ZAKON ZA MATI^EN BROJ NA GRA\ANINOT

^len 1

Mati~en broj na gra|aninot ( vo natamo{niot tekst: mati~en broj) pretstavuva edinstvena oznaka na identifikacionite podatoci na gra|aninot.

^len 2

Mati~niot broj se sostoi od trinaeset cifri rasporedeni vo {est grupi i toa:

  1. grupa: den na ra|aweto (dve cifri)
  2. grupa: mesec na ra|aweto (dve cifri)
  3. grupa: godina na ra|aweto (tri cifri)
  4. grupa: broj na registarot (dve cifri)
  5. grupa: kombinacija na polot i redniot broj za lica rodeni na ist datum (tri cifri). Ma`i od 000 do 499, `eni od 500 do 999 i
  6. grupa: kontrolen broj (edna cifra)

^len 3

Delot na mati~niot broj {to go ozna~uva denot na ra|aweto (1.grupa) mesecot na ra|aweto (2.grupa) godinata na ra|aweto (3.grupa) i polot (5.grupa) se opredeluva vrz osnova na podatocite od mati~nata kniga na rodenite.

Kontrolniot broj (6.grupa) se opredeluva so elektronski smeta~.

Ako podatocite od stav 1 na ovoj ~len se promenat vo postapka predvidena so zakon, noviot mati~en broj }e se opredeli vrz osnova na re{enieto so koe e izvr{ena promena ili ispravka na podatocite vo mati~nata kniga na rodenite.

^len 4

Vo Republika Makedonija se utvrduvaat devet registracioni podra~ja so slednive broevi na registri: Bitola- za op{tinite Bitola, Resen i Demir Hisar- 41; Kumanovo- za op{tinite Kumanovo, Kratovo i Kriva Palanka-42; Ohrid- za op{tinite Ohrid, Debar Ki~evo i Struga-43; Prilep- za op{tinite Prilep, Kru{evo i Brod-44; Skopje-45; Strumica- za op{tinite Strumica, Valandovo i Radovi{-46; Tetovo- za op{tinite Tetovo i Gostivar- 47; Titov Veles- za op{tinite Titov Veles, Gevgelija, Kavadarci i Negotino- 48; i [tip- za op{tinite [tip, Berovo, Vinica, Del~evo, Ko~ani, Probi{tip i Sveti Nikole- 49.

^len 5

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti opredeluva mati~en broj na gra|aninot.

Opredeluvaweto na mati~en broj i vodeweto evidencija e avtomatizirano.

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti obezbeduva ~uvawe, koristewe i za{tita na podatocite od neovlasten pristap vo soglasnost so zakon.

^len 6

Mati~en broj se opredeluva spored mestoto na zapi{uvawe na novorodenoto dete vo mati~nata kniga na rodenite {to se vodi na teritorijata na Republika Makedonija.

Na dete rodeno vo stranstvo mati~en broj se opredeluva spored `iveali{teto na roditelite vo Republika Makedonija.

^len 7

Na strancite koi soglasno so zakon prestojuvaat vo Republika Makedonija i za koi vrz osnova na zakon se vodat evidencii i izdavaat javni ispravi, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti im opredeluva mati~en broj za stranci.

^len 8

Mati~en broj ne se menuva pri promena na `iveali{teto na gra|aninot.

^len 9

Ako na gra|aninot mu e opredelen pogre{en mati~en broj ili pove}e mati~ni broevi, istite so re{enie se poni{tuvaat i se opredeluva nov, odnosno se zadr`uva to~niot mati~en broj.

Re{enieto za poni{tuvawe na mati~en broj se dostavuva do mati~arot koj ja vodi mati~nata kniga na rodenite vo koja e zapi{ano ra|aweto na deteto.

^len 10

Mati~en broj se zapi{uva vo javnite ispravi i evidenciite {to se vodat za gra|anite, koga toa so zakon e opredeleno.

^len 11

Ministerot za vnatre{ni raboti }e donese podzakonski propisi za :

-obrascite i na~inot na vodewe na evidencija na edinstveniot mati~en broj

-na~inot na opredeluvawe na kontrolniot broj ( 6. grupa) i

-na~inot na opredeluvawe na mati~niot broj na stranci na koi vrz osnova na zakon se vodat evidencii i se izdavaat javni ispravi, za vodeweto na evidencija za mati~nite broevi {to im se dadeni na strancite, kako i za zapi{uvawe na izdadenite mati~ni broevi na strancite.

^len 12

Na gra|aninot na koj ne mu e opredelen mati~en broj do vleguvaweto vo sila na ovoj zakon istiot }e mu se opredeli spored `iveali{teto vo Republika Makedonija .

^len 13

Za dr`avjanite na Republika Makedonija koi imaat `iveali{te vo Republika Makedonijana koi spored dosega{nite propisi mati~en broj im e opredelen vo republikite na porane{na SFRJ, vo rok od 2 godini od vleguvaweto vo sila na ovoj zakon im se opredeluva nov mati~en broj spored odredbite na ovoj zakon.

^len 14

Podzakonskite propisi vrz osnova na ovoj zakon }e se donesat vo rok od 6 meseci od vleguvaweto vo sila na zakonot.

Do donesuvaweto na propisite od stav 1 na ovoj ~len }e se primenuvaat dosega{nite propisi.

^len 15

Po vleguvaweto vo sila na zakonot, novoformiranite op{tini }e go dobijat brojot na registarot na registracionoto podra~je na koe dosega pripa|ale.

^len 16

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot za edinstrveniot mati~en broj na gra|anite (Slu`ben vesnik na SRM broj 20/80, 35/86, 51/88 i 19/90), a Zakonot za voveduvawe na edinstven mati~en broj na gra|anite ( Slu`ben list na SFRJ broj 58/76 nema da se primenuva na teritorijata na Republika Makedonija.

^len 17

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot ba objavuvaweto vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija.