ZAKON ZA IZMENUVAŠE NA ZAKONOT ZA CRVENIOT KRST NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

 

^len 1

Vo Zakonot za Crveniot krst na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 41/94), vo ~lsnot 28 stav 1, alineja 2 se menuva i glasi:

"-50% od nominalnata vrednost na po{genskata marka za pisma do 20 grama na sekoja po{tenska pratka vo vnatre{niot i me|unarodniot po{tenski soobra}aj, osven pratkite za knigi, vesnici i spisanija".

Stav 2 se menuva i glasi:

"Vo tekot na akciite i manifestaciite od stav 1 na ovoj ~len se izdavaat doplatni po{tenski marki. Izdavaweto, distribucijata, proda`bata i presmetkata na doplatnite po{tenski marki ja vr{i Javnoto pretprijatie za po{tenski soobra}aj "Makedonski po{ti", a vo soglasnost so poseben zakon."

^len 2

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".