ZAKON ZA PREMINUVAWE NA DR@AVNATA GRANICA I ZA DVI@EWE VO GRANI^NIOT POJAS

  1. OP[TI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se ureduva re`imot na preminuvaweto preku dr`avnata granica, dvi`eweto i prestojot na lica vo grani~niot pojas, kako i se utvrduvaat merki potrebni zaradi obezbeduvawe na dr`avnata granica.

^len 2

Grani~niot pojas opfa}a del od teritorijata na Republika Makedonija na kopnoto, rekite i ezerata vo dlabo~ina do sto metri po dol`inata na grani~nata linija.

Ako e potrebno zaradi za{tita na bezbednosta na dr`avnata granica na Republika Makedonija, Vladata na Republika Makedonija na predlog od ministerot za vnatre{ni raboti ili ministerot za odbrana, mo`e da opredeli grani~niot pojas na oddelni delovi od dr`avnata granica da ja opfa}a teritorijata vo dlabo~ina i nad sto metri.

Grani~niot pojas na kopnoto se obele`uva so vidni znaci na prirodnite pati{ta koi vleguvaat vo grani~niot pojas. Postavuvaweto i odr`uvaweto na tie oznaki go obezbeduva Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

^len 3

Grani~nite premini se mesta opredeleni za preminuvawe na dr`avnata granica.

^len 4

Kontrola na preminuvaweto na dr`avnata granica i kontrola na dvi`eweto i prestojot vo grani~niot pojas vr{i Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

^len 5

Pod kontrola na preminuvaweto na dr`avnata granica, vo smisla na ovoj zakon, se podrazbira utvrduvawe na ispravnosta na patnata isprava i na identitetot na liceto koe ja preminuva dr`avnata granica, kako i pregled na liceto i na prevoznoto sredstvo od strana na ovlasteno slu`beno lice.

^len 6

Zaradi usoglaseno vr{ewe na oddelni raboti od zaedni~ki interes za pove}e nadle`ni dr`avni organi i pretprijatija vo oblasti na kontrolata na preminuvawsto na dr`avnata granica i kontrolata na dvi`eweto i prestojot vo grani~niot pojas, ministerot za vnatre{ni raboti so nadle`nite dr`avni organi i pretprijatija mo`e da formira zaedni~ki komisii i drugi rabotni tela.

II. PREMINUVAWE NA DR@AVNATA GRANICA

^len 7

Dr`avnata granica mo`e da se preminuva samo na grani~en premin so va`e~ka patna isprava i vo vreme opredeleno za soobra}aj.

Granicata mo`e da se preminuva nadvor od grani~niot premin samo vo slu~aj na vi{a sila ili vrz osnova na me|unaroden dogovor.

 

 

 

^len 8

Grani~en premin mo`e da bide otvoren za vr{ewe na me|unaroden soobra}aj, za me|udr`aven soobra}aj i za vr{ewe na pograni~en soobra}aj.

Grani~en premin za me|unaroden soobra}aj (postojan i sezonski) e `elezni~ki, paten, ezerski i aerodromski premin.

Grani~en premin za me|udr`avsn soobra}aj (postojan i sezonski) e premin preku koj granicata ja preminuvaat dr`avjanite na Republika Makedonija i dr`avjanite od sosednata dr`ava.

Grani~en premin za pograni~en soobra}aj e premin preku koj dr`avjanite na Republika Makedoncja ja preminuvaat granicata zaradi prestoj vo opredelena zona na sosednata dr`ava odnosno preku koj dr`avjanite od sosednata dr`ava ja preminuvaat dr`avnata granica zaradi prestoj vo opredelena zona na Republika Makedonija vrz osnova na me|unaroden dogovor.

^len 9

Grani~niot premin go opredeluva Vladata na Republika Makedonija.

Grani~niot premin se opredeluva vo soglasnost so me|unaroden dogovor.

Ministerot za vnatre{ni raboti vo soglasnost so ministsrot za urbanizam, grade`ni{tvo, soobra}aj i ekologija gi opredeluva podra~jata i objektite {to gi opfa}aat grani~nite premini.

^len 10

Zapovednikot na vozduhoplov vo me|unarodniot soobrakaj koj poradi vi{a sila, so vozduhoplovot }e se spu{ti nadvor od vozduhoplovnoto pristani{te dol`en e za sletuvawsto na vozduhoplovot vedna{ da go izvesti Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

^len 11

Vozdu{nite pati{ta ne mo`at da se opredelat po dol`inata na grani~kata linija.

Civilni vozduhoplovi mo`at da letaat nad grani~niot pojas samo vrz osnova na odobrenie {to go izdava Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, po prethodno pribaveno mislewe od Ministerstvoto za odbrana.

^len 12

Preminuvaweto na dr`avnata granica se zaveruva na patnata isprava so pe~at, i toa na dr`avjanite na Republika Makedonija samo pri izleguvaweto od Republika Makedonija, a na nivno barawe i pri vleguvawe, a na strancite pri vleguvaweto vo Republika Ma-kedonija, ako so me|unaroden dogovor ne e opredeleno poinaku.

Pe~atot sodr`i naziv na grani~niot premin i datum na preminuvaweto na dr`avnata granica.

^len 13

Lice koe ja preminuva dr`avnata granica preku grani~en premin dol`no e da ima patna isprava propi{ana so zakon ili so me|unaroden dogovor i pri preminuvawsto na dr`avnata granica da mu ja dade na uvid na ovlastenoto slu`beno lice.

Liceto od stav 1 na ovoj ~len dol`no e na barawe na ovlastsnoto slu`beno lice koe vr{i kontrola na preminuvaweto na dr`avnata granica da mu dade izvestuvawe i da izvr{i drugi dejstvija {to se vo vrska so preminuvaweto na dr`avnata granica.

