ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA SANACIJA I REKONSTRUIRAWE NA DEL OD BANKITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA

 

^len 1

Vo Zakonot za sanacija i rekonstruirawe na del od bankite vo Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 14/95 i 17/96), vo ~len 17 po stavot 1 se dodava nov stav 2 koj glasi:

"Republika Makedonija od bilansite na bankite gi prezema pobaruvawata i obvrskite po kreditite dobieni od stranski kreditori do 30 mart 1992 godina, a koi se regulirani so:

a) Zakonot za prezemawe na del od obvrskite po oddelni krediti na Stopanska banka AD - Skopje i Jugobanka - Jubanka AD-Skopje ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 26/92);

b) Zakonot za ureduvawe na odnosite vo vrska so otplatata na koristenite krediti od Me|unarodni finansiski organizacii ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 48/94);

v) Zakonot za prezemawe na garancii po koristeni krediti od Evropskata investiciona banka ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 43/95) i Zakonot za zadol`uvawe na Socijalisti~ka Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 35/78 i 41/78);

g) Zakonot za kreditni odnosi so stranstvo ("Slu`ben list na SFRJ" broj 66/85 i 38/86) i

d) Odluka za na~inot na predvremeno namiruvawe i predvremena otplata na obvrskite po stranski krediti ("Slu`ben list na SFRJ" broj 21/89).

Vo stav 2 koj stanuva stav 3 zborovite: "vonbilansnata evidencija kaj" se zamenuvaat so zborovite: "bilansite na".

Vo stav 4 koj stanuva stav 5 po zborovite: "od stav 1" se dodavaat zborovite: "i stav 2".

Po stav 5 se dodavaat tri novi stava 6, 7 i 8 koi glasat:

"Otplatata na obvrskite i naplatata na pobaruvawata od krajnite korisnici po kreditite od stav 2 to~ki a), b) i v) na ovoj ~len se vr{i na va~in i pod uslovi predvideni so Zakonot za prezemawe ia dsl od obvrskite po oddelni krediti na Stopanska banka AD - Skopje i Jugobanka - Jubanka AD - Skopje, Zakonot za ureduvawe na odnosite vo vrska so otplatata na koristenite krediti od Me|unarodni finansiski organizacii i Zakonot za prezemawe na garancii po koristeni krediti od Evropskata investiciona banka.

Otplatata na obvrskite po kreditite od stav 2 to~ki g) i d) na ovoj ~len, vo ime i za smetka na Republika Makedonija ja vr{i Stopanska banka AD -Skopje od sredstvata na Republika Makedonija. Na denarskata protivvrednost na otplateniot anuitet Stopanska banka AD - Skopje presmetuva i od Buxetot na Republika Makedonnja naplatuva provizija od 0,2%.

Naplatata na provizijata od stav 7 na ovoj ~len se vr{i preku Agencijata".

^len 2

Po ~len 17 se dodava nov ~len 17-a koj glasi:

"^len 17-a

Obvrskite po kreditite od ~len 1 stav 1 to~ki g) i d) na ovoj zakon, kako i obvrskite po Zakonot za prezemawe na obvrsknte na Federacijata po opredeleni stranski krediti i za zadol`uvawe na Narodnata banka na Jugoslavija vo stranstvo za smetka na Federacijata vo 1990 godina ("Slu`ben list na SFRJ" broj 83/ 89), i obvrskite po nealociraniot dolg {to gi prezede Republika Makedonija so pregovorite po Pariskiot i Ciri{kiot klub gi vodi Agencijata vo posebna evidencija - bilans na Republika Makedonija".

^len 3

Vo ~len 37-d po zborot "Makedonija", svrznikot "m" se zamenuva so zapirka, a po zborot "privatizacija" se dodavaat zborovite: "i za otkup na pobaruvawata ~ija naplata ja vr{i Agencijata za sanacija na banka soglasno so ~len 21 na ovoj zakon".

^len 4

Ovoj zakon vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".