ZAKON

ZA ZADOL@UVAŠE NA REPUBLIKA MAKEDO-N[A KAJ MEUNARODNIOT FOND ZA RAZVOJ NA ZEMJODELSTVOTO ZA REALIZAC[A NA „PROEKTOT ZA RURALEN RAZVOJ NA JU@NITE I ISTO^NITE REGIONI"

^len!

Republika Makedonija se zadol`uva kaj Me|unarod-niot fond za razvoj na zemjodelstvoto so kredit vo iznos od 5,65 milioni Specijalnn prava na vls~sws (8,15 milioni SAD dolari) za realizacija na Proek-tot za ruralen razvoj na Ju`nite i Isto~nite regioni.

^len2

Uslovite i na~inot na koristewe na kreditot od ~len 1 na ovoj zakon }e se utvrdat so dogovor koj }e se sklu~i me|u Republika Makedonija i Me|unarodniot fond za razvoj na zemjodelstvoto.

Vo ime na Republika Makedonija dogovorot od stav 1 na ovoj ~len }e go potpi{e Ministerot za finansii.

^lenZ

Rokot na otplata na kreditot od ~len 1 na ovoj zakon e 40 godini vklu~uvaj}i grejs period od deset godini. Kreditot se otplatuva vo 59 ednakvi polugo-di{ni rati koi pristignuvaat za pla}awe na 15 april i 15 oktomvri sekoja godina, po~nuvaj}i od 15 oktomvri 2006 godina i zaklu~no so 15 oktomvri 2035 godina i edna rata koja }e pristigne na 15 april 2036 godina.

Kreditot e bez kamata, a na nepovle~enite sredstva od kreditot se pla}a provizija vo iznos od tri ~etvr-tini od eden procent godi{no.

Provizijata od stav 2 na ovoj ~len }e se pla}a polu-god{ino na 15 april i 15 oktomvri sekoja godina.

^len4

Republika Makedonija kreditot od ~len 1 na ovoj zakon }e go otplatuva so sredstvata na Buxetot na Re-publika Makedonija, koi }e se formiraat so otplata na kreditot od strana na krajnite korisnici.

^len5

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo „Slu`ben vesnik na Republika Make-donija".ÿ