ZAKON

ZA

RADIODIFUZNA DEJNOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skopje, april 1997 godina

 

 

 

ZAKON

ZA RADIODIFUZNATA DEJNOST

 

 

I. OP[TI ODREDBI

 

^len 1

So ovoj zakon se ureduvaat uslovite i na~inot za vr{ewe na radiodifuznata dejnost.

Pod radiodifuzna dejnost vo smisla na ovoj zakon se podrazbira proizvodstvo, prenos, emituvawe i distribucijata na radio i televiziski programi i drugi informaciski sodr`ini nameneti za op{t priem vo sloboden prostor i po kablovska radio-televiziska mre`a.

^len 2

Uslovite i na~inot pod koi se vr{i izgradbata, odr`uvaweto i upotrebata na radiodifuznata mre`a i sredstva, kako i odnosite me|u davatelite i korisnicite na radiodifuznite uslugi se vr{i spored odredbite na Zakonot za telekomunikacii, dokolku so ovoj ili drug zakon poinaku ne e uredeno.

^len 3

Oddelni izrazi upotrebeni vo ovoj zakon go imaat slednoto zna~ewe:

1. Radiodifuzna mre`a e telekomunikaciska mre`a koja ovozmo`uva prenos, emituvawe i distribucija na radio i televiziski programi i drugi informaciski sodr`ini nameneti za op{t priem;

2. Javnata telekomunikaciska mre`a za vr{ewe na telekomu- nikaciski uslugi za prenos i emisija na radio i televiziski signali na te- ritorijata na Republika Makedonija e osnovna radio televiziska mre`a;

3. Radiodifuzna stanica e radiostanica nameneta za emitu-vawe na radio i televiziski programi;

 

4. Kablovska radio-televiziska mre`a (kablovska televizija) e telekomunikaciska mre`a za distribucija na radio i televiziska programa i drugi telekomunikaciski signali;

5. Lokalno nivo - e nivo na emituvawe na radiodifuzna programa na podra~je na op{tina ili Gradot Skopje so nivnata okolina;

6. Sopstveno proizvodstvo na radio, odnosno televiziska programa e sozdavawe na govorni, muzi~ki, obrazovni, zabavni i drugi tvorbi nameneti za radio, odnosno televizisko emituvawe i distribucija;

7. Reemituvawe e istovremen priem, prenos i emituvawe na radio, odnosno televiziska programa prezemena od drugi radiodifuzni emituva~i bez nikakvi promeni;

8. Reklama e poraka so cel da se informira i pottikne javnosta na kupuvawe na opredelen proizvod, odnosno koristewe na opredelena usluga;

9. Sponzorirawe e u~estvo na pravno ili fizi~ko lice vo finansirawe na radiodifuzni programi zaradi promovirawe na imeto i za{titniot znak na sponzorot, a koe ne se zanimava so radio difuzna dejnost.

^len 4

So vr{eweto na radiodifuznata dejnost se obezbeduva sloboda na javnoto izrazuvawe na mislata, sloboda na govorot, javniot nastap i javnoto informirawe.

So vr{eweto na radiodifuznata dejnost se obezbeduva soglasno so ovoj i drug zakon sloboden pristap kon informaciite, slobodata i primawe i prenesuvawe na informacii, pravoto na odgovor i pravoto na ispravka preku radiodifuzna stanica, kako i za{tita na izvorot na informacijata.

^len 5

Radiodifuzna dejnost mo`e da vr{i pravno i fizi~ko lice preku osnovawe na radiodifuzni organizacii pod uslovi i na~in utvrdeni so ovoj i drug zakon.

Stransko pravno i fizi~ko lice mo`e da bide soosnova~ na radiodifuzna organizacija, pod uslovi i na na~in utvrdeni so ovoj i drug zakon.

 

^len 6

Radiodifuznata dejnost se ostvaruva vo ramkite na usloglasen tehni~ko-tehnolo{ki sistem vo soglasnost so me|unarodnite dogovori {to gi sklu~ila, odnosno im pristapila Republika Makedonija.

^len 7

Republika Makedonija se gri`i za sozdavawe na op{ti uslovi za razvoj na radiodifuznata dejnost, osobeno preku izgradba, odr`uvawe i upotreba na osnovnata radiodifuzna mre`a; za za{titata na radio-difuzniot prostor na Republikata; za sozdavaweto na radio i televiziski programi od javen interes vo ramkite na ostvaruvaweto na zagarantiranite osnovni slobodi i prava na ~ovekot i gra|aninot.

^len 8

Radiodifuznata dejnost se zasnovuva vrz slednite na~ela:

- vistinito i navremeno informirawe;

- otvorenost za slobodna konkurencija i informirawe za razli~ni politi~ki idei, kulturni i drugi tendencii i mislewa;

- za~uvuvawe i neguvawe na nacionalniot identitet, jazi~nata kultura i doma{noto tvore{tvo;

- promovirawe na tolerancijata i po~ituvawe i neguvawe na kulturnata razli~nost;

- samostojnost i avtonomnost na radiodifuznite organizacii bez pravo na dr`avnite organi da vlijaat vrz koncepcijata i sodr`inata na programite;

- onevozmo`uvawe na monopol vo vlijanieto na poedinci i grupi vo radiodifuznite organizacii;

- soodveten i nepristrasen tretman na politi~kite subjekti vo programite na radiodifuznite organizacii, koi nema ednostrano da im slu`at na nitu edna politi~ka partija, grupa ili steknati prava na poedinci, osobeno vo predizbornite kampawi;

- po~ituvawe na pazarnite zakonitosti vo ostvaruvaweto na radiodifuznata dejnost;

- zabrana na cenzura vo vr{eweto na radiodifuznata dejnost;

- zabrana na koristewe na radiodifuznite programi za povikuvawe kon nasilno urivawe na ustavniot poredok na Republikata, kako i kon pottiknuvawe ili povikuvawe na voena agresija ili razgoruvawe na nacionalna, rasna ili verska omraza ili netrpelivost;

- za{tita na decata i mladincite od nasilstvo, izbegnuvawe na prika`uvawe na nasilstvo i pornografija vo terminite vo koi odredeni sodr`ini mo`at da se prika`uvaat so ogled na sostavot na gledali{teto;

- za{tita na privatnosta i dostoinstvoto na li~nosta;

- ednakvost i ramnopravnost na radiodifuznite organizacii vo pristapot pri koristeweto na osnovnata radiodifuzna mre`a za prenos, emituvawe i distribucija na radio i televiziski programi.

II. RADIODIFUZNI ORGANIZACII

^len 9

Radiodifuzni organizacii mo`at da se osnovaat kako javni radiodifuzni pretprijatija i kako trgovski radiodifuzni dru{tva.

Radiodifuznite organizacii od stav 1 na ovoj ~len mo`at da se osnovaat na teritorijata na Republika Makedonija i na lokalno nivo.

