ZAKON ZA TERITORIJALNATA PODELBA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA I OPREDELUVAWE NA PODRA^JATA NA EDINICITE NA LOKALNATA SAMOUPRAVA

 

I. OP[TI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se vr{i teritorijalna podelba na Republika Makedonija, se opredeluvaat podra~jata na edinicite na lokalnata samouprava (vo natamo{niot tekst: op{tinite) i na Gradot Skopje, kako posebna edinica na lokalnata samouprava (vo natamo{niot tekst: Gradot Skopje), se utvrduvaat imiwata, sedi{tata i granicite na op{tinite, imiwata na naselenite mesta i drugi pra{awa svrzani so teritorijalnata podelba.

^len 2

Podra~jata na op{tinite gi opfa}aat naselenite mesta koi vleguvaat vo niven sostav, utvrdeni so ovoj zakon.

Pod poimot naseleni mesta se podrazbiraat gradovite, selata i naselbite.

Podra~je na Gradot Skopje pretstavuva gradskoto podra~je utvrdeno so zakon.

^len 3

Osnovaweto na novi op{tini, promenata na podra~jeto i sedi{teto na op{tinite i ukinuvaweto na op{tinite se vr{i so ovoj zakon.

^len 4

Naselenoto mesto mo`e da bide vo sostav samo na edna op{tina.

^len 5

Imiwata na op{tinite i naselenite mesta se utvrduvaat so ovoj zakon.

Imiwata na op{tinite i gradovite mo`at da se izmenat samo so zakon.

^len 6

Granici na op{tinite pretstavuvaat granicite na naselenite mesta koi se vo sostav na op{tinite i istovremeno pretstavuvaat i granici na katastarskite op{tini.

Granicite utvrdeni so generalniot urbanisti~ki plan spored definiranite katastarski parceli, pretstavuvaat granici na Gradot Skopje kako posebna edinica na lokalnata samouprava.

^len 7

Sporovite za granicite me|u op{tinite gi re{ava Vladata na Republika Makedonija.

II. TERITORIJALNA ORGANIZACIJA

OP[TINI VO REPUBLIKATA SO NASELENI MESTA

^len 8

Vo Republika Makedonija se utvrduvaat slednive op{tini so naselenite mesta, {to vleguvaat vo niven sostav:

1. Berovo so naselenite mesta: Budinarci, Vladimirovo, Dvori{te, Ma~evo, Mitra{inci, Rusinovo, Smojmirovo i Ratevo

2. Peh~evo so naselenite mesta: Negrevo, Pan~arevo, Robovo, Umlena, Crnik i ^iflik.

3. Bitola so naselenite mesta: Lavci, Brusnik, Dihovo, Ni`epole, Magarevo, Trnovo, Bratin Dol, Ra{tani, Dolno Orizari, Gorno Orizari, Logovardi, Poe{evo, Bukovo, Orehovo, Trn, Karamani, Krklino i Snegovo.

4. Bistrica so naselenite mesta: Bare{ani, Velu{ina, Zloku}ani, Kanino, Ostrec, Grae{nica, Ki{ava, Drago{, La`ec, Porodin; @abeni, Kravari, Opti~ari, Mexitlija, Kremenica, Oleveni, Krstoar, Gorno Egri, Dolno Egri i Sredno Egri.

5. Novaci so naselenite mesta: Gnile`, Tepavci, Baldovenci, Grumazi, Dolno Orehovo, Paralovo, Vrawevci, Biqanik, Gneotino, Ribarci, Suvodol, Meglenci, Armatu{, Dalbegovci, Dolno Aglarci, Gorno Aglarci, Dobromiri i Novo Selo.

6. Ba~ so naselenite mesta: Germijan, @ivojno, Sovi}, Dobroveni, Brod, Veleselo, Slivica, Polog i Sko~ivir.

7. Staravina so naseleni mesta: Makovo, Rape{, Zovi} I, Zovi} II, Grade{nica, Budimirci, Gruni{ta, Orle, Brnik, Iveni i Petalino.

