e, po notifikacijata kaj odnosnite dr`avi i dokolku ni edna od niv na toa izri~no ne se protivi, da go ovlasti konzularnoto pretstavni{tvo otvoreno vo edna dr`ava, da prezeme izvr{uvawe na konzularnite funkcii vo nekoja druga dr`ava.

^len 10.

Po notifikacijata na dr`avata na priemot, i dokolku taa ne se protivi na toa, konzularnoto pretstavni{tvo na dr`avata na imenuvaweto mo`e vo dr`avata na priemot da izvr{uva konzularni raboti vo ime na treta dr`ava.

 

^len 11.

Dvete dogovorni strani mo`at vo ramkite na bilateralnite odnosi, da imenuvaat i da primaat po~esni konzularni funkcioneri i na niv da primaat po~esni konzularni funkcioneri i na niv da gi primenuvaat odredbite od glava III na Vienskata konvencija za konzularni odnosi, i ako e mo`no odredbite od ovaa Konvencija.

Po~esnite konzularni funkcioneri mo`e da bidat dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto, na dr`avata na priemot ili na treta dr`ava.

 

 

glava iii

olesnuvawa, privilegii i imuniteti

^len 12.

1. Dr`avata na priemot na konzularnoto pretstavni{tvo mu gi dava site olesnuvawa vo izvr{uvaweto na negovite funkcii i so soodvetni merki im ovozmo`uva na ~lenovite na konzularnoto pretstavni{tvo izvr{uvawe na slu`bena dejnost i u`ivawe na pravata, privilegiite i imunitetot, utvrdeni so ovaa Konvencija. Dr`avata na priemot prezema soodvetni merki za obezbeduvawe na sigurnosta na konzularnoto pretstavni{tvo.

2. Dr`avata na priemot, konzularnite funkcioneri i ~lenovite na nivnite semejstva gi tretira so dol`no po~ituvawe i prezema soodvetni merki za spre~uvawe na sekoj napad na nivnata li~nost, na slobodata ili na dostoinstvoto.

 

^len 13.

1. Grbot na dr`avata na imenuvaweto, zaedno so soodvetniot natpis {to go ozna~uva konzularnoto pretstavni{tvo na jazikot na dr`avata na imenuvaweto i na dr`avata na priemot, mo`e da se postavi na zgradata na konzularnoto pretstavni{tvo i na rezidencijata na {efot na toa pretstavni{tvo.

2. Znameto na dr`avata na imenuvaweto mo`e da se stavi na zgradata na konzularnoto pretstavni{tvo i na rezidencijata na {efot na konzularnoto pretstavni{tvo.

 

 

 

3. [efot na konzularnoto pretstavni{tvo mo`e da go stavi znameto na dr`avata na imenuvaweto i na svoeto prevozno sredstvo, koga go koristi vo slu`bena cel.

4. Vo izvr{uvaweto na pravoto priznata vo ovoj ~len, }e se vodi smetka za zakonite, propisite i obi~aite na dr`avata na priemot.

 

^len 14.

1. Konzularnite prostorii se nepovredlivi. Organite na zemjata na priemot ne mo`e da vlezat vo konzularnite prostorii, osven so dozvola na {efot na konzularnoto pretstavni{tvo ili na {efot na diplomatskata misija na dr`avata na imenuvaweto ili na lice propisno ovlasteno od eden od tie {efovi. Me|utoa, vo slu~aj na po`ar ili na nekoja druga nesre}a koja bara itni merki, dozvola na {efot na konzularnoto pretstavni{tvo ili na {efot na diplomatskata misija na dr`avata na imenuvaweto ili na lice propisno ovlasteno od eden od tie {efovi, mo`e da se pretpostavi.

2. Pod rezerva na odredbata od stavot 1 na ovoj ~len, dr`avata na priemot posebno e obvrzna da gi prezeme site potrebni merki za da se spre~i konzularnite prostorii da bidat nasila osvoeni ili o{teteni, i da se naru{i mirot ili da se povredi dostoinstvoto na konzularnoto pretstavni{tvo.

3. Konzularnite prostorii, mebelot vo niv, imotot na konzularnoto pretstavni{tvo i negovite prevozni sredstva ne mo`e da bidat predmet na kakva i da e forma na rekvizacija, so cel za nacionalna odbrana, za javna korist ili vo drugi celi. Vo slu~aj za tie celi da e potrebna eksproprijacija, }e se prezemat site potrebni merki za da se izbegne spre~uvawe na izvr{uvaweto na konzularnite funkcii, a na dr`avata na imenuvaweto }e i se isplati brza, soodvetna i efektivna o{teta.

^len 15.

1. Konzularnite prostorii i rezidencijata na {efot na konzularenoto pretstavni{tvo, ~ij sopstvenik ili iznajmuva~ e dr`avata na imenuvaweto ili lice koe dejstvuva vo nejzino ime, izzemeni se od pla}awe na site nacionalni, regionalni ili op{tinski taksi i danoci, osven onie koi se sobiraat kako nadomest za posebni uslugi.

2. Izzemaweto od stavot 1 na ovoj ~len ne se primenuva na taksi i danoci koi spored zakonite i propisite na dr`avata na priemot gi pla}a liceto koe so dr`avata na imenuvaweto ili so liceto koe dejstvuva vo nejzino ime e vo dogovoren odnos.

^len 16.

Konzularnata arhiva i dokumenti se nepovredlivi vo sekoe vreme i bez ogled na toa kade se nao|aat.

^len 17.

1. Vo soglasnost so zakonite i so drugite propisi na dr`avata na priemot, dr`avata na imenuvaweto e ovlastena:

1) da stekne, da poseduva ili da iznajmuva zemji{te, zgradi ili delovi od zgradi za sedi{te na konzularnoto pretstavni{tvo, rezidencija za {efot na konzularnoto pretstavni{tvo ili za smestuvawe na drugi ~lenovi na konzularnoto pretstavni{tvo;

2) da gradi ili da adaptira zgradi na steknatoto zemji{te vo gorenavedenite celi;

3) da go prenese pravoto na sopstvenost nad taka steknatoto, odnosno izgradenoto zemji{te, na zgradite ili na delovnite zgradi.

2. Vo slu~aj na potreba, dr`avata na priemot e dol`na da go pomaga konzularnoto pretstavni{tvo vo iznao|aweto na stanovi {to }e odgovaraat za ~lenovite na konzularnoto pretstavni{tvo.

3. Odredbite od stavot 1 na ovoj ~len ne ja izzemaat dr`avata na imenuvaweto od obvrskite da dejstvuva vo soglasnost so zakonite i so ograni~uvawata {to se odnesuvaat na izgradba, urbanisti~koto planirawe i za{tita na kulturnite spomenici koi se primenuvaat na podra~jeto kade {to se nao|a ili }e se nao|a soodvetnoto zemji{te, zgradi ili delovi od zgradite.

^len 18.

Vo soglasnost so svoite zakoni i propisi koi se odnesuvaat na podra~jata vo koi od pri~ini na nacionalnata bezbednost vlezot e zabranet ili ograni~en, dr`avata na priemot }e obezbedi na svojata teritorija sloboda na dvi`ewe i na patuvawe na site ~lenovi na konzularnoto pretstavni{tvo i na ~lenovite na nivnite semejstva.

^len 19.

1. Dr`avata na priemot e dol`na da ovozmo`i i da ja {titi slobodata na komonikacii na konzularnoto pretstavni{tvo, za site slu`beni celi. Vo komunikacija so vladata, so diplomatskite misii ili so drugite konzularni pretstavni{tva na dr`avata na imenuvaweto, kade i da se tie, konzularnoto pretstavni{tvo mo`e da gi koristi site pogodni sredstva za komunikacija, vklu~uvaj}i gi diplomatskite ili konzularnite kuriri, diplomatskata ili konzularna valiza, kako i kodiranata ili {ifriranata korespodencija. Konzularnoto pretstavni{tvo mo`e da instalira i da upotrebuva radio predavatel, samo vo soglasnost na dr`avata na priemot.

2. Slu`benata korespodencija na konzularnoto pretstavni{tvo e nepovredliva. Izrazot "slu`bena korespodencija" zna~i sekoja korespodencija vrzana za konzularnoto pretstavni{tvo i so negovata funkcija.

3. Konzularnata valiza treba da nosi vidlivi nadvore{ni oznaki na nejzinoto svojstvo i mo`e da sodr`i samo slu`bena korespodencija, kako i dokumenti i predmet nameneti isklu~ivo za slu`bena cel.

4. Konzularnata valiza ne smee ni da se otvara, ni da se zadr`uva. Me|utoa, ako organite na dr`avata na priemot imaat seriozna pri~ina za somnevawe deka vo valizata se nao|aat predmeti koi ne se korespodencija, dokumenti, ni predmeti na koi se odnesuva stavot 3 na ovoj ~len, tie mo`at da pobaraat ovlasten pretstavnik na dr`avata na imenuvaweto da ja otvori valizata vo nivno prisustvo. Ako organite na dr`avata na imenuvaweto go odbijat toa barawe, valizata se vra}a vo mestoto od kade e upatena.

5. Na konzularniot kurir mu se obezbeduva slu`ben dokument so koj se potvrduva negovoto svojstvo i brojot na paketite {to ja so~inuvaat konzularnata valiza. Edinstveno dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto, koj nema postojano mesto na prestoj vo zemjata na priemot, mo`e da bide konzularen kurir. Dr`avata na priemot go {titi konzularniot kurir vo izvr{uvaweto na negovite dol`nosti i toj u`iva li~na nepovredlivost i ne mo`e da bide podlo`en na nikakov vid na pritvoruvawe, apsewe ili na kakov i da e drug vid na ograni~uvawa na li~nata sloboda.

6. Konzularnata valiza mo`e da se doveri na zapovednik na brod ili na vozduhoplov. Na zapovednikot mu se dava slu`ben dokument, vo koj e nazna~en brojot na paketite {to ja so~inuvaat konzularnata valiza, no toj ne se smeta za konzularen kurir. Sekoj ~len na konzularnoto pretstavni{tvo mo`e slobodno da ja prezeme konzularnata valiza direktno od zapovednikot na brodot ili na vozduhoplovot, ili da mu ja predade.

 

^len 20.

1. Konzularen funkcioner ne mo`e da bide zadr`an, pritvoren, uapsen ili da se podlo`i na drugi merki na li{uvawe od sloboda, osven vo slu~aj na te{ko krivi~no delo i toa samo vrz osnova na odluka na nadle`en organ, odnosno koga stanuva zbor za izvr{uvawe na pravosilna sudska odluka.

2. Konzularnite funkcioneri i konzularnite slu`benici u`ivaat imunitet od gra|anska i od upavna sudska nadle`nost na dr`avata na priemot, vo vrska so rabotata izvr{ena vo slu`brno svojstvo.

3. Odredbite od stavot 2 na ovoj ~len se primenuvaat vo slu~aj na gra|anska parnica:

1) koja proizleguva od dogovorot {to go sklu~il ~len na konzularnoto pretstavni{tvo, a pri {to eksplicitno ili implicitno ne dejstvuval vo ime na dr`avata na imenuvaweto;

2) pokrenata protiv treto lice za nadomest na {teta nastanata vo soobra}ajna nesre}a, vo koja dr`avata na priemot e predizvikana so vozilo, so brod ili so vozduhoplov;

3) vo vrska so nasledstvo, vo koe konzularen funkcioner ili konzularen slu`benik dejstvuva kako privatno lice, vo svojstvo na naslednik, legatar, izvr{itel na testament, upravnik ili staratel na ostavnina.

4. Odredbite od stavot 1 do 3 na ovoj ~len se primenuvaat na soodveten na~in na ~lenovite na semejstvoto.

5. Ako nadle`niot organ na dr`avata na priemot ima namera da zadr`i, da uapsi ili na drug na~in da li{i od sloboda ~len na konzularniot personal, dol`en e prethodno za toa da go izvesti {efot na konzularnoto pretstavni{tvo. Ako se pokrene krivi~na postapka protiv konzularen funkcioner, toj e dol`en da se pojavi pred nadle`nite organi. Me|utoa, postapkata treba da se vodi so dol`no po~ituvawe kon konzularniot funkcioner, vodej}i smetka za negovata slu`bena polo`ba i, osven vo slu~ajot predviden vo stavot 1 na ovoj ~len, na na~in koj {to pomalku }e mu smeta vo izvr{uvaweto na konzularnite funkcii. Ako vo okolnostite spomnati vo stavot 1 na ovoj ~len nastanala potrba od pritvorawe na nekoj konzularen funkcioner, postapkata protiv nego mora da bide sprovedena vo najkus rok.

