ZAKON

ZA GARANCIJA NA REPUBLIKA MAKEDON[A PO DOGOVOROT ZA ZAEM PO PROEKTOT ZA PODOBRUVAŠE NA ENERGETSKIOT SISTEM OD MEUNARODNATA BANKA ZA OBNOVA I RAZVOJ

^len!

Republika Makedonija, kako garant, prezema obvr-ska da gi namiri obvrskite po Dogovorot za zaem po Proektot za podobruvaqe na energetskiot sistem {to }e se sklu~i me|u Me|unarodnata banka za obnova i razvoj i [ Elektrostopanstvo na Makedonija, vo vku-pen iznos od 61,5'milioni germanski marki, vo rokovi i uslovi predvideni vo Dogovorot za zaem,dokolkuJP Elektrostopanstvo na Makvdonija ne go otplati kredi-tot.

^len2

Zaemot od ~len 1 na ovoj zakon }e go otplatuva JP Elektrostopanstvo na Maksdonija od svoite prihodi.

^lenZ

Sredstvata od zaemot od Me|unarodnata banka za obnova i razvoj }e se koristat za finansirawe na sana-cijata na {este najgolemn hidroenergetski postrojki vo Republika Makedonija, podobruvawe na rabotata na JP Elektrostopanstvo na Makedonija, vklu~uvaj}i kontrola, dispe~erski centar i vrski, kako i otpo~nu-vawe na sanacija na sistsmot za snabduvawe so elek-tri~na energija.

^len4

Zaemot od ~len 1 na ovoj zakon }e se otplatuva vo rok od 20 godini, grejs period od pet godini i so ka-matna stapka {estmese~en LIBOR + 0,5% vo ednova-luten sistem baziran na germanskata marka.

Na nepovle~enite sredstva od zaemot }e se, pla}a proviz&ja-vo iznos od 0,75%.

^len5

Dokolku pristignatite anuiteti vo rokovite utvr-deni so Dogovorot za zaem, vo ime na JP Elektrosto-pan<*tv6'na-Ma&edon&j'a-ka^o zaembpriMa~',1 gi plati'Re^

pubdika Makedonija, ministerot za finansii, po 30 dena od denot na izvr{uvaweto na obvrskata, no ne podocna od 60 dena, }e izdade nalog na nositelot na platen promet da prenese vo korist na smetkata na prihodite na Buxetot na Republika Makedonija, denar-ski sredstva vo visina na izvr{enoto pla}awe, zgole-meno za presmetanata kamata i za tro{ocite od smet-kata na korisnikot ia zaemot.

^lenb

Ministerstvoto za finansii }e presmetuva i na-platuva 1% provizija na iznosot na zaemot za koj se dava garancija, vo soglasnost so amortizacioniotdlan od Dogovorot za zaem.

Provizijata od stav 1 na ovoj ~len se presmetuva ,od denot na izdavaweto na garancijata za zaem i e prihod na Buxetot na Republika Makedonija.

Provizijata }e se presmetuva se do izvestuvaweto od Me|unarodnata banka za obnova i razvoj za prestanu-van>e na potrebata od uslovenosta na zaemot so garan-cija od dr`avata.

^len 7

Ovoj zakon vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo „Slu`ben vesnik na Republika Ma-kedonija".ÿ