ZAKON ZA VOENA AKADEMIJA

I. OP[TI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se osnova Voena akademija za obrazovanie na kadri za potrebite na Armijata na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: Armija).

^len 2

Voenata akademija (vo natamo{niot tekst: Akademija) e voena visoko obrazovna i nau~no-istra`uva~ka ustanova.

^len 3

Akademijata ima svojstvo na pravno lice.

^len 4

Odredbite od Zakonot za naso~enoto obrazovanie i Zakonot za nau~no-istra`uva~ka dejnost soodvetno se primenuvaat i vo rabotata na Akademijata, dokolku so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno.

II. DEJNOST I RAKOVODEWE SO AKADEMIJATA

^len 5

Na Akademijata se organiziraat i ostvaruvaat studii za VII1stepen na stru~na podgotovka za rodovite na kopnenata vojska na Armijata, postdiplomski studii i doktorat na nauki od oblasta na voenata strategija, operatika i taktika i nau~no-istra`uva~kata dejnost od disciplinite {to se neguvaat na nea.

Pokraj rabotite od stav 1 na ovoj ~len, na Akademijata se ostvaruva i stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe na lica so visoko obrazovanie za slu`bite na kopnenata vojska na Armijata.

^len 6

Studiite na Akademijata za steknuvawe na VII1stepen na stru~na podgotovka (visoko obrazovanie) se organiziraat samo kako redovni studii i traat ~etiri godini.

^len 7

Za steknuvawe na VII2 stepen na stru~na podgotovka (postdiplomski studii) na Akademijata se organiziraat studii za nau~no usovr{uvawe (magistratura) i studii za stru~no usovr{uvawe (specijalizacija).

Po zavr{uvaweto na studiite za nau~No usovr{uvawe, liceto se steknuva so magistratura od oblasta na voenite nauki.

Po zavr{uvaweto na studiite za stru~no usovr{uvawe na Akademijata, liceto se steknuva so specijalizacija za komandni i {tabni dol`nosti vo Armijata.

Specijalizacijata za komandni i {tabni dol`nosti vo Armijata trae najmalku edna godina.

^len 8

Akademijata vr{i i nau~no-istra`uva~ka rabota, kako integralen del na vkupnata dejnost i osnova za ostvaruvawe na nastavno-obrazovnata rabota.

Rabotite od stav 1 na ovoj ~len poblisku se ureduvaat so Statutot na Akademijata.

^len 9

Nastavnite planovi i programi na Akademijata za visokoto obrazovanie i postdiplomski studii, kako i za stru~No osposobuvawe i usovr{uvawe na licata za rodovite i slu`bite na Armijata se donesuvaat so prethodna soglasnost na ministerot za odbrana.

^len 10

Nau~no-istra`uva~kata rabota na Akademijata se izveduva spored Programata za nau~no-istra`uva~kata dejnost od zna~ewe za odbranata.

Rezultatite od nau~nite istra`uvawa mo`at da gi koristat pretprijatijata i drugi pravni lica, i mo`at da se objavat, so prethodna soglasnost na ministerot za odbrana.

^len 11

Statutot na Akademijata go donesuva nastavno-nau~niot sovet poprethodno mislewe od ministerot za odbrana.

Rabotnite mesta vo Akademijata so pravilnikot gi utvrduva dekanot na Akademijata, po prethodna soglasnost od ministerot za odbrana.

^len 12

So rabotata na Akademijata rakovodi dekan.

Dekanot na Akademijata e voen stare{ina kogo go postavuva i razre{uva ministerot za odbrana od redot na nastavno-nau~nite i nau~nite rabotnici.

Priem na pitomci

^len 13

Priem na kandidati za visoko obrazovanie na Akademijata se vr{i vrz osnova na konkurs {to go raspi{uva ministerstvoto za odbrana ( vo natamo{niot tekst: Ministerstvo).

Konkursot go sproveduva komisija na Akademijata, sostavena od pet ~lena od koi dva ~lena imenuva ministerot za odbrana.

Izborot na kandidatite go vr{i Nastavno-nau~niot sovet na Akademijata na predlog od komisijata.