8. Mogila so naselenite mesta: Trnovci, Sveto Todori, Podino, Novoselani, Loznani, Ivawevci, Dolno Srpci, Dolna ^arlija, Gorna ^arlija, Va{arejca, Beranci i Radobor.

9. Kukure~ani so naselenite mesta: Crnovec, Lopatica, Gabalavci, Lisolaj, Crnobuki, Oblakovo, Sekirani, Drago`ani, Dragarino, Novo Zmirnovo, Staro Zmirnovo i Drevenik.

10. Capari so naselenite mesta: Rotino, Srpci, Ramna, Lera, Dolenci, \avoto, Ka`ani, Malovi{te, Stre`evo, Svini{te, Metimir i Gope{.

11. Dobru{evo so naselenite mesta: Musinci, Alinci, Puturus, Mojno, Dedebalci, Crni~ani, No{pal, Budakovo i Trap.

12. Makedonski Brod so naselenite mesta: Vir, Gorno Manastirec, Dolni Manastirec, Dolno Kru{je, Gorno Kru{je, Gre{nica, Devi~, Dragov Dol, Drenovo, Latovo, Krapa, Modri{te, Lokvica, Slansko, Slatina, Suvodol, Tomino Selo, Staro Selo, Topolnica, Trebino, Cre{nevo, I`i{te, Rusjaci i Oreovec.

13. Samokov so naselenite mesta: Kova~, Ben~e, Bitovo, Elizansko, Brest, Vol~e, Gorno Botu{je, Dolno Botu{je, Zrkle, Zagrad, Zve~an, Zduwe, Kalugerec, Kov~e Kosovo, Lup{te, Mogilec, Ta`evo, Breznica, Belica, Ramne, Raste{, Trebovqe, In~e i Su{ica.

14. Plasnica so naselenite mesta: Preglovo, Dvorci i Lisi~ani.

15. Valandovo so naselenite mesta: Bajrambos, Ba{ibos, Dedeli, Kazandol, Ko~uli, Prsten, Rabrovo, Sobri, Tatarli, ^alakli, Balinci, Brajkovci, Gr~i{te, Josifovo, Marvinci, Udovo, Ajranli, Arazli, Buluntuli, Vejseli, Gradec, \uleli, Pirava, Plavu{, Terzeli, ^estevo, Barakli i Ba{ali.

16. Vinica so naselenite mesta: Vini~ka Kr{la, Gradec, Grqani, Dragobra{te, Istibawa, Jakimovo, Kalimanci, Kru{evo, . Leski, Pekqani, Trsino, Crn Kamen i Laki.

17. Blatec so naselenoto mesto Lipec.

18. Gevgelija so naselenite mesta: Kovanci, Moin, Mrzenci, Negorci, Novo Kowsko, Prdejci, Sermenin, Huma, Konsko i Bogorodica.

19. Miravci so naselenite mesta: Petrovo, Gabrovo, Davidovo, Miletkovo i Smokvica.

20. Bogdanci so naselenite mesta: Stojakovo, Selemli i \avato.

21. Star Dojran so naselenite mesta: Nov Dojran, Furka, Crni~ani, \op~eli, Nikoli}, Sretenovo, Kurtamzali, Durutli, Organxali, Sevendekli, ^au{li i Humabos.

22. Gostivar so naselenite mesta: ^ajle, Balin Dol, Malo Tur~ane, Belovi{te i Debre{e.

23. Negotino-Polo{ko so naselenite mesta: Lomnica, Gorjane, Gur|evi{te, Kali{te, Gradec, Dobri Dol i Senokos.

24. Vrap~i{te so naselenite mesta: Vranovci, Zubrvce, Novo Selo, Po`arane, Galate i Toplica.

25. Rostu{a so naselenite mesta: Skudriwe, Prisojnica, Jan~e, Axievci, Bitu{e, Velebrdo, Trebi{te, Vidu{e, @irovnica,

Vrbjani, Lazaropole, Gari, Osoj, Treson~e, Gali~nik, Boletin, Rosoki, Selce, Su{ica (Rostu{ka) i Mogor~e.

