ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKO-NOT ZA SREDNOTO OBRAZOVANIE

^len 1

Vo Zakonot za srednoto obrazovanie („Slu`ben ves-nik na RM" br. 44/95,24/% i 34/96), vo ~len 2 po stav 3 se dodava nov stav 4 koj glasi:

„Srednoto u~ili{te ima svojstvo na pravno lice i se zapn{uva vo sudski registar."

,.. | ^len2

V'0'^~le& 28 stav 1 pred zborot „grupi" se dodava zborot „paralelki" i zapirka.

^lenZ

Vo ~len 31 stavot 1 se zamenuva so dva novi stava, koi glasat:

„Vo javnoto u~ili{te za ostvaruvawe na vospitno-obrazovnata dejnost se upotrebuvaat u~ebnici.

Pod u~ebnik vo smisla na ovoj zakon se podrazbi-raat i prira~iici za nastavnici, lektira, rabotni tetratki, zbirki na zada~i, skripti i druga u~ebna literatura (vo natamo{niot tekst: u~ebnik)."

Ogav 2 stanuva stav 3.

^lenZ

Po ~len 31 se dodavaat deset novi ~lena 31-a, 31-6, 31-v, 31-g, 31-d, 31-g, 31-e, 31-`, 31-z i 31-y, koi glasat:

„^len 31-a

U~ebnikot se izrabotuva soglasno so koncepcijata za u~ebnik {to na predlog na Pedago{kiot zavod na Makedonija ja utvrduva Republi~kiot pedago{ki so-vet.

^len 31-6

U~ebnikot go izdava pravnoto i fizi~koto lice koe gi ispolnuva zakonskite uslovi za vr{ewe na izda-va~kata dejnost (vo natamo{niot tekst: izdava~ na u~ebnici).

^len 31-v

Programa za izdavawe na u~ebnici izrabotuva Pe-dago{kiot zavod na Makedonija, a ja donesuva ministe-rot.

Ministerstvoto, vrz osnova na programata od stav 1 na ovoj ~len objavuva konkurs za izdavawe na u~ebnici po godini na obrazovanie, struki, profili i pred-meti.

Vo konkursot se utvrduvaat uslovite, postapkata, recenziraweto i izdavaweto na u~ebnici.

^len 31-g

Republi~kiot pedago{ki sovet, vrz osnova na re-cenziranite rakopisi za u~ebnik i stru~noto misleqe na Pedago{kiot zavod na Makedonija za usoglasenosta na rakopisot za u~ebnik so koncepcijata za u~ebnik i nastavnits planovi i programi, na ministerot mu predlaga rakopis na u~ebnik za odobruvaqe i upo-treba.

 

 

^len 31-d

Za eden nastaven predmet ministerot mo`e da odo-bri izdavawe i upotreba na dva ili pove}e u~ebnici.

^len 31-|

Ministerot i izdava~ot na u~ebnici potpi{uvaat dogovor za izdavawe na odobrenite u~ebnici vo koj se utvrduvaat me|usebnmte prava i obvrski.

: ^len 31-e

Stru~no vrednuvawe na u~ebnicite se vr{i so-glasno so metodologijata {to ja izrabotuva Pedago{-kiot zavod na Makedonija.

Ministerot so re{enie opredeluva stru~ni lica koi }e izvr{at stru~no vrednuvawe na u~ebnicite.

^len 31-`

Ministerot po predlog na Republi~kiot pedago{ki sovet odobruva prevod, adaptacija i upotreba na u~eb-nici od drugi dr`avi.

Republi~kiot pedago{ki sovet po stru~no mislewe na Pedago{kiot zavod na Makedonija utvrduva koi spi-sanija i literatura mo`e da se upotrebuvaat vo javnoto u~ili{te.

^len 31-z

Ministerstvoto mo`e da participira vo izdava-weto na malotira`nite u~ebnici za hendikepirani u~enici.

Ministerstvoto mo`e da go pomaga izdavaweto na stru~na literatura, spisanija i publikacii koi imaat pridones vo razvojot na vospitanieto i obrazovanieto.

Za del od finansiskite sredstva od stav 2 na ovoj ~len, vo dogovor so izdava~ot, se vr{i otkup na odre-den tira` namenet za zbogatuvawe na kni`niot fond na u~ili{nite biblioteki.

^len 31-y

Na u~ebnikot se otpe~atuvaat slednive podatoci:

1. Ime i prezime na avtorot ili avtorite na u~eb-nikot;

2. Ime i prezime na ilustratorot;

3. Ime i prezime na preveduva~ot i podatoci za izdava~ot, ako u~ebnikot e preveden;

4. Ime i prezime na recenzentite;

5. Ime i prezime na jazi~niot leetor;

6. Ime i prezime na urednikot;

7. Naziv i sedi{te na izdava~kata organizacija;

8. Ime i prezime na direktorot na izdava~kata or-ganizacija;

9. Naziv i sedi{te na pe~atarskata organizacija;

10. Tira` na u~ebnikot;

11. Broj i datum na re{enieto na ministerot so koe u~ebnikot se odobruva za upotreba i

12. S1R - Katalogizacija vo publikacija Narodna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski" - Skopje."

^len5

Vo ~len 48 stav 2 zborovite: „U~enikot mo`e da povtoruva dvapati vo tekot na srednoto obrazovanie." se bri{at.

^len 6

Vo ~len 59 stav 1 po zborot „defektolog" se dodava zborot „sociolog".

Vo stav 9 po zborot „nastavnik" se stava zapirka. Posle stav 10 se dodava nov stav 11 koj glasi:

JVo privatnoto sredno u~ili{te, za predmetite za koi nastavata se izveduva na stranski jazik, nastav-nici mo`at da bidat i lica stranski dr`avjani koi imaat soodveten vid obrazovanie pod uslov»* utvrdeni

SO ZaKON." , •!;)'.'!"1T .» ?;1:;1 •';

Ogav 11 stanuva stav 12.

^len7

Vo ~len 68 stav 1 zborot „Nastavnikot" se zamenuva so zborovite „Direktorot, nastavnikot".

Stav 2 se menuva i glasi:

„Stru~noto i pedago{koto usovr{uvawe go ostva-ruva Pedago{kiot zavod na Makedonija, nastavni~kite fakulteti i specijalizirani javni ustanovi."

^len8

Vo ~len 73 po stav 3 se dodava nov stav 4 koj glasi:

„Za u~enicite vo privatnite sredni u~ili{ta so nastava na stranski jazik, diplomata i svidetelstvoto se izdavaat na makedonski jazik so upotreba na kiril-skoto pismo i na jazikot i pismoto na koj se izveduva

nastavata."

^len 9

Vo ~len 88 stav 5 po zborot „Skopje" zborot „odnos-no" se bri{e.

^len 10

Vo ~len 91 stav 5 zborot „sredno" se bri{e. ^den11

Vo ~len 92 stav 2 alineja 7 po zborot „Minister-stvoto" se stava to~ka, a zborovite: „nadle`no za obrazovanie" se bri{e.

Vo stavovite 3 i 4 zborot „upravniot" se zamenuva so zborot „u~ili{niot".

^len12

Vo ~len 93 alineja 2 zborot „srednoto" se zamenuva so zborot „javnoto".

^len13

Vo ~len 95 alineja 3 se bri{e svrznikot „i" i se dodava nova alineja 4, koja glasi:

„- rakovoditel na paralelka i". Alinejata 4 sta-nuva alineja 5.

^len14

Vo ~len 109 stav 1 zborovite: „od ~etiri do dvaeset plati" se zamenuvaat so zborovite „od 40.000 do 200.000 denari".

Vo stav 2 zborovite: „od edna pettina do tri plati" se zamenuvaat so zborovite: „od 10.000 do 40.000 dena-ri".

Vo stav 3 zborovite: „od edna desettina do edna polovina od plata" se zamenuvaat so zborovite: „od 5.000 do 20.000 denari".

^len15

Vo ~len 110 stav 1 zborovite: „od osum do dvaeset plati" se zamenuvaat so zborovite: „od 60.000 do 250.000 denari".

Vo stav 2 zborovite: „od edna do pet plati" se zame-nuvaat so zborovite: od 20.000 do 50.000 denari".

Vo stav 3 zborovite: „od edna polovina od plata do dve plati" se zamenuvaat so zborovite: „od 8.000 do 20.000 denari". h^en 16

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo „Slu`ben vesnik na Republika Make-donija". ——————ÿ