ZAKON ZA POTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA STOPANSKI NEDOVOLNO RAZVIENITE PODRA^JA

 

  1. OSNOVNI ODREDBI

^len1

So ovoj zakon se ureduvaat merkite za pottp{uvawe na razvojot na stopanski nedovolno razvienite podra~ja, pokazatelite i grani~nite vrednosti za utvrduvawe na stepenot na stopanskata razvienost na op{tinite, kriteriumite za utvrduvawe na specifi~nite podra~ja, izvorite i namenite na sredstvata na institucijata preku koja }e se sproveduva ovaa politika.

^len 2

Stopanski nedovolno razvieni podra~ja vo sogla-nost so ovoj zakon se:

1. Podra~jeto na stopanski nedovolno razvienite op{tini i 2. Specifi~nite podra~ja.

Kako specifi~ni podra~ja se smetaat: ridsko-planinskite, pograni~nite i kompaktno zaostanatite podra~ja.

^len 3

Pottiknuvaweto na razvojot na podra~jata od ~len 2 na ovoj zakon se ostvaruva so naso~uvawe na sredstva za poddr{ka vo realizacijata na investicioni proekti i za drugi nameni i so indirektni merki na ekonomskata politika.

Sredstvata od stav 1 na ovoj ~len se odobruvaat vrz proekten pristap, diferencirano vo zavisnost od stepenot na stopanskata razvienost na podra~jeto vo koe se vlo`uva.

^len 4

Za sproveduvawe na merkite za pottiknuvawe na razvojot na podra~jata od ~len 2 na ovoj zakon se formira Agencija za stopanski nedovolno razvieni podra~ja (vo natamo{niot tekst Agencija).

II. POKAZATELI I GRANI^NI VREDNOSTI ZA UTVRDUVAWE NA SGEPENOT NA STOPANSKATA RAZVIENOST NA PODRA^JATA

^len 5

Stepenot na stopanskata razvienost na podra~jata , na op{tinite se utvrduva so primenata na slednive pokazateli:

- op{testven proizvod po `itel, koregiran so koeficientot na promenata na gustinata na naselenost;

- nabavna vrednost na aktivnnte osnovni sredstva po `itel (bez vrednosta na hidro i termoelektranite) i

- stepen na vrabotenost (broj na vraboteni na 100 `iteli).

^len 6

Status na stopanski nedovolno razvisni podra~ja imaat podra~jata na op{tinite kaj koi koregiraniot op{testven proizvol po `itel (desetgodi{en prosek) i najmalku eden od drugite dva pokazateli od ~len 5 na ovoj zakon se pod 75% od prosekot na zemjata.

^len 7

Za op{tinite od gradot Skopje pokazatelite i grani~nite vrednosti od ~lenovite 5 i 6 na ovoj zakon se primenuvaat na nivo na gradot Skopje.

^len 8

Status na ridsko-planinski podra~ja imaat naselenite mesta vo podra~jata koi se nao|aat nad 800 metri nadmorska viso~ina, a koi spored konfiguracijata na terenot imaat izrazito planinski karakteristiki.

Status na pograni~ni podra~ja imaat naselenite mesta vo podra~jata koi se nao|aat do 5 km od dr`avnata granica, vklu~uvajki gi i naselenite mesta koi se podaleku od 5 km od granicata no se prvi pograni~ni naseleni mesta.

Status na pograni~ni podra~ja, vo soglasnost, so ovoj zakon, nemaat naselenite mesta so razviena stopanska aktivnost i izgradena infrastruktura.

Status na kompaktno zaostanati podra~ja imaat p-dr~jata koi opfa}aat pove}e naseleni mesta so izrazito nisko nivo na stopanska aktivnost, nedovolno razvieia stopanska infrastruktura, izrazito visoki migracii i mala gustina na naselenost.

^len 9

Vladata na Republika Makedonija so posebsn akt gi uvrduva podra~jata od ~len 6 i podra~jata i naselenite mesta od ~len 8 na ovoj zakon.

Aktot od stav 1 na ovoj ~len se donesuva so va`nost od pet godini.

[.IZVORI I NAMENI NA SREDSTVA I INDIREKTNI MERKI NA EKONOMSKATA POLITIKA

^len 10

Za pottiknuvawe na razvojot na podra~jata od ~len 2 na ovoj zakon se obezbeduvaat sredstva od Buxetot na Republika Makedonija vo visina od 1% od op{testveniot proizvod na zemjata.

Dozna~uvaweto na sredstvata od stav 1 na ovoj ~len se vr{i vo 12 ednakvi mese~ni rati.

^len 11

Za pottiknuvawe na razvojot na podra~jata od ~len 2 va ovoj zakon se obezbeduvaat sredstva od drugi izvori, i toa od:

- dividendite od akciite i udelite koi se kupeni od sredstvata za potttiknuvawe va razvojot na podra~jata od ~len 2 na ovoj zakon, ~ii imatel e Republika Makedonija;

- proda`bata na akcii i udeli od stav 1 alineja 1 na ovoj ~len;

- del od prihodite {to Republikata }e ga ostvari od koncesii i druti izvori.

Visinata na sredstvata od stav 1 alineja 3 va ovoj ~len se utvrduva so propisot so koj se vr{i raspredelba na sredstvata dobieni od koncesiite.

^len 12

Sredstvata od ~lenovnte 10 i 11 na ovoj zakon se dozna~uvaat na smetka na Agencijata.

^len 13

Sredstvata obezbedeni vrz osnova na ~lenovite 10 i 11 od ovoj zakon se naso~uvaat za:

- nepovratvo u~estvo pri vlouvawata vo stopanskata infrastruktura, kako i vo nestopanskata infrastruktura, osven vo gradskite centri;

- regres na del od kamatite po koristenite krediti za realizacija na investicioni proekti od stopanstvoto;

- u~estvo vo trajniot vlog vo finansiraweto na oddelni iivesticioni proekti od stopanstvoto;

- premin za otvorawe novi proizvodni rabotni mesta, diferncirano vo zavisnost od brojot va novootvorenite rabotni mesta;

- nepovratno u~estvo vo finansiraweto na izrabotkata na investicioni programi i nau~ni studii;

- u~estvo vo obu~uvanwe na kadri i

- pla}awe na pridonesite za penzisko-invalidsko i zdravstveno osiguruvawe.

Kriteriumite, visinata, uslovite i na~inot na koristewe na sredstvata od stav 1 na ovoj ~len se utvrduvaat so poseben akt na Vladata na Republika Makedonija.

^len 14

Korisnici na sredstvata za namenite od ~len 13 va ovoj zakon mo`at da bidat fizi~ki i pravni lica.

^len 15

Indirektnite merki na ekonomskata politika od ~len 3 na ovoj zakon se odnesuvaat na osloboduvawe ili olesnuvawe od danoci, carini i drugi uvozni dava~ki i prioritet pri otkupot za popolnuvawe na stokovnite rezervi.

Za liceto koe najmalku 15 godini nepreknnato `ivee i raboti vo naseleno mesto so status na pograni~no podra~je vo soglasnost so ovoj zakon po navr{enata 50-godi{na vozrast za ma`, odnosno 48-god{nna vozrast za `ena obvrskite po osnova na pridonesi za penzisko-invalidsko i zdravstveno osiguruvanwe za periodot za koj ponatamu ostanuva da `ivee vo tie podra~ja, do kolku liceto e individualen zemjodelec i zemjodelstvoto mu e edinstveno zanimawe gi pla}a Agencijata. Agencijata go pla}a pridonesot za zdravstveno osiguruvawe i za izdr`uvanite ~lenovi na negovoto doma}instvo koi `iveat so nego.

Funkcionerot koj rakovodi so organot na upravata nadle`en za rabotite na razvojot, po potreba, donesuva pobliski propisi za ostvaruvawe na pravata od stav 2 na ovoj ~len.

Pravoto od stav 2 na ovoj ~len se ostvaruva so podnesuvawe barawe do Agencijata.

Vo upravnata postapka po baraweto na liceto od stav 2 na ovoj ~len vo prv stepen re{ava Agencijata.

Protiv prvostepenoto re{enie doneseno od Agencijata so koe e odbieno baraweto, liceto od stav 2 na ovoj ~len ima pravo na `alba do organot na upravata nadle`en za rabotite na razvojot.

Vo upravnata postapka za ostvaruvawe na pravata od stav 2 na ovoj ~len se primenuva Zakonot za op{ta upravna postapka.

IV. AGENCIJA ZA STOPANSKI NEDOVOLNO RAZVIENITE PODRA^JA

^len 16

Agencijata od ~len 4 na ovoj zakon e organ vo sostav na organot na upravata nadle`en za rabotite na razvojot. Agencijata ima svojstvo na pravno lice.

^len 17

So Agencijata rakovodi direktor. Direktorot, na predlog va funkcionerot koj rakovodi so organot na upravata nadle`en za rabotite na razvojot, go imenuva i razre{uva Vladata na Republika Makedonija.

^len 18

Agencijata gi vr{i slednive raboti: obezbeduva scena za investicioni programi od stopanstvoto; vr{i, a po potreba obezbeduva ocena za investicioni programi od nestopanskata infrastruktura; re{ava za diferencirano odobruvawe na sredstva vrz osnova na posebno utvrdeni kriteriumi vo soglasnost so ~len 13 na ovoj zakon; dava tehni~ka pomo{ i drugi konsultantski uslugi; vr{i kontrola nad upotrebata na sredstvata; vr{i sogleduvawe na ostvarenite efekti od izvrg{enite vlo`uvawa; vr{i promocija na proektite i na pogodnostite vo stopanski nedovolno razvienite podra~ja i vr{i druga raboti utvrdeni so zakon.

^len 19

Za odobruvawe na sredstva za nepovratno u~estvo vo finansiraweto na pokrupni objekti od stopanskata infrastruktura i za u~estvo vo trajniot vlog vo finansiraweto na oddelni investicnoni proekti od stopanstvoto Agencijata odl~u~uva po pribaveno mislewe od komisija.

Komnisijata od stav 1 na ovoj ~len se formira vo Agencijata i e sostaveva od pet ~lena. ^lenovite na komisijata gi imenuva Vladata na Republika Makedonija od organite na upravata nadle`ni za rabotite na razvojot, industrijata i energetikata, zemjodelstvoto i vodostopanstvoto, soobra}ajot i ekologijata.

^len 20

Za realizacija na zada~ite od ~len 18 na ovoj zakon Agencijata podgotvuva godi{na programa.

Programata od stav 1 na ovoj ~len ja odobruva Vladata na Republika Makedonija.

^len 21

Agencijata najmalku edna{ godi{no dostavuva izve{taj za realizacija na programata od ~len 20 na ovoj zakon do Vladata na Republika Makedonija. Godi{niot izve{taj se dostavuva i do Sobranieto na Republika Makedonija za zapoznavawe.

V. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 22

Agencijata }e se formira vo rok od tri meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

^len 23

Agencijata po~nuva so rabota so denot na imenuvaweto na direktorot na Agencijata.

So denot na po~nuvaweto so rabota na Agencijata prestanuva so rabota Republi~kiot fond za kreditirawe na pobrziot razvitok na stopanski nedovolno razvienite krai{ta.

Sredstvata, imotot, pravata i obvrskite i vrabotenite na Fondot gi prezema Agencijata.

^len 24

Vo rok od tri meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon Vladata na Republika Makedonija }e gi donese aktite od ~lenovite 9 i 13 na ovoj zakon.

^len 25

Objektite vo tek na gradba za koi se odobreni sredstva od Republi~kiot fond za kreditirawe na pobrziot razvitok na stopanski nedovolno razvienite krai{ta }e se zavr{at pod uslovite so koi se odobreni sredstvata.

Do otpo~nuvaweto so rabota na Agencijata, Republi~kiot fond za kreditirawe na pobrziot razvitok na stopanski nedovolno razvienite krai{ta }e gi izvr{uva obvrskite samo po odlukite doneseni do vleguvawe vo sila na ovoj zakon.

^len 26

Sredstvata za u~estvo na Republikata vo obezbeduvaweto sredstva na Republi~knot fond za kreditirawe na pobrziot razvitok na stopanski nedovolno razvienite krai{ta vo 1992 i 1993 godina dadeni kako pozajmica od Buxetot na Republika Makedonija, se transformiraat vo nepovratni sredstva.

^len 27

Po isklu~ok na odredbite od ~len 10 stav 1 na ovoj zakon vo 1994 godina za namenite od ~len 13 na ovoj zakon od Buxetot na Republika Makedonija se obezbeduvaat sredstva vo visina od 0,30% od op{testveniot proizvod na zemjata.

^len 28

Anuitetite od plasiranite sredstva od Republi~kiot fond za kreditirawe na pobrziot razvitok na stopanski nedovolno razvienite krai{ta se vra}aat na Agencijata pod istite uslovi pod koi tie se odobreni.

^len 29

Anuntetite od sredstvata koi dosega se plasirani vo soglasnost so Zakonot za naso~uvawe i koristewee na anuitetite od sredstvata na Fondot na Federacijata za kreditnrawe na pobrziotg razvej na stopanski nedovolno razvievite republiki i avtonomii pokraini koe se formiraa po osnova na zadol`itelen zaem ("Sl`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 6/92), i se vra}aat na Agencijata pod istite uslovi pod koi tie se odobreni.

Sredstvata sobrani po ovaa osnova koi, do vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, ne se plasirani, kako i anuitetite od sredstvata na Fondot na Federacijata za kreditirawe na pobrziot razvoj ia stopanski nedovolno razvienite republiki i avtonomni pokraini se prenesuvaat, odnosno se vra}aat na smetkata na Agencijata.

^len 30

So vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuvaat da va`at: Zakonot za utvrduvawe na stopanski nedovolno razvienite krai{ta ("Spu`ben vesnik na Republika Makedonnja" broj 18/93), Zakonot za u~estvo na Republikata vo obezbeduvawe na sredstva na Republi~kiot fond za kreditirawe na pobrziot razvitok na stopanski nedovolno razvisnite krai{ta ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 17/93), Zakonot za Republi~kiot fond za kreditirawe na pobrziot razvitok na stopanski nedovolno razvienite krai{ta ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 48/74), Zakonot za naso~uvawe i koristewe na anuitetite od sredstvata na Fondot na Federacijata za kreditirawe na pobrziot razvoj na stopanski nedovolno razvienite republiki i avtonomni pokraini koi se formiraat po osnova na zadol`itelen zaem ("Slu`ben vesik na Republika Makedonija" broj 6/92).

^len 31

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", a }e se primenuva od 1 januari 1994 godina.