26. Mavrovi Anovi so naselenite mesta: Mavrovo, Leunovo, Nikiforovo, Vrben, Bogdevo, Krakornica, Beli~ica, Brodec, Ni~pur, Nistrovo, Bibaj, Ribnica, Nivi{te, Grekaj, Tanu{e, Volkovija, Sence, @u`we, Sretkovo, Cerovo, Or}u{e, Duf, Novo Selo i Ki~inica.

27. ^egrane so naselenite mesta: Tum~evi{te, Korito i Forino.

28. Dolna Bawica so naselenite mesta: Su{ica, Simnica, Gorna Bawica, Gorna \onovica, Dolna \onovica i Mitroj Krsti.

29. Srbinovo so naselenite mesta: Lakavica, Kunovo, Trnovo, Strajane, @elezna Reka i Padali{te.

30. Vrutok so naselenite mesta: Dolno Jelovce, Gorno Jelovce, Zduwe, Le{nica, Pe~kovo, Raven i Re~ane.

31. Debar so naselenite mesta: Bani{te, Dolno Kosovrasti, Gorno Kosovrasti, Krivci, Oti{ani, Raj~ica, Seloku}i, Spas, Tatar Elevci, Hame, Xepi{te, Bomovo, Vlasi}i, Kowari, Trnani} i Oxovci.

32. Centar @upa so naselenite mesta: Bajramovci, Balanci, Bre{tani, Bro{tica, Gorenci, Elevci, Koxaxik, Mal Papradnik, Novak, Osolnica, Pralenik, Ko~i{ta, Evla, Pare{a, Gorno Melni~ani, Dolno Melni~ani, @itineni, Crno Boci, Golem Papradnik i Dolga{.

33. Del~evo so naselenite mesta: Bigla, Vetren, Vir~e,

Vratislavci, Gabrovo, Grad, Dram~e, Zvegor, Iliovo, Kiselica, Kosovo, Dabje, Nov Istevnik, O~ipala, Poleto, Razlovci, Selnik, Stamer, Star Istevnik, Trabotivi{te, Turija i ^iflik.

34. Makedonska Kamenica so naselenite mesta: Dulica, Kosevica, Kostin Dol, Lukovica, Mo{tica,Todorovci, Cera i Sasa.

35. Demir Hisar so naselenite mesta: Barakovo, Bel~e, Vardino, Grai{te, Edinakovo, @ur~e, Zagori~e, Kutretino, Leskovo, Novo Selo, Obednik, Rakitnica, Sveta, Sladuevo, Slep~e, Smilevo, Strugovo, Suvodol, Utovo, Pribilci, Ko~i{te i Rastojca.

36. Sopotnica so naselenite mesta: Velmevci, Malo Ilino, .Golemo Ilino, @eleznec, Za{le, Brezovo, Dolenci, Babino, Bazernik, @van, Radovo, Sloe{tica, Suvo Grlo, Mrenoga, Virovo, Boi{te i Cerovo.

37. Kavadarci so naselenite mesta: Begni{te, Vata{a, Vozarci, Garnikovo, Gli{i}, Dabni{te, Dobrotino, Drago`el, Dradwa, Drenovo, Kesendre, Ko{ani, Marena, Pravednik, Raec, Resava, Sopot, Fari{, [e{kovo, [ivec, Bru{ani, Gali{te i Grbovec.

38. Konopi{te so naselenite mesta: Ro`den, Majden, R'`anovo, Radwa, Mre`i~ko, Bojan~i{te, Kumani~evo, Bunar~e, Stragovo, G.Bo{ava, D.Bo{ava, Krwevo, ^emersko, Bohula i Klinovo.

39. Rosoman so naselenite mesta: Ribarci, Sirkovo, Palikura, Manastirec, Trstenik, Kamen Dol, Debri{te, Mrzen, Oraovec i Kru{evica.

40. Ki~evo so naselenite mesta: Kpe`ino, Ra{tani, Trap~in Dol, Osoj, Mamudovci i Lazarovci.

41. Drugovo so naselenite mesta: Srbjani, Dolenci, Br`dani, Vidrani, Popol`ani, Dolno Dobrenoec, Gorno Dobrenoec, Podvis, Judovo, Lav~ani, Malkoec, Klenoec, Popoec, Izvor, Gorna Du{egubica, Dolna Du{egubica, Ivan~i{ta, Ehlovec, Manastirsko, Dolenci, Javarec, Sviwi{te, Kozica, Belica, Prostrawe, Malo Crsko, Golemo Crsko, Cer i Kladnik.

42. Oslomej so naselenite mesta: Berikovo, Papradi{te, Jagol, Jagol Dolenci, Tuin, Popovjani, Arangel, ]afa, @ubrino, Crvivci, Premka, [utovo, Srbica, Novo Selo, Strelci i Garani.

43. Vrane{tica so naselenite mesta: Staroec, Karbunica, ^elopeci, Bigor Dolenci, Miokazi, Re~ani, ^elope~ka, Orlanci, Kru{ica, Svetora~e, Kozi~ino, Patec, Rabetino, Dupjani i Ati{ta.

44. Zajas so naselenite mesta: Midinci, Tajmi{te, Kolari, Ba~i{ta, Re~ani, Zaja{ko, Le{nica, Gre{nica, Dlapkin Dol, Bukoj~ani, Gorno Stragomi{te, Dolno Stragomi{te i Kolibari.

45. Ko~ani so naselenite mesta: Beli, Gorno Grad~e, Dolno Grad~e, Jastrebnik, Le{ki, Nivi~ani, Pantelej, Polaki, Pripor, Trkawe, Crvena Niva, Pa{axikovo, Gorni Podlog, Dolni Podlog, Mojanci, Grdovci i Raj~ani.

46. ^e{inovo so naselenite mesta: @iganci, Lepopelci, Vrbica i Sokolarci.

47. Oble{evo so naselenite mesta: Novo Selani, Buril~evo, Ku~i~ino, Teranci, ^iflik, Span~evo, Bawa i Ularci.

48. Zrnovci so naselenite mesta: Vidovi{te i Morodvis.

49. Orizari so naselenite mesta: Vraninci, Bezikovo, Preseka, Re~ani, Kostin Dol, Novo Selo, Priba~evo, Glavovica i Nebojani.

50. Kratovo so naselenite mesta: Blizanci, Vakuf, Gorno Kratovo, Dimonce, @eleznica, @ivalevo, Ketenovo, Kowuh, Krilatica, Kuklica, Kunovo, Mu{kovo, Ne`ilovo, Pendak, Prikovci, Sekulica, Stracin, Tala{mance, Tatomir, Topolovi}, Trnovac, Turalevo, Filipovci, [legovo, [opsko Rudare, Kne`evo, Lukovo, Kavrak, Emirica i Kojkovo.

51. Kriva Palanka so naselenite mesta: B's, Ba{tevo, Borovo, Varovi{te, Gabar, Golema Crcorija, Gradec, Dlabo~ica, Drenak, Drewe, Dobrovnica, Dura~ka Reka, @idilovo, Kiselica, Konopnica, Kostur, Ko{ari, Krkqa, Krstov Dol, Lozanovo, Luke, Mala Crcorija, Martinica, Mete`evo, Mo`divwjak, Nerav, Ogut, Osi~e, Podr`i Kow, Stanci, T'lminci, Trnovo i Uzem.

52. Rankovce so naselenite mesta: Oto{nica, Vr`ogrnci, Gulinci, Stan~a, Opila, Vetunica, Radibu{, Qubinci, Odreno, Petralica, Krivi Kamen, Milutince, Ginovci, Psa~a, German, P'kli{te, i Baratlija.

