ZAKON ZA MAKEDONSKATA AKADEMIJA NA

NAUKITE I UMETNOSTITE

 

 

1. OSNOVNI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se ureduvaat statusot, zada~ite, finansiraweto, izborot na ~lenovi i nivnite prava, organite i organizacijata na dejnosta na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite (vo natamo{niot tekst: Akademija).

^len 2

Akademijata e najvisoka i samostojna nau~na i umetni~ka ustanova vo Republika Makedonija.

Akademijata e javna ustanova od osobeno zna~ewe za Republikata.

^len 3

Akademijata:

- go pottiknuva razvojot na naukite i umetnostite;

- ja sledi sostojbata vo naukite i umetnostite i se zalaga za nivnoto unapreduvaee, kako i za osposobuvaeaeto i usovr{uvaweto na nau~no-istra`uva~kite i umetni~kite kadri;

- ja razgleduva sostojbata vo oblasta na kulturnoto nasledstvo i prirodnoto bogatstvo;

- sorabotuva vo utvrduvaweto na politikata na Republikata vo naukite i umetnostite;

- pottiknuva, koordinira, organizira i vr{i nau~ni istra`uvawa i umetni~ki ostvaruvawa, a osobeno onie {to se od osobeno zna~ewe za Republikata;

- obezbeduva uslovi za nau~na rabota i umetni~ko tvore{tvo na svoite ~lenovi;

- se zalaga za primena na sovremenite metodi vo nau~nnte istra`uvawa, kako i na sovremenite nau~ni znaewa i rezultati od nau~nite istra`uvawa;

- vospostavuva, odr`uva i razviva me|unarodna sorabotka vo oblasta na naukite i umetnostite.

^len 4

Svoite zada~i Akademijata gi ostvaruva osobeno so: organizirawe na fundamentalni, primeneti i razvojni istra`uvanwa i posebno, na kompleksni i multidisciplinarii istra`uvawa;

- organizirawe na nau~ni sobiri i umetni~ki priredbi;

- objavuvawe na rezultatite od nau~nite istra`uvawa i nau~nite sobiri i izdavawe na nau~ni publikacii i umetni~ki tvorbi;

- preporaki za primena na sovremenite metodi vo nau~nite istra`uvawa, kako i za primena na sovremenite nau~ni znaewa i rezultati od nau~nite istra`uvawa;

- mislena i predlozi za sostojbite vo naukite i umetnostite za nivnoto unapreduvawe, kako i za osposobuvaweto i usovr{uvaweto na nau~no-istra`uva~kite i umetni~kite kadri, za neguvaweto i za{titata na kulturnoto nasledstvo i prirodnogo bogatstvo, za utvrduvaweto na politikata na Republikata vo oblasta na naukite i umetnostite;

- sorabotka so univerzitetite, nau~nite i kultur-nite ustanovi, dru{tvata za nauka i umetnost i drugi nau~ni i umetni~ki organizacii, kako i so nau~nici i umetnici vo Republikata;

- sorabotka so akademii na naukite i umetnostite i drugi nau~ni i umetni~ki institucii, kako i so nau~nici i umetnici vo stranstvo.

^len 5

Za ostvaruvawe na svoite zada~i Akademijata vo svojot sostav osnova oddelenija, kako i nau~ni ili umetni~ki organizacioni edinici.

Akademijata vo svojot sostav ima arhiv i biblioteka, a mo`e da osnova i drugi stru~ni edinici.

^len 6

Akademijata ima svojstvo na pravno lice. Akademijata ima amblem utvrden so Statutot. Sedi{teto na Akademijata e vo Skopje.

^len 7

Rabotata na Akademijata e javna.

^len 8

Akademijata ima statut so koj poblisku se uredvaat: izvr{uvaweto na zada~ite, izborot, pravata i dol`nostite na ~lenovite, vnatre{nata organizacija, delokrugot i na~inot na rabota na organite, ostvaruvaweto na javnosta vo rabotata, pravata i obvrskite na vrabotenite vo Akademijata, kako i drugi pra{awa utvrdeni so ovoj zakon.

^len 9

Akademijata ga ostvaruva svoite zada~i samostojno vo soglasnost so Ustavot, so ovoj i drugite zakoni i so Statutot na Akademijata.

Nadzor nad zakonitosta na op{tite akti na Akademijata vr{i Vladata na Republika Makedonija.

^len 10

Sredstva za rabota na Akademijata se obezbeduvaat vo Buxetot na Republikata.

Akademijata mo`e da obezbeduva sredstva za rabota i od: fondovi, zave{tanija, podaroci, krediti i drugi sredstva od doma{ni i stranski pravni i fizi~ki lica, kako i od prihodi od izdava~ka dejnost i drugi sopstvsni prihodi.

Akademijata mo`e del od sredstvata za rabota da rasporeduva vo fondovi za nau~no-istra`uva~ki i umetni~ki dejnosti, kako i vo drugi fondovi vo soglasnost so ovoj zakon i Statutot na Akademijata.

 

 

 

II. ^LENOVI NA AKADEMIJATA

^len 11

^lenovi na Akademijata se: redovni ~lenovi (akademici), ~lenovi nadvor od rabotniot sostav i po~esni ~lenovi.

^len 12

Za redovni ~lsnovi na Akademijata se izbiraat istaknati nau~nici ili umetnici, koi ee dr`avjani na Republika Makedonija i postojano `iveat vo Republikata i ~ii nau~ni trudovi ili umetni~ki ostvaruvawa pretstavuvaat visoki dostigawa i se po{iroko priznati.

Za ~lenovi na Akademijata nadvor od rabotniot sostav se izbiraat istaknati nau~nici ili umetnici koi se dr`avjani na Republnka Makedonija, a ne `iveat postojano vo Republikata, ili se stranski dr`av-jani, ~ii nau~ni trudovi ili umetni~ki ostvaruvawaa pretstavuvaat visoki dostigawa i se po{iroko priznati, a osobeno onie ~in nau~ni trudovi ili umetni~ki ostvaruvawa se od zna~ewe za Republika Makedonija.

Za po~esni ~lenovi na Akademijata se izbiraat lica koi imaat osobeno golemi zaslugi za razvojot na naukata i umetnosta vo Republika Makedonija.

^len 13

Redoven ~len na Akademijata koj ke prestane da `ivee vo Republika Makedonija, premnnuva vo status na ~len nadvor od rabotniot sostav.

^len na Akademijata nadvor od rabotniot sostav koj e dr`avjanin na Republika Makedonija, so postojanoto `iveali{te vo Republikata se zdobiva so status na redoven ~len. So status na redoven ~len se zdobiva i ~len na Akademijata nadvor od rabotniot sostav - stranski dr`avjanin so priemot vo dr`avjanstvo na Republika Makedonija i postojanoto nastanuvawe vo Republikata.

Odluka za promena na statusot na ~len na Akademijata vo slu~aite od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len donesuva Pretsedatelstvoto na Akademijata, po predlog od soodvetnoto odelenie.

^len 14

Izbor na redovni ~lenovi vr{i Sobranieto na Akademijata po predlog od oddelenie na Akademijata, od tri ~lena na Akademijata, kako i od nastavno-nau~en sovet na visokoobrazovna ustanova, od sovet na nau~na ustanova i od sobranie na nau~no i umetni~ko zdru`enie vo Republika Makedonija, spored uslovite i postapkata propi{ani so Statutot na Akademijata.

Izborot na ~lenovi nadvor od rabotniot sostav i na po~esni ~lenovi na Akademijata se vr{i po predlog od oddelenie na Akademijata.

^len 15

Sobranieto mo`e da vr{i izbor na ~lenovi na Akademijata ako se prisutni najmalku dve tretini od redovnite ~lenovi.

Za ~len na Akademijata e izbran kandidat za kogo glasalo mnozinstvoto od vkupniot broj redovni ~lenovi.

Sobranieto mo`e, na predlog od Pretsedatelstvoto na Akademijata, da re{i vo brojot na ~lenovi na Akademijata pggo e neophoden za izbor da ne se vbrojuvaat onie redovni ~lenovi, koi poradi zdravstveni pri~ini podolgo vreme ne u~estvuvaat vo rabotata na Akademijata.

Izborot na ~lenovite na Akadsmijata se vr{i so tajno glasawe.

^len 16

^lenstvoto vo Akademijata e do`ivotno.

^len 17

^lenovite na Akademijata se samostojni vo nivnata nau~no-istra`uva~ka i umetni~ka dejnost.

Pravata i dol`nostite na ~lenovite na Akademijata se utvrduvaat so Statutot na Akademijata.

Na redovnite ~lenovi na Akademijata im pripa|a mese~na nagrada kako op{testveno priznanie.

[. ORGANI NA AKADEMIJATA

 

^len 18

Organi na Akademijata se: Sobranie i Pretsedatelstvo.

^len 19

Sobranieto e najvisok organ na Akademijata.

Sobranieto na Akademijata go so~inuvaat redovnite ~lenovi.

Vo rabotata na Sobranieto mo`at da u~esgvuvaat po~esnite ~lenovi i ~lenovite nadvor od rabotniot sostav bez pravo na odlu~uvawe.

^len 20

Sobranieto na Akademijata:

1. Go donesuva statutot na Akademijata i odlu~uva za negovoto menuvawe ili dopolnuvawe;

2. Gi donesuva programite za rabota i razvej na Akademijata;

3. Gi donesuva Finansiskiot plan i godi{nata smetka za izvr{uvawe na Finansiskiot plan;

4. Izbira ~lenovi na Akademijata;

5. Izbira pretsedatel, eden ili pove}e potpretsedateli, sekretar i opredelen broj ~lenovi na Pretsedatelstvoto;

6. Re{ava za osnovawe na oddelenija, na nau~ni ili umetni~ki organizacioni edinici, kako i na stru~ni edinici na Akademijata;

7. Ja razgleduva sostojbata vo naukite i umetnostite vo Republnka Makedonija;

8. Razgleduva op{ti pra{awa vo vrska so ostvaruvaweto na zada~ite na Akademijata i na Pretsedatelstvoto mu dava nasoki za rabota;

9. Re{ava za osnovano na fondovi na Akademijata;

10. Gi razgleduva i usvojuva izve{taite za rabota na Akademijata i

11. Vr{i drugi raboti predvideni so statutot.

^len 21

Sobranieto mo`e da re{ava polnova`no ako se prisutni pove}e od polovinata od vkupniot broj redovni ~lenovi, a odluki donesuva so mnozinstvo na glasovi od prisutnite ~lenovi, dokolku so ovoj zakon ili so Statutot na Akademijata poinaku ne e opredeleno.