Osnovaweto, dejnosta i organizacijata na javno radiodifuzno pretprijatie na teritorija na Republika Makedonija se ureduva so zakon.

Javni radiodifuzni pretprijatija koi vr{at dejnost na lokalno nivo, mo`e da gi osnovaat op{tinite i gradot Skopje so osnova~ki akt, pod uslovi utvrdeni so zakon, a po prethodna soglasnost od Sovetot za radiodifuzija.

 

Sovetot za radiodifuzija, prethodnata soglasnost od stav 4 na ovoj ~len, na op{tinite odnosno gradot Skopje }e ja izdade ako se ispolneti uslovite od ~len 13 stav 5 alinei od 1 do 6 na ovoj zakon.

Trgovski radiodifuzni dru{tva mo`at da osnovaat pravni i fizi~ki lica na teritorijata na Republika Makedonija i na lokalno nivo pod uslovi utvrdeni so ovoj i drug zakon.

^len 10

Pravno i fizi~ko lice mo`e da bide osnova~ samo na edno trgovsko radiodifuzno dru{tvo i mo`e da bide soosnova~ samo na u{te edno trgovsko radiodifuzno dru{tvo, najmnogu so 25% od osnova~kiot kapital na toa dru{tvo.

Stransko pravno i fizi~ko lice mo`e da bide soosnova~ na trgovsko radiodifuzno dru{tvo i toa najmnogu do 25% od vkupniot kapital na dru{tvoto.

Sredstvata na pove}e stranski pravni i fizi~ki lica, kako soosnova~i, vo edno trgovsko radiodifuzno dru{tvo, mo`at da iznesuvaat najmnogu do 49% od vkupniot kapital na dru{tvoto.

^len 11

Pravno i fizi~ko lice ~ija dejnost e od oblasta na pe~atot ne mo`e da osnova organizacija i da vr{i radiodifuzna dejnost, a radiodifuzna organizacija ne mo`e da osnova organizacija i da vr{i dejnost od oblasta na pe~atot.

Osnova~, odnosno soosnova~ na radiodifuzna organizacija ne mo`e da bide politi~ka partija, verska zaednica i religiozna grupa, kako i nositel na javna funkcija ili funkcija vo politi~ka partija.

Nositel na javna funkcija ili funkcija vo politi~ka partija ne mo`e da bide imenuvan za direktor ili za glaven i odgovoren urednik na radiodifuzna organizacija.

 

^len 12

Javnite radiodifuzni pretprijatija {to vr{at dejnost na lokalno nivo, odnosno trgovskite radiodifuzni dru{tva se registriraat pred nadle`en sud vrz osnova na dobiena soglasnost od Sovetot za radiodifuzija, odnosno koncesija za vr{ewe na radiodifuzna dejnost.

Radiodifuznite organizacii od stav 1 na ovoj ~len ne mo`at da zapo~nat so rabota bez dobiena dozvola za rabota na radiostanica spored Zakonot za telekomunikacii.

 

 

  1. DODELUVAWE NA KONCESIJA ZA VR[EWE

NA RADIODIFUZNA DEJNOST

^len 13

Radiodifuznite organizacii, radiodifuznata dejnost ja vr{at vrz osnova na koncesija izdadena vo soglasnost so odredbite na ovoj zakon, Zakonot za koncesija i Zakonot za telekomunikacii.

Javnoto radiodifuzno pretprijatie osnovano na teritorijata na Republika Makedonija koncesija za vr{ewe na radiodifuzna dejnost ja dobiva so zakonot so koj se osnova.

Javnite radiodifuzni pretprijatija {to vr{at dejnost na lokalno nivo, koncesijata za vr{ewe na radiodifuznata dejnost ja dobivaat so osnova~kiot akt od ~len 9 stav 4 na ovoj zakon.

Trgovskite radiodifuzni dru{tva, koncesijata za vr{ewe na radiodifuzna dejnost ja dobivaat od Vladata na Republika Makedonija na predlog na Sovetot za radiodifuzija, vrz osnova na konkurs.

Koncesijata od stav 4 na ovoj ~len se izdava na trgovsko radiodifuzno dru{tvo koe }e ponudi podobri uslovi za vr{ewe na radiodifuzna dejnost za gra|anite na odnosnoto podra~je preku:

- programata za vr{ewe na dejnosta;

- proizvodstvo na sopstvena programa;

- proizvodstvo na sopstvena programa za zadovoluvawe na potrebite na odredena nacionalnost vo odnosnoto podra~je;

- tehni~ki i eksploatacionite uslovi za emituvawe na programata, soglasno so utvrdenite standardi;

- prostornite uslovi za vr{ewe na dejnosta;

- stru~niot i tehni~kiot kadar;

- finansiskite sredstva za realizacija na programata

i drugo.

 

^len 14

Konkursot za vr{ewe na radiodifuzna dejnost od stav 4 na ~len 13 na ovoj zakon go raspi{uva Vladata na Republika Makedonija na predlog na Sovetot za radiodifuzija.

Konkursot od stav 1 na ovoj ~len se raspi{uva po potreba.

Konkursot za izdavawe na koncesija treba da sodr`i:

- vidot na radiodifuznata usluga (radio, televizija i drugo) i podra~jeto na koe taa }e se vr{i;

- tehni~kite parametri za emituvawe na programata (frekvencii, snaga, lokacija i sli~no);

- po~etokot na vr{eweto na radiodifuznata dejnost i vremetraeweto na koncesijata;

- visinata i na~inot na pla}awe na nadomestokot za davawe na koncesijata;

- vremetraeweto na emituvaweto na programata (dnevno, nedelno i sli~no);

- rokot i adresata za podnesuvawe na prijavata za u~estvo na konkursot i

- drugi uslovi {to treba da gi ispolnuva koncesionerot.

 

^len 15

Kon prijavata za u~estvo na konkursot, pravnoto ili fizi~koto lice (podnositel), treba da gi dostavi slednite podatoci: ime i prezime; dr`avjanstvo; vidot na organizacijata; na~inot na upravuvaweto; stru~niot kadar i sopstveni~kiot status; podatoci za kapitalot ili u~estvoto na podnositelot vo kapitalot vo druga radiodifuzna organizacija; vid i sodr`ina na programata, vklu~uvaj}i go vremeto i traeweto na dnevnite vesti; tehni~ki elaborat za studioto, studiskata oprema, postojnata ili planiranata oprema za emituvawe i vr{ewe na dejnosta; detalen plan za rabota; dokumenti so koi se garantira finansiskata sposobnost za izvr{uvawe na planot za rabota i drugi podatoci i dokumenti koi podnositelot mo`e da gi smeta za korisni kako osnova za dobivawe na koncesijata.

^len 16

Sovetot za radiodifuzija }e predlo`i dodeluvawe na koncesija za vr{ewe na radiodifuzna dejnost na pravno ili fizi~ko lice ako se ispolneti site formalni i su{tinski uslovi vo konkursot.