6. Vo slu~aj na apsewe ili pritvorawe na ~len na konzularniot personal ili pokrenuvawe krivi~na postapka protiv nego, dr`avata na priemot e dol`na vo najkus rok za toa da go izvesti {efot na konzularnoto pretstavni{tvo. Ako i {efot na konzularnoto pretstavni{tvo e pogoden so nekoja od tie merki, dr`avata na priemot }e upati izvestuvawe, po diplomatski pat na dr`avata na imrnuvaweto.

7.Ako {efot na konzularnoto pretstavni{tvo, odnosno {efot na diplomatskata misija ne bil prethodno izvesten za prezemawe na merki od ovoj ~len, nadle`niot organ na dr`avata na priemot e dol`en da dade celosna informacija na konzularnoto pretstavni{tvo ili na diplomatskata misija na dr`avata na imenuvaweto, za sprovedenata postapka.

^len 21.

1. ^len na konzularno pretstavni{tvo mo`e da bide povikan da svedo~i vo sudska i vo upravna postapka kaj nadle`nite organi na dr`avata na priemot. Konzularen slu`benik ili ~len na uslu`niot personal ne smee da odbie da svedo~i osven vo slu~aite utvrdeni so stavot 3 na ovoj ~len. Ako konzularen funkcioner odbie da prisustvuva ili da svedo~i, protiv nego ne se primenuvaat merki na prinuda ili nekoja druga sankcija.

2. Organite na dr`avata na priemot, koi }e go povikaat konzularniot funkcioner da svedo~i, ne smeat da go spre~uvaat vo izvr{uvaweto na negovite slu`beni funkcii. Tie mo`e da go soslu{aat svedo~eweto na konzularniot funkcioner vo konzularnoto pretstavni{tvo, vo rezidencijata, vo negoviot stan, ili da ja prifatat negovata pismena izjava.

3. ^len na konzularnoto pretstavni{tvo ne e dol`en da svedo~i za faktite {to se odnesuvaat na izvr{uvaweto na negovite funkcii, nitu e dol`en da ja poka`uva slu`benata korespodencija ili drugite dokumenti od konzularnata arhiva. Ovaa odredba se odnesuva i na ~lenovite na semejstvata na ~lenovite na konzularnoto pretstavni{tvo, kako i ~lenovite na privatnata posluga vo vrska so faktite {to se odnesuvaat na Funkcioniraweto na konzularnoto pretstavni{tvo.

4. ~len na konzularnoto pretstavni{tvo ne e dol`en da svedo~i kako ve{tak za zakonodavstvoto na dr`avata na imenuvaweto.

^len 22.

1. Dr`avata na imenuvaweto mo`e da se otka`e od privilegiite i od imunitetite od ~lenovite 20 i 21 na ovaa Konvencija. Otka`uvaweto sekoga{ mora da bide izri~no i notifikuvano od dr`avata na priemot.

2. Pokrenuvaweto na postapka od strana na konzularniot funkcioner ili od konzularniot slu`benik, vo slu~aj vo koj bi mo`el da u`iva imunitet od sudska nadle`nost, go li{uva od pravoto da se povika na imunitet vo vrska so protivbaraweto, povrzano so glavnoto barawe.

3. Odrekuvaweto od imunitetot od sudska nadle`nost vo vrska so gra|anska ili upravna postapka ne go vklu~uva i odrekuvaweto od imunitetot vo pogled na merkite za izvr{uvawe na presudata. Vo vrska so takvite merki e potrebno posebno odrekuvawe.

^len 23.

1. Konzularniot funkcioner i konzularniot slu`benik, kako i ~lenovite na negovoto semejstvo, se izzemaat vo dr`avata na priemot od kakvi bilo li~ni uslugi, javni slu`bi, voeni obvrski i voeni dol`nosyi, kako {to rekvizicija, pridonesi i kona~ewe.

2. Me|utoa, odredbite od stavot 1 od ovoj ~len ne se primenuvaat i na konzularniot slu`benik, koj ne e postojan slu`benik na dr`avata na imenuvaweto ili koj izvr{uva nekoja privatna dejnost od profiten karakter vo dr`avata na priemot, ni na ~lenovite na negovoto semejstvo.

^len 24.

1. ^len na konzularnoto pretstavni{tvo i ~lenovi na negovoto semejstvo se izzemaat od site obvrski {to proizleguvaat od zakonite i propisite na dr`avata na priemot {to se odnesuva na prijavata, dozvolata za prestoj i drugi formalnosti {to se odnesuvaat na stranci.

2. Me|utoa, odredbite od stavot 1 na ovoj ~len ne se primrnuvaat na konzularen slu`benik koj ne e postojan slu`benik na dr`avata na imenuvaweto ili koj izvr{uva nekoja privatna dejnost od profitabilen karakter vo dr`avata na priemot, nitu na ~lenovi na negovoto semejstvo.

^len 25.

1. ^lenovite na konzularnoto pretstavni{tvo se izzemaat, vo vrska so slu`bata {to ja izvr{uvaat za dr`avata na imenuvaweto, od obvrskite koi zakonite i propisite na dr`avata na priemot za vrabotuvawe na stranci gi priveduvaat vo vrska so rabotnata dozvola.

2. ^lenovite na privatnata posluga na konzularnite funkcioneri i na konzularnite slu`benici, ako ne izvr{uvaat nikakvi drugi raboti od profitabilen karakter vo dr`avata na priemot, se izzemaat od obvrskite od stavot 1 na ovoj ~len.

^len 26.

1. Konzularnite funkcioneri i konzularnite slu`benici, kako i ~lenovi na nivnite semejstva se oslobodeni od site dava~ki i danoci, li~ni, realni, nacionalni, regionalni i op{tinski, osven:

1) posrednite danoci koi se po svojata priroda sodr`ani vo cenata na stokata ili na uslugata;

2) dava~ki i danoci na privatni nedvi`nini {to se nao|aat na teritorijata na dr`avata na priemot, so rezerva na odredbite na ~len 15 od ovaa Konvancija;

3) naslednite dava~ki i dava~kite za prenos na pravata na sopstvenost, {to gi sobira dr`avata na priemot;

4) dava~ki i danoci na privatni prihodi vklu~uvajki gi i prihodite od kapital {to poteknuva od dr`avata na priemot, i danocite na kapital vlo`en vo trgovski i finansiski pretprijatija vo dr`avata na priemot;

5) registracija, nadomest za sudski registracii, hipotekarni taksi kni`uvawa, so rezerva na odredbite na ~len 15 od ovaa Konvencija.

2. ^len na konzularnoto pretstavni{tvo, koj vrabotuva lica ~ii dnevnici ili plati ne se izzemeni od danokot na prihod vo dr`avata na priemot, dol`en e da se pridr`uva na obvrskite, koi zakinite i drugite propisi na taa dr`ava gi nametnuvaat na rabotodatelot vo vrska so sobiraweto na danokot na prihod.

3. ^lenovite na uslu`niot personal se izzemeni od danoci i taksi za zarabotuva~kata {to ja dobivaat za svoite uslugi.

 

^len 27.

1. Vo soglasnost so svoite zakoni i propisi, dr`avata na priemot }e dozvoli uvoz i izvoz, i izzemawe od carinski taksi i dava~ki so isklu~ok na taksite i dava~kite za tovarewe, prevoz, skladirawe i istovar i drugi uslugi, za:

1) predmeti nameneti za slu`bena potreba od strana na konzularnoto pretstavni{tvo;

2) predmeti, vklu~uvaj}i gi i prevoznite sredstva nameneti za li~na upotreba na konzularniot funkcioner ili za ~lenovite na negovoto semejstvo, vklu~uvaj}i gi i predmetite nameneti za negovo smestuvawe. Potro{nite predmeti ne smeat da ja preminuvaat koli~inata potrebna za nivna neposredna upotreba od strana na odnosnite lica.

2. Konzularnite slu`benici u`ivaat privilegii i osloboduvawa predvideni vo stavot 1 na ovoj ~len vo odnos na predmeti uvezeni za vreme na nivnoto stapuvawe na dol`nost.

3. Li~niot baga` na konzularniot funkcioner i na ~lenovite na negovoto semejstvo izzemeni se od pregleduvawe, osven vo slu~aj koga postoi seriozna pri~ina za pretpostavka deka istiot sodr`i drugi predmeti, osven onie ~ij uvoz e dozvolen spored to~ka 2, stav 1 na ovoj ~len ili predmeti ~ij uvoz ili izvoz se zabraneti so zakoni ili propisi na dr`avata na priemot ili podle`at na nejzinite zakoni i propisi za karantin. Takva kontrola se izvr{uva vo prisustvo na odnosniot konzularen funkcioner ili na negov opolnomo{tenik.

 

^len 28.

Privilegii i imuniteti predvideni so ovaa Konvencija ne se priznavaat:

a) na konzularni slu`benici i na ~lenovi na uslu`niot personal, koi vo dr`avata na priemot izvr{uvaat dejnost od profitabilen karakter;

b) na ~lenovi na semejstvoto na nekoe lice od to~ka a) na ovoj ~len i na ~lenovi na negovata privatna posluga;

v) na ~lenovi na semejstvoto na nekoj ~len na konzularnoto pretstavni{tvo, koi i sami vo dr`avata na priemot izvr{uvaat privatna dejnost od profitabilen karakter.

^len 29.

1. Konzularnite slu`benici i ~lenovite na uslu`niot personal koi se dr`avjani na dr`avata na priemot ili vo nea imaat postojanprestoj, ne gi u`ivaat privilegiite, olesnuvawata i imunitetite predvideni so ovaa Konvencija, so isklu~ok na odredbite od stavot 3 i 4 na ~len 21 na ovaa Konvencija.

2. ^lenovite na semejstvoto na konzularniot slu`benik ili na ~len na uslu`niot personal, koj e dr`avjanin na dr`avata na priemot ili ima postojan prestoj vo taa dr`ava i ~lenovi na semejstvoto na ~len na konzularnoto pretstavni{tvo, koi se dr`avjani na dr`avata na priemot ili imaat postojan prestoj vo taa dr`ava ne gi u`ivaat olesnuvawata, privilegiite i imunitetite predvideni so ovaa Konvencija, osven onie predvideni so stavot 3 na ~len 21 na ovaa Konvencija.

3. ^lenovite na privatnata posluga ne u`ivaat nikakvi privilegii i imuniteti navedeni vo ovaa Konvencija, osven onie predvideni vo stavot 3 na ~len 21 na ovaa Konvencija.

4. Dr`avata na priemot }e ja izvr{uva svojata jurisdikcija vrz tie lica, taka {to neopravdano nema da go popre~uva izvr{uvaweto na funkciite na konzularnoto pretstavni{tvo.

^len 30.

Site lica koi gi u`ivaat privilegiite i imunitetite spored ovaa Konvencija, obvrzani se, bez prejudicirawe na spomnatite ovlastuvawa i imuniteti, da gi po~ituvaat zakonite i drugite propisi na dr`avata na priemot, vklu~uvaj}i gi i onie {to se odnesuvaat na dvi`ewe na vozila i nivnoto osiguruvawe.

 

 

GLAVA IV

KONZULARNI FUNKCII

^len 31.

1. Konzularniot funkcioner e ovlasten vo granicite na svoeto konzularno podra~je, da gi izvr{uva funkciite navedeni vo ovaa glava. Osven toa, konzularniot funkcioner e ovlasten da izvr{uva i drugi slu`beni dol`nosti, dokolku ovie ne se nespoivi so zakonot na dr`avata na priemot, ili ako dr`avata na priemot na toa ne se protivi.

2. Konzularniot funkcioner mo`e, po notifikacijata za toa na dr`avata na priemot, da dejstvuva kako pretstavnik na dr`avata na imenuvaweto vo koja bilo me|unarodna organizacija na teritorijata na dr`avata na priemot.

3. Konzularniot funkcioner, vo vrska so izvr{uvaweto na svojata funkcija, pismeno ili usmeno mo`e da se obra}a do nadle`nite organi na svoeto konzularno podra~je, kako i kaj centralnite organi na dr`avata na priemot, ako toa go dozvoluvaat zakonite i drugite propisi na dr`avata na priemot, ili na me|unarodnite dogovori vo taa oblast.

4. Vo posebni okolnosti konzularniot funkcioner mo`e vo soglasnost so dr`avata na priemot da gi izvr{uva svoite funkcii nadvor od konzularnoto podra~je.

5. Konzularniot funkcioner e ovlasten da gi sobira konzularnite taksi vo soglasnost so propisite na dr`avata na imenuvaweto. Sredstvata nasobrani so sobirawe na takvite taksi se izzemeni od kakvi bilo danoci na dr`avata na priemot.

^len 32.

Konzularniot funkcioner ima pravo da gi {titi interesite na dr`avata na imenuvaweto i na nejzinite dr`avjani.

^len 33.

