ZAKON ZA SMETAWE NA VREMETO

 

^len 1

Vo Republika Makedonija va`i vremeto {to mu soodvetstvuva na univerzalnoto koordinatno vreme zgolemeno za 1 (eden) ~as (srednoevropsko zonsko vreme).

^len 2

Vo odnos na vremeto od ~len 1 na ovoj zakon se voveduva letno smetawe na vremeto so pomestuvawe za eden ~as nanapred.

Letnoto smetawe na vremeto se voveduva vo tekot na poslednata sedmica vo mesec mart, odnosno na prvata sedmica vo mesec april, a se zavr{uva vo tekot na poslednata sedmica vo septemvri, odnosno prvata sedmica vo oktomvri.

^len 3

Vladata na Republika Makedonija najdocna ~etiri meseci pred denot na po~etokot na letnoto smetawe na vremeto }e gi opredeli, vo ramkite na periodot utvrden vo ~len 2 stav 2 na ovoj zakon, denot i momentot na preminuvaweto na letnoto smetawe va vremeto i denot i momentot na pomestuvaweto na vremeto od ~len 1 na ovoj zakon.

^len 4

Pretprijatijata i drugite pravni i fizi~ki lica (vo natamo{niot tekst: rabotodavec) {to rabotata ja organiziraat vo edna smena, to utvrduvaat rabotnogo vreme i rasporedot va rabotnoto vreme taka {to rabotniot den se odviva vo ramkite na obdenicata.

Po isklu~ok od odredbite na stav 1 od ovoj ~len, zaradi prirodata na dejnosta ili opredeleni raboti i vo drugi slu~ai utvrdeni so zakon, odnosno odluka na nadle`en dr`aven organ, odnosno nadle`en organ na lokalnata samouprava, vo soglasnost so zakonot, op{tiot askt na rabotodavecot, rabotnoto vreme od stav 1 na ovoj ~len mo`e da bide na drug na~in opredeleno.

^len 5

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i Zakonot za smetawe na vremeto ("Slu`ben list na SFRJ broj 69/82).

^len 6

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".