^len 14

Lice koe upravuva so prevozno sredstvo so koe ja preminuva dr`avnata granica, dol`no e da zastane odnosno da go zapre prevoznoto sredstvo na opredelen prostor od grani~niot premin na koj se vr{i kontrola.

Liceto od stav 1 na ovoj ~len e dol`no po zavr{enata kontrola, so prevoznoto sredstvo da go napu{ti podra~jeto na grani~niot premin.

^len 15

Pokraj kontrolata na patnite ispravi na patnicite i na personalot vraboten na odr`uvaws na me|unarodniot soobra}aj, ovlastenoto slu`beno lice mo`e da izvr{i i pretres na licata, pregled na predmetite {to tie lica gi nosat i pregled na prevoznoto sredstvo so koe ja preminuvaat dr`avnata granica, zaradi spre~uvawe na neovlasteno preminuvawe na dr`avnata granica i prenesuvawe na ogneno oru`je, eksploziv i drugi predmeti ~ie vnesuvawe ili iznesuvawe od Republika Makedonija e zabraneto.

Za pregledot na prevoznoto sredstvo od stav 1 na ovoj ~len, na barawe od liceto koe upravuva so prevoznoto sredstvo, se izdava potvrda.

^len 16

Prevoznoto sredstvo ne smee da go napu{ti grani~niot premin pred izvr{enata kontrola na patnite ispravi i druga kontrola propi{ana so ovoj zakon.

Po isklu~ok kontrola na preminuvaweto na dr`avnata granica so voz, vozduhoplov ili so ploven objekt mo`e da se vr{i i za vreme na nivnoto dvi`ewe nadvor od grani~niot premin.

^len 17

Voz vo me|unarodniot soobra}aj koj vleguva vo Republika Makedonija ne smee da se zapre na delot od prugata me|u grani~nata linija i podra~jsto na grani~niot premin, osven vo slu~aj na vi{a sila ili nu`na potreba.

Ako vozot {to izleguva od Republika Maksdonija po napu{taweto na podra~jeto na grani~niot premin. poradi vi{a sila ili nu`na potreba zastane na otvorena pruga pred preminuvaweto na grani~nata linija, personalot vo vozot e dol`en za toa vedna{ da go izvesti Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i da spre~i vleguvawe na lica vo vozot, odnosno izleguvawe na lica od vozot.

^len 18

Pretprijatijata za iskoristuvawe na ezerski i vozduhoplovni pristani{ta, `elezni~kite transportni pretprijatija, kako i sopstvenikot na prevoznoto sredstvo, odnosno liceto koe upravuva so prevoznoto sredstvo, se dol`ni za vreme na vr{eweto na kontrola na patni~kiot soobra}aj preku dr`avnata granica na grani~niot premin, odnosno vo prevoznoto sredstvo da obezbedat uslovi za rabota na organot {to vr{i kontrola.

Pretprijatieto za aerodromski uslugi, `eleznn~koto transportno pretprijatie, odnosno zapovednikot na plovniot objekt i voza~ot na motornoto vozilo se dol`ni da obezbedat patnicite da ne go napu- {taat grani~niot premin pred izvr{enata kontrola na preminuvaweto na dr`avnata granica, odnosno otkako kontrolata }e se zavr{i da ne se ka~at ili simnat drugi lica bez odobrenie od ovlastenoto slu`beno lice.

^len 19

Zapovednikot na plovniot objskt e dol`en pri doa|aweto od stranstvo i zaminuvaweto vo stranstvo na ovlastenoto slu`beno lice da mu predade prepis od spisokot na ~lenovits na ekipa`ot i patnicite na plovniot objekt i da gi stavi na uvid patnite ispravi

na ~lenovite na ekipa`ot i na patnicite.

Pri doa|aweto od stranstvo, ~lenovite na ekipa`ot i patnicite ne smeat da go napu{tat plovniot objekt pred izvr{enata kontrola propi{ana so ovoj zakon.

 

^len 20

Zapovednikot na plovniot objekt e dol`en po pristignuvaweto vo pristani{teto na ovlastenoto slu`beno lice da mu go prijavi sekoe lice bez va`e~ka patna isprava koja se nao|a na plovniot objekt.

Zapovednikot na plovniot objekt ne smee dozvoli lice bez va`e~ka patna isprava da se simne od plovniot objekt bez odobrenie od liceto od stav 1 na ovoj ~len.

^len 21

Zapovednikot na plovniot objekt ne smee na ezerata na koi se vr{i me|unarodna plovidba da primi lice bez va`e~ka patna isprava, nitu da primi lice so patna isprava nadvor od grani~niot premin, osven ako liceto e vo `ivotna opasnost.

^len 22

Preku dr`avnata granica dr`avjanite na Republika Makedonija i strancite mo`at da gi prenesuvaat samo onie vidovi oru`je i municija {to spored propisite mo`at da gi nabavat, dr`at i nosat vo Republika Makedonija.

^len 23

Dr`avjanite na Republika Makedonija koi postojano prestojuvaat vo stranstvo mo`at zaradi lov da vnesuvaat love~ko oru`je i municija za toa oru`je vo Republika Makedonija ako oru`jeto i municijata im se zapi{ani vo paso{ot.

^len 24

Dr`avjanite na Republika Makedonija mo`at od Republika Makedonija da iznesuvaat oru`je i municija za toa oru`je, ako za toa imaat dozvola. Dr`avjanite na Republika Makedonija koi posto-

jano prestojuvaat vo stranstvo i dr`avjanite na Republika Makedonija koi se iseluvaat od Republika Makedonija, a nemaat dozvola za oru`je mo`at da nabavuvaat i da iznesuvaat oru`je i municija od Republika Makedonija samo vrz osnova na odobrenie od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Dr`avjanite na Republika Makedonija od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len se dol`ni pri preminuvaweto na dr`avnata granica oru`jeto i municijata {to gi nosat so sebe da gi prijavat na ovlastenite slu`beni lica.

^len 25

Strancite koi pominuvaat niz Republika Makedonija mo`at da vnesuvaat vo Republika Makedonija i da nosat oru`je i municija, ako za toa imaat odobrenie od diplomatsko-konzularnoto

pretstavni{tvo na Republika Makedonija vo stranstvo ili od Minister stvoto za vnatre{ni raboti.

Strancite od stav 1 na ovoj ~len se dol`ni pri preminuvaweto na dr`avnata granica oru`jeto i municijata {to gi nosat so sebe da gi prijavat na ovlastenite slu`beni lica.

Strancite koi privremeno prestojuvaat vo Republika Makedonija ili pominuvaat niz nea ili koi bile postojano naseleni vo Republika Makedonija i zaminuvaat od nea, mo`at zaradi iznesuvawe od Republika Makedonija da nabavuvaat oru`je i municija samo vrz osnova na odobrenie od Ministerstvoto za vna-tre{ni raboti. .

^len 26

^lenovite na stranski voeni i drugi delegacii koi doa|aat vo Republika Makedonija zaradi privremen prestoj, a spored propisite na svojata slu`ba nosat ogneno oru`je ili toa e sostaven del od nivnata uniforma, mo`at takvoto oru`je da go vnesuvaat vo Republika Makedonija i da go dr`at i nosat za vreme na svojot prestoj vo Republika Makedonija bez posebno odobrenie.

^len 27

Strancite koi doa|aat vo Republika Makedonija zaradi lov se dol`ni pri preminuvawsto na dr`avnata granica love~koto oru`je i municijata {to gi nosat so sebe da gi prijavat na ovlastenite slu`benite va`e~ki lica.

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti pri kontrolata na preminuvaweto na dr`avnata granica }e im izdade na strancite od stav 1 na ovoj ~len odobrenie za dr`ewe i nosewe na love~ko oru`je za vreme na lovot vo Republika Makedonija.

^len 28

^lenovite na strela~ki organizacii koi grupno ili poedine~no patuvaat vo stranstvo zaradi u~estvuvaat na strela~ki natprevari ili zaradi podgotovki za takvi natprevari, mo`at preku dr`avnata granica da prenesuvaat oru`je i municija za tie potrebi vrz osnova na odobrenie od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Za ~lenovite na stranski strela~ki organizacii koi doa|aat vo Republika Makedonija na strela~ki natprevari ili na podgotovki za takvi natprevari, se primenuvaat odredbite od ~len 27 na ovoj zakon.

 

 

^len 29

Doma{nite pretprijatija i stranskite prevoznici mo`at da vr{at transport na oru`je i municija preku dr`avnata granica, odnosno preku teritorijata na Republika Makedonija (tranzit) samo vrz osnova na odobrenie {to go izdava Ministerstvoto za vnatre{ni raboti po prethodno pribaveno mislewe od ministerstvoto nadle`no od oblasta na nadvore{nite raboti i Ministerstvoto za odbrana.

Odredbata od stav 1 na ovoj ~len ne se odnesuva na transportot na oru`je i municija {to go vr{i Armijata na Republika Makedonija.

^len 30

Love~koto i sportskoto oru`js n municijata za toa oru`je {to e zapleneto od carinskits organi se prodava od ovie organi po pat na javno naddavawe na pretprijatijata koi se zanimavaat so promet na oru`je i municija i na lica koi imaat odobrenie za nabavuvawe na oru`je.

Drugoto oru`je i municija {to e zapleneto od carinskite organi se predava na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

^len 31

Oru`je ili municija ne mo`e da se prenesuva preku grani~en premin za pograni~sn soobra}aj, osven ako so me|unaroden dogovor ne e poinaku opredeleno.

III. DVI@EWE I PRESTOJ VO GRANI^NIOT POJAS

^len 32

Dr`avjanite na Republika Makedonija mo`at da se dvi`at i da prestojuvaat vo grani~niot pojas samo ako imaat dozvola za toa.

Ne se dol`ni da imaat dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas:

1) dr`avjanite na Republika Makedonija postojano naseleni vo grani~niot pojas za podra~jeto na svoeto `iveali{te;

2) rabotnicite na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i pripadnicite na Armijata na Republika Makedonija koi vr{at slu`ba vo grani~niot pojas;

3) rabotnicits na carinata koga vr{at slu`ba vo grani~niot pojas;

4) rabotnicite na dr`avnite organi i na pretprijatijata koga vo itni slu~ai ili od pri~ini na vi{a sila vr{at raboti od delokrugot ili dejnosta na tie organi, odnosno pretprijatija vo grani~niot pojas i

5) dr`avjanite na Republika Makedonija koi vrz osnova na va`e~kata patna isprava ja preminuvaat dr`avnata granica.

Ministerot za vnatre{ni raboti vo soglasnost so ministerot za odbrana mo`e da propi{e dr`avjanite na Republika Makedonija da mo`at da se dvi`at i da prestojuvaat vo oddelni delovi od grani~niot pojas i bez dozvola od stav 1 na ovoj ~len.

^len 33

Stranec mo`e da se dvi`i i da prestojuva vo grani~niot pojas samo ako dobie dozvola za toa. Dozvolata na stranec mo`e da mu se izdade na barawe od dr`aven organ ili pretprijatie ~ie sedi{te, odnosno ~ija dejnost se vr{i vo grani~niot pojas ili zaradi poseta na lice koe ima `iveali{te vo grani~niot pojas.

Dozvolata va`i za dvi`ewe i prestoj vo sedi{teto na organot ili pretprijatieto, odnosno vo `iveali{teto na liceto koe stranecot go posetuva.

Dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas ne e dol`en da ima stranec:

1) koj postojano e naselen vo grani~niot pojas vo podra~jeto na svoeto `iveali{te;

2) koj privremeno prestojuva vo Reublika Makedonija vrz osnova na me|unaroden dogovor za pograni~en soobra}aj vo naselenite mesta;

3)koga e toa opredeleno so me|unaroden .dogovor

4) koga vrz osnova na va`e~kata patna isprava ja preminuva dr`avnata granica.

Baraweto za izdavano dozvola od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se odbie koga toa go baraat pri~inite na bezbednosta na dr`avnata granica.

Ministerot za vnatre{ni raboti vo soglasnost so ministerot za odbrana mo`e da propi{e deka stranci mo`at da se dvi`at i da prestojuvaat vo oddelni delovi od grani~nnot pojas i bez dozvola od stav 1 na ovoj ~len.

^len 34

Dozvolata za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas ja izdava Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Dozvolata za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas za pripadnicite na Armijata na Republika Makedonija ja izdava Ministerstvoto za odbrana.

^len 35

Dozvolata za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas mo`e da bide postojana ili privremena. Postojana dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas im se izdava na rabotnicite na dr`avnite organi i na pretprijatijata kon vo vr{eweto na slu`bata, odnosno dejnosta postojano vr{at opredeleni raboti vo grani~niot pojas, kako i na dr`avjanits na Republika Makedonija koi vr{at zemjodelski raboti vo toj pojas.

Postojana dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas se izdava so rok na va`ewe do dve godini i mo`e da se prodol`uva na sekoi dve godini.

Privremenata dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas se izdava, po pravilo, za edno doa|awe vo grani~niot pojas, odnosno za vremeto potrebno za zavr{uvawe na rabotata.

Privremenata dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas mo`e da bide individualna ili kolektivna. Vo kolektivnata dozvola se zapi{uvaat imiwata na site korisnici na dozvolata.

Vo dozvolata za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas mora da se ozna~i podra~jeto vo koe mo`e da se dvi`i i da prestojuva liceto, odnosno licata na koi im e izdadena dozvolata.

^len 36

Dvi`ewe vo grani~niot pojas nadvor od naseleno mesto i javsn pat e dozvoleno samo dewe, i toa vo vreme od eden ~as pred izgrevaweto na sonceto do eden ~as po zao|aweto na sonceto, ako so me|unaroden dogovor ne e poinaku opredeleno.

^len 37

Dr`avjanin na Republika Makedonija mo`e da dobie dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas zaradi lov ili ribolov samo ako spored posebnits propisi ima pravo na lov, odnosno ribolov.

Dr`avjanin na Republika Makedonija mo`e da dobie dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas zaradi ribolov no}e samo ako toa mu e glavno zanimawe.

Dr`avjanin na Republika Makedonija koj doa|a vo grani~niot pojas zaradi lov ili ribolov e dol`en prethodno li~no da i se prijavi na najbliskata grani~na edinica na Armijata na Republika Makedonija i po zavr{uvaweto na lovot, odnosno ribolovot na ist na~in da go prijavi svoeto zaminuvawe.

^len 38

Liceto koe se dvi`i i prestojuva vo grani~niot pojas dol`no e da se pridr`uva i kon odredbits od me|unarodnite dogovori {to go reguliraat re`imot na granicata.

^len 39

Dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas nema da se izdava:

1) na lice koe so pravosilna presuda e osudeno na kazna zatvor - dodeka ne ja izdr`i kaznata;

2) na lice protiv koe e povedena krivi~na postapka i

3) ako e toa utvrdeno so posebni propisi zaradi spre~uvawe na zarazni bolesti.

Dozvolata za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas }e se odzeme ako nastapi nekoj od slu~aite od stav 1 na ovoj ~len.

^len 40

Baraweto za izdavawe dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas mo`e da se odbie i koga toa e potrebno zaradi za{tita na bezbednosta na dr`avnata granica.

Baraweto za izdavawe dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas mo`e da mu se odbie na lice na koe vo prekr{o~na postapka so pravosilno re{enie mu e izre~ena kazna zatvor, dodeka ne ja izdr`i kaznata.

Dozvolata za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas mo`e da se odzeme i ako nastapi i nekoja od pri~inite od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len.

^len 41

Vo grani~niot pojas mo`at da se naseluvaat samo dr`avjani na Republika Makedonija.

Za naseluvawe vo grani~niot pojas potrebno e odobrenie koe go izdava Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Baraweto za izdavawe odobrenie za naseluvawe vo grani~niot pojasmo`e da se odbie koga e potrebno zaradi za{tita na bezbednosta na dr`avnata granica.

^len 42

Za izgradba na objekti vo grani~niot pojas I na podra~jeto na grani~niot premin potrebno e odobrenie, {to go izdava Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. Za izgradba na objekt vo grani~en pojas, potrebna e i soglasnost od Ministerstvoto za odbrana.

Odredbata od stav 1 na onoj ~len ne se odnesuva nalog od izgradbata na objekti za potrebite na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na organite na carinata na grani~nite premini, kako i na Armijata na Rspublika Makedonija.