53. Kumanovo so naselenite mesta: Agino Selo, Bediwe, Biqanovce, Brzak, Vakv, Vince, Gorno Koware, D'lga, Dobro{ane, Dolno Koware, Karabi~ane, Karpo{, Lopote, Qubodrag, Novo Selo, Proevce, P~iwa, Re`anovce, Re~ica, Romanovce, Sopot, Studena Bara, Su{evo, Tabanovce, Trome|a, Umin Dol, ^erkezi, ^etirce i [upqi Kamen.

54. Lipkovo so naselenite mesta: Lojane, Vaksince, Slup~ane, Orizari, Belanovce, Ala{evce, Izvor, Go{ince, R'nkovce, Dumanovce, Strima, Gla`wa, Otqa, Zloku}ane, Matej~e, Vi{tica, Ropalce, Niku{tak, Opae, Runica i Stra`a.

55. Ora{ac so naselenite mesta: @ivewe, Ska~kovce, Gabre{, Kutlibeg, Pezovo, K'{awe, Koko{iwe, Ku~karevo, Novoseqane, Kolicko i Gradi{te.

56. Kle~ovce so naselenite mesta: Dovezance, Orah, Beqakovce, Ja~ince, Zubovce, Kosmatac, Murga{, Vojnik, Strezovce, Drenok, Rugince i Oblavce.

57. Staro Nagori~ane so naselenite mesta: Strnovac, Dragomance, Vra~evce, Puzajka, Pelince, Karlovce, Koince, Stepance, @egqane, Vragoturce, Malotino, M'glence, Kokino, Ramno, Bukovqane, Dlabo~ica, Cveti{nica, Arbana{ko, Bajlovce, Dejlovce, Bre{ko, @equvino, Cvilance, Makre{, Kanarevo, Aqince, Dobra~a, Osi~e, Alguwa, Nikuqane, ^elopek i Mlado Nagori~ane.

58. Kru{evo so naselenite mesta: Arilevo, Bu~in, Vrboec, Gorno Divjaci, Dolno Divjaci, Milo{evo, Ostrilci, Presil, Pusta Reka, Sveto Mitrani, Aldanci, Norovo, Belu{ino, Jakrenovo, Sa`devo, Borino, Selce i Birino.

59. @ito{e so naselenite mesta: Lokveni i Podvis.

60. Negotino so naselenite mesta: Brusnik, Ve{je, Voj{anci, Gorni Disan, Dolni Disan, Dubrovo, Krivolak, Kurija, Pepeli{te, Pe{ternica, Timjanik, Tremnik, Crveni Bregovi, Jano{evo, Kalawevo, Lipa, Xidimirci i [eoba.

61. Demir Kapija so naselenite mesta: Pr`devo, Besvica, Dren, Barovo, Dra~evica, ^iflik, Ko{arka, ^elevec, Iberli, Kore{nica, Bistrenci, Klisura, Kopri{nica i Strma{evo.

62. Ohrid so naselenite mesta: Velestovo, El{ani, Kowsko, Qubani{ta, Pe{tani, Podmole, Ramne, Dolno Lako~erej, Trpejca, [ipokno, Leskoec, Velgo{ti, Orman, Gorno Lako~erej, Ra~a, Ele{ec, Dolno Kowsko, Naselba Istok, Lagadin i Sveti Stefan.

63. Bel~i{ta so naselenite mesta: Velmej, Gorno Sredore~ie i Dolno Sredore~ie, Vrbjani, Godivje, Laktiwe, Arbinovo, Zlesti, Botun, Le{ani, Peso~ani, Slatino, Slatinski ^iflik, Ozdoleni, So{ani, Novo Selo, Bre`ani, Crvena Voda, Grko Pole, Mramorec, Izdeglavje, Slivovo i Turje.

64. Kosel so naselenite mesta: Skrebatno, Vapila, Sirula, Livoi{ta, Rasino, Kuratica, Svini{ta, Pla}e, Re~ica, Zavoj i Openica.

