ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA LI^NITE DOHODI I DRUGITE NADOMESTOCI NA PRATENICITE VO SOBRANIETO NA SR MAKEDONIJA I DRUGITE IZBRANI I IMENUVANI LICA VO REPUBLIKATA

^len 1

Vo naslovot i vo tekstot na Zakonot za li~nite dohodi i drugite nadomestoci na pratenicite vo Sobranieto na SR Makedonija i drugite izbrani i imenuvani lica vo Republikata ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 36/90 i "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 38/91), zborot "Socijalisti~ka" se bri{e, a zborovite: "li~ni dohodi" se zamenuvaat so zborot "plata".

^len 2

Vo ~lenovite 1 stav 2, 2 stav 1, 14, 25, 26 i 29 zborovite: "potpretsedatelot na pretsedatelot na Socijalisti~ka Republika Makedonija" se bri{at.

^len 3

^lenot 4 se bri{e.

^len 4

Vo ~lenot 5 stav 5 zapirkata po zborot "samiot" i zborovite: "ako bide otpovikan" se bri{at.

^len 5

Vo ~lenovite 14 i 15 po zborovite: "Ustavniot sud na", "Vrhovniot sud na" i vo ~lenovite 15 i 16 po zborovite "Narodna banka na", "javniot obvinitel na" i "zamenik na javniot obvinitel na", se dodava zborot "Republika".

^len 6

Vo ~lenot 15 zborovite: "generalen direktor na Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo vo SR Makedonija, pretsedatel na Stopanskiot sud na Makedonija, pretsedatel na Republi~kiot sud za prekr{oci" se bri{at, a pred zborovite: "sekretar na Sobranieto", se dodavaat zborovite: "narodniot pravobranitel".

^len 7

Vo ~lenot 16 po zborovite: "direktor na republi~ka organizacija" se dodavaat zborovite: "rakovoditel na Kabinetot na pretsedatelot na Republika Makedonija, sovetnik na pretsedatelot na Republika Makedonija, sekretar na Kabinetot na pretsedatelot na Republika Makedonija"; zborovite: "zamenik na generalniot direktor na Slu`bata na op{testvenoto knigovodstvo vo SR Makedonija, sudija na Stopanskiot sud na Makedonija i pretsedatel na Okru`en stopanski sud" se bri{at, a zborovite: "pretsedatel na okru`en sud, okru`en javen obvinitel" se zamenuvaat so zborovite: "zamenik na narodniot pravobranitel, pretsedatel na apelacioniot sud i vi{ javen obvinitel".

^len 8

Vo ~lenot 17 zborot "okru`en" se zamenuva so zborot "apelacionen", zborovite: "sudija na Republi~ki sud za prekr{oci" i zapirkata po niv se bri{at, pred zborot "zamenik" se stava svrznikot "i", zborot "okru`niot" se zamenuva so zborot "vi{iot", a zborovite: "i sudija na okru`en stopanski sud" se zamenuvaat so zborovite: "pretsedatel na osnoven sud i osnoven javen obvinitel".

^len 9

Po ~lenot 17 se dodavaat tri novi ~lena 17-a, 17-6 i 17-v koi glasat:

"^len 17-a"

Koeficientot za utvrduvawe na plata na pretsedatelot na Republi~kiot sudski sovet iznesuva 4,00, za ~len na Republi~kiot sudski sovet 3,70 i za sekretar na Republi~kiot sudski sovet 3,30.

^len 17-6

Koeficientot za utvrduvawe na plata na sudija na osnoven sud i na zamenik na osnovniot javen obvinitel, iznesuva do 2,80.

^len 17-v

Koeficientite za utvrduvawe na platite na gradona~alnicite na op{tinite i za gradona~alnikot na grad Skopje iznesuva od 2,70 do 3,70.

Koeficientite od stav 1 na ovoj ~len se opredeluvaat spored brojot na `itelite i toa:

- za gradona~alnik na op{tina do 10.000 `iteli, koeficient 2,70;

- za gradona~alnik na op{tina od 10.001 do 25.000 `iteli koeficient 2,90;

- za gradona~alnik na op{tina od 25.001 do 50.000 `iteli, koeficient 3,20 i

- za gradona~alnik na op{tina so nad 50.000 `iteli koeficient 3,40.

Koeficientot za utvrduvak>e na platata na gradona~alnikot na grad Skopje iznesuva 3,70.

Gradona~alnicite koi funkcijata ja vr{at volonterski, imaat pravo na nadomestok na plata vo visina od 30% od soodvetniot iznos vo stav 1 na ovoj ~len.

Pravata utvrdeni so ovoj zakon im pripa|aat na gradona~alnicits od denot na nivniot izbor do krajot na mesecot vo koj im prestanal mandatot, ako so ovoj zakon ne e poinaku opredeleno."

^len 10

Vo ~lenot 23 stav 2 se menuva i glasi: . "Licata od stav 1 na ovoj ~len go nemaat pravoto od ~len 19 na ovoj zakon, odnosno toa pravo im prestanuva ako se pravosilno osudeni za krivi~ni dela protiv dr`avata ili za krivi~ni dela storeni od koristoqubie."

^len 11

Vo ~lenot 27 stav 1 alinei 1 i 6 zborovite: "ili SFRJ" i vo alineja 5, zborovite: "odnosno SFRJ" se bri{at.

^len 12

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".