^len 17

Na trgovsko radiodifuzno dru{tvo za vr{ewe na radiodifuzna dejnost na teritorijata na Republika Makedonija mo`e da se dade samo edna koncesija za radio i za televizija, a za vr{ewe na radiodifuzna dejnost na lokalno nivo, na razli~ni nesosedski podra~ja, mo`at da se dadat najmnogu dve koncesii, edna za radio i edna za televizija.

^len 18

Koncesija za vr{ewe na radiodifuzna dejnost na teritorijata na Republika Makedonija mo`e da se dade na trgovsko radiodifuzno dru{tvo ako obezbedi opfat na slu{anost, odnosno gledanost najmalku od 70% od naselenieto na Republika Makedonija.

 

^len 19

Vladata na Republika Makedonija, na predlog na Sovetot za radiodifuzija mo`e da ja odzema dadenata koncesija, ako:

- koncesionerot ne zapo~ne so vr{ewe na koncesiskata dejnost vo rokot opredelen so dogovorot;

- koncesijata bila izdadena vrz osnova na neto~ni podatoci;

- nastapila smrt na koncesionerot ili na nositelot na dozvola za rabota;

- pravnoto lice e pod ste~aj;

- koncesionerot ne se pridr`uva na uslovite za vr{ewe na dejnosta utvrdeni so dogovorot i ovoj zakon i

- koncesionerot vo opredelen vremenski rok ne postapi po barawata na nadle`nite organi za otstranuvawe na nedostatocite.

 

^len 20

Pred istekot na rokot na dogovorot za koncesijata, koncesionerot do Sovetot mo`e povtorno da podnese barawe za obnovuvawe na dodelenata koncesija.

Sovetot }e i predlo`i na Vladata na Republika Makedonija obnovuvawe na koncesijata, ako:

- Za vremetraeweto na dogovorot, koncesionerot ne storil prekr{ok vo vr{eweto na dejnosta;

- Za izdadenata frekvencija ne postojat pre~ki povtorno da se dodeli na istiot koncesioner;

- Koncesionerot se pridr`uva na uslovite za vr{ewe na dejnosta utvrdeni so dogovorot.

 

^len 21

Dobienata koncesija ne smee da se prenesuva na treto lice.

 

IV. SOVET ZA RADIODIFUZIJA

^len 22

Za razgleduvawe na pra{awa od radiodifuznata dejnost, za izgotvuvawe na predlozi za dodeluvawe i odzemawe na koncesii, za predlagawe na raspredelba na sredstvata od radiodifuznata taksa od ~len 77 alinei 4 i 5 na ovoj zakon, za sledewe na ostvaruvaweto na dogovorite za koncesija, za davawe na mislewe i predlozi za unapreduvawe i razvoj na radiodifuznata dejnost i za vr{ewe na drugi raboti od oblasta na radiodifuznata dejnost se osnova Sovet za radiodifuzija (vo natamo{niot tekst: Sovet).

 

^len 23

Sovetot e nezavisno telo koe gi pretstavuva interesite na gra|anite na Republika Makedonija vo vr{eweto na radiodifuznata dejnost.

Sovetot e sostaven od devetmina ~lenovi koi na predlog na Komisijata za pra{awa na izborite i imenuvawata na Sobranieto na Republika Makedonija gi izbira i razre{uva Sobranieto na Republika Makedonija od redot na kompetentni i stru~ni lica od oblasta na javnoto informirawe, stopanstvoto, obrazovanieto, kulturata i drugi oblasti.

Vo sostavot na Sovetot se obezbeduva soodvetna zastapenost na pripadnicite na nacionalnostite vo Republika Makedonija.

 

^len 24

Za ~len na Sovetot ne mo`e da bide izbran pratenik, ~len na Vlada ili lice vraboteno vo radiodifuzna organizacija ili vo dr`avni organi, ~lenovi na rakovodstvata na politi~kite partii, kako i lica koi imaat udeli, akcii ili drug ekonomski interes vo radiodifuznite organizacii.

^len 25

Sovetot od redot na svoite ~lenovi izbira pretsedatel i zamenik na pretsedatel.

Pretsedatelot na Sovetot i zamenikot na pretsedatelot za svojata rabota dobivaat mese~na plata, a drugite ~lenovi dobivaat soodveten nadomestok.

 

^len 26

^lenovite na Sovetot se izbiraat za vreme od {est godini, so pravo na povtoren izbor, so toa {to ~lenovite na Sovetot vo prviot sostav se izbiraat taka {to trojca ~lenovi se izbiraat na dve godini, trojca ~lenovi na ~etiri godini, a drugite trojca ~lenovi na {est godini.

 

^len 27

Sovetot donesuva odluki so mnozinstvo na glasovi od vkupniot broj na svoite ~lenovi.

^len 28

Rabotata na Sovetot e javna.

Sovetot za svojata rabota pred Sobranieto na Republika Makedonija podnesuva izve{taj edna{ godi{no.

Tro{ocite za rabotata na Sovetot se obezbeduvaat od sredstvata pribrani od radiodifuznata taksa.

 

^len 29

Pretsedatelot, zamenikot na pretsedatelot i ~lenovite na Sovetot ne mo`at da bidat otpovikani dodeka im trae mandatot.

Pretsedatelot, zamenikot na pretsedatelot i ~lenovite na Sovetot mo`at da podnesat ostavka.

Mandatot na ~lenovite na Sovetot za vremeto za koe se izbrani mo`e da im prestane ako se osudeni na krivi~no delo za koe e propi{ana kazna vo traewe najmalku od {est meseci, ili ako se osudeni za krivi~no ili drugo delo {to gi pravi nedostojni za vr{eweto na funkcijata, kako i za neopravdano otsustvo od rabotata na Sovetot pove}e od {est meseci.

^len 30

Sovetot donesuva delovnik so koj poblisku se ureduva na~inot na rabotata na Sovetot.

Sovetot za vr{ewe na stru~no-administrativni raboti obrazuva stru~na slu`ba.

 

 

  1. RADIODIFUZNI PROGRAMI

1. Sodr`ina na programite

^len 31

Radiodifuznite organizacii, dejnosta ja vr{at vrz osnova na programa.

