ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKO NOT ZA CARINITE

 

^len 1

Vo Zakonot za carinite ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 20/93 i 63/95), vo ~len 206 stav 1 zborovite: "grani~ni patni premini i" se bri{at.

Vo stav 6 zborovite: "sekoj grani~en premin, odnosno" se bri{at.

Vo stav 7 zborovite: "najmnogu vo tri slobodno carinski prodavnici" se zamenuvaat so zborovite: "samo vo edna slobodna carinska prodavnica".

^len 2

Vr{eweto na dejnosta proda`ba na stoki bez pla}awe carina i drugi uvozni dava~ki na grani~nite patni premini prestanuva vo rok od 30 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

^len 3

Ovoj zakon vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".