Brojot na studentite na Akademijata za sekoja u~ebna godina go opredeluva ministerot za odbrana.

^len 14

Pravo na u~estvo na konkursot za priem na Akademijata imaat kandidati koi:

se dr`avjani na Republika Makedonija;

zavr{ile IV stepen na stru~na podgotovka;

ne se postari od 21 godina;

se psiho-fizi~ki sposobni i

gi ispolnuvaat posebnite uslovi za priem opredeleni so Statutot na Akademijata.

Psihofizi~kata sposobnost ja utvrduva posebna stru~na voeno-lekarska komisija formirana od Ministerstvoto.

^len 15

Na Akademijata mo`at da studiraat I pripadnici na vooru`enite sili na stranski dr`avi.

Uslovite za priem I {koluvawe na licata od stav 1 na ovoj ~len so Pravilnik gi utvrduva ministerot za odbrana.

^len 16

So zapi{uvawe na Akademijata kandidatot se steknuva so status na pitomec.

^len 17

Pitomcite vo tekot na studiite na Akademijata zadol`itelno prestojuvaat vo Akademijata (internatsko smestuvawe).

Vo Akademijata mo`at da bidat smesteni I lica koi se upateni na stru~no osposobuvawe I usovr{uvawe ,za vreme dodeka trae osposobuvaweto, odnosno usovr{uvaweto.

^len 18

Za vreme na studiite na pitomcite im se obezbeduva:

-smestuvawe I ishrana, uniforma, dolna obleka I obuvki, u~ebnici I drugi predmeti I pomagalapotrebni za studiraweto, bez nadomestok;

-zdravstveno I invalidsko osiguruvawe, dokolku toa ne im e obezbedeno po drug osnov;

-mese~ni pari~ni primawa za namiruvawe na neophodnite li~ni potrebi I

-patni tro{oci za doa|awe na Akademijata I vra}awe doma sekoja u~ebna godina I pri polugodi{niot raspust,kako I patni I drugi tro{oci pri upatuvawe na praktika od Akademijata odobreni od dekanot na Akademijata.

Visinata na mese~nite primawa za namiruvawe na neophodnite li~ni potrebi I visinata na tro{ocite od stav 1 alineja 4 na ovoj ~len so pravilnik ja uministerot za odbrana.

^len 19

Posebnite prava I obvrski me|u pitomcite I Akademijata se ureduvaat so dogovor vo soglasnost so Statutot na Akademijata.

^len 20

Za vreme na studiite pitomcite nosat uniforma so propi{ani oznaki za pitomcite.

Oznakite I noseweto na uniformata so pravilnikgi utvrduva ministerot za odbrana.

^len 21

Zaradi povreda na dol`nostite I neispolnuvawe na obvrskite sprema pitomecot se primenuva, osven merkite utvrdeni so Zakonot za naso~eno obrazovanie I merkata zabrana za izleguvawe od objektite na Akademijata do 30 dena.

^len 22

Vo tekot na studiite pitomcite mo`at da povtoruvaat samo edna{ I taa u~ebna godina nemaat pravo na internatsko smestuvawe I prava soglasno so ~len 18 na ovoj zakon.

^len 23

Pitomecot koj }e ja zavr{I Akademijata se steknuva so stru~en naziv oficer od soodveten rod, se proizveduva vo ~in potporu~nik I se zdobiva so pravo da stapi na rabota vo Ministerstvoto vo soglasnost so op{tiot akt za sistematizacija na rabotite I zada~ite na Ministerstvoto iop{tiot akt za organizacija I formacija na Armijata.

^len 24

Pitomecot koj }e bide otstranet od Akademijata po negova vina ili }e odbie da raboti na rabotnoto mesto na koe }e bide rasporeden po zavr{uvaweto , e dol`en da gi nadomesti tro{ocite za smestuvawe I ishrana I zadovoluvawe na drugite vospitno-obrazovni potrebi na Akademijata, srazmerno na vremeto na studiite.

3.Priem na lica na stru~no osposobuvawe I usovr{uvawe

^len 25

Priem na lica na stru~no osposobuvawe I usovr{uvawe za slu`bite na kopnenata vojska na Armijata se vr{I soodvetno na odredbite na ~len 13 od ovoj zakon.

