ZAKON ZA PLATNIOT PROMET

I.OP[TI ODREDBI

 

^len 1

So voj zakon se ureduva vr{eweto na platniot promet vo zemjata( vo natamo{niot tekst: platen promet).

 

^len 2

 

Po platen promet, vo smisla na ovoj zakon, se podrazbiraat pla}awata vo denari {to go vr{at u~esnicite vo platniot promet,preku svoite smetki otvoreni kaj nositelite na platniot promet.

Pod pla}awe vo smisla na stav 1 od ovoj ~len se smeta: prenos na sredstva od edna na druga smetka, uplata i isplata na gotovi pari preku smetkite, naplata od smetkite, presmetka preku smetkite i drugi raboti na platniot promet utvrdeni so zakon i propisite doneseni vrz osnova na zakon.

 

^len 3

 

U~esnici vo platniot promet se doma{ni pravni lica i fizi~ki lica koi vr{at registrirana dejnost koi vr{at pla}awa vo denari preku smetkite otvoreni kaj nositelot na platniot promet( vo natamo{niot tekst: u~esnik vo platniot promet).

Pod u~esnici vo platen promet se podrazbiraat i gra|anite koga pla}awata gi vr{at so u~esnicite na platniot promet od stav 1 na ovoj ~len.

U~esnici vo platniot promet se i stranski pravni lica i fizi~ki lica koi vr{at registrirana dejnost koga pla}awata vo zemjata gi vr{at vo denari.

 

^len 4

 

U~esnikot vo platniot promet od stavovite 1 i 3 od ~len 3 na ovoj zakon otvara smetka samo kaj eden nositel na platen promet.

U~esnikot vo platniot promet e dol`en site pari~ni sredstva da gi vodi na smetkata od stav 1 na ovoj ~len i site pla}awa da gi vr{i preku taa smetka.

Po isklu~ok od stav 2 na ovoj ~len u~esnikot vo platniot promet mo`e da vr{i pla}awe i vo gotovi pari, na na~in utvrden so zakon.

 

^len 5

 

Nositelite na platen promet vo ramkite na delokrug utvrden so ovoj zakon se: Zavod za platen promet, Narodna banka na Republika Makedonija, bankite i Pretprijatieto za PTT soobra}aj.

 

^len 6

 

Platniot promet se vr{i na edinstven na~in so primena na edinstven plan i edinstven registar na smetki.

Za vr{ewe na rabotite na platniot promet se upotrebuvaat edinstveni instrumenti i obrasci koi se zadol`itelni za site nositeli i u~esnici vo platniot promet.

 

^len 7

 

Vo vr{eweto na platniot promet, nositelot na platniot promet e dol`en da obezbedi:

 

^len 8

Na barawe na organot na upravata nadle`en za rabotite na javni prihodi ( vo natamo{niot tekst: organ za javni prihodi) nositelot na platniot promet e dol`en da go izvesti organot, za prometot i sostojbata na smetkite na u~esnicite na platniot promet.

 

^len 9

 

Za vr{eweto na rabotite na platniot promet nositelite na platniot promet naplatuvaat nadomestok.

 

 

II. PLATEN PROMET

   1. Nositeli na platen promet
   1. Zavod za platen promet

^len 10

 

Zavodot za platen promet( vo natamo{niot tekst: Zavod) gi vr{i slednive raboti:

 1. vodi smetki na u~esnici smetki na drugi nositeli na platniot promet, smetki za naplata na javnite prihodi, smetki na dr`avnite organi i na organite na edinicite na lokalnata samouprava, smetki za presmetka na platniot promet i gi sproveduva pla}awata preku tie smetki, vodi drugi smetki opredeleni so zakon ili propis donesen vrz osnova na zakon;
 2. vr{i platen promet me|u u~esnicite vo platniot promet;
 3. organizira presmetkovni mesta i vr{i dnevna , odnosno povremena presmetka vo platniot promet;
 4. ja evidentira naplatata na javni prihodi i vr{i raspored na tie prihodi na korisnicite vo soglasnost so zakon ili propis donesen vrz osnova na zakon, za {to go izvestuva organot za javni prihodi;
 5. vr{i blagajni~ko-trezorki raboti i gi snabduva so gotovi pari u~esnicite vo platniot promet;
 6. ja utvrduva sostojbata na sredstvata na deponentite na sekoj depozitor i gi vklu~uva kako depozit vo smetkata na depozitorot;
 7. prima ~ekovi po tekovni smetki na gra|anite vrz osnova na uplati na pazar i vr{i nivna presmetka i obrabotka na nalozite po osnova na tie ~ekovi;
 8. vr{i raboti vo vrska so takseni i dano~ni vrednosnici i obvrznici, kako i drugi hartii od vrednost;
 9. ja sledi i iska`uva sostojbata na sredstvata na smetkite na drugite nositeli i u~esnici vo platniot promet;
 10. vr{I finansiski uslugi od interes za Republikata;
 11. obezbeduva podatoci za potrebite na pazarot na pari i
 12. vr{i i drugi raboti opredeleni so ovoj i so drug zakon.

Zavodot za platen promet go obedinuva, presmetuva i usoglasuva izvr{eniot platen promet me|u nositelite na platniot promet.

 

 

^len 11

Pod finansiski uslugi vo smisla na ~len 10 stav 1 to~ka 10 na ovoj zakon se smeta: evidencijata, finansiskata statistika i avtomatskata obrabotka na podatoci, kako i informiraweto za vr{ewe na rabotite utvrdeni so zakon od delokrugot na rabotata na nositelite na platniot promet, kako i smetkovodstvenite iskazi i drugi izve{tai koi soglasno so zakonite se dostavuvaat do nositelite na platniot promet.

 

^len 12

 

Pari~nite sredstva na u~esnicite vo platniot promet {to se evidentiraat na smetkite kaj Zavodot, dnevno se vklu~uvaat kako depoziti vo smetkite na depozitorot, spored dogovorot za deponirawe na sredstva.

Pari~nite sredstva na smetkite na depozitorot, depozitite utvrdeni so zakon i pari~nite sredstva na smetkite na u~esnicite vo platniot promet za koi ne e sklu~en dogovor za deponirawe, dnevno se vklu~uvaat kako depozit po viduvawe kaj Narodnata banka na Republika Makedonija.

Nalozite za vklu~uvawe na sredstvata od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len se izvr{uvaat istiot den.

 

 

 

 

 

^len 13

Ako smetkata na bankata za redovno rabotewe vo tekot na denot po zavr{enata dnevna obrabotka na podatocite od nalozite za pla}awe so koja se opfateni I nalozite za vklu~uvawe na sredstvata na deponentite vo smetkata na bankata, nema pokritie za izvr{uvawe na site obvrski na bankata, Zavodot }e izdade nalog za pokrivawe na nastanatata razlika od sredstvata na zadol`itelnata rezerva na bankata kaj Narodnata banka na Republika Makedonija do visinata na taa rezerva i za visinata na koristenite sredstva ja izvestuva Narodnata banka istiot den.

Ako tie sredstva ne se dovolni, Zavodot }e go utvrdi i }e go iska`e iznosot na sredstvata {to nedostasuvaat i za istoto }e ja izvesti Narodnata banka na Republika Makedonija i naredniot den }e gi zapre od izvr{uvawe nalozite na tovar na bankata.

^len 14

 

Nositelite na platniot promet {to gi primaat nalozite za pla}awe se dol`ni da gi dostavat tie nalozi na organizacionata edinica na Zavodot najdocna sledniot raboten den.

 

^len 15

 

Po izvr{uvaweto na rabotite na platniot promet Zavodot vodi:

 1. edinstven plan na smetkite;
 2. plan na smetki za uplata i raspredelba na prihodite na Republikata, edinicite na lokalnata samouprava i fondovite;
 3. registar na imatelite na smetkite
 4. evidencija za sostojbata i promenata na sredstvata na smetkite na u~esnicite vo platniot promet, za isplata i raspredelba na sredstvata od buxetite, fondovite i na drugi organi i organizacii i drugi operativni evidencii vrz osnova na nalozite od platniot promet {to se utvdrduvaat so zakon ili so propis donesen vrz osnova na zakon i
 5. drugi evidencii i registri {to se propi{ani so zakon i drugi propisi.

 

 

 

 

 

^len 16

 

Vrz osnova na izvr{eniot platen promet, Zavodot obezbeduva podatoci: za prometot i sostojbata na smetkite na u~esnicite vo platniot promet; za vklu~enite sredstva vo depozit; za izvr{enite pla}awa po vidovi na primawa i izdavawa od smetkite; za naplatata i rasporedot na sredstvata na javnite prihodi i za likvidnosta na u~esnicite vo platniot promet, kako i drugi podatoci vo soglasnost so zakon.

 

 

   1. Narodna banka na Republika Makedonija

 

 

^len 17

 

 

Narodna banka na Republika Makedonija ( vo natamo{en tekst : Narodna banka) vo ostvaruvaweto na platniot promet gi vr{i slednite raboti:

 1. gi vodi smetkite za evidencijata na pari~nata masa( emisija) depozitite i plasmanite;
 2. go snabduva so gotovi pari i hartii od vrednost Zavodot i go prezema vi{okot na gotovinata nad blagajni~kiot maksimum;
 3. go utvrduva blagajni~kiot maksimum na Zavodot, bankite i pretprijatieto za PTT soobra}aj;
 4. gi opredeluva kriteriumite vrz osnova na koi u~esnicite vo platniot promet go utvrduvaat blagajni~kiot maksimum;
 5. prima vo depozit sredstva od smetkata na bankite i depoziti utvrdeni so zakon, kako i depoziti za koi ne se sklu~eni dogovori za deponirawe i
 6. vr{i kontrola nad izvr{uvaweto na platniot promet od strana na nositelite na platniot promet.

 

V)Banki

 

^len 18

 

Bankite vo platniot promet gi vr{at slednive raboti:

 1. vr{at smetki na u~esnici vo platniot promet i vr{at platen promet po tie smetki;
 2. primaat uplati od gra|anite i vr{at isplati vo korist na smetkite koi se vodat kaj drugite nositeli na platniot promet;
 3. primaat uplati na dneven pazar vo korist na smetkite na u~esnicite vo platniot promet;
 4. primaat ~ekovi po tekovni smetki na gra|anite vrz osnova na uplati na pazar i vr{at nivna presmetka i obrabotka na nalozite po osnova na tie ~ekovi;
 5. organiziraat izdavawe na pari~ni karti~ki i drugi bankarski instrumenti za pla}awe
 6. vr{at platen promet vrz osnova na depozitno kreditni raboti utvrdeni so zakon i
 7. vr{at presmetka vrz osnova na me|usebni pla}awa po {tedni i tekovni smetki na gra|anite za isplati izvr{eni kaj niv.

 

g) Pretprijatie za PTT soobra}aj

 

^len 19

 

Pretprijatieto za PTT soobra}aj vo platniot promet gi vr{i slednive raboti:

 1. prima uplati od gra|ani, odnosno vr{I isplati na gra|ani za smetka na u~esnicite vo platniot promet koi imaat smetka kaj drugi nositeli na platniot promet i
 2. vr{I uplata na dneven pazar vo korist na smetkite na u~esnicite na platniot promet kaj nositelite na platniot promet.

 

   1. Vr{ewe na rabotite na platniot promet

 

^len 20

 

Za vr{ewe na rabotite na platniot promet, nositelite na platniot promet otvarat smetki na u~esnicite vo platniot promet na nivno barawe, spored mestoto na nivnoto sedi{te.

 

^len 21

 

Kaj nositelot na platniot promet se otvarat slednive smetki:

 1. smetka za redovno rabotewe ( `iro smetka);
 2. presmetkovni smetki;
 3. smetki na izdvoeni sredstva;
 4. smetki za naplata na javnite prihodi;
 5. smetki za zaedni~ka naplata na prihodite;
 6. smetki za vr{ewe na pari~en promet na del na u~esnikot vo platniot promet koi se sostaven del na smetkata na redovno rabotewe ;
 7. drugi smetki opredeleni so zakon.

Od sredstvata od smetkite od to~kite 4 i 5 na ovoj ~len ne mo`at da se vr{at neposredni pla}awa.

 

^len 22

 

U~esnikot vo platniot promet ima samo edna smetka za redovno rabotewe ( `iro smetka).

Site pari~ni sredstva na u~esnikot vo platniot promet se evidentiraat na smetkata za redovno rabotewe.

 

^len 23

 

Nositelot na platniot promet ja ukinuva `iro- smetkata na u~esnikot vo platniot promet, na negovo barawe ili po slu`bena dol`nost po re{enie na nadle`en organ.

U~esnikot vo platniot promet e dol`en za nastanatite statusni i drugi promeni pismeno da go izvesti nositelot na platniot promet kaj kogo ima `iro smetka najdocna vo rok od osum dena od denot na nastanatite promeni.

 

^len 24

 

U~esnikot vo platniot promet pla}awata preku `iro smetkata gi vr{i bezgotovinski, gotovinski i so presmetka vo soglasnost so ovoj zakon.

 

 

^len 25

 

Bezgotovinskoto pla}awe se vr{i so primena na edinstveni instrumenti na platniot promet.

 

 

 

^len 26

 

Presmetkata na obvrskite i pobaruvawata na u~esnicite vo platniot promet se vr{at vrz osnova na hartii od vrednost i drugi instrumenti za obezbeduvawe na pla}awata soglasno so Zakonot za obligacioni odnosi, bilateralna i multilateralna kompenzacija ( prijaveni nenamireni obvrski), kako i so prebivawe ( kompenzacija).

^len 27

 

U~esnicite vo platniot promet mo`e da gi namiruvaat me|usebnite pari~ni obvrski i neposredno so prenos na hartii od vrednost.

Pari~nite obvrski namireni na na~inot utvrden so stav 1 na ovoj ~len, u~esnicite gi evidentiraat preku smetkite kaj nositelite na platniot promet najmalku edna{ mese~no do krajot na tekovniot mesec.

 

^len 28

 

U~esnicite vo platniot promet se dol`ni site pari~ni sredstva primeni vo gotovo, po bilo koja osnova, da gi uplatat istiot den na svojata- `iro smetka, a najdocna naredniot raboten den.

Po isklu~ok na stav 1 na ovoj ~len, ako mestoto na naplata e oddale~eno od sedi{teto na Zavodot, bankata ili pretprijatieto za PTT soobra}aj, primenata gotovina se pla}a na `iro- smetkata vo drug period koj ne mo`e da bide podolg od pet rabotni dena.

 

^len 29

 

Nalozite za pla}awe se izdavaat na edinstveni instrumenti( obrasci) na platniot promet prisposobeni za elektronska obrabotka na podatocite.

Nalozite za pla}awe mo`at da se izdavaat i na magnetni nositeli, odnosno so smeta~ka komunikacija me|u u~esnicite vo platniot promet i nositeli na platniot promet, kako i me|u samite nositeli na platniot promet.

 

^len 30

 

Nalozi za pla}awe od smetkava izdavaat:

 1. u~esnicite vo platniot promet-imateli na smetki;
 2. u~esnicite vo platniot promet - doveriteli vrz osnova na: pristignati hartii od vrednost i drugi instrumenti za obezbeduvawe na pla}awata;
 3. nositelite na platniot promet, vrz osnova na sudki odluki i drugi izvr{ni ispravi, zakonski i dogovorni ovlastuvawa so svoi interni nalozi zaradi celosno ili delumno izvr{uvawe na nalozite, nalozi za naplata na uslugite, ispravka na gre{ki na platniot promet i drugo;
 4. drugi organi i organizacii vrz osnova na zakonski ovlastuvawa.

Nalozite za pla}awe gi potpi{uvaat lica ~ii potpisi se deponirani kaj nositelot na platniot promet kaj kogo se vodi `iro -smetkata na u~esnikot vo platniot promet.

 

^len 31

 

Pla}awata preku smetkite se vr{at do visina na iznosot na sredstvata na smetkite na ~ij tovar se izdavaat nalozite.

Pod sredstva na smetkite vo smisla na stav 1 od ovoj ~len se podrazbira sostojbata na sredstvata na smetkata od prethodniot den, sredstvata pristignati vo tekot na denot( dneven priliv do momentot na utvrduvawe na sostojbata), kako i sredstva do visinata na neiskoristeniot ramkoven kredit, namaleni za sredstvata od izvr{enite pla}awa ( dneven odliv).

Nalozite za pla}awe za ~ie izvr{uvawe nema sredstva na smetkite na ~ij tovar se izdavaat nalozite nositelot na platniot promet gi evidentira spored denot i ~asot na priemot i se izvr{uvaat spored utvrdeniot prioritet, od naredniot priliv na pari~ni sredstva na smetkite.

 

^len 32

 

Nositelot na platen promet gi izvr{uva nalozite za prisilna naplata ( po osnova na sudski odluki za dozvola za izvr{uvawe, izvr{ni odluki za kazni za stopanski prestapi, izvr{ni re{enija za kazni za prekr{oci, izvr{ni re{enija, odnosno izvr{ni nalozi za organi i organizacii {to so zakon se ovlasteni za donesuvawe na takvi re{enija i nalozi, kako i kone~ni re{enija na organot za javni prihodi i nalozi za ~ie izdavawe nositelot e ovlasten so zakon).

Vo slu~aj na nedostig na sredstva za izvr{uvawe na nalozite od stav 1 na ovoj ~len i akceptnite nalozi vo celost, nositelot na platniot promet gi izvr{uva nalozite delumno, do visinata na raspolo`livite sredstva na smetkite so interen nalog.

 

^len 33

 

Neizvr{enite nalozi za pla}awe na u~esnikot vo platniot promet koj prestanal da postoi i ~ija smetka e ukinata, nositelot na platniot promet gi vra}a na podnositelot, za {to po negovo barawe mu se izdava i re{enie.

^len 34

Nositelot na platniot promet im dostavuva na u~esnicite vo platniot promet,koi imaat otvoreno smetka kaj nego, izve{tai za izvr{eniot platen promet i sostojbata na smetkata najdocna do po~etokot na rabotnoto vreme na nositelot na platniot promet vo naredniot raboten den.

^len 35

 

Nositelot na platniot promet e dol`en nalozite za pla}awe primeni od u~esnicite vo platniot promet da gi izvr{i vedna{, a najdocna istiot den koga gi primil.

 

^len 36

 

Nositelot na platniot promet mu dava na drug u~esnik vo platniot promet na pismeno barawe podatoci za sostojbata na sredstvata na smetkata na u~esnikot vo platniot promet, kako i podatoci za iznosot na neizvr{enite nalozi za pla}awe na toj u~esnik i za toa go izvestuva u~esnikot vo platniot promet za kogo se dadeni podatocite, ako so zakon ne e poinaku uredeno.

 

^len 37

 

Ministerot za finansii gi propi{uva edinstveniot plan na smetki, smetkite za naplata na javnite prihodi, kriteriumite i rokovite za raspored na sredstvata od tie smetki, kako i formata, sodr`inata i upotrebata na edinstvenite instrumenti i obrasci za vr{ewe na rabotite na platniot promet.

 

III.ORGANIZACIJA I RABOTA NA ZAVODOT ZA PLATEN PROMET

 

^len 38

 

Za vr{ewe na rabotite na platen promet vo Republika Makedonija se osnova Zavod za platen promet ( Zavod ).

Zavodot e samostojna stru~na organizacija so prava i obvrski utvrdeni so zakon.

 

^len 39

 

Zavodot ima svojstvo na pravno lice.

Seji{teto na zavodot e vo Skopje.

 

^len 40

 

Zavodot raboti na teritorijata na Republika Makedonija preku svoi organizacioni edinici.

 

^len 41

 

Pokraj rabotite na platen promet Zavodot vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon.

Zavodot raboti vrz osnova na zakon i drugi propisi doneseni vrz osnova na zakon i e odgovoren vo ramkite na svoite prava i dol`nosti za nivno primenuvawe.

 

^len 42

 

Zavodot za svojata rabota odgovara pred Vladata na Republika Makedonija i podnesuva edna{ godi{no izve{taj za svojata rabota pred Vladata na Republika Makedonija.

 

 

 

 

^len 43

 

Vladata na Republika Makedonija gi potrvrduva statutot, finansiskiot plan, godi{nata presmetka, kako i tarifata za nadomestocite za platen promet na Zavodot i go imenuva i razre{uva direktorot na Zavodot i zamenikot na direktorot na Zavodot.

 

^len 44

 

So Statutot na Zavodot poblisku se ureduva: organizacijata i na~inot na rabotata na Zavodot, delokrugot na organizacionite edinici i odnosite me|u niv; nadle`nosta na direktorot i postapkata za imenuvawe i razre{uvawe na rakovodni lica i nivniot delokrug na rabota, zastapuvaweto i pretstavuvaweto na Zavodot i negovite organizacioni edinici, op{tite akti i postapkata za nivno donesuvawe, kako i drugi pra{awa od zna~ewe za organizacijata i rabotata na Zavodot.

 

^len 45

 

Zavodot vo rabotata ima javni ovlastuvawa soglasno so zakon.

 

^len 46

 

So Zavodot rakovodi direktor.

Direktorot go pretstavuva i zastapuva Zavodot.

 

 

^len 47

 

Za izvr{uvawe na rabotite i zada~ite od svojot delokrug Zavodot naplatuva:

 1. nadomestoci za vr{ewe na platniot promet vo Republikata od u~esnicite vo platniot promet {to se naplatuvaat od nivnite smetki i
 2. nadomestoci za raboti {to se izvr{eni vrz osnova na dogovori

Nadomestocite za rabotite i uslugite na Zavodot od stav 1 to~ka 1 na ovoj ~len se opredeluva so Tarifa na Zavodot.

Nadomestocite za rabotite od stav 1 to~ka 2 na ovoj ~len se utvrduvaat so poseben dogovor.

Nadomestocite {to gi napaltuva Zavodot od stav 1 na ovoj ~len se prihodi na Republikata i se uplatuvaat vo Buxetot na Republika Makedonija.

 

^len 48

 

Vo vrska so zakonitosta, javnosta vo rabotata, pravata, obvrskite, i odgovornostite vo vr{ewe na rabotite na Zavodot,raspredelbata na sredstvata za plati i drugi nadomestoci, pravata, obvrskite i odgovornostite na vrabotenite i rabotnite odnosi, soodvetno se primenuvaat odredbite od Zakonot za organite na upravata, ako so ovoj zakon ne e poinaku uredeno.