Programata od stav 1 na ovoj ~len sodr`i informativni, nau~no-obrazovni, kulturni, sportski, stopanski i drugi sodr`ini od interes za `ivotot i rabotata na gra|anite i preku niv se obezbeduva osobeno:

- po~ituvawe na slobodata i pravata na ~ovekot i gra|aninot, negovoto dostoinstvo i ugled;

 

- slobodno afirmirawe na mislewata i uveruvawata, sestrano i objektivno informirawe na slu{atelite i gleda~ite, kako i zbogatuvawe na nivnata op{ta naobrazba i zabava;

- neguvawe i afirmirawe na makedonskata kulturna tradicija i na nacionalnostite koi `iveat vo Republika Makedonija, kako i u~estvo vo kulturniot `ivot;

- pottiknuvawe na duhot na tolerancijata, zaemnoto po~ituvawe i razbirawe me|u individuite od razli~no etni~ko i kulturno poteklo;

- pottiknuvawe na me|unarodnoto razbirawe i sorabotka, ~uvstvoto na javnosta za pravi~nost, odbrana na demokratskite slobodi i objavuvawe na vistinata;

- ednakvost na slobodite i pravata nezavisno od polot, rasata, bojata na ko`ata, nacionalnoto i socijalnoto poteklo, politi~koto i verskoto uveruvawe i imotnata i op{testvenata polo`ba na ~ovekot i gra|aninot i za{tita na deteto i maj~instvoto i

- za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata.

Televiziskite programi mo`at da sodr`at i teletekst uslugi.

^len 32

Vkupnata ponuda na programata ne smee da slu`i ednostrano za odredena politi~ka partija i na odredeni interesi.

^len 33

Programata na radiodifuznata organizacija treba da gi ispolnuva slednive uslovi:

- vistinito prika`uvawe na nastanite so ednakov tretman na razli~nite pristapi i mislewa;

- vistinito, nepristrasno i profesionalno prenesuvawe na vestite i nastanite;

 

- pottiknuvawe na slobodno oformuvawe na misleweto za oddelni nastani i pra{awa i

- mislewata i komentarite lesno da bidat prepoznatlivi kako mislewe i komentar, so jasno uka`uvawe ~ii se tie komentari i mislewa.

 

^len 34

Dr`avnite organi i organite na lokalnata samouprava, kako i nivnite pretstavnici ne smeat da vlijaat vrz sozdavaweto na programite na radioto i televizijata, nitu na nivnata rabota.

^len 35

Vo programata na Radiodifuznite organizacii ne se dozvoleni emisii koi se naso~eni kon nasilno urivawe na ustavniot poredok na Republikata ili kon pottiknuvawe ili povikuvawe na voena agresija ili na razgoruvawe na nacionalna, rasna ili verska omraza i netrpelivost.

Vo programata ne smee da se prika`uvaat nepristojni sodr`ini, osobeno so pornografija i nasilstvo.

Vo programata ne mo`at da se emituvaat emisii koi mo`at {tetno da vlijaat na telesniot, duhovniot ili moralniot razvoj na decata i mladincite.

Filmovite i drugite emisii {to mo`at {tetno da vlijaat vrz psihofizi~kiot razvoj na decata i mladincite, mo`at da se prika`uvaat samo me|u 24,00 i 06 ~asot.

^len 36

Radiodifuznite organizacii se dol`ni vo programata bez nadomestok da davaat izvestuvawa, soop{tenija i predupreduvawa od dr`avnite organi vo vrska so nastanuvawe na prirodni nepogodi ili epidemii.

 

^len 37

Radiodifuznata organizacija {to vr{i dejnost na teritorijata na Republika Makedonija, mora da obezbedi ostvaruvawe na programata na radioto od najmalku 18 ~asa dnevno, a na televizijata od osum ~asa dnevno, a na lokalnoto podra~je ostvaruvawe na programata za radioto od najmalku deset ~asa dnevno, a za televizijata od tri ~asa dnevno.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len, za lokalnite podra~ja so pomalku od 3.000 `iteli, emituvaweto na programata mo`e da bide i pomalku od osum ~asa dnevno, no ne pomalku od tri ~asa dnevno za radioto i dva ~asa za televizijata.

^len 38

Vo programata od ~lenot 37 na ovoj zakon, ne se smetaat emituvawata koi cikli~no se povtoruvaat ili se sostojat od nepodvi`ni sliki, odnosno signali.

^len 39

Vo radio-televiziskite programi mora da se objavuva imeto i prezimeto na odgovorniot urednik i urednikot na programata, kako i nazivot na radiodifuznata organizacija {to ja emituva, odnosno na televizijata znakot za identifikacija da bide neprekinato, a na radioto da se emituva sekoj ~as.

^len 40

Radiodifuznata organizacija mora da vodi dnevnik na emisiite i nivnite snimki da gi ~uva najmalku 30 dena po emituvaweto.

Vo slu~aj na pravo na odgovor i na ispravka, kako i vo slu~aj na poveden spor, snimenite materijali se ~uvaat do objavuvaweto na odgovorot i na ispravkata, odnosno do zavr{uvaweto na sporot.

Po barawe na Sovetot, zaradi pregled na oddelni emituvani emisii, snimenite materjali se ~uvaat do rokot opredelen od Sovetot.

 

^len 41

U~estvoto na sopstvenite programi vo programata na radiodifuznata organizacija ne mo`e da bide pomalo od 40% od vkupno emituvanata programa vo tekot na nedelata, so toa {to vo prvata godina od raboteweto treba da obezbedi 20%, vo vtorata godina 30%, a tretata godina 40% od vkupno emituvanata programa vo tekot na nedelata.

Radiodifuznite organizacii {to ostvaruvaat programa na lokalno nivo mora da obezbedat vo sopstvenata programa u~estvo od najmalku 30% so nastani i slu~ai od odnosnoto podra~je.

Radiodifuznite organizacii {to ostvaruvaat programa na teritorijata na Republika Makedonija mora sekojdnevno da emituvaat informativna programa.

^len 42

Radiodifuznite organizacii mo`at da emituvaat programi i od drugi doma{ni radiodifuzni organizacii, vrz osnova na dogovor, no pri toa ne mo`at da se povrzuvaat vo edinstven sistem za emituvawe na zaedni~ka programa, nadvor od podra~jeto za koe se osnovani.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len, pri nekvaliteten priem na radio-televiziski signal na Javnoto radiodifuzno pretprijatie osnovano na teritorijata na Republika Makedonija, javno radiodifuzno pretprijatie na lokalno nivo mo`e da prezeme negova informativna programa bez dogovor, pod uslov da ne emituva svoja reklamna programa 15 minuti pred i 15 minuti po prezemaweto na informativnata programa i da go potvrdi prezemaweto na ekran.

^len 43

Radiodifuznite organizacii mo`at da reemituvaat stranski programi povremeno, samo dokolku imaat dogovor so stranskiot emituva~ na odnosnata programa, a po prethodna soglasnost od Sovetot.

 

^len 44

Za vreme na predizbornata kampawa, radiodifuznite organizacii se dol`ni vo svoite programi da im ovozmo`at na politi~kite partii mo`nost za promovirawe na nivnite politi~ki programi pod ednakvi uslovi, vo soglasnost so izbornite propisi.

Odredbite od stav 1 na ovoj ~len soodvetno se primenuvaat i

na kandidatite za pretsedatel na Republikata.

^len 45

Radiodifuznata programa, radiodifuznite organizacii ja emituvaat na makedonski jazik.

Javnoto radiodifuzno pretprijatie, {to emituva programa na teritorijata na Republika Makedonija, pokraj emituvawe i programi na makedonski jazik emituva programi i na jazicite na nacionalnostite.

Na podra~jata na koi kako mnozinstvo, odnosno kako zna~itelen broj `iveat pripadnici na nacionalnostite, javnite radiodifuzni pretprijatija koi vr{at dejnost na lokalno nivo emituvaat programi pokraj na makedonski jazik i na jazicite na odnosnata nacionalnost.

Trgovskite radiodifuzni dru{tva pokraj emituvaweto na programi na makedonski jazik, mo`at da emituvaat programi i na jazicite na nacionalnostite.

 

^len 46

Stranski programi ili delovi na stranski programi moraat da bidat prevedeni na makedonski jazik, kako i na jazikot na nacionalnostite {to se emituvaat za niv.

Odredbite od stav 1 na ovoj ~len ne se odnesuvaat na prenosi na muzi~ki, teatarski i verski nastani, kako i na obrazovnite programi za izu~uvawe na stranski jazici, kako i na programi nameneti za stranci.

Programite {to ne se preveduvaat se najavuvaat i na makedonski jazik, odnosno na jazicite na nacionalnostite za programite {to se emituvaat za niv.

^len 47

Javnoto radiodifuzno pretprijatie {to emituva programa na teritorijata na Republika Makedonija, e dol`no da obezbedi sozdavawe i emituvawe na posebni programi za informirawe, za~uvuvawe na kulturnite i istoriskite tradicii i za odr`uvawe i unapreduvawe na vrskite so iselenicite i drugite gra|ani od Republika Makedonija koi `iveat vo sosednite zemji, Evropa i drugite kontinenti.

 

2. Reklama

^len 48

So reklamata se pottiknuva proda`bata, kupuvaweto i izdavaweto na proizvodi ili uslugi pod naem ili se istaknuvaat odredeni efekti koi treba da se postignat so reklamata.

Otstapenoto vreme za emituvawe na reklamata, emituva~ot go nap- la}a.

^len 49

Reklamite treba da bidat vistiniti i ~esni, ne treba da ja zaveduvaat javnosta i ne treba da bidat protiv interesite na kupuva~ite, odnosno korisnicite na uslugite.

 

^len 50

Reklamite koi se upateni na decata ili tie vo niv u~estvuvaat, ne smeat da sodr`at poraki koi mo`at da gi povredat nivnite interesi i da i na{tetat na detskata ~uvstvitelnost i vozrast.

^len 51

Vremetraeweto na reklamite na javnite radiodifuzni organizacii ne mo`e da iznesuva pove}e od 7% od sekoj ~as emituvana programa.

Vremetraeweto na reklamite na trgovskite radiodifuzni dru{tva ne mo`e da iznesuva pove}e od 20% od sekoj ~as emituvana programa.

Vremetraeweto na reklamite na trgovskite radiodifuzni dru{tva, kako direktna ponuda za javnosta za kupuvawe, proda`ba, rasproda`ba i iznajmuvawe na proizvodi ili obezbeduvawe na uslugi (tele{op), ne mo`e da nadminuva eden ~as od dnevnata programa.

Javnite radiodifuzni pretprijatija ne mo`at da vr{at uslugi od stav 3 na ovoj ~len.

^len 52

Reklamite treba da bidat jasno prepoznatlivi i izdvoeni od drugiot del na programata so lesno prepoznatlivi zvu~ni signali, odnosno so slika.

Po pravilo, reklamite se emituvaat vo blokovi.

^len 53

Vo televiziskite reklami ne smeat vo slika da nastapuvaat lica koi redovno u~estvuvaat vo vesti i drugi informativni emisii.

 

^len 54

Preku reklamite ne smee da se vlijae na sodr`inata na programata na na~in so koj }e se namali samostojnosta na radiodifuznata organizacija i nejzinata odgovornost vo vrska so emisijata.

Televiziskite reklami ne smeat da bidat emituvani me|u emisiite vo programite na na~in koj }e go naru{i integritetot i vrednosta na programata, kako i pravata na avtorite na taa programa.

^len 55

Vestite i drugite informativni programi kako i prenos na verski i drugi nastani ~ie vremetraewe e pomalo od 30 minuti ne smee da se prekinuvaat so reklami.

^len 56

Emituvaweto na audiovizuelni dela kako igrani filmovi ili filmovi nameneti za televizija (ne vklu~uvaj}i seriski filmovi, zabavni programi i dokumentarni filmovi), ~ie vremetraewe iznesuva pove}e od 45 minuti, mo`e da bide prekinato so emituvawe na reklami samo edna{ na sekoi 45 minuti od blok programata.

^len 57

Reklamni poraki ne se dozvoleni za reklamirawe na droga, tutun, alkohol i lekovi {to se izdavaat samo na lekarski recept.

 

3. Sponzorstvo

^len 58

Koga programa ili serija na programi se sponzorirani vo celost ili vo delovi od fizi~ko ili pravno lice (vo natamo{niot tekst: sponzor), treba jasno da bide identifikuvan sponzorot na pogoden na~in na po~etokot ili na krajot na programata.

 

^len 59

Sponzorot ne mo`e da vlijae na sodr`inata i redosledot na sponzoriranata programa na na~in so koj se naru{uva odgovornosta i nezavisnosta na ureduva~kata politika na emituva~ot vo pogled na programskite sodr`ini.

^len 60

Sponzoriranite programi ne treba da ja pottiknuvaat proda`bata, kupuvaweto i iznajmuvaweto na proizvodi ili uslugi pod naem od sponzorot ili od treti lica, osobeno so posebni propagandni sodr`ini vo sponzoriranite programi.

^len 61

Ne mo`e da se sponzoriraat vesti i drugi informativni programi, kako i programi od politi~ki ili religiozen karakter.

  1. Pravo na odgovor i ispravka

^len 62

Fizi~ko ili pravno lice koe e zasegnato so fakti~ka sostojba ili prikaz vo programa na radio ili televizija ima pravo na odgovor.

Odgovorot mora da bide kratok i ograni~en samo na fakti, podnesen vo rok od 30 dena od denot na emituvaweto, prezentiran vo pi{ana forma i potpi{an od zasegnatoto lice ili od negov praven zastapnik.

Radiodifuznata organizacija mora da go emituva odgovorot vo najkus mo`en rok, odnosno vo slednoto izdanie od istata programa, bez pari~en nadomestok, a so cel javnosta da bide zapoznata so osporenata fakti~ka izjava.

Ne e dozvoleno istovremeno da se objavuva komentar na odgovorot po objavenata informacija.

 

^len 63

Sekoj ima pravo da bara od radiodifuznata organizacija da objavi ispravka na informacija so koja se povreduva dostoinstvoto i ugledot, kako i pravata i interesite na gra|aninot, organot odnosno organizacijata.