65. Me{ei{ta so naselenite mesta: Orovnik, Gorenci, Trebeni{ta, Volino i Klime{tani.

66. Prilep so naselenite mesta: Belovodica, Berovci, Varo{, Volkovo, Gali~ani, Golem Radobil, Dabnica, Dren, Kadino Selo, Krstec, Leni{ta, Mal Radobil, Nikodin, Novo Lagovo, Oreovec, Pletvar, Prilepec, Prisad, Rakle, Selce, Smolani, Staro Lagovo, Toplica, Trojaci, Carevi}, ^umovo, [tavica, Ma`u~i{te, Malo Ruvci, Golemo Kowari I i II i Malo Kowari.

67. Dolneni so naselenite mesta: Brailovo, Saranlinovo, Malo Mramorani, Senokos, Zabr~ani, Dupja~ani, Gorno Selo, Nebregovo, Drenovci, Desovo, Slep~e, Gostira`ni, Strovija, Margari, Dolgaec, Zrze, Slivje, Kostinci, Crnili{te, Sekirci, Pe{talevo, Rilevo, Ropotovo, Debre{te, Ko{ino, La`ani, Sredorek, Belo Pole, Vran~e, Kutle{evo, Novoselani, Zapol`ani, .Dabjani i @abjani.

68. Topol~ani so naselenite mesta: Trojkrsti, Zagorani, Vasel~ani, ^epigovo, [eleverci, Alinci, Erekovci, Klepa~, Kanatlarci, Marul, Bon~e, Podmol i Lopatica.

69. Krivoga{tani so naselenite mesta: Vrbjani, Slavej, Obr{ani, Kru{eani, Pa{ino Ruvci, Bela Crkva, Vo|ani, Korenica, Godivje, Borotino, Mir~e Acev i Zapol`ani II.

70. Vitoli{te, so naselenite mesta: Be{i{te, Vepr~ani, Vrpsko, Duwe, @ivovo, Kalen, Kokre, Kru{evica, Manastir, Pol~i{te, Pe{tani, ^ani{te i Gu|akovo.

71. Probi{tip so naselenite mesta: Bu~i{te, Gajranci, Gorni Stubol, Gorno Barbarevo, Grizilevci, Gujnovci, Dobrevo, Dolni Stubol, Dolno Barbarevo, Drenok, Zarapinci, Kalni{te, Kukovo, Kundino, Lezovo, Mar~ino, Neokazi, Pestri{ino, Petr{ino, Pi{ica, Ple{anci, Industriska naselba, Puzderci, Strisovci, Strmo{ i Troolo.

72. Zletovo so naselenite mesta: Lesnovo, Dreveno, [talkovica, Tursko Rudari, Bune{, Ratavica, Tripatanci , Jami{te i Zelenigrad.

73. Radovi{ so naselenite mesta: Ali Ko~, Bu~im, Voislavci, Damjan, Inevo, Kalauzlija, Kozbunar, Koxalija, Oraovica, Pogulevo, Prnalija, Rali{, Suldurci, Supurge, Topolnica, [ipkovica, [turovo, Ali Lobasi, Dr`ani, Durutlija, Karalobosi, Karaxalar, Koselija, Sari|ol, Hudaverlija, ^e{me Maale, Novo Selo, [ainta{, Kalu|erica i Papavnica.

74. Kon~e so naselenite mesta: Lubnica, Skoru{a, Zagorci, Garvan, Gabrevci, Rakitec, Gorni Lipovik, Dolni Lipovik, Dedino, Negrenovci, Gorna Vra{tica, Dolna Vra{tica i Dolni Rade{.