 

IV.KAZNENI ODREDBI

 

^len 49

 

So pari~na kazna od 100 do 250 plati }e se kazni za stopanski prestap pravnoto lice - u~esnik vo platniot promet ako:

 1. ne otvori smetka kaj nositelot na platniot promet i pari~nite sredstva ne gi vodi na taa smetka i ako site pla}awa ne gi vr{i preku taa smetka ( ~len 4);
 2. ne go izvesti nositelot na platniot promet vo opredeleniot rok za nastanatite statusni i drugi promeni ( ~len 23 stav 2) i
 3. parite primeni vo gotovo po bilo koja osnova ne gi uplati istiot den na svojata smetka, a najdocna naredniot raboten den, odnosno do istekot na pet rabotni dena ( ~len 28).

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za stopanski prestap i odgovornoto lice vo pravnoto lice - u~esnik vo platniot promet, so pari~na kazna od osum do deset plati.

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za stopanski prestap i odgovornoto lice vo dr`avnite organi i organite i edinicite na lokalnata samouprava - u~esnik vo platniot promet, so pari~na kazna od osum do deset plati.

Za dejstvijata od stav eden na ovoj ~len, pokraj pari~nata kazna se izrekuva i za{titna merka - zabrana na vr{ewe na dejnosta na pravnoto lice, vo traewe od {est meseci do edna godina, a na odgovornoto lice vo pravnoto lice zabrana na vr{ewe na dol`nostite na odgovornoto lice vo vrska so rabotata na koristeweto i upravuvaweto so sredstvata vo traewe od tri meseci do edna godina.

^len 50

 

So pari~na kazna od pet do petnaeset plati }e se kazni za prekr{ok fizi~koto lice koe vr{i registrirana dejnost u~esnik vo platniot promet, za dejstvijata od ~len 49 stav 1 to~ki 1, 2 i 3 na ovoj zakon.

Za prekr{ok od dejstvijata od ~len 49 stav 1 to~ki 1, 2 i 3 na ovoj zakon, pokraj pari~na kazna se izrekuva i za{titna merka - zabrana vr{ewe na dejnosta na fizi~koto lice koe vr{i registrirana dejnost - u~esnik vo platniot promet, vo traewe od {est meseci do edna godina.

 

^len 51

 

So pari~na kazna od 20 do 100 plati }e se kazni za prekr{ok pravnoto lice u~esnik vo platniot promet ako kaj nositelot na platniot promet ima pove}e od edna smetka za redovno rabotewe.( ~len 22).

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za prekr{ok i odgovornoto lice vo pravnoto lice - u~esnik vo platniot promet so pari~na kazna od osum do petnaeset plati.

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za prekr{ok i odgovornoto lice vo dr`avnite organi i organite na edinicite na lokalnata samouprava - u~esnici vo platniot promet so pari~na kazna od osum do petnaeset plati.

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za prekr{ok i fizi~koto lice koe vr{i registrirana dejnost u~esnik vo platniot promet, so pari~na kazna od osum do petnaeset plati.

 

^len 52

 

So pari~na kazna od 100 do 250 plati }e se kazni za stopanski prestap nositelot na platniot promet ako:

 1. primenite nalozi za pla}awe ne gi dostavi do organizacionata edinica na Zavodot, najdocna sledniot raboten den ( ~len 14);
 2. na u~esnikot vo platniot promet mu otvori pove}e od edna smetka za redovno rabotewe ( ~len 22) i
 3. izvr{i nalog za pla}awe za koj ne postoi pokritie na smetkata na izdava~ot na nalogot ( ~len 31 stav 1).

Za dejstvijata od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len }e se kazni za stopanski prestap i odgovornoto lice kaj nositelot na platniot promet so pari~na kazna od osum do deset plati.

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len pokraj pari~nata kazna }e se izre~e i za{titna merka zabrana vr{ewe na dejnosta na nositelot na platniot promet vo traewe od {est meseci do edna godina, a na odgovornoto lice zabrana na vr{ewe na funkcijata na odgovornoto lice vo traewe od tri meseci do edna godina.

 

^len 53

 

So pari~na kazna od 20 do 100 plati }e se kazni za prekr{ok nositelot na platniot promet ako nalozite za pla}awe ne gi izvr{i istiot den koga tie nalozi gi primil ( ~len 35).

Za dejstvijata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za prekr{ok i odgovornoto lice kaj nositelot na platen promet so pari~na kazna od osum do petnaeset plati.

 

 

 

 

V.PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

 

^len 54

 

Zavodot po~nuva so rabota vo rok od tri meseci od vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

Statutot na Zavodot }e se donese vo rok od tri meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

 

^len 55

 

Aktite na Zavodot }e se donesat vo rok od {est meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

Op{tite akti na Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo na Republika Makedonija se primenuvaat se do donesuvaweto na aktite na Zavodot od stav 1 na ovoj ~len, osven odredbite {to se vo sprotivnost so ovoj zakon.

 

 

 

 

 

^len 56

 

Zavodot za platen promet gi prezema vrabotenite vo Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo na Republika Makedonija koi vr{at raboti na platen promet, kako i drugi rabotnici na Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo so ~ie rabotewe }e se obezbedi nepre~eno izvr{uvawe na rabotite na platniot promet i drugite raboti na Zavodot za platen promet utvrdeni so ovoj zakon.

Prezemenite rabotnici od stav 1 na ovoj ~len }e prodol`at so rabota na rabotnite mesta na koi se rasporedeni na denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

 

^len 57

 

Zavodot za platen promet go prezema delot od imotot,opremata, sredstvata za rabota, predmetite, arhivata i drugiot registratoren materijal i pari~nite sredstva od Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo na Republika Makedonija, centralata i nejzinite organizacioni edinici vo op{tinite, koj e vo funkcija na vr{ewe na rabotite na platniot promet, utvrden od posebnata komisija formirana od Vladata na Republika Makedonija za so~inuvawe definitiven delben bilans na Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo na Republika Makedonija.

Komisijata od stav 1 na ovoj ~len izvr{uva delba na imotot, materijalnite, tehni~kite i drugite sredstva i so~inuva definitifen delben bilans vo rok od tri meseci na denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

Izve{tajot na Komisijata od stav 1 na ovoj ~len za izvr{enata delba na imotot na Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo vo Republika Makedonija me|u Upravata za javni prihodi i Zavodot za platen promet go potvrduva Vladata na Republika Makedonija.

 

^len 58

 

Propisite od ~len 37 na ovoj zakon }e se donesat vo rok od 30 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

 

 

 

 

 

 

^len 59

 

Propisite doneseni spored zakonite ~ija va`nost prestanuva so vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, }e se primenuvaat do donesuvaweto na propisite spored ovoj zakon.

 

^len 60

 

Do donesuvaweto na zakonite so koi se ureduva revizijata, Zavodot gi vr{i rabotite na ekonomsko-finansiska revizija spored Zakonot za Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo ( " Slu`ben list na SFRJ" broj 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88,57/89, 79/90,84/90 i 20/91" i " Slu`ben vesnik na SRM" broj 44/85).

 

^len 61

 

Odredbite od ~len 4 stav 1 i ~len 18 stav 1 to~ka 1 vo odnos na pravnite lica }e se primenuvaat od 1 januari 1994.

 

 

 

 

 

^len 62

 

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, prestanuvaat da va`at odredbite od Zakonot za Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo vo SR Makedonija koi gi ureduvaat rabotite vo platniot promet( " Slu`ben vesnik na SRM" broj 44/85), a Zakonot za Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo ( " Slu`ben list na SFRJ" broj 70/83,16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 i 20/91 ), prestanuvaat da se primenuvaat vo Republika Makedonija vo delot so koj se ureduva platniot promet.

 

^len 63

 

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", a }e se primenuva od 1 januari 1994.