Podnositelot na ispravkata e dol`en da go nazna~i podatokot, odnosno informacijata na koja se odnesuva ispravkata, kako i vremeto na emituvaweto na programata.

Ispravkata treba da se zasnova isklu~ivo na podatocite so koi se pobivaat navodite izneseni vo objaveniot podatok, odnosno informacija.

Radiodifuznata organizacija, ispravkata ja objavuva bez nadomestok.

Ne e dozvoleno istovremeno da se objavuva komentar na ispravkata po objavenata informacija.

 

5. Pristap do informaciite i za{tita na izvorot na informaciite

^len 64

Na radiodifuznite organizacii treba da im bide obezbeden pristap do informaciite preku:

- sledewe na rabotata na dr`avnite organi, organite na lokalnata samouprava i na drugi institucii {to vr{at javni ovlastuvawa i dejnost od javen interes;

- sledewe na kulturni, sportski i drugi nastani bez poseben nadomestok so cel da se izgotvat i prenesat kratki izve{tai vo informativnite programi.

Radiodifuznite organizacii mo`at da emituvaat izvadoci od programite na drugi radiodifuzni organizacii od stav 1 alineja 2 na ovoj ~len bez nadomestok, vo vremetraewe ne podolgo od 90 sekundi, so jasno ozna~uvawe na izvorot na informacijata.

 

Izvorot na objavenite informacii i materijalite istra`uvani od novinarite se za{titeni, a po isklu~ok izvorot na informacijata mo`e da se otkrie samo so sudska odluka.

 

6. Kablovska radioteleviziska mre`a

^len 65

Na opredeleno podra~je, odobrenie za koncesija za kablovska radioteleviziska mre`a mo`e da ima samo eden koncesioner.

Sopstvenikot na kablovskata radioteleviziska mre`a ne smee da distribuira sopstvena programa nitu sopstveni reklami, a mo`e preku sopstveniot kablovski sistem na korisnicite da im prenesuva probna (eksperimentalna) slika, so to~no vreme, podatoci za vremeto i izvestuvawe vo vrska so funkcioniraweto i upotrebata na negoviot kablovski sistem.

Sopstvenikot na kablovskata radioteleviziska mre`a mo`e istovremeno da prenesuva radio i televiziski programi (simultano), celosno i bez promeni vo soglasnost so dobienata koncesija, kako i doma{ni programi {to se proizveduvaat za kablovska televizija, dokolku proizvoditelite na tie programi dobile koncesija.

Sopstvenik na kablovska radioteleviziska mre`a ne mo`e da bide koncisioner na radiodifuzna organizacija, nitu akcioner vo radiodifuzna organizacija.

 

^len 66

Sopstvenikot na kablovskata radioteleviziska mre`a prenesuva programi {to se proizveduvaat i emituvaat vo Republikata, pod uslovi utvrdeni so zakon.

 

^len 67

Sopstvenikot na kablovskata radioteleviziska mre`a koga za toa postojat tehni~ki mo`nosti, ne mo`e da onevozmo`uva priklu~uvawe na mre`ata, dokolku toa go baraat korisnicite i ako za toa pla}aat nadomestok.

^len 68

Sopstvenicite na stanben i deloven prostor se dol`ni da dozvolat postavuvawe na priklu~ok za kablovska radioteleviziska mre`a, dokolku stanarot ili zakupoprima~ot na toj prostor baraat takov priklu~ok i gi snosat tro{ocite za toa.

Sopstvenikot na kablovskata radioteleviziska mre`a, ili sopstvenikot na stanbeniot i delovniot prostor mo`at da gi zape~atat neupotrebenite priklu~oci.

^len 69

Korisnikot na priklu~okot na kablovskata radioteleviziska mre`a mu pla}a na sopstvenikot na kablovskata radioteleviziska mre`a posebna pretplata ili nadomestok vo zavisnost od obemot i vidot na koristeweto na ovaa televizija, na na~in i pod uslovi utvrdeni so dogovor me|u niv.

 

 

VI. FINANSIRAWE NA RADIODIFUZNATA DEJNOST

^len 70

Radiodifuznite organizacii se finansiraat od vr{eweto na svojata dejnost, donacii i drugi prihodi.

^len 71

Za sozdavawe na op{tite uslovi od ~len 7 na ovoj zakon se ustanovuva radiodifuzna taksa.

 

^len 72

Radiodifuzna taksa pla}a sekoj korisnik na radio i televiziski priemnik .

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len Vladata na Republika Makedonija na predlog na Sovetot }e opredeli koi korisnici na radio i TV priemnici, kako i podra~ja koi ne se pokrieni so kvaliteten radioteleviziski signal, nema da pla}aat radiodifuzna taksa.

Semejnoto doma}instvo kako korisnik, nezavisno od brojot na radio i TV priemnicite {to gi poseduva, pla}a edna radiodifuzna taksa.

Pretprijatijata i drugite pravni lica, osven dr`avnite organi i vospitno-obrazovnite organiyacii i javnite ydravstveni organiyacii pla}aat radiodifuzna taksa za sekoj radio i TV priemnik {to gi poseduvaat, kako i za priemnicite vgradeni vo nivnite motorni vozila.

Po isklu~ok od stav 4 na ovoj ~len, hotelite i drugite ugostitelski objekti i socijalni institucii pla}aat po edna radiodifuzna taksa za deset sobi opremeni so radio i TV priemnik, a sekoe drugo pravno i fizi~ko lice, osven radiodifuznite organizacii, pla}a po edna radiodifuzna taksa za 20 vraboteni ~ii rabotni mesta se opremeni so radio i TV priemnik.

Korisnicite od stavovite 4 i 5 na ovoj ~len koi poseduvaat samo radio priemnici pla}aat 1/3 od utvrdeniot iznos na radiodifuznata taksa.

 

^len 73

Radiodifuznata taksa se pla}a sekoj mesec, vo visina od 2,5% od prose~nata neto mese~na plata isplatena vo Republikata za prethodnite tri meseci.

Visinata na radiodifuznata taksa od stav 1 na ovoj ~len, Sovetot ja usoglasuva so objaveniot podatok na Zavodot za statistika za visinata na prose~nata neto mese~na plata vo stopanstvoto isplatena vo poslednite tri meseci i za toa ja izvestuva javnosta.

 

^len 74

Registar na korisnici na radio i TV priemnici vodi javnoto radiodifuzno pretprijatie od ~len 9 stav 3 na ovoj zakon.

Za sekoja promena za koristewe na radio i TV priemnik korisnicite se dol`ni da go izvestat pretprijatieto od stav 1 na ovoj ~len vo rok od 15 dena od denot na promenata.

 

^len 75

Radiodifuznata taksa se naplatuva so smetkata za naplata na elektri~nata energija vrz osnova na evidencijata (registar na korisnici na radio i TV priemnici) {to ja vodi pretprijatieto od ~len 74 stav 1 na ovoj zakon.

Korisnik na elektri~na energija koj ne poseduva radio i TV priemnik ne podle`i na obvrskata za pla}awe na radiodifuzna taksa ako na pretrijatieto od ~len 74 stav 1 na ovoj zakon doka`e deka ne poseduva ili od odelni pri~ini ne koristi radio i TV priemnik, za {to istoto izdava soodvetna potvrda na korisnikot.

Radiodifuzna taksa za priemnicite vgradeni vo motornite vozila od ~len 72 stav 4 na ovoj zakon se naplatuva pri registracija na motornite vozila od ovlastena organizacija za toa, vo godi{en iznos.

Vo smetkata za naplatata na elektri~nata energija se nazna~uva i iznosot na radiodifuznata taksa i mesecot za koj se odnesuva.

 

^len 76

Sredstvata od radiodifuznata taksa se uplatuvaat na posebna sobirna smetka kaj institucijata {to go vr{i platniot promet koja gi naso~uva na soodvetnite korisnici soglasno so ovoj zakon.

Vo pogled na prisilnata naplata, kamatata i zastarenosta na obvrskata za pla}awe na radiodifuznata taksa, soodvetno se primenuvaat odredbite od Zakonot za personalniot danok od dohod, dokolku so drug zakon ne e poinaku opredeleno.

 

^len 77

Sredstvata pribrani od radiodifuznata taksa ustanovena zaradi namenite od ~len 7 na ovoj zakon se rasporeduvaat vrz osnova na slednive kriteriumi:

- 61% od pribranite sredstva za javnoto radiodifuzno pretprijatie {to vr{i dejnost na teritorijata na Republika Makedonija za sozdavawe i emituvawe na programi od interes za dr`avata;

- 16.5% od pribranite sredstva za izgradba, odr`uvawe i upotreba na osnovnata radiodifuzna mre`a;

- 7,5 % od pribranite sredstva za razvoj i tehni~ka opremenost na javnoto radiodifuzno pretprijatie na teritorijata na Republika Makedonija;

- 5 % od pribranite sredstva za javnite radiodifuzni pretprijatija {to vr{at dejnost na lokalno nivo i

- 10% od pribranite sredstva za sozdavawe i emituvawe na programi od javen interes za trgovskite radiodifuzni dru{tva i za nezavisni producenti.

^len 78

Odluka za rasporeduvawe na sredstvata od ~len 77 alineja 4 na ovoj zakon po oddelni korisnici na predlog na Sovetot donesuva Vladata na Republika Makedonija.

Odluka za rasporeduvawe na sredstvata od ~len 77 alineja 5 po oddelni korisnici, na predlog na Sovetot donesuva Vladata na Republika Makedonija vrz osnova na sprovedena postapka za javno oglasuvawe pri {to se vodi smetka za zaddovoluvawe na javniot multikkulturen interes na gra|anite.

^len 79

Programite na javnite radiodifuzni organizacii na lokalno nivo se finansiraat od sredstvata na buxetot na edinicite na lokalnata samouprava, kako i od drugi izvori utvrdeni so ovoj zakon ili so dogovor.

 

^len 80

Trgovskite radiodifuzni dru{tva prihodite za vr{ewe na svojata dejnost gi obezbeduvaat vrz osnova na emituvawe komercijalni programi, ekonomsko-propagandni poraki, sredstva steknati vrz osnova na me|useben dogovor so korisnicite na nivnite uslugi, kako i od drugi izvori utvrdeni so ovoj zakon.

^len 81

Radiodifuznite organizacii, pokraj prihodite od programite opredeleni so ovoj zakon, steknuvaat sredstva i od sopstvena video, audio i filmska produkcija, kako i od organizirawe koncerti, javni muzi~ki i scenski prestavi i drugi sodr`ini vo ramkite na svojata dejnost.

 

VII. NADZOR

^len 82

Nadzor nad sproveduvaweto na ovoj zakon vo odnos na izgradbata, odr`uvaweto i upotrebata na radiodifuznata mre`a i sredstvata, vr{i Ministerstvoto za soobra}aj i vrski spored odredbite na ovoj zakon i Zakonot za telekomunikacii, preku Republi~kiot inspektorat za soobra}aj i vrski.

^len 83

Za sproveduvaweto na odredbite na ovoj zakon vo odnos na sozdavaweto i emituvaweto na radiodifuznite programi, kako i za sledewe na ostvaruvaweto na dogovorite za koncesija, se gri`i Sovetot.

 

^len 84

Nadle`nite inspektorati vo soodvetnite ministerstva, vo ramkite na svojata nadle`nost na na~in i po postapka propi{ana so zakon, neposredno i na predlog na Sovetot prezemaat merki kon onie radiodifuzni organizacii {to vr{at dejnost sprotivno na ovoj zakon.

Protiv re{enijata od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se podnese `alba do soodvetnite komisii na Vladata na Republika Makedonija za odlu~uvawe vo upravna postapka vo vtor stepen.

@albata ne go odlaga izvr{uvaweto na re{enieto od stav 2 na ovoj ~len.

 

VIII. KAZNENI ODREDBI

^len 85

So pari~na kazna od 100.000 do 300.000 denari }e se kazni za prekr{ok radiodifuzna organizacija ili drugo pravno lice, ako:

1) vr{i radiodifuzna dejnost bez registracija pred nadle`- niot registarski sud ( ~len 12 );

2) vr{i radiodifuzna dejnost bez dobiena koncesija i sprotivno na uslovite utvrdeni so ~len 13 na ovoj zakon;

3) vr{i radiodifuzna dejnost nadvor od podra~jeto za koe e dobiena koncesijata ( ~len 17 );

4) dobienata koncesija ja prenesuva na treto lice (~len 21);

5) vr{i dejnost bez programa ili emituva i distribuira radio difuzna programa sprotivno na utvrdenite uslovi po odredbite na ~lenovite 31, 32, 33, 35 i 47;

6) na barawe na nadle`niot organ odbie da emituva izvestuva- wa, soop{tenija i predupreduvawa vo vrska so nastani povrzani so elemen- tarni nepogodi ili epidemii ( ~len 36 );

 

7) emituva ili reemituva programi na drugi radiodifuzni or- ganizacii sprotivno na utvrdenite uslovi (~len 42 stav 1 i ~len 43 );

8) pri emituvawe na radiodifuzna programa ne se pridr`uva za propi{anite uslovi za upotreba na jazicite ( ~lenovi 45 i 46 ) i

9) prenesuva programi sprotivno na dobienata koncesija za kablovska radio-televiziska mre`a ili se pojavuva kako koncesioner na radio ili televizija, odnosno akcioner na radiodifuzna organizacija (~len 65 stavovi 3 i 4 ).