Stru~noto osposobuvawe I usovr{uvawe trae do edna godina.

Pravo na u~estvo na konkurs za stru~no osposobuvawe I usovr{uvawe imaat lica koi se zdobile so visoko obrazovanie, ne se postari od 28 godini, go otslu`ile voeniot rok I gi ispolnuvaat I uslovite utvrdeni vo alineite 1, 4 I 5 na ~len 14 od ovoj zakon.

Po zavr{uvaweto na stru~noto osposobuvawe I usovr{uvawe ,licata se steknuvaat so stru~en naziv oficer od soodvetnata slu`ba I se proizveduvaat vo ~in poru~nik.

Licata od stav 4 na ovoj ~len imaat pravo na priem vo slu`bata vo postojaniot sostav na Armijata.

III.FINANSIRAWE NA AKADEMIJATA

^len 26

Sredstvata za finansirawe na dejnosta na Akademijata se obezbeduvaat od Buxetot na Republikata, kako I od drugi izvori vo soglasnost so zakon.

IV.POSEBNI ODREDBI

^len 27

Propisite I op{tite akti {to se odnesuvaat na pravata, dol`nostite I obvrskite na voenite stare{ini na slu`ba vo postojaniot sostav na Armijata, soodvetno se primenuvaati na voenite stare{ini rasporedeni na rabota vo Akademijata.

^len 28

Nadzor na realizacijata na nastavnite planovi I programi na Akademijata vr{I Ministerstvoto.

V.PREODNI ODREDBI

^len 29

Do konstituiraweto na Akademijata, Ustanovata za obu~uvawe na voeni stare{ini vo sostav na Ministerstvoto prodol`uva so rabotata I so zada~ite za koi e osnovana.

Pitomcite koi se do{koluvaat na Ustanovata za obu~uvawe na voeni stare{ini,prodol`uvaat da studiraat spored postojnite nastavni planovi I programi do po~etokot na u~ebnata 1995/96 godina.

^len 30

Rabotnicite, opremata, inventarot I drugite sredstva {to gi koristi Ustanovata za obu~uvawe na voeni stare{ini gi prezema Akademijata za izvr{uvawe na dejnosta utvrdena so ovoj zakon.

^len 31

Podgotovkite za po~etok na rabotata na Akademijata gi vr{I mati~nata komisija koja ja formira Ministerstvoto.

Mati~nata komisija ja so~inuvaat pet ~lena, od koi tri se rabotnici so nastavno-nau~ni zvawa od oblasta na odbranata, a dva ~lena se rabotnici so nastavno-nau~ni zvawa od drugi oblasti.

^len 32

Za voenostru~nite I voenospecijalisti~kite predmeti, po isklu~ok, nastava mo`e da dr`at I lica so visoko obrazovanie I postignati rezultati vo prakti~nata rabota vo oblasta na odbranata.Ovie lica mo`at da bidat anga`irani najmnogu do {est godini od denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon, a nivniot anga`man se ureduva so poseben pravilnik na ministerot za odbrana.

^len 33

Akademijata }e po~ne so rabota vo u~ebnata 1995/96 godina.

^len 34

Pitomcite koi na denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon so do{koluvawe vo Ustanovata za obu~uvawe na voeni stare{ini vo sostav na Ministerstvoto gi polo`ile ispitite I diplomskiot ispit spored nastavniot plan I programa na taa Ustanova vo tekot na 1992,1993,1994 I 1995 godina, se steknuvaat so visoko obrazovanie so stru~en naziv oficer od soodveten rod, se proizveduvaat vo ~in potporu~nik I se zdobivaat so pravo da stapat na rabota vo Ministerstvoto, odnosno na slu`ba vo Armijata.

VI.ZAVR[NI ODREDBI

^len 35

Podzakonskite propisi predvideni so ovoj zakon }e se donesat vo rok od tri meseci od denot na negovoto vleguvawe vo sila.

^len 36

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`I Zakonot za voenite {koli I nau~no-istra`uva~kite ustanovi na jugoslovenskata narodna armija (,,Slu`ben list naSFRJ" broj 12/78 I 43/86).

^len 37

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".