Funkcijata na konzularniot funkcioner se sostoi vo pottiknuvawe na razvojot na trgovskite, op{tvestenite, nau~nite i kulturnite odnosi me|u dr`avata na imenuvaweto i dr`avata na priemot i voop{to vo unapreduvaweto na prijatelskite odnosi me|u niv.

^len 34.

1. Konzularniot funkcioner e ovlasten:

1) da vodi evidencija za dr`avjanite na dr`avata na imenuvaweto;

2) da prima izvestuvawa i dokumenti za ra|awe ili smrt na dr`avjanite na dr`avata na imenuvaweto;

3) da prima, vo soglasnost so zakonite na dr`avata na imenuvaweto, izjavi za sklu~en brak ili za sklu~uvawe na brak, dokolku dvete strani se dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto.

2. Konzularniot funkcioner e dol`en da gi izvestuva nadle`nite organi na dr`avata na priemot za dejnostite izvr{eni spored to~kite 2 i 3 na stavot 1 na ovoj ~len, dokolku toa go baraat zakonite i propisite na dr`avata na priemot.

3. Odredbite na to~kite 2 i 3 na stavot 1 na ovoj ~len ne go osloboduvaat odnosnoto lice od obvrskata za po~ituvawe na zakonite i propisite na dr`avata na priemot, utvrdeni so zakon.

^len 35.

Konzularniot funkcioner e ovlasten:

1) na svoite dr`avjani da im izdava paso{i, kako i da prodol`uva i poni{tuva takvi paso{i vo soglasnost so zakonite i propisite na dr`avata na imenuvaweto;

2) da izdava ispravi so koi se dozvoluva vlez vo dr`avata na imenuvaweto i da se napravat ispravki na takvite ispravi;

3) da izdava vizi

^len 36.

Konzularniot funkcioner e ovlasten:

1) da prima, da sostavuva i da zaveruva izjavi na dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto, vklu~uvaj}i izjavi {to se odnesuvaat na semejni raboti i na dr`avjanstvo, a vo soglasnost so zakonite i so propisite na zemjata na imenuvaweto;

2) da sostavuva, da registrira, da zaveruva i da ~uva testamenti na dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto;

3) da sostavuva, da registrira i da zaveruva dogovori sklu~eni me|u dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto i da zaveruva ednostani testamentalni izjavi, dokolku takvite dogovori i izjavi ne se sprotivni na zakonot na dr`avata na priemot. Me|utoa, konzularniot funkcioner ne mo`e da sostavuva, da registrira i da gi zaveruva onie dogovori i izjavi, so koi se osnovaat ili se likvidiraat pravata na nedvi`nini {to se nao|aat vo dr`avata na priemot;

4) da sostavuva, da registrira i da zaveruva dogovori me|u dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto od edna strana, i na dr`avjani na dr`avata na priemot od druga strana, dokolku takvite dogovori treba da se izvr{at ili da proizvedat pravni posledici isklu~ivo vo dr`avata na imenuvaweto, kako i pod uslov da ne se vo sprotivnost so zakonite na dr`avata na priemot;

5) da se legalizira ispravi izdadeni od organite na dr`avata na imenuvaweto ili na dr`avata na priemot i da zaveruva kopii, duplikati ili izvadoci od takvi ispravi;

6) da preveduva dokumenti i da ja zaveruva verodostojnosta na takvite ptevodi;

7) da zaveruva potpisi na dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto;

8) da prima ~uvawe na ispravi, pari ili drugi raboti na dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto ili vo nivno ime i za nivna smetka, ako toa ne e vo sprotivnost so zakonite ili so drugi propisi na dr`avata na priemot. Takviot depozit mo`e da se prezeme od dr`avata na priemot samo vo soglasnost so zakonite i so drugite propisi na taa dr`ava;

9) da prima, zaradi prenesuvawe na ovlastenite lica, predmeti {to gi zagubile dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto za vreme na nivniot prestoj vo dr`avata na priemot;

10) da izdava i zaveruva ispravi za potekloto na proizvodite.

^len 37.

Ispravite {to }e gi sostavi konzularniot funkcioner, {to }e gi zaveri ili {to }e gi prevede, vo soglasnost so odredbite na ~len 36 na ovaa Konvencija, se priznavaat vo dr`avata na priemot kako ispravi so isto pravno dejstvo i so ista pravna sila, kako i ispravite sostaveni, zavereni i prevedeni od nadle`nite vlasti na dr`avata na priemot, ako nivnata sodr`ina ne e vo sprotivnost so zakonite i so drgugite propisi na taa dr`ava.

^len 38.

Na barawe na nadle`nite organi na dr`avata na priemot, konzularniot funkcioner e ovlasten da dostavuva sudski i vonsudski akti i da vr{i soslu{uvawa vo soglasnost so zakonite i so drugite propisi na dr`avata na priemot. Ova pravo mo`e da se koristi samo vo odnos na dr`avjani na dr`avata na imenuvaweto i bez koristewe na kakvi bilo merki na prinuda.

^len 39.

1. Nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni da go izvestat konzularniot funkcioner za potrbite za vostanovuvawe na gri`a ili staratelstva za maloletnici ili za lica koi ne se celosno delovno sposobni, za pravni transakcii {to dr`avjanite na dr`avata na imenuvaweto, a vo vrska so izvr{enite pravni raboti ili za potrbita na za{tita na imotot {to se nao|a vo dr`avata na priemot, dokolku, istite ne mo`e da gi prezeme, odnosno so istiot ne mo`e da upravuva dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto.

2. Vo konsultacija so nadle`nite organi na dr`avata na priemot, konzularniot funkcioner mo`e da gi izvesti dr`avjanite na dr`avata na imenuvaweto za pra{awata navedeni vo stav 1 na ovoj ~len, a posebno mo`e da predlo`i lica koi bi nastapile kako zgri`uva~i ili starateli.

3. Ako ne e osigurano upravuvaweto so imotot na maloletnicite ili na drugi delovno nesposobni lica, konzularniot funkcioner mo`e da predlo`i lice koe }e upavuva so toj imot ili }e bara od nadle`nite tela na dr`avata na priemot da prezemat poradi toa potrebni merki.

^len 40.

Nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni, bez odlagawe da go izvestat konzularniot funkcioner za smrt na nekoj dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto i bez naplata da se dostavi eden primerok na ispravata so koja se potvrduva faktot na smrtta.

^len 41.

1. Vo slu~aj na otvarawe na nasledstvoto na teritorijata na dr`avata na priemot, nadle`nite organi na taa dr`ava }e go izvestat za toa, bez odlagawe, konzularniot funkcioner na dr`avata na imenuvaweto, ako naslednikot, nositelot na pravoto na nasledstvo ili legatarot e dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto, koj nema postojan prestoj na teritorijata na dr`avata na priemot i koj nema polnomo{nik vo taa dr`ava.

2. Koga nadle`nite tela na dr`avata na priemot }e ja primat informacijata za otvarawe na nasledstvoto na umren dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto vo dr`avata na priemot koj nema maslednik ili izvr{itel na testamentot vo dr`avata na priemot bez odlagawe }e go izvesti za toa konzularniot funkcioner na dr`avata na imenuvaweto.

3. Konzularniot funkcioner e ovlasten:

a) da prezeme soodvetni merki za za{tita i za~uvuvawe na ostavninata na umreniot dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto, {to se nao|a na teritorijata na dr`avata na priemot. Zaradi za{tita na interesite na dr`avjaninot na dr`avata na imenuvaweto, toj mo`e da se obrati na nadle`nite organi na dr`avata na priemot i da pobara tie organi da prezemat merki za za{tita i za~uvuvawe na ostavninata na umreniot, da bide izvesten za prezemenite merki, da bide prisuten na popisot i na zape~atuvaweto na ostavninata, ako toj dr`avjanin ne e na poinakov na~in zastapuvan:

b) da gi zastapuva i da gi {titi interesite na dr`avjaninot na dr`avata na imenuvaweto pred sudovite i pred drugite nadle`ni organi na dr`avata na priemot, koj ima ili tvrdi deka ima pravo na ostavnina {to se nao|a na teritorijata na dr`avata na priemot, bez ogled na dr`avjanstvoto na ostavitelot, ako toj zainteresiran dr`avjanin ne se nao|a vo dr`avata na priemot ili e maloleten, se dodeka ne se imenuva zastapnik.

4. Vo slu~aj na otvarawe na nasledstvoto na dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto, organite na dr`avata na priemot, na konzularniot funkcioner }e mu dostavat prepis od ostavninata i site raspolo`livi podatoci za naslednicite i za nivnoto mesto za prestoj kako i za sostavot i vrednosta na ostavninata i izvestuvawe dali e pokrenata ostavinska postapka i vo koja faza e taa postapka.

5. Konzularniot funkcioner }e sorabotuva i }e dava pomo{ neposredno ili preku zastapnik, na nadle`niot organ na dr`avata na priemot za vreme na sproveduvaweto na merkite od stav 3 i 4 na ovoj ~len.

6. Ako po zavr{uvaweto na ostavinskata postapka ili drugite formalnosti vo vrska so nasledstvoto vo dr`avata na priemot, dvi`nite stvari od nasledstvoto ili vrednosta od proda`bata na dvi`nite stvari ili na nedvi`ninite, {to }e mu pripadnat na naslednik na nositel na pravoto na nasledstvo ili na legatar koj e dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto, a koj ne `ivee vo dr`avata na priemot i nema svoj zastapnik, toga{ imotot ili vrednosta od proda`bata }e bidat vra~eni na konzularniot funkcioner pod uslov:

a) da se doka`e svojstvoto na naslednik, na nositel na pravoto ili na legatar;

b) deka nadle`nite organi na dr`avata na priemot odobrile ako e potrebno, predavawe na naslednite dobra ili vrednosti od novnata proda`ba;

v) deka site dolgovi, prijaveni vo rokot predviden so zakonskite propisi na dr`avata na priemot se podmireni ili osigurani;

g) deka site nasledni~ki taksi se naplateni ili osigurani.

^len 42.

1. Vo slu~aj na smrt na dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto, koj nema postojan prestoj vo dr`avata na priemot, za vrema na prestojot vo taa dr`ava ili vo tranzit, nadle`nite organi na dr`avata na priemot }e go za{titat celiot imot na umrenoto lice i potoa }e go prenesat, bez nikakvi formalnosti na konzularniot funkcioner na dr`avata na imenuvaweto, zaradi predavawe na naslednikot ili na drugo ovlasteno lice. Pritoa, mora da se po~ituvaat zakonite i propisite na dr`avata na priemot, {to se odnesuvaat na izvozot na tie raboti i na transferot na parite. Konzularniot funkcioner }e gi isplati site dolgovi na umrenoto lice {to nastanale vo tekot na negoviot prestoj vo dr`avata na priemot, do visina na vrednosta na prizemeniot imot.

^len 43.

Konzularniot funkcioner e ovlasten da zastapuva vo soglasnost so zakonite i propisite na dr`avata na priemot, dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto pred organite na dr`avata na priemot, dokolku toa lice, poradi otsutnost ili od drugi va`ni pri~ini, ne mo`e vo soodvetno vreme da ja prezeme odbranata na svoite prava i interesi. Takvoto zastapuvawe se prodol`uva se dodeka odnosnoto lice ne imenuva svoj zastapnik ili li~no ne ja prezeme odbranata na svoite prava i interesi.

 

^len 44.

1. Konzularniot funkcioner e ovlasten da komunicira i da se sretne so sekoj dr`avjanin na dr`avata na imrnuvaweto, da mu dade sovet i pomo{ i ako e potrebno, da mu obezbedi pravna pomo{. Dr`avata na priemot nikako nema da ja ograni~uva komunikacijata na dr`avjanite na dr`avata na imenuvaweto so konzularniot funkcioner ili pristap vo konzularnoto pretstavni{tvo.

2. Nadle`nite organi na dr`avata na priemot bez odlagawe, a najdocna vo rok od tri dena od denot na prezemaweto na takvite merki, }e go izvesti knzularniot funkcioner na dr`avata na imenuvaweto za apsewe, pritvorawe ili li{uvawe od sloboda na koj i da e drug na~in na dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto. Nadle`nite organi se dol`ni, bez odlagawe da go prosledat sekoe soop{tenie {to liceto koe e pritvoreno, uapseno ili na koe vo koja bilo druga forma mu e ograni~ena li~nata sloboda, }e go upati na konzularniot funkcioner.

3. Konzularniot funkcioner ima pravo vedna{ t.e vo rok od ~etiri dena da go poseti i da vospostavi kontakt so dr`avjaninot na dr`avata na imenuvaweto koj e uapsen, pritvoren, zatvoren ili na koj i da e drug na~in li{en od sloboda dokolku toj toa go bara. Pravoto predvideno so ovoj stav se koristi vo soglasnost so zakonite i so drugite propisi na dr`avata na priemot, so pretpostavka deka tie zakoni i propisi ne go negiraat toa pravo.

4. Nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni bez odlagawe da go izvestat konzularniot funkcioner na dr`avata na imenuvaweto za nesre}ite i za drugite seriozni nezgodi vo koi do{lo do smrt ili do te{ki telesni povredi na dr`avjanite na dr`avata na imenuvaweto.

^len 45.

1. Konzularniot funkcioner e ovlasten da dade pomo{ na brod na dr`avata na imenuvaweto, na negovata posada i na patnicite vo tekot na prestojot vo pristani{tata, vo teritorijalnite vodi ili vo vnatre{nite vodi na dr`avata na priemot.

2. Konzularniot funkcioner mo`e da se ka~i na brod na dr`avata na imenuvaweto, {tom na toj brod mu e dozvolen sloboden pristap na bregot, a zapovednikot, ostanatite ~lenovi na posadata i patnicite mo`e da komuniciraat so nego.

3. Konzularniot funkcioner mo`e da go koristi pravoto na nadzor i na pregleduvawe na brodot na dr`avata na imenuvaweto i na negovata posada. Vo taa smisla toj mo`e da go poseti brodot i da bide poseten od zapovednikot i od drugite ~lenovi na posadata.

4. Konzularniot funkcioner mo`e da pobara pomo{ od nadle`nite vlasti na dr`avata na priemot, po koe i da e pra{awe {to se odnesuva na izvr{uvaweto na negovite dol`nosti, {to se odnesuva na nekoj brod na dr`avata na imenuvaweto ili na zapovednikot, na ostanatite ~lenovi na posadata i na patnicite na takviot brod.

^len 46.

Konzularniot funkcioner, {to se odnesuva na brodot na dr`avata na imenuvaweto, e ovlasten:

1) bez popre~uvawe na pravoto na organite na dr`avata na priemot, da gi ispita site nastani {to se slu~ile na brodot vo tekot na patuvaweto ili na prestojot, da go ispra{a zapovednikot i drugite ~lenovi na posadata, da gi pregleda brodskite ispravi, da zeme izjavi za brodot, za tovarot i za patuvaweto i da go olesnat doa|aweto, poa|aweto i prestojot na brodot na pristani{teto;

2) da posreduva vo re{avaweto na sporovite me|u zapovednikot na brodot o drugite ~lenovi na posadata, vklu~uvaj}i gi i sporovite {to se odnesuvaat na dogovorite za rabota i zarabotuva~ka;

3) da prezeme soodvetni ~ekori za obezbeduvawe na lekuvawe i repatrecija na zapovednikot na brodot i na drugite ~lenovi na posadata;

4) da organizira pravna za{tita za zapovednikot i za ostanatite ~lenovi na posadata vo tekot na nivnite kontakti so sudovite i so drugite vlasti na dr`avata na priemot i vo taa smisla da im dade pravna za{tita i uslugi na preveduva~;

5) da sostavi, da primi, da registrira ili da zaveri izjavi ili drugi ispravi {to se odnesuvaat na brodot i {to se predvideni so zakonite na dr`avata na imenuvaweto;

6) da prezeme kakvi bilo drugi merki predvideni so zakonite na dr`avata na imenuvaweto {to se odnesuvaat na brodarstvoto, dokolku tie drugi merki ne se vo sprotivnost so zakonite i so drugite propisi na dr`avata na priemot.

^len 47.

1. Sudovite i drugite nadle`ni organi na dr`avata na priemot smeat da ja sproveduvaat svojata jurisdikcija {to se odnesuva na kaznenite dela napraveni na brodot na dr`avata na imenuvaweto, osven vo slu~aj;

1) na kaznivo delo napraveno od ili protiv dr`avjanin na dr`avata na priemot, ili od ili protiv koe bilo lice koe ne e ~len na posadata na brodot;

2) na kaznivo delo so koe se navr{uva javniot red, bezbednosta na pristani{teto ili na teritorijalnite ili na vnatre{nite vodi na dr`avata na priemot;

3) na kaznivo delo so koe se kr{at zakonite i drugi propisi na dr`avata na priemot vo oblasta na javnoto zdravje, bezbednosta na `ivotot na more, vleguvaweto vo dr`avata, carinski propisi, zagaduvawe na moreto ili ilegalno prenesuvawe na droga;

4) na kaznivo delo, za koe spored zakonot na dr`avata na priemot e predvidena kazna zatvor vo traewe na pomalku od pet godini ili u{te pote{ka kazna.

2. Vo drugite slu~ai navedenite organi mo`e da dejstvuvaat samo na barawe ili so soglasnost na konzularniot funkcioner.

^len 48.

1. Ako sudovite ili drugite organi na dr`avata na priemot nameravaat da pokrenat merki na prinuda, da go zaplenat imotot ili da sprovedat istraga na brodot na dr`avata na imenuvaweto, nadle`nite organi na dr`avata na priemot za toa }e go izvestat konzularniot funkcioner. Izvestuvaweto mora da se upati pred prezemaweto na takvi merki, za da mo`e konzularniot funkcioner ili negoviot pretstavnik da bidat prisutni. Ako ne e mo`no izvestuvaweto da se upati porano, nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni toa da go storat vo najkus vremenski rok, a najdocna vo vremeto koga treba da zapo~nat spomnatite aktivnosti. Nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni da mu obezbedat na konzularniot funkcioner komunikacija so privedenoto ili uapsenoto lice i prezemawe na soodvetni ~ekori za za{tita na interesite na toa lice.

2. Odredbite od stavot 1 na ovoj ~len se primenuvaat i na zapovednikot i na ostanatite ~lenovi na posadata, koi vlastite na dr`avata na priemot bi trebalo da gi soslu{aat na kopno.

3. Odredbite na ovoj ~len ne se primenuvaat na rutimska carinska i sanitarna kontrola i kontrola na paso{ite , ni na drugite aktivnosti {to se izvr{uvaat na barawe na zapovednikot na brodot ili so negova soglasnost.

^len 49.

Ako ~lenot na posadata, koj ne e dr`avjanin na dr`avata na priemot, go napu{ti brodot vo taa dr`ava bez soglasnost na zapovednikot na brodot na dr`avata na imenuvaweto, nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni na barawe na konzularniot funkcioner da dadat pomo{ vo tragaweto po toa lice.

^len 50.

1. Ako brodot na dr`avata na imenuvaweto pretrpi pomorska nesre}a vo teritorijalnite ili vo vnatre{nite vodi na dr`avata na priemot ili ako nekoj predmet {to e del od negoviot tovar e najden poradi pomorska nesre}a na bregot na dr`avata na priemot, blizu do bregot na dr`avata na priemot ili e donesen vo pristani{teto na taa dr`ava nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni, bez odlagawe na soodveten na~in da go izvestat konzularniot funkcioner.

2. Vo slu~aite na koi se odnesuva stavot 1 na ovoj ~len, nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni da gi prezemat site potrebni merki za da se organizira spasuvawe i za{tita na brodot, na patnicite i na posadata, opremata na brodot, tovarot, inventarot i drugite predmeti na brodot i da se spre~i o{tetuvawe na imotot. Toa se odnesuva i na predmeti koi se del od brodot ili na negoviot tovar, a koi se na{le nadvor od brodot. Nadle`nite organi na dr`avata na priemot se dol`ni bez odlagawe, da go izvestat konzularniot funkcioner za site prezemeni aktivnosti.

3. Konzularniot funkcioner mo`e da ja dade seta potrebna pomo{ na takov brod, na negovite patnici i na ~lenovite na posadata i za taa cel da pobara pomo{ od nadle`nite organi na dr`avata na priemot. Konzularniot funkcioner mo`e da pobara da pokrenat aktivnosti od stavot 2 na ovoj ~len i da zapo~ne ili da se prodol~i so popravkata na brodot ili mo`e da pobara od nadle`nite vlasti na dr`avata na priemot da gi prezemat tie aktivnosti.

4. Ako srodot koj pretrpel pomorska nesre}a ili koj bilo predmet {to mu pripa|a e najden na bregot ili blizu do bregot na dr`avata na priemot ili e donesen vo pristani{teto na taa dr`ava, a ni zapovednikot na brodot, ni negoviot sopstvenik, agent ili osiguruva~, ne bile vo mo`nost da prezemat merki za osiguruvawe ili upravuvawe so toj brod i so predmetot, se smeta deka konzularniot funkcioner e ovlasten vo ime na sopstvenikot da gi prezeme istite organizaciski merki, {to bi gi prezel i samiot sopstvenik za taa cel. Odredbite od ovoj stav se primenuvaat na sekoj predmet {to e del od tovarot na brodot.

5. Ako nekoj predmet e del od tovarot na brodot na treta dr`ava {to pretrpel pomorska nesre}a, a koj e sopstvenost na dr`avjanin na dr`avata na imenuvaweto, najden na bregot ili blizu bregot na dr`avata na priemot ili donesen vo pristani{teto na taa dr`ava, a ni zapovednikot na brodot, ni negoviot sopstvenik, agent ili osiguruva~ ne bile vo mo`nost da prezemat merki za osiguruvawe i upravuvawe so toj predmet, se smeta deka konzularniot funkcioner e ovlasten vo imeto na sopstvenikot da gi prezeme istite organizaciski merki {to bi gi prezel i samiot sopstvenik za taa cel.

^len 51.

1. Ako zapovednikot ili nekoj drug ~len na posadata na brodot umre ili is~ezne vo dr`avata na priemot, zapovednikot ili negoviot zamenik i konzularniot funkcioner na dr`avata na imenuvaweto se edinstveni ovlasteni lica da sostavat inventar na predmeti, na pari~nite sredstva i na drugiot imot {to zad sebe go ostavilo po~inatoto ili is~eznatoto lice i da gi izvr{at site aktivnosti {to se potrebni za za{tita na imotot ili negovoto predavawe so cel za likvidirawe na nasledstvoto.

2. Ako zapovednikot ili nekoj drug ~len na posadata na brodot koj e dr`avjanin na dr`avata na priemot, umre ili is~ezne, zapovednikot ili negoviot zamenik se dol`ni da ispratat kopija od popisot na inventarot od stavot 1 na ovoj ~len na organite na dr`avata na priemot, koi se ovlasteni da gi izvr{at site aktivnosti {to se potrebni za za{tita na imotot i ako e potrebno, likvidacija na nasledstvoto. Organite se dol`ni da go izvestat konzularnoto pretstavni{tvo na dr`avata na imenuvaweto za takvite aktivnosti.

^len 52.

Odredbite na ~lenovite 45 do 51 na ovaa Konvencija se odnesuvaat i na vozduhoplovi, pod uslov nivnata primena da ne e vo sprotivnost so odredbite na drugi biletaralni i multilateralni dogovori vo vozdu{niot soobra}aj, koi se obvrzuva~ki za dvete dogovorni strani.

^len 53.

1. Odredbite na ovaa Konvencija se primrnuvaat na soodveten na~in i ako konzularnite raboti gi izvr{uva diplomatskoto pretstavni{tvo.

2. Imiwata na ~lenovite na diplomatskoto pretstavni{tvo koi rabotat vo konzularnoto oddelenie ili se imenuvani za izvr{uvawe na konzularni raboti na Pretstavni{tvoto na koj bilo drug na~in, mora da se dostavat na ministerstvoto za nadvore{ni raboti na dr`avata na priemot ili na vlastite odredeni od strana na toa ministerstvo.

3. Vo izvr{uvaweto na konzularnite raboti, diplomatskoto pretstavni{tvo mo`e da se obra}a:

1) na lokalnite organi na konzularnoto podra~je;

2) na centralnite organi na dr`avata na priemot, ako toa go dozvolat va`e~kite zakoni, propisi i obi~ai na dr`avata na priemot i relevantnite me|unarodni dogovori.

4. Privilegiite i imunitetite na diplomatskoto pretstavni{tvo na koi se odnesuvaat stavot 2 na ovoj ~len i natamu podle`at na normite na me|unarodnoto pravo za diplomatskite odnosi.

 

 

 

 

GLAVA V

ZAVR[NI ODREDBI

^len 54.

1. Ovaa Konvencija podle`i na ratifikacija, a stapuva vo sila na triesettiot den od priemot na poslednoto izvestuvawe so koe ednata dogovorna strana ja izvestuva drugata, po diplomatski pat, deka se ispolneti site uslovi predvideni so nacionalnoto zakonodavstvo, za nejzino stapuvawe na sila.

2. Ovaa Konvencija se sklu~uva na neodredeno vreme. Sekoja od dogovornite strani mo`e da ja otka`e ovaa Konvencija so notifikacija. Vo toj slu~aj taa prestanuva da va`i {est meseci od datata na vra~uvawe na izvestuvaweto za otka`uvaweto.

Vo potvrda na toa, opolnomo{tenicite na dogovornite strani ja potpi{aa ovaa Konvencija i na nea gi stavija svoite pe~ati.