So pari~na kazna od 30.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok od stav 1 na ovoj ~len i odgovornoto lice vo radiodifuznata organizacija ili drugo pravno lice.

Za storeniot prekr{ok od stav 1 to~ki 4, 5 i 9 na ovoj ~len, mo`e da se izre~e i za{titnata merka zabrana za vr{ewe radiodifuzna dejnost vo traewe od {est meseci do edna godina.

Za storeniot prekr{ok od stav 1 to~ki 1, 2 i 3 na ovoj ~len, mo`e da se izre~e i merkata odzemawe na radiodifuznite sredstva.

^len 86

So pari~na kazna od 30.000 do 100.000 denari }e se kazni za prekr{ok radiodifuzna organizacija ili drugo pravno lice, ako:

1) ne otpo~ne so vr{ewe na koncesiskata dejnost vo rokot opredelen so dogovorot, odnosno ponudi neto~ni podatoci vrz osnova na koi se zdobil so koncesijata (~len 19);

2) emituva programa sprotivno na opredelenoto vreme (~lenovi 37 i 41 );

3) pri emituvaweto na programite ne gi objavuva opredelenite podatoci ( ~len 39 );

4) ne vodi dnevnik na emisiite i ne gi ~uva snimkite do opre- deleniot rok ( ~len 40 );

5) ne obezbedi ednakvi uslovi za promovirawe na politi~kite programi vo vreme na predizborna kampawa (~len 44 );

 

6) emituva reklamni poraki ili programi pod sponzorstvo ( po- krovitelstvo ) sprotivno na utvrdenite uslovi od ~lenovite. 48 do 61;

7) odbie da emituva odgovor na objavena informacija (~len 62 stav 3);

8) odbie da objavi ispravka na informacija (~len 63 stav 1);

9) emituva izvadoci od programi na drugi radiodifuzni organizacii sprotivno na uslovite od ~len 64 stav 2;

10) sopstvenikot na kablovskata radioteleviziska mre`a distribuira sopstvena programa ili sopstveni reklami (~len 65 stav 2);

11) ne dozvoli priklu~uvawe na kablovskata radio-televiziska mre`a iako postojat tehni~ki mo`nosti za toa (~len 67) i

12) ne postapi po zadol`enijata od re{enijata na ~lenovite 82 i 83 na ovoj zakon.

So pari~na kazna od 5.000 do 30.000 denari }e se kazni za storen prekr{ok i odgovornoto lice vo radiodifuznata organizacija ili drugo pravno lice.

Za storen prekr{ok od stav 1 to~ki 1, 5, 7 i 9 na ovoj ~len, se izrekuva i za{titna merka zabrana za vr{ewe na radiodifuzna dejnost vo traewe od tri meseci do edna godina.

 

IX. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 87

Vo rok od 45 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon Sobranieto na Republika Makedonija }e gi izbere ~lenovite na Sovetot. za radiodifuzija.

Do konstituiraweto na Sovetot od stav 1 na ovoj ~len, Ministerstvoto za soobra}aj i vrski }e ja izvestuva javnosta za visinata na radiodifuznata taksa od ~len 73 stav 2 na ovoj zakon.

 

^len 88

Vo rok od dva meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, Ministerstvoto za soobra}aj i vrski na Sovetot }e gi dostavi tehni~kite parametri od ~len 14 stav 3 alineja 2 na ovoj zakon.

Vo rok od ;etiri m eseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, Sovetot }e iygotvi programa za pokrivawe so kvaliteten radio-televiyiski signal na onie podra~ja, odnosno naseleni mesta kade {to takov signal nema.

^len 89

Sovetot vo rok od ~etiri meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, }e i predlo`i na Vladata na Republika Makedonija da raspi{e konkurs za davawe na koncesii na trgovskite radiodifuzni dru{tva za vr{ewe na radiodifuzna dejnost.

Vo rok od {est meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, Sovetot }e izgotvi predlog za dodeluvawe na koncesii, a vo rok od eden mesec po dobieniot predlog Vladata na Republika Makedonija }e donese odluka za dodeluvawe na koncesija.

^len 90

Trgovskite radiodifuzni dru{tva {to nema da dobijat koncesija za vr{ewe na radiodifuzna dejnost }e prestanat so rabota so zavr{uvawe na postapkata za dodeluvawe na koncesii od ~len 89 na ovoj zakon.

^len 91

Rabotite i dejnostite {to Makedonskata radio televizija gi vr{i kako ovlastena radiodifuzna organizacija vo odnos na izgradbata, odr`uvaweto i razvojot na radiodifuznata mre`a (predavateli i vrski) i sozdavaweto na programite vo svojstvo na javno radiodifuzno pretprijatie za teritorijata na Republika Makedonija, }e prodol`i da gi vr{i do donesuvaweto na poseben zakon.

 

^len 92

Postojnite lokalni radiostanici osnovani spored odredbite na Zakonot za radiodifuzuja ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 20/74), prodol`uvaat so rabota kako javni radiodifuzni pretprijatija koi vr{at dejnost na lokalno nivo.

Op{tinite, odnosno gradot Skopje se dol`ni da go usoglasat raboteweto na radiostanicite od stav 1 na ovoj ~len so odredbite na ovoj zakon, vo rok od devet meseci od denot na negovoto vleguvawe vo sila.

 

^len 93

Pla}aweto na radiodifuznata taksa na na~in utvrden vo ~len 73 stav 1 na ovoj zakon }e otpo~ne da se vr{i naredniot mesec od mesecot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

 

^len 94

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuvaat da va`at:

1. Zakonot za radiodifuzija ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 20/74 i 2/95);

2. Odredbite od Zakonot za javno informirawe ("Slu`ben vesnik na SRM" broj20/74) {to se odnesuvaat na radiodifuzijata;

3. Odredbite od Zakonot za sistemite za vrski, za radiosoobra}aj i po{tenski, telegrafski i telefonski soobra}aj ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 14/79) {to se odnesuvaat na radiodifuzijata i

4. Zakonot za osnovite na sistemot za javno informirawe (*Slu`ben list na SFRJ* broj 84/90); Zakonot za sistemite za vrski(*Slu`ben list na SFRJ* broj 41/88); Zakonot za vnesuvawe i rasturawe na stranski sredstva za masovno komunicirawe i stranska informativna dejnost vo Jugoslavija (*Slu`ben list na SFRJ* broj 39/74 i 74/87); vo delovite {to se odnesuvaat za vr{ewe na radiodifuyna dejnost;

5. Uredbata za na~inot na prijavuvawe i odjavuvawe na radiodifuzni priemnici, za vodewe na evidencijata i za na~inot na sobirawe i pla}awe na nadomestokot za koristewe na radiodifuzni priemnici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 9/95).

 

^len 95

Ovoj Zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na negovoto objavuvawe vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".

 

 

 

 

 

 

lj