ZAKON ZA PASI[TATA

I. OP[TI ODREDBI

^len!

So ovoj zakon se ureduva upravuvaqeto, unapreduva-weto i koristeweto na pasi{tata vo dr`avna sopstve-nost.

Rabotite na upravuvawe, unapreduvawe i koristewe na pasi{tata (vo natamo{niot tekst: stopanisuvan.e) se od javen interes.

^len2

Pasi{tata, kako dobro od o{pt interes za Republi-kata, se koristat pod uslovi i na~in utvrden so ovoj zakon.

^lenZ

Pasi{te, vo smisla na ovoj zakon, e zemjodelsko zemji{te obrasnato so treva, ~ie iskoristuvan-e se vr{i najracionalno so pasewe na dobitok i kosewe.

Pod pasi{te vo smisla na ovoj zakon, se podrazbi-raat i povr{ini obrasnati so treva pogolemi od 3 ha {to se nao|aat vo granicite na {uma, dokolku ne se nao|aat vo prebirna {uma i vo {uma ili delovi od {umi vo koi se vr{at meliorativni merki i obnovu-vawe.

II. STOPANISUVAWE SO PASI[TATA ^len4

Za stopanisuvai>e so pasi{tata vo dr`avna sopstve-nost Vladata osnova javno pretprijatie (vo ponata-mo{niot tekst: Javno pretprija-ue za pasi{ta).

So pasi{tata vo dr`avna sopstvenost Javnoto pret-prijatie za pasi{ta stopanisuva taka {to da se so~uva nivnata povr{ina i da se zgolemi nivnata vrednost, da se obezbedi najgolem prirast na treva spored prirod-nite uslovi.

^len 5

Vladata na Republika Makedonija donesuva pro-grama za stopanisuvawe so pasi{tata za period od 10 godini.

Za sproveduvaqe na programata od stav 1 na ovoj ~len Javnoto pretprijatie za pasi{ta donesuva go-di{na programa, najdocna do 31 dekemvri vo tekovnata godina za narednatagodina.

So programite od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len oso-beno se utvrduvaat: prirodnite uslovi i mo`nosti na pasi{teto, negova obnova, razvoj, merkite za odgledu-vawe, za{tita, unaprrduvai.e i pro{iruvawe na pa-si{tata i sli~no.

Javnoto pretprijatie za pasi{ta podnesuva godi{en" izve{taj do Vladata na Republika Makedonija za re-alizacija na programata od stav 2 na ovoj ~len.

^len 6

Programata za stopanisuvawe so pasi{tata od ~len 5 stav 1 ja izgotvuva Javnoto pretprijatie za pasi{ta.

^len7

Javnoto pretprijatie za pasi{ta gi dava pasi{tata na koristewe na pravni i fizi~ki lica (vo natamo{-niot tekst: korisnici na pasi{ta), osven pasi{tata {to se nao|aat vo neposredna blizina na naselenite mesta, po pat na javen oglas vo zavisnost od kapacite-tot na pasi{tata.

Pri ednakvi usdovi, prednost vo dobivaweto na pa-si{ggeto na koristewe ima dotoga{niot korisnik, od-nosno gra|anite koi `iveat vo tie naseleni mesta.

Pasi{tata {to se nao|aat vo neposredna blizina na naselenite mesta }e se koristat od odgleduva~ite na dobitok koi `iveat vo tie naseleni mesta, spored uslovite {to gi utvrduva Javnoto pretprijatie za pa-si{gga.

^len8

Za koristewe na pasi{tata od ~len 7 stav 1 na ovoj zakon i utvrduvawe na me|usebnite prava i obvrski, Javnoto pretprijatie za pasi{ta i korisnikot na pa-si{teto sklu~uvaat dogovor.

Dogovorot od stav 1 na ovoj ~len se sklu~uva najm-nogu do 10 godini i osobeno sodr`i:

 

 

- vremetrae1E>e na koristei.eto na pasi{teto;

- kapacitet na pasi{teto;

- visina na pa{arinata;

- koristen.e na infrastrukturni objekti i

- za{tita na pasi{tata.

Korisnikot na pas{iteto ne mo`e steknatoto pravo na koristewe na pasi{teto da go prenese na drugo lice.

^len9

Za koristewe na pasi{teto korisnikot pla}a pa{a-rina edna{ godi{no na Javnoto pretprijatie za pasi{-ta.

^len10

Za postavuvawe na vremeni objekti (trla, poila i sli~no) korisnikot na pasi{teto e dol`en da bara soglasnost od Javnoto pretprijatie za pasi{ta.

Protiv Re{enieto za baranata soglasnost za posta-vuva{: vremeni objekti predvideni vo stav 1 na ovoj ~len, mo`e da se izjavi `alba do Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo.

^len11

Javnoto pretprijatie za pasi{ta mo`e da go odzeme pasi{teto ili del od nego od korisnikot na pasi{-teto, ako toj ne se prvdr`uva na na~inot na koristewe na pasi{teto utvrden so dogovorot od ~len 8 na ovoj zakon.

III. NADZOR ^len12

Nadzor nad sproveduvaweto na odredbite na ovoj zakon vr{i Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umar-stvo i vodostopanstvo.

Rabotite na inspekciskiot nadzor gi vr{at zemjo-delski inspektori.

^len13

Vo vr{eweto na nadzorot zemjodelskiot inspektor e ovlasten da naredi:

- napu{tan>e na pasi{teto vo slu~ai koga toa se koristi bez sklu~en dogovor i

- otstranuvawe na postavenite vremeni objekti (trla, poila i sli~no), dokolku objektite se postavenn sprotivno na ~len 10 od ovij zakon.

^len14

Za otstranuvawe na utvrdenite negativnosti, in-spektorot za zemjodelstvo donesuva re{enie vo ram-kite na ovlastuvaqata utvrdeni so ovoj zakon.

@alba protiv re{enieto od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se izjavi do minnsterot za zemjodelstvo, {u-marstvo i vodostopanstvo.

@albata od stav 2 ia ovoj ~len ne go odlaga izvr{u-vaweto na re{enieto, ako so neizvr{uvaweto na utvr-denite merki }e se predizvikaat posledici koi te{ko mo`at da se otstranat.

IV. KAZNENI ODREDBI ^len 15

So pari~na kazna od 100.000 denari do 200.000 de-nari }e se kazni za prekr{ok pravnoto lice, ako:

1. Go napasuva dobitokot na pasi{te za koe nema sklu~eno dogovor ili ne se pridr`uva na pravata i obvrskite utvrdeni so dogovorot (~len 8 stavovi 1 i 2).

2. Go prenese steknatoto pravo na drugo lice (~len

8 stav 3).

3. Postavuva vremeni objekti bez soglasnost

^Za ½^ekr{ok od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni i odgovornoto lice vo pravnoto lice so parn~ia kazna od 30.000 do 50.000 denari.

^len16

So pari~na kazna od 10.000 do 50.000 denari }e se kazni za prekr{ok fizi~ko lice, ako:

1. Pase dobitok na pasi{te za koe nema sklu~eno dogovor ili ne se pridr`uva na pravata i obvrskite utvrdeni so dogovorot (~len 7 stavovi 1 i 2), • 2. Go prenese steknatoto pravo na drugo lice (~len 8 stav 3),

3. Postavuva vremeni objekti bez soglasnost (~len 10).

V. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI ^lenP

Vladata na Republika Makedonija }e go osnova jav-noto pretprijatie za pasi{ta vo rok od dva meseca od denot na vleguvaqeto vo sila na ovoj zakon.

^len18

Do osnovaweto na Javnoto pretprijatie za pasi{ta korisnicite na pasi{tata pa{arnnata ja pla}aat na smetka na Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo.

^len19

Pravata, obvrskite, sredstvata i drugiot imot na samoupravnite interesni zaednici za koristen^ na pa-sicggata i utrinite gi prezema Javnoto pretprijatie za pasi{ta, vrz osnova na zavr{en bilans, spored popis {to }e go izvr{i komisijata za popis, formirana od Vladata na Republika MakedoniJa vo rok od eden mesec od denot na osnovaweto na Javnoto pretprijatie za pasi{ta.

^len20

Rabotnicite na samoupravnite interesni zaednici za upravuvawe i koristei>e na pasi{tata i utrinite gi prezema Javnoto pretprijatie za pasi{ta, soglasno so aktot za sistematizacija.

^len21

Javnoto pretprijatie za pasi{ta vo rok od {est meseci od denot na vleguvai.eto vo sila na ovoj zakon, }e raspi{e oglas za davaqe na pasi{tata na kori-sten.e.

Dogovorite za koristen.e na pasi{tata sklu~eni pred vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, va`at do iste-kuvai.e na rokot utvrden vo dogovorite.

^len 22

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweta vo „Slu`ben vesnik na Republiha Make-donija" g" ———————ÿ