ZAKON

ZA OSNOVAŠE ATENC[A ZA POT[KNU-VAWE NA RAZVOJOT NA ZEMJODELSTVOTO

^len 1

Zaradi davawe stru~na pomo{ na zemjodelcite i sto~arite a so cel za zgolemuvai^ na kvalitetot i kvantitetot na zemjodelskoto proizvodstvo i negovata pogolema iskoristenost se osnova Agencija za potta-knuvawe na razvojot na zemjodelstvoto (vo natamo{-niot tekst: Agencija).

^len2

Agencijata gi vr{i slednive raboti:

1) davawe neposredna pomo{ na zemjodelcite za pri-mena na soodvetni merki:

- vo poledelstvoto, lozarstvoto i ovo{tarstvoto:

voveduvawe na novi tehnologii vo odgleduvaweto, pra-vilna upotreba na gubriva, izbor na vidovi i sorti, podigawe i odgleduawe na nasadite, postavuvaqe de-monstrativni opiti so novi sorti i tehnologii i sortni ispituvawa i

- vo sto~arstvoto: upatuvan»e na primeia na merki za podobruvawe na proizvodnite svojstva, obezbedu-vawe na pravilna ishrana za dobivawe pokvalitetni proizvodi (mleko, meso, volna, jajca i drugo);

2) sorabotka so zdru`eiijata na zemjodelcite i edi-nicite na lokalnata samouprava;

3) naso~uvai.e na zemjodelskite proizvoditeli za proizvodstvo na kulturi i proizvodi sporsd potrebite na pazarot;

4) neposredno izvr{uvawe na del od merkite za sproveduvaqe na Programata za pottiknuvawe na raz-vojot na zemjodelstvoto {to se donesuvaat soglasno so Zakonot za pottiknuvaqe na razvojot na zemjodel-stvoto <vo natamo{niot tekst: Programata);

5) davawe nasoki za razvoj na zemjodelstvoto vrz osnova na soznanijata od terenot;

6) prenesuvawe na etru~ni soznanija do neposred-nite zemjodelski proizvoditeli, kako i nau~no-apli-kativnite dostignuvawa vo zemjodelskoto proizvod-stvo;

7) davawe nasoki vo izborot na soodvetna zemjodel-ska mehanizacija i oprema za rastitelno i sto~arsko proizvodstvo i nejzino pravilno i racionalno kori-

stewe;

8) vr{ewe instrukta`a, demonstracija za sovre-meni postapki za ~uvawe, prerabotka na zemjodelski proizvodi (od rastitelno i `ivotinsko poteklo) i podgotovka za plasman;

9) stru~no osposobuvawe na zemjodelskite proizvo-diteli preku odr`uvawe na sovetuvawa, seminari,

kursevi i sli~no;

10) organizirawe na natprevari za visoki prinosi, u~estvuvawe na saemi i izlo`bi, organnzirawe na sto--~arski smotri i traktorski natorevari;

11) podgotvuvan.e na istra`uva~ki predlozi vo zem-

jodelstvoto;

12) vospostavuvawe i koristewe na informativni sistemi vo zemjodelskoto proizvodstvo;

13) davawe pomo{ na zemjodelskete proizvoditeli za ustanovuvawe evidencija vo vrska so zemjodelskoto proizvodstvo, negovata rentabilnost i ekonomi~nost;

14) izgotvuvawe na informativni i reklamni spisa-nija, bro{uri, pamfleti, prira~nici vo koi bi bile opfateni novete-pgge od doma{ni i stranski izvori ia informacii od oblasta na zemjodelstvoto i

15) drugi stru~ii i aplikativni merki za koi }e se javi potreba.

^lenZ

Agencijata ima svojstvo ia pravno lics Sedi{teto na Agsncijata e vo Bitola Agencijata e samostojia vo svojata rabota.

^len 4

So Agencijata rakovodi direktor koj go imenuva i

razre{uva Vladata na Republika Makedonija.

Direktorot se imenuva so mandat od ~etiri godini. Direktorot rakovodi so raboteweto na Agencijata

i ja organizira nejzinata rabota.

^len 5

So Agencijata upravuva Upraven odbor koj e sosta-ven od devet ~lena koi gi imenuva i razre{uva Vladata na Republika Makedonija na predlog na ministerot za zemjodslstvo, igumarstvo i vodostopanstvo za period od ~etiri godini, i toa {est ~lena od redot na zemjo-dslskite proizvoditeli, eden ~len od Zemjodslskiot institut, eden ~lsn od Institutot za sto~arstvo i edsn ~len od Zemjodelskiot fakultet.

So rabotata na Upravniot odbor rakovodi pretse-datel, koj od redot na ~lenovite na Upravniot odbor go imenuva Vladata na Republika Makedonkja za period od ~etiri godini.

^len 6

Upravniot odbor na Agencijata gi vr{i slednive raboti:

1) donesuva Statut na Agencijata;

2) donesuva Godi{na programa za rabota na predlog na dir'sktorot;

3) donssuva finansiski plan i godi{na presmstka;

4) donssuva godi{en izve{taj za rabota;

5) utvrduva ceni na uslugite za raboti {to ne se utvrdeni so Programata i

6) vr{i i drugi raboti utvrdeni so Statutot.

^len7

Sredstvata za rabota na Agencijata se obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija za izvr{uvaqe na del od rabotite utvrdeni vo Programata, prihodi {to gi ostvaruva od svoeto raboteqe i drugi izvori.

^len˝

So Statutot poblisku se ureduvaat organizacijata i raboteqeto na Agencijata.

Na Statutot na Agencijata soglasnost dava Vladata na Republika Makedonija.

^len9

Vladata na Republika Makedonija gi potvrduva fi-nansiskiot plan i godi{nata presmetka na Agencijata.

^len10

Agencijata za svojata rabota najmalku edna{ go-di{no dostavuva izve{taj do Vladata na Republika Makedonija.

^len 11

Pravata, obvrskite, sredstvata i drugiot imot od postojnits slu`bi - centri za unapreduvaqs na indivi-dualnoto zemjodelstvo gi prezema Agencijata, spored popis {to.}e go izvr{i komisijata za popis, formi-rana od Vladata na Rspublika Makedonija, vo rok od sdsn mssec od dsnot na vleguvai.sto vo sila na ovoj zakon.

^len 12

So denot na otpo~nuvawe so rabota na Agencijata, rabotnicite od postojnite slu`bi - centri za unaprs-duvai.s na indivcdualnoto zsmjodelstvo, gi prezema Agsncijata soglasno so aktot za sistematizacija. ^lsn 13

Do dsnot na otpo~nuvai.s so rabota na Agencijata, rabotits od nsjzinata nadls`nost gi vr{at dossga{-nits slu`bi - csntri za unaprsduvai.s na individual-noto zsmjodslstvo.

^lsn 14

 

 

unapreduvawe na individualnoto zemjodelstvo S„Slu`ben vesnik na SRM" broj 46/75).

^len 15

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvai.eto vo „Slu`ben vesnik na republika Mag kedonija".ÿ