Odobrenieto od stav 1 na ovoj ~len nema da se izdade ako se oceni deka objektite bi go spre~uvale sproveduvaweto na merkite za bezbednost na dr`avnata granica.

^len 43

Vo re{enieto so koe se odbiva baraweto za izdavawe dozvola, odnosno odobrenie od ~len 40 do 42 na ovoj zakon zaradi pri~ini na bezbednosta na dr`avnata granica, nadle`niot organ ne mora da gi navede pri~inite od koi se rakovodel pri negovoto donesuvawe.

^len 44

Rabotite vo vrska so opredeluvaweto i obele`uvaweto na grani~nata linija na razgrani~uvaweto spa|aat vo delokrugot na ministerstvoto nadle`no od oblasta na nadvore{nite raboti.

^len 45

Rabotite vo vrska so utvrduvaweto i re{avaweto na grani~nite incidenti i na drugi povredi na dr`avnata granica gi vr{i Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, vo sorabotka so Ministerstvoto za odbrana i ministerstvoto nadle`no od oblasti na nadvore{nite raboti.

Se ovlastuva ministerot za vnatre{ni raboti vo soglasnost so ministerot za odbrana i ministerot od oblasta na nadvore{nite raboti da donose podzakonski propisi so kon se ureduva na~inot na utvrduvawe I re{avawe na grani~nite incidenti i drugi povredi na dr`avnata granica.

^len 46

Grani~nite edinici na Armijata na Republika Makedonija ja obezbeduvaat dr`avnata granica i vr{at kontrola Na dvi`eweto i prestojot na licata vo grani~nnot pojas nadvor od naselenite mesta n grani~nite premini zaradi spre~uvawe na nezakonsko preminuvawe na dr`avnata granica i povredi na grani~nata linija.

^len 47

Zaradi vidlivosta na grani~nata linpja ministerot za odbrana mo`e, na oddelni delovi od grani~niot pojas, da zabrani seidba naopredeleni vidovi zemjodelski kulturi i da naredi pro~istuvawe na grani~niot pojas.

Pro~istuvaweto na grani~niot pojas vo smisla na stav 1 od ovoj ~len mo`e da se vr{i samo nadvor od naselenits mesta i najmnogu vo dlabo~ina do pedeset metri.

Sopstvenicits, odnosno korisnicite na zsmjodelskoto zemji{te vo grani~nnot pojas se dol`ni na barawe od grani~nata edinica na Armijata na Republika Makedonija na zaseanite povr{ini da ostavat pateka za dvi`ewe na pripadnicite na Armijata na Republika Makedonija koi vr{at obezbeduvawe na dr`avnata granica.

^len 48

Ministerot za odbrana mo`e, koga toa e potrebno zaradi za{tita na bezbednosta na Republika Makedonija , da zabrani dvi`ewe I prestoj na oddelni podra~ja na grani~niot pojas za opredeleno vreme.

Zabranata na dvi`eweto od stav 1 na ovoj ~len ne se odnesuva na licata koi se naseleni vo grani~niot pojas i toa samo za dvi`ewe i prestoj vo nivnoto `ivsalipgge.

^len 49

Zaradi za{tita na bezbednosta na dr`avnata granica Vladata na Republika Makedonija mo`e, na predlog od ministerot za vnatre{ni raboti ili ministerot za odbrana, da go zabrani, odnosno da go ograni~i dvi`eweto i naseluvaweto vo oddelni grani~ni podra~ja na kopnoto, rekite i ezerata vo dlabo~ina do deset kilometri.

^len 50

Licata koi so ploven objekt doa|aat vo Republika Makedonija ili od Republika Makedonija zaminuvaat vo stranstvo, mo`at da se simnat,odnosno ka~at samo na ezerski grani~in premin.

^len 51

Zapovednikot na plovniot objekt vo me|unarodniot soobra}aj dol`en e simnuvaweto na lica od plovniot objekt koe poradi vi{a sila zastanalo nadvor od opredeleniot ezerski grani~en premin, vedna{ da go prijavi na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. 3astanuvawe na ploven objskt vo me|unarodniot soobra}aj nadvor od opredelennot ezerski grani~en premin, osvsn vo slu~aj na vi{a sila, odobruva nadle`nata pristani{na kapetanija, vo soglasnost so Mi-nisterstvoto za vnatre{ni raboti i carinskiot organ.

^len 52

Stranska jahta ili ~amec, nameneti za razonoda ili sport, mo`at da krstosuvaat i da se zadr`uvaat na ezerata na koi se vr{i me|unarodna plovidba ako dobijat odobrenie za toa.

Odobrenieto od stav 1 na ovoj ~len go izdava pristani{nata kapetanija vo pristani{teto otvoreno za me|unaroden soobra}aj po vplovuvaweto na stranskiot ploven objekt vo soglasnost so Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Odobrsnisto od stav 1 na ovoj ~len za stranskite jahti ili ~amci nameneti za razonoda ili sport {to vo Republika Makedonija se dovezuvaat po kopnen pat go izdava pristani{nata kapetanija na pristani{teto otvoreno za soobra}aj.

Odobrenieto od stav 1 na ovoj ~len sodr`i podatoci za stranskata jahta, odnosno ~amec namenet za razonoda ili sport, za ~lenovite na ekipa`ot i patnicite i za rokot na negovoto va`ewe.

Podzakonski propisi za doa|awe i prestoj na stranski jahti ili ~amci nameneti za razonoda ili sport na ezerata donesuva Vladata na Republika Makedonija.