Sobranieto go donesuva statutot na Akademijata so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj redovni ~lenovi.

^len 22

Pretsedatelstvoto go so~inuvaat: pretsedatelot, potpretsedatelot, odnosno potpretsedatelite i sekretarot na Akademijata, sekretarite na oddelenijata i opredelen broj izbrani ~lenovi utvrden pri izborot na Pretsedatelstvoto.

Pretsedatelot, potpretsedatelot, odnosno potpretsedatelite i sekretarot na Akademijata, kako i izbranite ~lenovi na Pretsedatelstvoto se izbiraat od redot na redovnnte ~lenovi na Akademijata.

^lenovite na Pretsedatelstvoto se izbiraat na ~etiri godini.

^len 23.

Pretsedatelstvoto na Akademijata:

1. Gi utvrduva predlozite na aktite {to gi donesuva Sobranieto na Akademijata;

2. Gi utvrduva predlozite na programite za rabota i razvoj na Akademijata i se gri`i za nivnoto ostvaruivawe;

3. Gi utvrduva predlozite na izve{taite za rabota na Akademijata;

4. Donesuva zaklu~oci i prezema drugi merki za izvr{uvawe na aktite usvoeni od Sobranieto na Akademijata, dokolku gri`ata za nivnoto izvr{uvawee ne e stavena vo nadle`nost na oddelenijata i drugite organi i tela na Akademijata;

5. Re{ava za usvojuvawe na nau~no-istra`uva~ki i umetni~ki proekti {to se finansiraat od sredstvata na Akademijata ili vo ~ie finansirawe u~estvuva Akademijata, ja utvrduva visinata na sredstvata {to za sekoj od ovie proekti se obezbeduvaat i vr{i op{t nadzor nad nivnoto izveduvawe;

6. Re{ava za organizirawe nau~ni sobiri i umetni~ki priredbi i gi utvrduva sredstvata neophodni za nivno organizirawe;

7. Re{ava za izdavawe na nau~ni trudovi, umetni~ki tvorbi i drugi posebni publikacii od sredstvata na Akademijata;

8. Vr{i i drugi raboti staveni vo negov delokrug so Statutot ili so drugi op{ti akti doneseni od Sobranieto na Akademijata.

^len 24

Pretsedatelot ja pretstavuva Akademijata, pretsedava na sednicite na Sobranieto, gi svikuva i pretsedava na sednicite na Pretsedatelstvoto i ima drugi prava i dol`nosti opredeleni so zakon ili so Statutot na Akademijata.

Pretsedatelot, vo slu~aj na otsutnost ili spre~enost, go zamenuva potpretsedatelot, odnosno eden od potpretsedatelite {to ke go opredeli Pretsedatelstvoto na Akademijata.

IV. ORGANIZACIJA NA DEJNOSTA NA AKADEMIJATA

^len 25

Pravata i dol`nostite {to proizleguvaat od zada~ite na Akademijata ~lenovite gi ostvaruvaat vo oddelenijata, nau~nite i umetni~kite organizacioni edinici i vo Sobranieto na Akademijata.

Oddelenijata ga so~inuvaat redovnite ~lenovi na Akademijata koi svojata osnovna dejnost ja ostvaruvaat vo oblastige na naukite i umetnostite za koi oddelenieto e formirano.

^len 26

O{ptite propisi za rabotnite odnosi i za javnnte ustanovi se primenuvaat i vrz vrabotennte vo Akademijata, dokolku so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno.

V. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 27

Akademijata ke ja usoglasi svojata organizacija i rabota so odredbite na ovoj zakon vo rok od {est meseci po negovoto vleguvawe vo sila.

Statutot na Akademijata i drugite akti utvrdeni so ovoj zakon }e se donesat vo rok od {est meseci od denot na vleguvawto vo sila na ovoj zakon.

^len 28

So vleguvaweto vo sila na ovoj zakon dopisnite ~lenovi izbrani spored dosega va`e~kite propisi pre-minuvaat vo status na redovni ~lenovi na Akademijata, dokolku gi ispolnuvaat uslovite predvideni so ovoj zakon.

Preminuvaweto na dopnsnite ~lenovi vo redovni ~lenovi Sobranieto na Akademijata }e go utvrdi so odluka.

^len 29

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon pre-stanuva da va`i Zakonot za Makedonskata akademija na naukite i umetnostite ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 9/67, 18^6 i 3(U78). .

^len 30

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".