ZAKON

ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA TRGOVSKITE DRU[TVA

^len 1

Vo Zakonot za trgovskite dru{tva ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonnja" broj 28/96), vo ~lenot 1 to~ka 3) po zborot: "drugi", se dodavaat zborovite: "kako i zanaet~iska dejnost".

^len 2

Vo ~lenot 4 to~ka 2) po zborot "zanaet~iite" se dodavaat zborovite: "~ie rabotewe ne go nadminuva obemot na pomal zanaet".

^len 3

Vo ~lenot 6 stav 2 zborovite: "{to go donesuva ministerstvoto nadle`no za rabotite na stopanstvoto vo soglasnost so mnnisterstvoto nadle`no za rabotite za finansii" se zamenuvaat so zborovite: "na Vladata na Republika Makedonija".

^len 4

Vo ~lenot 221 stav 3 na krajot po zborot "zakon" se dodavaat zborovite: "i posebnite zakoni koi gi ureduvaat dejnostite od ~len 1 to~ki 2), 4) i 5) na ovoj zakon.

^len 5

Po ~lenot 227 podnaslovot "Vidovi akcii" i ~lenot 228 se bri{at.

^len 6

Vo ~lenot 233 stavot 3 se menuva i glasi:

"3) Akciite od stav 1 na ovoj ~len mo`at da se prenesuvaat me|u vrabotenite i penzionerite koi bile vraboteni vo dru{tvoto."

^len 7

Vo ~lenot 234 stav 2 to~kata 6) se bri{e; vo to~kata 13) zborovite: "prioretetnite akcii" se zamenuvaat so zborot "akciite", a vo to~kata 18) zborovite: "prioritetnata akcija" se zamsnuvaat so zborot "akcijata".

^len 8

Vo ~lenot 236 stav 2 to~ka 4) po zborot "akcijata" zapirkata i zborovite: "ako akcijata glasi na ime" se bri{at.

^len 9

Vo ~lenot 239 stav 1 zborot "tri" se zamenuva so zborot "dve".

^len 10

Vo ~lenot 270 stav 2 to~ka 4) zborovite: "odnosno dali glasat na ime ili na donositel", se bri{at.

^len 11

Vo ~lenot 272 stav 3 na krajot po zborot "akcii" se dodavaat zborovite: "(akcii pred celosnata uplata na nominalniot iznos)".

^len 12

Po ~lenot 288 vo podnaslovot i vo ~lenot 289 stav 1 zborovite: "koi glasat na ime" se bri{at.

^len 13

Vo ~lenot 290 stav 1 zborovite: "koi glasat na ime" se bri{at.

Vo stavot 3 zborovite "koja glasi na ime" se bri{at.

^len 14

Vo ~lenot 299 stav 3 zborovite: "Akcii {to glasat na ime" se zamenuvaat so zborot "Akciite".

^len 15

Vo ~lenot 387 stav 2 zborovite: "koi glasat na ime ili na privremenite akcii" se bri{at.

^len 16

Vo ~lenot 392 stav 2 poslednata re~enica se bri{e.

^len 17

Vo ~lenot 412 stav 1 zborovite: "koi glasat na ime" se bri{at.

^len 18

Vo ~lenot 417 stav 2 red ~etvrti zborovite: "javno gi povikuva" se zamenuvaat so zborovite: "gi povikuva so pokana", a tretata re~enica se bri{e.

^len 19

Vo ~lenot 703 stav 1 zborot "javnoto" se zamenuva so zborot" "trgovskoto", a vo zagradata broj "52" se zamenuva so zborovite: "440 stav Z".

^len 20

Vo ~lenot 709 to~ka 2) na krajot svrznikot "i" se zamenuva so to~ka i zapirka.

Vo to~kata 3) na krajot to~kata se zamenuva so svrznikot "i".

Po to~kata 3) se dodava nova to~ka 4), koja glasi:

,,4) zapo~ne so vr{ewe na dejnosta pred zapi{uvaweto vo trgovskiot registar (~len 440 stav 3 i ~len 445)."

Po stavot 1 se dodava nov stav 2, koj glasi:

"(2) Pokraj pari~nata kazna od stav 1 na ovoj ~len za prekr{okot od stav 1 to~ka 4) na ovoj ~len }e se izre~e i za{titna merka zabrana na vr{ewe na dejnosta od {est meseci do edna godina i odzemawe na imotnata korist pribavena so izvr{uvaweto na ovoj prekr{ok."

^len 21

Po ~lenot 718 se dodava nov ~len 718-a, koj glasi:

"^len 718-a

(1) Samostojnite vr{iteli na dejnosti so li~en trud, registrirani spored Zakonot za samostojno vr{ewe na dejnost so li~en trud ("Slu`ben vesnik na SRM"broj 18/89, 46/89 i 23/90), osven licata koi vr{at zanaet~iska dejnost, se dol`ni svoeto rabotewe da go usoglasat so odredbige na ovoj zakon najdocna do 31 dekemvri 1998 godina.

(2) Licata od stav 1 na ovoj ~len, koi svoeto rabotewe nema da go usoglasat so odredbite na ovoj zakon prestanuvaat po istek na opredeleniot rok po sila na ovoj zakon i se bri{at od registarot."

^len 22

Po ~lenot 724 se dodava nov ~len 724-a, koj glasi:

"^len 724-a

Odredbata od ~len 290 stav 2 na ovoj zakon ne se odnesuva na dru{tvata {to se transformiraat po Zakonot za op{testven kapital ("Slu`ben list na SFRJ" broj 48/89 i 46/90) i po Zakonot za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 38/93 i 48/93), se do zavr{uvaweto na procesot na transformacija, odnosno do kone~nata otplata na akciite.".

^len 23

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".