^len 53

Odobrenneto od ~len 52 na ovoj zakon mo`e da se izdade za stranska jahta ili ~amec, nameneti za razonoda ili sport, samo ako ~lenovite na ekipa`ot i patnicite imaat va`e~ki ispravi, a plovniot objekt propi{ani ispravi.

^len 54

Zaradi za{tita na bezbednosta na dr`avnata granica, ministerot za vnatre{ni raboti mo`e da propi{e na oddelni delovi od ezerata privremeno da se zabrani ili ograni~i plovidbata.

Zaradi za{tita na bezbednosta i odbranata na Republika Makedonija, ministerot za odbrana mo`e da propi{e na oddelni delovi od ezerata privremeno da se zabrani ili ograni~i plovidbata.

So zabranata ili so ograni~uvaweto na plovidbata od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len ns se zasega re`imot na plovidbata utvrden so me|unaroden dogovor.

 

^len 55

Vo grani~nnot pojas na ezerata grani~nits edinici na Armijata na Republika Makedonija n Ministerstvoto za vnatre{ni raboti vr{at kontrola na plovnite objekti i na licata zaradi spre~uvawe na povredi na dr`avnata granica, nezakonsko preminuvawe na dr`avnata granica, nedozvolen ribolov i drugi so zakon zabraneti dejstvija.

^len 56

Dvi`ewe i zadr`uvawe na grani~niot premin e dozvoleno samo so dozvola {to ja izdava Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, ako so me|unaroden dogovor ne e poinaku opredeleno.

 

 

^len 57

Dozvola za dvi`ewe n zadr`uvawe na grani~en premin mo`e da mu se izdade na dr`avjanii na Republika Makedonija koj e postojano ili privremeno vraboten na grani~en premin, a dozvola za dvi`ewe i zadr`uvawe na ezerski ili aerodromski grani~en premin i vo drugi opravdani slu~ai.

^len 58

Dozvola za dvi`ewe i zadr`uvawe na grani~en premin mo`e da mu se izdade na stranec:

1) koj postojano ili privremeno e vraboten na grani~niot premin i

2) koj e ~len na ekipa`ot na stranski ploven objekt za vreme na zadr`uvaweto na plovniot objekt na grani~niot premin.

Dozvolata od stav 1 na ovoj ~len mo`e da mu se izdade na stranec i vo drugi opravdani slu~ai.

Dozvolata izdadena vrz osnova na stav 1 to~ka 2 na ovoj ~len va`i i za dvi`ewe i zadr`uvawe vo mestoto na grani~niot premin.

Zapovednikot na plovniot objekt ili na vozduhoplovniot, odnosno liceto koe go zamenuva, mo`e da se dvi`i i zadr`uva na grani~niot premin i bez dozvolata od stav 1 na ovoj ~len, samo zaradi podnesuvawe prijava za vplovuvawe ili isplovuvawe na plovniot objekt;-odnosno za sletuvawe ili poletuvawe na vozduhoplovot.

^len 59

Poisklu~ok, dozvola za dvi`ewe i prestoj nadvor od mestoto na grani~niot premin, mo`e da mu se izdade na stranec koj ima patna isprava od koj mo`e da se utvrdi negoviot identitet, ako e:

1) ~len na ekipa` na stranski ploven objekt ili vozduhoplov i

2) stranski `elezni~ki ili po{tenski slu`benik koj vr{i slu`ba na delot na grani~niot premin {to i pripa|a na Republika Makedonija.

^len 60

Na dr`avjannn na Republika Makedonija i na stranec koj e postojano vraboten na grani~niot premin mu se izdava postojana dozvola za dvi`ewe i zadr`uvawe na grani~niot premii, so rok na va`ewe od dve godiii. Rokot na va`eweto na dozvolata mo`e da se prodol`uva na sekoi dve godini.

Na ~lenovite na ekipa`ot na stranski plovni objekti im se izdava postojana dozvola za dvi`ewe i zadr`uvawe na grani~niot premin, so rok na va`ewe od pet godini.

Na dr`avjanits na Republika Makedonija i na strancite na koi ne se odnesuvaat odredbite na stavovite 1 i 2 na ovoj ~len, kako i odredbata na ~len 59 od ovoj zakon, dozvola za dvi`ewe i zadr`uvawe na grani~niot premin, odnosno dozvola za dvi`ewe i prestoj nadvor od mestoto na grani~niot premin im se izdava za vremeto dodeka trae potrebata od dvi`ewe i zadr`uvawe na tie lica na grani~nnot premin, odnosno potrebata od dvi`ewe i prestoj nadvor od mestoto na grani~niot premin.

^len 61

Dozvolata za dvi`ewe i prestoj nadvor od mestoto na grani~niot premin ja izdava Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

^len 62

Barawe za izdavawe dozvola za dvi`ewe i zadr`uvawe na grani~niot premin mo`e da se odbie koga toa e potrebno zaradi bezbednosta na dr`avnata granica.

Dozvola za dvi`ewe i prestoj nadvor od mestoto na grani~niot premin nema da mu se izdade na stranec:

1) koj vo Republika Makedonija bil osuden poradi krivi~no delo {to se goni po slu`bena dol`nost;

2) koj vo Republika Makedonija bil kaznet poradi devizen ili carinski prekr{ok i

3) komu mu e otka`an prestoj vo Republika Makedonija.

Dozvolata za dvi`ewe n zadr`uvawe na grani~niot premii i dozvolata za dvi`ewe i prestoj nadvor od mestoto na grani~niot premin, prestanuvaat da va`at koga }e prestanat pri~inite poradi koi tie se izdadeni,

Na liceto na koe mu e izdadena dozvola za dvi`ewe i zadr`uvawe na grani~niot premin, odnosno dozvola za dvi`ewe i prestoj nadvor od mestoto na grani~niot premin, Ministerstvoto za vnatre{ni ra-boti, }e mu ja odzeme takvata dozvola koga toa e potrebno zaradi za{tita na bezbednosta na Republika Makedonija.

