ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA UPRAVNATA INSPEKCIJA

^len 1

Vo zakonot za upravnata inspekcija ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 29/79, 22/87 i 23/90) vo ~lenot 24 stav 1 zborovite: "od 100.00 do 1200.00 denari" se zamenuvaat so zborovite: "od edna do osum plati".

^len 2

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".