ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA ISPLATA NA PLATITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA

^len1

Vo Zakonot za isplata na platite vo Republika Makedonnja ("Sluhben vesnik na Republika Makedonija" broj 70/94 i 62/95), po ~lenot 11 se dodava nov ~len 11-a koj glasi:

"^len 11-a

Po isklu~ok od ~lenovite 3 i 4 na ovoj zakon, isplatata na neto platite do 31 dekemvri 1997 godina kaj pravnite lica so sedi{te vo Republika Makedonija, osven kaj pravnite lica kaj koi site sredstva se vo privatna sopstvenost, se vr{i najmnogu do nivoto na posledno isplatenata plata zaklu~no so 9 juli 1997 godina".

^len 2

Vo ~lenot 12 stav 1 zborovite: "150 do 200 plati }e se kazni za stopanski prestap" se zamenuvaat so zborovite: "10.000 do 300.000 denari }e se kazni za prekr{ok".

Vo stavot 2 zborovite: "stopanski prestap" se zamenuvaat so zborot "prekr{ok", a zborovite: "pet do deset plati" se zamenuvaat so zborovite: "1.000 do 50.000 denari".

Vo stavot 3 zborovite: "stopanski prestap" se zamenuvaat so zborot "prekr{ok", a zborovite: "{est meseci do edna godina" se zamenuvaat so zborovite: "tri godini".

^len Z

Ovoj zakon vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".