Vo re{enieto so koe se odbiva baraweto za izdavawe dozvola od stav 1, odnosno se odzema dozvolata od stav 4 na ovoj ~len, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ne mora da gi navede pri~inite od koi se rakovodel pri negovoto donesuvawe.

 

^len 63

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e da go ograni~i dvi`eweto na lica n vozila na grani~niot premin za vremeto dodeka se vr{i kontrolata propi{ana so ovoj zakon.

 

^len 64

Podzakonski propisi za na~inot na vr{eweto kontrola na preminuvaweto na dr`avnata granica, za dvi`eweto i prestojot na grani~nite premini za utvrduvaweto i re{avaweto na grani~nite incidenti i na drugi povredi na dr`avnata granica, za vodeweto evi-dencija i za izvestuvaweto, donesuva ministerot za vnatre{ni raboti, a za dvi`eweto, prestojot, naseluvaweto i re`imot na lovot i ribolovot vo grani~niot pojas, ministerot za vnatre{ni raboti vo soglasnost so ministerot za odbrana.

Ministerot za vnatre{ni raboti }e gi propi{e obrascite na dozvolite predvideni vo ~len 32 i 33 i ~len 57 do 59 na ovoj zakon.

IV. KAZNENI ODREDBI

^len 65

So pari~na kazna od 100.000 do 250.000 denari }e se kazni za prekr{ok:

1) pretprijatie ili drugo pravno lice ~ij vozduhoplov leta nad grani~niot pojas bez odobrenie (~len 11 stav 2);

2) pretprijatie ili drugo pravno lice ~ie prevozno sredstvo }e go napu{ti grani~niot premin pred izvr{enata kontrola na patnite ispravi ili druga kontrola (~len 16 stav 1);

3) pretprijatie ili drugo pravno lice ako na grani~niot premin ne gi obezbedi potrebnite uslovi za rabotata na organot {to vr{i kontrola (~len 18 stav 1).

4) pretprijatieto za aerodromski uslugi i `elezni~ko-transportno pretprijatie, ako ne obezbedat patnicite da ne go napu{tat grani~niot premin pred izvr{enata kontrola, odnosno po zavr{enata kontrola da ne se ka~at drugi lica bez odobrenie od ovlastenoto slu`beno lice (~len 18 stav 2) i

5) pretprijatieto, odnosno stranski prevoznik koj bez odobrenie od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti vr{i transport na oru`je i municija preku dr`avnata granica, odnosno tranzit na oru`je i municija teritorijata na Republika Makedonija (~len 29 stav 1).

So pari~na kazna od 10.000 do 25.000 denari }e se kazni za prekr{ok od stav 1 na ovoj ~len i odgovornoto lice vo pretprijatieto ili drugo pravno lice, odnosno zapovednikot na stranski ploven objekt ili na stranski vozduhoplov ili voza~ot na drugo prevozno sredstvo.

Za prekr{ok od stav 1 to~ka 5 na ovoj ~len mo`e bez da so izre~e pokraj pari~nata kazna i za{titna merka odzemawe na oru`jeto i municijata.

 

^len 66

So pari~na kazna od 10.000 do 25.000 denari ili kazna zatvor do 30 dena, }e se kazni za prekr{ok:

  1. lice koe }e ja premine ili }e se obide da ja premine dr`avnata granica nadvor od mestoto opredeleno za preminuvawe ili lice koe }e ja premine ili }e se obide da ja premine dr`avnata granica bez va`e~ka patna isprava (~len7 stav 1);
  2. zapovednikot na vozduhoplov koj ne }e go prijavi sletuvaweto nadvor od vozduhoplovnoto pristani{te vo slu~aj na vi{a sila (~len 10);
  3. odgovorniot rabotnik na `elezni~koto pretprijatie ako vozot vo me|unarodniot soobra}aj go zapre na del od prugata me|u grani~nata linija i podra~jeto na grani~niot premin, osven vo slu~aj na vi{a sila ili nu`na potreba (~len 17 stav 1);

4) odgovorniot rabotnik na `elezni~koto pretprijatie ako ne go obezbedi vozot {to po vleguvaweto vo Republika Makedonija }e zastane na otvorena pruga nadvor od podra~jeto na grani~niot premin i ne go spre~i vleguvaweto na lice vo vozot, odnosno izleguvaweto na lica od vozot i ako za zapiraweto na vozot vedna{ ne go izvesti Ministerstvoto za vnatre{ni raboti (~len 17 stav 2);

5) odgovorniot rabotnik na `elezni~koto pretprijatie, ako za zapiraweto na vozot {to izdeguva od Republika Makedonija nadvor od podra~jeto na grani~niot premin na otvorena pruga vedna{ ne go izvesti Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i ne go spre~i vleguvaweto na lica vo vozot, odnosno izleguvaweto na lica od vozot (~len 17 stav 3)

6) zapovednikot na ploven objekt, odnosno voza~ot na motorno vozilo ako ne obezbedi patnicite da ne go napu{tat grani~niot premii pred izvr{enata kontrola, odnosno po zavr{enata kontrola da ne se simnat ili ka~at bez odobrenie od ovlastenoto slu`beno lice (~len 18 stav 2);

7) zapovednikot na ploven objekt, ako pri doagaweto na plovniot objekt od stranstvo, odnosno pri zaminuvaweto na plovniot objekt vo stranstvo, ne postapi spored odredbata na ~len 19 stav 1 od ovoj zakon;

