ZAKON

ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA FINANSISKOTO RABOTEWE

 

^len 1

Vo Zakonot za finansiskoto rabotewe ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 42/93), vo ~lenot 4 stav1 to~ka 3) po zborot "zaemi" to`kata i zapirkata se zamenuvaat so zapirka i se dodavaat zborovite: "osven od gra|ani".

^len 2

Vo ~lenot 8 po stavot 1 se dodava nov stav 2 koj glasi:

"Subjektot od stav 1 na ovoj ~len ne mo`e d apla}a drugi primawa na rabotnicite (nadomest za patni i dnevni tro{oci za slu`beni patuvawa vo zemjata, nadomestok za regres za ishrana, nadomestok za tro{oci za prevoz na vrabotenite, nadomestok za regres za godi{en odmor, jubilejni nagradi, solidarna pomo{, tro{oci za koristewe na sopstven avtomobil za slu`beni celi) i dividendi, dokolku ima neisplateni pridonesi od plata)".

Stavot 2 stanuva stav 3.

Po stavot 3 se dodava nov stav 4 koj glasi:

"Pla}aweto na proizvodi i uslugi vo gotovo ne mo`e poedine~no da bide pove}e od 200Dm vo denarska protivvrednost po kursot na Narodnata banka na Republika Makedonija."

Stavovite 3 i 4 stanuvaat stavovi 5 i 6.

^len 3

Vo ~lenot 9 po stavot 1 se dodava nov stav 2 koj glasi;

"Subjektot e dol`en pridonesite od plata da gi namiri do 25-ti vo mesecot za izminatiot mesec".

Stavovite 2 i 3 stanuvaat stavovi 3 i4.

Po stavot 4 se dodavaat tri novi stava 5,6 i 7 koi glasat:

"Dokolku subjektot (rabotodava~ot) he gi plati pridonesite od plati na vrabotenite vo rokot od stav2 na ovoj ~len, nadle`nata institucija za platen promet e dol`na naredniot den od rokot utvredn vo stavot 2 da gi presmeta i naplati pridonesite od plata. Pridonesite od plata institucijata za platen promet gi presmetuva i naplatuva vrz osnova na brojot na rabotnicite iska`an vo poslednata presmetka na plati.

Bankite i {tedilnicite ne mo`at da primaat depoziti za gra~ani po osnov na plati i drugi li~ni primawa , dokolku isplatata ne e preku `iro smetkata na pravnoto lice.

Se zabranuva isplatata na plati vo bonovi i natura."

^len 4

Vo ~lenot 11 stavot stav 1 to~ka 2 po zborot "pridonesi" , se dodavaat zborovite: "so toa {to prvo se izvr{uvaat nalozite za pridonesot za penzisko i invalidsko osiguruvawe, a potoa pridonesot za zdravstveno osiguruvawe i personalniot danok od dohod".

^len 5

Vo ~lenot 20 stav 1, vovednata re~anica se menuva i glasi:

"So pari~na kazna od 10.000 do 300.000 denari }es e kazni za prekr{ok pravnoto lice:".

Po to~kata 3) se dodava nova to~ka 4) koja glasi:

" 4) ako vr{i pla}awa vo gotovo sprotivno na ~len 8 stavovi 2 i 4;".

Vo to~ka 4) koja stanuva to~ka 5) , vo zagradata po zborovite: "stav1", se dodava zapirka i zborovite :"i 2".

Vo stavot 3 po brojot "2", svrznikot "i" se zamenuva so zapirka, a po brojot "3" se dodavaat zborovite : "i 4", a zborovite "edna godina" se zamenuvaat so zborovite "tri godinie".

^len 6

Vo ~lenot 21 stav1 zborovite: "pet do petnaeset plati" se zamenuvaat so zborovite : "od 1.000 do 50.000 denaro", a brojot "5" se zamenuva so brojot "6".

^len 7

Vo ~lenot 22 vo stav 1 zborovite: "20 do 50 plati" se zamenuvaat so zborovite : "od 10.000 do 300.000 denari", a brojot 3 se zamenuva so brojot "4".

Vo stavot 2 zborovite: "osum do petnaeset plati" se zamenuvaat so zborovite : " od 1.000 do 50.000 denari".

Vo stavot 3 zborovite: "osum do petnaeset plati" se zamenuvaat so zborovite : " od 1.000 do 50.000 denari".

^len 8

Vo ~lenot 23 stav 1 zborovite "20 do 50 plati " se zamenuvaat so zborovite: " od 10.000 do 300.000 denari".

Vo stavot 2 zborovite: "osum do petnaeset plati" se zamenuvaat so zborovite : " od 1.000 do 50.000 denari".

^len 9

Po ~len 24 se dodavaat dva novi ~lena 24-a i 24-b, koi glasat:

"^len 24-a

Subjektot zaostanatite pridonesi od plati i personalen danok od dohod, bez kamata so denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon mo`e da gi pla}a poedine~no po vidovi pridonesi vo period od onolku mese~ni rati za kolku meseci istite ne s eplateni, i toa po sledniov redosledi:

-obvrskite sprema Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe se

namiruvaat vo prviot period za tolku meseci za kolku {to ne se

plateni;

- obvrskite sprema Fondot za zdravstveno osiguruvawe se namiruvaat vo

prviot period za tolku meseci za kolku {to ne se plateni;

-obvrskite sprema Fondot za zdravstveno osiguruvawe se namiruvaat vo

vtoriot period za tolku meseci za kolku {to ne se plateni;

-obvrskite za vrabotuvawe i personalen danok od dohod- vo tretiot

period za tolku meseci za kolku {to ne se plateni.

Dokolku subjektot ne gi plati obrskite od stav 1 na ovoj ~len obvrskite }e gi presmeta i naplati nadle`nata institucija za platen promet. Obvrskite instutucijata za platen promet gi presmetuva i naplatuva naredniot den od mesecot vo koj trebalo da bidat plateni. Obvrskite instutucijata za platen promet gi utvrduva vrz osnova na brojot na rabotnicite iska`ani vo poslednata presmetka na plata.

Subjektot kaj site pristignati obvrski zaklu~no so platata za mesec Mart 1997 godina }e gi plati vo rok od 45 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, pridonesite i personalniot danok mu se smaluvaat za 70%.

Sredstvata uplateni na ime personalen danok od dohod }e se izdvojat posebno i }e se koristat za poddr[ka na proizvodstvoto na pravnite lica koi redovno gi namiruvaat svoite obvrski po osnova na pridonesi i danoci.

Koristeweto na uplatenite sredstva na ime personalen danok od dohod od stav 4 na ovoj ~len se vr{i vrz osnova na Programata na Vladata na Republika Makedonija.

^len 24-b

Odredbata od ~len 24-a stav 1 na ovoj zakon }e se primenuva najdocna vo rok od tri godini od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon."

 

 

^len 10

Ovoj zakon vleguva vo sila na osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija."