ZAKON

ZA SKLU^UVAWE, RATIFIKACIJA I IZVR-[UVAWE NA MEUNARODNI DOGOVORI

OSNOVNI ODREDBI

^lsn 1

So ovoj zakon se ureduva postapkata i na~inot na vodewe na pregovori za sklu~uvaqe na me|unarodni dogovori, sklu~uvaqeto na me|unarodni dogovori i pristapuvai.e kon pove}estrani me|unarodni dogo-vori, pokrenuva11>eto na postapkata za ratifikacija, kako i izvr{uva11>e na sklu~snite me|unarodni dogovo-ri.

^len2

Kako me|unaroden dogovor, vo smisla na ovoj zakon, se smeta dogovor koj Republika Makedonija }e go sklu~i vo pismena forma so edna ili so pove}e dr`avi ili so me|unarodna organizacija, so koj ss utvrduvaat prava i obvrski •Ja dr`avata, soglasno so Ustavot na Republika Makedon&ja i me|unarodnoto pravo, bsz ra-zlika dali e sodr`an vo eden ili vo povs}s ms|usebno povrzani dokumenti.

Ne se smetaat kako megunarodni dogovori aktite koi gi sklu~uvaat ovlasteni organi na Republika Ma-kedonija za izvr{uvawe na sklu~eni me|unarodni dogo-vori i so niv ne se prezemaat novi obvrski za dr`ava-ta.

^len 3

^Is|unarodnite dogovori vo ims na Rspublika Ma-ksdonija gi sklu~uva pretsedatelot na Rspublikata.

Me|unarodni dogovori vo ims na Rspublika Maks-donija mo`e da sklu~uva i Vladata na Rspublika Maks-donija so koi ss ureduvaat pra{awc od oblasta na sko-nomijata, finansiite, naukita, kulturata, obrazova-nisto i sportot, soobra}ajot i vrsknte, urbanizmot, grads`ni{tvoto i za{titata na `ivotnata -srsdina, JSMJODSLSTVOTO, {umarstvoto, vodostopanstvoto, zdravs+voto, snergotikata, pravdatc, trudot i socijal-nata politika, ~ovekovits prava, diplomatsko-konzu-larnite odnosi, kako i od oblasta na odbranata i bsz-bednosta na dr`avata, osvsn za pra{awa vo vrska so granicata na Rspublika Maksdonija, stipuvaqs vo so-juzi ili zaednici so drugi dr`avi ili za istapuvaqs od takvi sojuzi i zaednici i drugi ms|unarodni dogovori koi, spored me|unarodnoto pravo, gi sklu~uvaat {e-fovi na dr`avi.

POSTAPKA ZA VODEWE NA PREGOVORI I ZA SKLU^UVAWE NA MEUNARODNI DOGOVORI

^len 4

Za vodei>e na pregovori i sklu~uvawe na me|una-rodni dogovori odlu~uva pretsedatelot na Republika Makedonija.

Za vodei.e na pregovori i sklu~uvai^: na meguna-rodni dogovori za koi, soglasno so ~len 3 stav 2 na ovoj zakon e nadle`na i Vladata, odlu~uva Vladata na Repu-blika Maksdonija.

^len5

Pretsedatelot na Republika Makedonija poveduva postapka za vodewe na pregovori za sklu~uvaqe na me-|unarodni dogovori po odluka donesena po pat na, refe-rendum; po sopstvsna inicijativa, po akt na Sobrani-eto na Republika Makedonija i po prsdlog na Vladata na Republika Makedonija.

 

 

LONIJV i po prsdlog na organot na dr`avnata uprava, vo ~ija nadls`nost ss pra{aqata koi trsba da ss ursdat so ms|unarodsn dogovor.

^lsn 6

Organot na dr`avnata uprava, vo ~ija nadls`nost ss pra{iwato koi trsba da ss ursdat so ms|unarodsn dogo-vor, po diplomatski pat, }s prszsms aktivnosti za utvrduvai.s na potrsbata za otpo~nuvai.s na prsgovori ili ispolnuvai.s na potrsG`its uslovi za sklu~uvaws na msgunarodni dogovori ili za pristapuvaws kon po-stos~ki pors}sstran ms|unarodsn dogovor.

Organot na dr`avnata uprava od stav 1 na ovoj ~lsn podgotvuva prsdlog Ja povsduva{: postapka ~a vodsws na prsgovori ja sklu~uvai»s na ms|unarodsn dogovor, prsdlog na osnovi •Ja vodsqs na prsgovorits i nacrt na dogovorot koj }s bids osnova •Ja vods11>s na prsgok>rits i gi dostavuva do Vladata za odlu~uvaws.

^lsn 7

Koga postapkata Ja sklu~uvaqs na ms|unarodsn do-govor ss povsduva po odluka donsssni na rsfsrsndum, po sopstvsna inicijativa na prstssdatslot na Rspu-blika Maksdonija, po akt na Sobranisto na Rspublika Maksdonija ili po inicijativa na Vladata na' Rspu-blika Maksdonija, organot na dr`avnata uprava vo ~ija nadls`nost ss pra{aqata kii trsba da ss ursdat so ms|unarodniot dogovor, gi podgotvuva prsdlogot na osnovits za vodei.s na prsgovorits i nacrtot na ms|u-narodniot dogovor.

^len 8

Predlogot za povsduvaqs na postapka za vodswe na pregovori za sklu~uvai^; na me|unarodsn dogovor trsba osobeno da sodr`i: ustavna osnova, ocsna na sostojbits na odnosite so odnosnata dr`ava ili megunarodna orga-nizacija; pri~ini poradi koi se predlaga sklu~uvaqs na me|unarodniot dogovor; finansiskits srsdstva po-trsbni za izvr{uvaqe na dogovorot i na~in na nivnoto obszbeduvaws; predlog za sostav na delegacijata na Rs-publika Makedonija koja }e gi vodi pregovorite i pre-smetka na tro{ocite za rabota na dslegacijata.

Predlogot na osnovite za vodei.e na prsgovorite treba da gi sodr`i: bitnite elementi na dogovorot koj se predlaga da se sklu~i; osnovnite pra{awa za koi }e ss vodat pregovorite i predlog na stavovi koi Vladata treba da gi zazeme vo vrska so tie pra{ai.a koi ss zadol`itelni za dslegacijata na Republika Makedo-nija vo pregovorite za sklu~uvai.e na me|unarodniot dogovor.

Kon predlogot za poveduvai.s na postapka za sklu~u-va11>e na me|unaroden dogovor ss prilo`uva i nacrt na ms|unarodniot dogovor.

^len9

Ministerstvoto za nadvore{ni raboti dava mi-sleqe za predlogot za poveduvawe postapka za sklu~u-vak.s na me|unaroden dogovor i za sodr`inata na nacr-tot na dogovorot od me|unarodno-praven aspekt.

^lsn 10

Koga po predlogot za poveduvai.s na postapka za sklu~uvai^ na megunaroden dogovor odlu~uva Vladata na Rspublika Makedonija soglasno so ~len 3 stav 2 na ovoj zakon, so predlogot za vodsi.s na prsgovorite i so nacrtot na dogovorot se zapoznava pretsedatslot na Rspublikata.

^len 11

Predlogot na osnovi za vodewe na prsgovori i pot-pi{uvaqs na soodvstni ms|unarodni dokumsnti vo ram-kits na me{ovitits komitsti, odbori, komisii i drugi tela, formirani vrz osnova na me|unarodnite dogovori, do Vladata podnssuva prstssdatslot na make-

donskiot dsl na odnosnoto telo, vo sorabotka so orga-not na dr`avnata uprava vo ~ija nadle`nost se pra{a-1mta koi ss razgleduvaat.

Prsdlogot od stav 1 na ovoj ~lsn solr`i osobeno:

ocsna na sostojbata za odnosite so odnosnata dr`ava ili me|unarodna organizacija; osnovnite pra{ai>a vo vrska so odnosniot me|unaroden dogovor za koi }e se vodat ^regovorite, so predlog na stavovi koi Vladata treba da gi zazeme.

Vladata, po usvojuvai.e na osnovite za vodewe na pregovori, utvrduva stavovi koi }e gi zastapuva make-donskiot del ili delegacija vo telata od stav 1 na ovoj ~len koi se zadol`itelni za makedonskata delegacija.

^len12

Koga Vladata }e go prifati predlogot za povedu-vaqe postapka za vodewe na pregovori za sklu~uvan.e na megunaroden dogovor i }e gi utvrdi osnovite za vodeqe na pregovori, }e opredeli delegacija za vodewe na pregovori i }e odlu~i za tro{ocite za rabota na delegacijata.

Vladata mo`e, pri utvrduvaqeto na osnovite, da go ovlasti {efot na delegacijata i da go potpi{e me|una-rodniot dogovor, ako go sklu~uva Vladata vo ime na Republika Makedonija.

^len13

Delegacijata na Republika Makedonija, opredelena za voden»e pregovori ne mo`e vo tekot na pregovorite da otstapuva od stavovite utvrdeni vo osnovite.

Ako vo tekot na pregovorite, drugata strana ne gi prifati utvrdenite stavovi na Republika Makedonija, ili predlo`i da se razgleduvaat pra{awa za koi ne se zazemeni stavovi vo osnovite za vodeqe na pregovori, delegacijata na Republika Makedonija }e pobara od Vladata zazemawe na novi stavovi, a po potreba i }e gi odlo`i pregovorite.

Stavovite, {to delegacijata na Republika Makedo-nija }e gi pobara vo tekot na pregovorite, Vladata }e gi utvrdi po itna postapka.

^len 14

Delegacijata na Republika Makedonija, po zavr{e-nite pregovork vo rok od 30 dena na pretsedatelot na Republika Makedonija, odnosno na Vladata podnesuva pismen izve{taj za izvr{enite pregovori so usoglase-niot, odnosno parafiraniot tekst na me|unarodniot dogovor.

^len15

Pretsedatelot na Republikata mo`e da ovlasti drugo lice koe vo negovo ime }e potpi{e me|unaroden dogovor.

Po prifa}aweto na izveiggajot od ~len 14 na ovoj zakon i na usoglaseniot, odnosno parafiraniot tekst na me|unarodniot dogovor, Vladata isto taka }e opre-deli lice koe vo nejzino ime }e go potpi{e me|unarod-niot dogovor.

^len 16

Polnomo{no za vodewe na pregovori i za potpi{u-vawe na me|unaroden dogovor, izdava pretsedatelot na Republikata, pretsedatelot na Vladata ili ministe-rot za nadvore{ni raboti.

^len 17

Odlukata za pristapuvawe na Republika Makedo-nija kon pove}estran me|unaroden dogovor koj e vo sila ja sproveduva Ministerstvoto za nadvore{ni raboti.

^len18

 

 

me|unaroden dogovor, a na na~in predviden so ms|una-rodniot dogovor.

POKRENUVAWE NA POSTAPKA ZA RATIFIKA-CIJA NA MEUNARODNITE DOGOVORI • .

^len19

Pretsedatelot na Republikata, odnosno organot na dr`avnata uprava vo ~ija nadle`nost se pra{awata {to se ureduvaat so sklu~eniot me|unaroden dogovor, originalniot tekst na potpi{aniot dogovor so pred-log za poveduvawe na postapka za ratifikacija i obra-zlo`enie vo vrska so toa go dostavuvaat do Minister-stvoto za nadvore{ni raboti, najdocna vo rok od 30 dena od potpi{uvaweto na dogovorot.

^len20

Postapka za ratifikacija ia sklu~enite me|una-rodni dogovori pokrenuva Ministerstvoto za nadvo-re{ni raboti so podnesuvawe na predlog za donesuvawe na zakoi za ratifikacija na sklu~eniot me|unaroden dogovor do Vladata.

Predlogot za donesuvawe na zakon za ratifikacija na sklu~eniot me|unaroden dogovor, Vladata go podne-suva do Sobranieto na Republika Makedonija.

^len21

Vladata na Republika Makedonija mu dostavuva na Sobranieto na Republika Makedonija predlog za done-suvan»e na zakon za ratifikacija na me|unaroden dogo-vor {to go sklu~il pretsedatelot na Republikata.

Vo postapkata po predlogot za donesuvai>e na zakon od stav 1 na ovoj ~len, pretsedatelot na Republikata vo Sobranieto na Republika Makedonija mo`e da dade obrazlo`enie za sklu~eniot me|unaroden dbgovor, a Vladata kon predlogot mo`e da dostavi i svoe mislewe za me|unarodniot dogovor.

^len22

So zakonot za ratifikacija na megunaroden dogovor mo`e da se opredeli i organot na dr`avnata uprava {to }e se gri`i za izvr{uvawe na toj dogovor ili da se ovlasti Vladata, odnosno organot na dr`aviata uprava vo ~ija nadle`nost se pra{ai.ata uredeni so sklu~e-niot me|unaroden dogovor da donese pobliski propisi za izvr{uvawe na toj dogovor.

Zakonot za ratifikacija na pove}estran me|unaro-den dogovor gi sodr`i i rezervite koi Republika Ma-kedonija gi dava na toj me|unaroden dogovor.

IZVR[UVAWE NA MEUNARODNI DOGOVORI

^len23

Za izvr{uvai>e na me|unarodnite dogovori na Repu-blika Makedonija se gri`i Vladata na Republika Ma-kedonija i pretsedatelot na Republikata.

^len 24

Megunarodnite dogovori, so koi se sozdavaat nepo-sredni obvrski za Republikata, gi izvr{uvaat orga-nite vo ~ija nadle`nost se pra{awata {to se uredu-vaat so toj dogovor.

DRUGI ODREDBI ^len25

Originalite na sklu~enite me|unarodni dogovori se evidentiraat i se ~uvaat vo Ministerstvoto za nad-vore{ni raboti.

^len26

Odredbite na ovoj zakon soodvetno se primenuvaat i na postapkata za sklu~uvaqe na me|unarodni dogovori na diplomatski konferencii, me{oviti me|uvladini

tela ili za pristapuvawe na Republika MakedoniJa kon pove}estrani me|unarodni dogovori.

^len27

Sklu~enite dokumenti koi ne se smetaat kako megu-narodni dogovori, soglasno so ~len 2 stav 2 od OVOJ zakon, se dostavuvaat do Vladata na zapoznavawe i do Ministerstvoto za nadvore{ni raboti za evidenti-ran«e.

ZAVR[NI ODREDBI ^len 28

So denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon, presta-nuva da va`i Zakonot za sklu~uvaqe i izvri1uvai>e na megunarodni dogovori („Slu`ben list na SFRJ" broj 55/78 i broj 47/89).

^len 29

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot dsn od denot na objavuvaqeto vo „Slu`ben vesnik na Republika Make-donija."ÿ