8) lice koe ke go napu{ti plovniot objekt, odnosno grani~niot premin pred izvr{enata kontrola na patnite ispravi (~len 19 stav 2 i 3);

9) zapovednikot na ploven objekt ako na ovlastenoto slu`beno lice ne mu go prijavi liceto koe se naoga na plovniot objekt bez va`e~ka patna isprava ili dozvoli takvo lice da se simne od plovniot objekt bez odobrenie (~len 20);

10) zapovednikot na ploven objekt ako na ezera na koi se vr{i me|unarodna plovidba, primi ili ka~i lice bez va`e~ka patna isprava ili ka~i lice so patna isprava nadvor od grani~nnot premin (~len 21);

11) lice koe pri preminuvaweto na dr`avnata granica ne }e gi prijavi na nadle`niot organ oru`jeto ili municijata {to gi nosi so sebe (~len 24 i 25);

12) lice koe bez odobrenie iznesuva od Republika Makbdonija oru`je i municija koga za iznesuvawe na oru`je i municija e potrebno odobrenie (~len 24 i 25);

13) lice koe }e prenese ili }e se obide da prenese oru`je ili municija preku grani~niot premin otvoren za pograni~en soobrakaj, osven ako e toa opredeleno so me|unaroden dogovor (~len 31);

14) lice koe se dvi`i i prestojuva vo grani~niot pojas bez dozvola (~len 32 stav 1 i ~len 33 stav 1);

15) lice koe vo grani~niot pojas se dvi`i no}e nadvor od naselenite mesta ili javnite pati{ta (~len 36);

16) lice koe lovi ili ribari vo grani~niot pojas bez dozvola za dvi`ewe i prestoj vo grani~niot pojas (~len 37 stav 1),

17) lice koe pri dvi`eweto i prestojot vo grani~niot pojas ne se pridr`uva kon odredbite na me|unarodnite dogovori {to go reguliraat re`imot na granicata (~len 58);

18) lice koe }e se naseli vo grani~niot pojas bez odobrenie (~len 41 stav 2)

19) lice koe }e izgradi objekt vo grani~niot pojas ili na podra~jeto na grani~niot premin bez odobrenie (~len 42 stav 1);

20) zapovednikot na ploven objekt, ako ka~i ili simne lice nadvor od grani~niot premin otvoren za me|unaroden soobra}aj (~len 50);

21) zapovednikot na ploven objekt ako vedna{ na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ne mu go prijavi simnuvaweto na lica od plovniot objskt koj poradi vi{a sila zastanal vo pristani{te {to ne e otvoreno za me|unaroden soobra}aj (~len 51 stav 1);

22) zapovednikot na ploven objekt vo me|unarodniot soobra}aj ako plovniot objekt bez odobrenie od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti zastane nadvor od opredeleniot ezerski grani~en premin, osven vo slu~aj na vi{a sila (~len 51 stav 2) i

23) sopstvenikot odnosno korisnikot na jahta ili ~amec nameneti za razonoda ili sport, ako bez odobrenie krstosuva ili se zadr`uva vo ezerata na koi se vr{i me|unarodna plovidba (~len 52 stav 1).

Za prekr{ocite od stav 1 to~ki 11 i 13 na ovoj ~len, pokraj pari~nata kazna ili kaznata zatvor, mo`e da se izre~e i za{titna merka odzemawe na oru`jeto i municijata.

^len 67

So pari~na kazna od 8.000 do 20.000 denari ili so kazna zatvor do 20 dena }e se kazni za prekr{ok:

1) lice koe }e odbie da mu ja stavi na uvid patnata isprava na ovlastenoto slu`beno lice (~len 13 stav 1);

2) lice koe pri doa|aweto vo grann~niot pojas zaradi lov i ribolov i pri zaminuvaweto od grani~niot pojas po zavr{eniot lov, odnosno ribolov li~no ne }e i se prijavi na najbliskata grann~na edinica na Armijata na Republika Makedonija (~len 37 stav 3);

3). lice koe vo grani~niot pojas, na barawe od grani~nata edinica na Armijata na Republika Makedonija ne }e ostavi pateka za dvi`ewe na pripadnicite na Armijata na Republika Makedonija koi vr{at obezbeduvawe na dr`avnata.granica (~len 47 stav 3) i

4) lice koe bez dozvola se dvi`i ili se zadr`uva na grani~niot premin ili nadvor od mestoto na grani~niot premin kade {to e potrebna dozvola (~len 56 i 59).

^len 68

So pari~na kazna od 5.000 denari }e se kazni za prekr{ok lice koe ne }e go zapre prevoznoto sredstvo na opredelen prostor na grani~niot premin ili koe po zavr{uvaweto na kontrolata, so prevoznoto sredstvo ne }e go napu{ti podra~jeto na grani~niot premin (~len 14).

Pari~nata kazna od stav-1 na ovoj ~len ja naplatuva na samoto mesto ovlastenoto slu`beno lice.

V. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 69

Podzakonskite propisi predvideni so ovoj zakon }e se donesat vo rok od {est meseci od denot na vleguvweto vo sila na Zakonot.

Do donesuvaweto na propisite od stav 1 na ovoj ~len, }e se primenuvaat dosega{nite propisi dokolku ne se vo sprotivnost so odredbite na ovoj zakon.

^len 70

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, nema da se primenuva na teritorijata na Republika Makedonija Zakonot za preminuvawe na dr`avnata granica i za dvi`ewe vo grani~niot pojas („Slu`ben list na SFRJ" broj 34/79, 56/80 i 53/85).

 

 

^len 71

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".