ZAKON ZA JAZICITE NA KOI SE IZVEDUVA NASTAVATA NA PEDAGO[KIOT FAKULTET "SV. KLIMENT OHRIDSKI" VO SKOPJE

I. OSNOVNI ODREDBI

^len 1

Na Pedago{kiot fakultet "Sv. Kliment Ohridski" (vo natamo{niot tekst: Pedago{ki fakultet) vo Skopje, nastavata na studiskite grupi za predu~ili{no vospituvawe i za oddelenska nastava, se izveduva na makedonski jazik i na jazicite na nacionalnostite.

^len 2

Na Pedago{kiot fakultet vo Skopje, nastavata na jazicite na nacionalnostite se izveduva po nastavnite predmeti sodr`ani vo nastavnite planovi i programi, osven po predmetite {to se odnesuvaat na makedonskiotjazik so kultura na izrazuvaweto i na istorijata, koi se izveduvaat na makedonski jazik.

^len 3

Za nastavnite predmeti za koi po objavuvaweto na konkurs }e se utvrdi deka za izveduvawe nastava na jazicite na nacinalnostite ne postoi nastaven kadar koj gi ispolnuva uslovite predvideni so Zakonot za naso~enoto obrazovanie, do izborot na soodveten kadar, za izveduvawe nastava na jazicite na nacionalnostite mo`e da se anga`iraat soodvetni nastavnici od postojnite visokoobrazovni ustanovi.

Dokolku ne se obezbedi soodveten nastaven kadar soglasno so stav 1 na ovoj ~len, izeduvawe nastava na jazicite na nacionalnostite mo`e da se anga`iraat i soodvetni kadri so nau~en stepen doktor po nauka ili so akademski stepen magister po nauki od postojnite nau~ni i drugi ustanovi i institucii.

Za predmetite za koi se anga`irani soodvetni kadri soglasno so stavovite 1 i 2 na ovoj ~len Pedago{kiot fakultet vo Skopje e dol`en na sekoi {est meseci da objavuva konkurs za izbor na nastavnik.

^len 4

Dokolku soglasno so ~len 3 od ovoj zakon ne mo`e da se obezbedi soodveten nastaven kadar za izveduvawe nastava na jazicite na nacionalnostite, do negovoto obezbeduvawe, nastavata }e se izveduva na makedonski jazik.

^len 5

Do donesuvawe na normativi i standardi za izveduvawe na nastavata na visokoobrazovnite ustanovi, na Pedago{kiot fakultet vo Skopje nastavata }e se izveduva na jazicite na nacionalnostite, dokolku vo prva godina }e se zapi{at najmalku 20 studenti, pripadnici na soodvetnata nacionalnost.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len, nastava na jazicite na nacionalnostite mo`e da se izveduva i so pomal broj studenti, za {to e potrebno da se dobie soglasnost od Ministerstvoto za obrazovanie i fizi~ka kultura.

II. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 6

Zateknatite nastavnici i anga`irani visokostru~ni kadri za izveduvawe nastava na jazicite na nacionalnostite, koi ne gi ispolnuvaat uslovite utvrdeni so Zakonot za naso~enoto obrazovanie za nastavnik na visokoobrazovna ustanova prodol`uvaat so rabota na Pedago{kiot fakultet vo Skopje do 31 dekemvri 2002 godina do koga se dol`ni da gi ispolnat zakonskite uslovi.

^len 7

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".