ZAKON ZA DOPOLNUVAŠE NA ZAKONOT ZA PERSONALNIOT DANOK OD DOHOD

^len 1

Vo Zakonot za personalniot danok od dohod ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 80/93, 3/94, 70/94 i 71/%), vo ~lenot 6 po to~kata 3 se dodavaat dve novi to~ki 3-a i Z-b koi glasat:

,,3-a) Nagradi na sportista za postignati rezultati na oficijalni me|unarodni natprevari i

3-b) Stipendii za sportisti".

Po to~kata 4 se dodava nova to~ka 4-a koja glasi:

"4-a) Nadomestok za patni i dnevni tro{oci na slu`beni lica vo sportot".

^len 2

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija"