ZAKON

ZA IZDAVAWE I PU[TAWE VO OPTEK NA MENI^NI BLANKETI

^len 1

So ovoj zakon se regulira izdavaweto i pu{taweto vo optek na meni~ni blanketi na teritorijata na Republika Makedonija.

^len 2

Izdavaweto i pu{taweto vo optek na meni~nite blanketi go vr{i Narodnata banka na Republika Makedonija.

^len 3

Proda`bata i zamenata,odnosno povlekuvaweto na meni~nite blanketi i se doveruvaat na institucijata za platen promet,koja za toa sklu~uva dogovor so Narodnata banka na Republika Makedonija.

Institucijata za platen promet od stav 1 na ovoj ~len meni~nite blanketi gi prodava samo na pretprijatijata registrirani za proda`ba na takseni i dano~ni vrednosnicite,na koi za vr{eweto na tie raboti im pripa|a provizija vo iznos od 10% od nominalnata vrednost na kupenite meni~ni blanketi.

^len 4

Meni~nite blanketi se izrabotuvaat na specijalna bela bezdrvna hartija so za{titen ton.

Goleminata na meni~niot blanket zaedno so beliot rab e 245mm. so 99mm.

^len 5

Meni~niot blanket go ima sledniot izgled:

1)tekstot e pe~aten so crna boja,a tonot na sekoj apoen se razlikuva so posebna boja;

2)vo gorniot meni~en del se otpe~ateni zborovite:"vo"_________"na" i godina na izdavawe na menicata;

Pod ovie zborovi na desnata strana se otpe~ateni zborovite:"platite za ovaa___________menica".

3)na ornamentot na tonot vo sredinata na meni~niot del na meni~niot blanket se nao|a grbot na Republika Makedonija;

4)vo dolniot del na meni~niot del od meni~niot blanket pod ornamentot od levata strana se otpe~ateni zborovite:"vrednosta e primena",a paralelno od desnata srana se otpe~ateni zborovite:"i stavete ja istata na smetkata".

Podolu,od levata strana e otpe~aten zborot"izvestuvawe",a pod nego na istata strana zborot:"pla}awe";

5)na dnoto na dolniot del na meni~niot del na meni~niot blanket,na sredinata,se otpe~ateni zborovite:"izdava Narodna banka na Republika Makedonija";

6)na levata srana od meni~niot del na menicata vertikalno se otpe~ateni zborovite:"se pla}a iznos nad__________denari____________denari";

7)meni~niot i dano~niot del(alon`ot)na meni~niot blanket se odvoeni so dve vertikalni paralelni linii;

8)vo dano~niot del na meni~niot blanket vo sredinata na crte`ot se nao|a grbot na Republika Makedonija,nad grbot e otpe~aten tekstot:"Republika Makedonija",a pod grbot e otpe~aten iznosot po koj odnosniot meni~en blanket mu se prodava na korisnikot;

9)meni~nite blanketi se pe~atat vo slednive apoeni i boi i toa:

--menica od 100 do 500 denari--vo zelena boja

--menica od 500 do 1.000 denari--vo sivo-maslinesta boja;

--menica od 1.000 do 2.000 denari--vo sina boja;

--menica od 2.000 do 5.000 denari--vo kafeava boja.

Tekstot na meni~nite blanketi se pi{uva na makedonski jazik i negovoto kirilsko pismo.

^len 6

Meni~nite blanketi {to se o{teteni,odnosno neupotreblivi se zamenuvaat so novi kaj institucijata za platen promet.

^len 7

Iznosot i dinamikata za izdavaweto na meni~nite blanketi se utvrduva so Dogovor me|u Ministerstvoto za finansii i Narodnata banka na Republika Makedonija.

^len 8

Sredstvata ostvareni od proda`ba na meni~nite blanketi se prihod na Republikata.

^len 9

Sredstvata za pokrivawe na tro{ocite vo vrska so izdavaweto na meni~nite blanketi se obezbeduvaat vo Republi~kiot buxet.

^len 10

Do pe~ateweto i pu{taweto vo optek na meni~ni blanketi {to gi izdava Narodnata banka na Republika Makedonija vo prometot }e se koristat meni~nite blanketi koi gi izdala Narodnata banka na Jugoslavija.

Meni~nite blanketi izdadeni do vleguvaweto vo sila na ovoj zakon,va`at do otplatata na dolgot za koj menicata e izdadena.

^len 11

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo"Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".