ZAKON ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA KAJ ME\UNARODNATA BANKA ZA OBNOVA I RAZVOJ ZA REALIZACIJA NA VTORIOT DEL OD PROEKTOT ZA RAZVOJ NA PRIVATNIOT SEKTOR

 

Se proglasuva Zakonot za zadol`uvawe na Republika Makedonija kaj Me|unarodnata banka za obnova i razvoj za realizacija na vtoriot del od Proektot za razvoj na privatniot sektor,

^len 1

Republika Makedonija se zadol`uva kaj Me|unarodnata banka za obnova i razvoj (MBOR) so zasm vo iznos od 45 milioni germanski marki, za realizacija na vtoriot del od Proektot za razvoj na privatniot sektor.

^len 2

Uslovite i na~inot na koristewe na zaemot od ~len 1 na ovoj zakon se utvrduvaat so dogovorot koj }e se sklu~i me|u Republika Makedoiija i Me|unarodnata banka za obnova i razvoj.

Vo ime na Republika Makedonija dogovorot od stav 1 na ovoj ~len }e go potpi{e ministerot za finansii ili od nego ovlasteno lice.

^len 3

Rokot za otplata na zaemot od ~len 1 na ovoj zakon e 20 godini so grejs period od pet godini.

Zaemot }e se otplatuva vo ednakvi polugod{ini rati koi pristignuvaat za pla}awe na 15 maj i 15 noemvri sekoja godina, po~nuvaj}i od 15 maj 2003 godina.

Kamatata }e bide {estmese~en LIBOR plus 0,5%. Na nepovle~enite sredstva od zaemot se pla}a provizija od 0,75% godi{no.

Kamatata i drugite provizii }e se pla}aat polugodi{no na 15 maj i 15 noemvri sekoja godina.

^len 4

Rspublika Makedonija zaemot od ~len 1 na ovoj zakon }e go otpla}a so sredstva od Buxetot na Republika Makedonija.

Servisiraweto na zaemot }e se vr{i od sredstvata koi }e se formiraat so otplata na zaemot od strana na krajnite korisnici.

^len 5

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".