ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE

 

^len 1

Vo Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM" br. 80/93, 3/94, 14/95 i 71/96), vo ~lenot 10 zborovite: "vo Fondot odnosno kaj rabotodavecot" se bri{at.

Po stavot 1 se dodava nov stav koj glasi:

"Za pravata od penziskoto i invalidskoto osiguruvawe koi se ostvaruvaat vo Fondot vo vtor stepen odlu~uva Komisija na Vladata na Republika Makedonija, a za pravata koi se ostvaruvaat kaj rabotodavecot organot {to }e go opredeli rabotodavecot".

^len 2

Vo ~lenot 20 zborovite: "spored osnovicata utvrdena so op{t akt na fondot" se zamenuvaat zborovite:

"vo zavisnost od dvi`eweto na prose~nata plata na site vraboteni vo Republikata i stru~nata podgotovka na osigurenikot".

Po stavot 1 se dodava nov stav 2 koj glasi:

"Osnovicata od stavot 1 na ovoj ~len vo po~etokot na godinata ja objavuva Fondot".

^len 3

Vo ~lenot 32 stav 4 zborot "utvrduva" se zamenuva so zborot "objavuva", po zborot "fondot" se stava to~ka, a zborovite do krajot na re~enicata se bri{at.

^len 4

Vo ~lenot 45 stav 2 pred zborot "Listata" se dodavaat zborovite: "Pravilnikot za", a zborovite: "ja utvrduva" se zamenuvaat so zborovite: "go donesuva".

^len 5

Vo ~lenot 52 stav 2 po zborot "soodvetni" se dodava zborot "obrazovni", zborot "organizacii" se zamenuva so zborot "ustanovi", a zborovite do krajot na re~enicata se bri{at.

^len 6

Vo ~lenot 55 stav 3 po zborot "se", zborovite "zema osnovata opredelena so op{t akt na Fondot" se zamenuvaat so zborovite: "zema osnovicata od ~len 20 na ovoj zakon".

Vo stavot 4 alineja 1 brojot "70% " se zamenuva so brojot "50%", a vo alineja 2 brojot "100%" se zamenuva so brojot "80% ".

^len 7

Vo ~lenot 56 brojot "60%" se zamenuva so brojot "40%".

^len 8

Vo ~lenot 60 po zborot "sposobnost" se dodavaat zborovite: "kaj rabotodavecot", a po zborot "sta`" to~kata se bri{e i se dodavaat zborovite: "a vo Fondot spored uslovite utvrdeni vo ~lenot 63 od ovoj zakon".

^len 9

Vo ~lenot 61 stav 2 po zborot "Fondot" zborovite do krajot na re~enicata se bri{at.

^len 10

Vo ~lenot 63 stav 1 to~ka 2 po zborovite: "na invalidnosta" se dodavaat zborovite: "odnosno na denot na prestanokot na osiguruvaweto po nastanatata invalidnost".

^len 11

Vo ~lenot 67 stav 2 po ~borot "so", zborovite:

"op{t akt" se zamenuvaat so zborot "Statut".

^len 12

Vo ~lenot 73 stav 1 to~kata 4 se menuva i glasi:

"do smrtta na bra~nata drugarka imal napolneti 50 godini, koga }e napolni 55 godini `ivot - ili ako vo tie godini stanal nesposoben za rabota".

^len 13

Vo ~lenot 82 stav 3 pred zborot "vidovite" se dodavaat zborovite: "Pravilnikot za listata za", zborovite: "gi utvrduva" se zamenuvaat so zborovite: "go donesuva", a zborovite:"Fondot so op{t akt"se zamenuvaat so zborovite: "ministerot za trud i socijalna politika".

^len 14

Vo ~lenot 107 stav 1 po zborot "~lenovite" se dodava brojot "95% ".

Vo stavot 2 po zborot "~lenovite" se dodava brojot "95% ", a po brojot "100%" se stava zapirka i se dodava brojot "102%".

^len 15

Vo ~lenot 117 stav 1 to~ka 2 zborovite: "se smeta" se zamenuvaat so zborovite: "e utvrdeno".

^len 16

Vo ~lenot 124 po zborovite: "prodol`eno osiguruvawe" zapirkata se zamenuva so to~ka, a zborovite do krajot na re~enicata se bri{at.

^len 17

Po ~lenot 124 se dodava nov ~len 124-a koj glasi:

"^len 124-a

Osigurenikot mo`e da pristapi vo prodol`eno osiguruvawe za vremeto pominato:

1) na stru~no usovr{uvawe ili obrazovanie vo zemjata ili vo stranstvo so soglasnost na rabotodavecot;

2) na prestoj vo stranstvo kako bra~en drugar na rabotnikot koj e upaten na rabota vo stranstvo vo ramkite na me|unarodno-tehni~ka ili prosvetno-kulturna i nau~na sorabotka vo diplomatski i konzularni pretstavni{tva;

3) po prestanok na rabotniot odnos na bra~en drugar na aktivno voeno lice premesteno poradi potreba na slu`bata, najmnogu do ~etiri godini;

4) po prestanok na pravoto na pari~niot nadomestok vo slu~aj na nevrabotenost, najmnogu do tri godini;

5) na licata koi imale svojstvo na osigurenik vo dobrovolno penzisko i invalidsko osiguruvawe spored Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe {to se primenuva{e do 31 dekemvri 1993 godina, najmnogu do tri godini.

Zaradi obezbeduvawe na prods{`eno osiguruvawe, osigurenikot odnosno liceto podnesuva barawe do podra~nata edinica na Stru~nata slu`ba na Fondot vo rok od edna godina od prestanokot na zadol`itelnoto osiguruvawe, a osigurenikot odnosno liceto od stav 1 to~ki 4 i 5 na ovoj ~len od denot na vleguvai.eto vo sila na ovoj zakon.

So baraweto od stav 2 na ovoj ~len osigurenikot dostavuva dokazi za utvrduvawe na okolnostite vrz osnova na koi se obezbeduva prodol`eno osiguruvawe".

^len 18

Vo ~len 131 po zborovits: "utvrdeni so" zborovite: "op{t akt" se zamenuvaat so zborot "Statut".

^len 19

Vo ~lenot 132 stav 3 zborovite: "Fondot so op{t akt odlu~uva i gi utvrduva uslovite i na~inot za steknuvawe so pravo na povisok iznos na penzija" se zamenuvaat so zborovite: "Na~inot za steknuvawe so pravo na povisok iznos na penzija se ureduvaat so Statutot na Fondot".

^len 20

Vo ~lenot 133 stav 5 zborovite: "op{t akt" se zamenuvaat so zborot "Statut"

^len 21

Vo ~lenot 136 stav 3 zapirkata po zborot "Fondot" se bri{e i se dodavaat zborovite "so Statut".

^len 22

Vo ~lenot 141 stav 1 zborovite: "vtorostepeniot organ na Fondot se zamenuvaat so zborovite: "Komisija na Vladata na Republika Makedonija, za re{avawe vo vtor stepen po predmetite od penziskoto i invalid-skoto osiguruvawe".

^len 23

Vo ~lenot 142 zborot "Fondot" se zamenuva so zborovite: "Komisijata od ~lenot 141 na ovoj zakon".

^len 24

Vo ~lenot 146 stavot 4 se bri{e.

^len 25

Vo ~lenot 160 to~ka 6 zborot "donesuvaat" se zamenuva so zborot "donesuva", a zborovite do krajot na re~enicata se bri{at.

^len 26

Vo ~lenot 180 stav 6 po zborot "platata" se dodavaat zborovite: "odnosno osnovica na osiguruvawe".

^len 27

Vo ~lenot 184 stav 3 po zborovite: "slu`i osnovicata" zborovite: "spored stru~nata kvalifkkacija opredelena so op{t akt na Fondot"se zamenuvaat so zborovite: "utvrdeni soglasno so ~len 20 na ovoj zakon".

^len 28

Vo ~lenot 185 stav 2 po zborot "do" zborovite:

"institucija za platen promet" se zamenuvaat so zborovite: "organot za javni prihodi", zborot "nejzina" se zamenuva so zborot "negova".

Stavovite 3 i 4 se bri{at.

^len 29

Vo ~len 191 stav 1 zborovite: "od 20 do 60 plati" se zamenuvaat so zborovite "vo iznos od 200.000 denari".

Vo stav 2 po zborot "kazna" se dodavaat zborovite:

"vo iznos od 25.000 denari", a zborovite do krajot na re~enicata se bri{at.

Vo stav 3 po zborot "kazna" se dodavaat zborovite "vo iznos od 30.000 denari", a zborovite do krajot na re~enicata se bri{at.

^len 30

Vo ~lenot 192 po zborot "kazna" zborovite: "od dve do deset plati" se zamenuvaat so zborovite: "vo iznos od 25.000 denari".

^len 31

Na invalidite na trudot na koi pari~niot nadomestok od ~len 61 stav 2 na ovoj zakon prestanal da se isplatuva poradi istekot na vremeto od tri godini, koristeweto na ovoj nadomestok im se obezbeduva od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon pod uslovi i na~in utvrdeni so ovoj zakon.

^len 32

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".