ZAKON ZA DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA DANOKOT NA PROMET NA PROIZVODI I USLUGI

 

^len 1

Vo Zakonot za danokot na promet na proizvodi i uslugi ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 4/93, 80/93, 42/95, 4/96 i 71/ 96'), vo Tarifata na danokot na promet na proizvodi vo Tarifniot broj 2 vo stavot 1 posle to~kata 15) se dodava nova to~ka16), koja glasi:

"16) detska ma{ka ili detska `enska obleka do broj 14 zaklu~no i na detski ma{ki ili detski `enski obuvki do broj 34 zaklu~no i patiki;"

Dosega{nite to~ki 16), 17) i 18) stanuvaat to~ki 17), 18) i 19).

^len 2

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo"Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".