75. Podare{ so naselenite mesta: Jargulica, Pokraj~evo, Zleovo i Smilanci.

76. Resen so naselenite mesta: Asamati, Bolno, Gorno Kru{je, Grn~ari, Evla, Zlatari, Izbi{ta, Jankovec, Kozjak, Kriveni, Kurbinovo, Leva Reka, Podmo~ani, Pretor, Rajca, Sopotsko, Petrino, Ilino, Dolna Bela Crkva, Drmeni, Dolno Perovo, Gorna Bela Crkva, Ezerani, Gorno Dupeni, Pokrvenik, Prequbje, Volkoderi, Purlenci, -Braj~ino, Dolno Dupeni, Nakolec, [trbovo, Leskoec, Qubojno, Stewe, Kowsko, Lavci, Krani, Arvati, Slivnica, Ote{evo, Stipona i Carev Dvor.

77. Sveti Nikole so naselenite mesta: Alakince, Amzabegovo, Arbasanci, Bogoslovec, Burilovci, Gorno \u|ance, Dolno \u|ance, Gorno Crnili{te, Gorobinci, Dedisinci, Dolno Crnili{te, Erxelija, Kadrifakovo, Kne`je, Kru{ica, Makre{, Malino, Me~kuevci, Mustafino, Nemawica, Orel, Pavle{enci, Patetino, Pe{irovo, Preod, Ran~inci, Sopot, Stanulovci, Stawevci, Stroimanci, Trstenik, Nova Mezdra i Stara Mezdra.

78. Lozovo so naselenite mesta: Durfulija, Karatmanovo, Milino, ]oselari, Saramzalino, Aximatovo, Guzemelci, Ki{ino, Bekirlija i Axibegovo.

79. Strumica so naselenite mesta: Vequsa, Dobrejci, Prosenikovo, Banica, Vodo~a, Dabiqe, Gradsko Baldovci, Pop~evo, Belotino i Ri~.

80. Novoselo so naselenite mesta: Badole, Stinik, Barbarevo, Bajkovo, Novo Kowarevo, Zubovo, Staro Kowarevo, Samoilovo, Dr`asevo, Smolari, Mokrievo, Kole{ino, Mokrino, Gabrovo, Borisovo i Su{ica.

81. Vasilevo so naselenite mesta: Piperovo, Grado{orci, Angelci, Edrenikovo, Trebi~ino, Varvarica, Sedlarci, Vladievci, Su{evo, Dobro{inci, Nova Maala, Visoka Maala, ^anaklija, Nivi~ino, Ku{kulija, Dukatino i Radi~evo.

82. Bosilovo so naselenite mesta: Petralinci, Saraj, Ge~erlija, Robovo, Ednoku}evo, Borievo, Radovo, Staro Baldovci, Drvo{, Hamzali, Turnovo, Ilovica, [tuka i Sekirnik.

83. Kukli{ so naselenite mesta: Svidovica, Tri Vodi, Kosturino, Ormanli, Dorlombos, Meme{li, Zle{evo, ^epeli i Raborci.

84. Murtino so naselenite mesta: Monospitovo, Bansko, Gabrovo, Sa~evo i Borisovo.

85. Struga so naselenite mesta: Gorna Belica, Oktisi, Draslajca, Bixevo, Lo`ani, Moroi{ta, Dolna Belica, Vrani{te, Radoli{ta, Mali Vlaj, Zagra~ani, Frangovo, [um, Vi{ni, Misle{evo, Kali{ta i Rado`da.

86. Lukovo so naselenite mesta: Bezovo, Br~evo, Drenok, Jablanica, Lakaica, Lokov, Modri~, Nerezi, Piskup{tina, R'`anovo, Selci, Burinec, Zba`di, Prisovjani i Globo~ica.

87. Delogo`di so naselenite mesta: Bogojci, Livada, Koro{i{ta, Mislode`da, Novo Selo, Poum, Xepin i Toska.

88. Labuni{ta so naselenite mesta: Podgorci, Boroec i Ta{maruni{ta.

89. Vele{ta so naselenite mesta: Dobovjani, Gorno Tate{i i Dolno Tate{i.

90. Vev~ani bez naseleni mesta.

91. Tetovo so naselenite mesta: Fali{, Lavce, Vejce, Mala Re~ica, Selce, Golema Re~ica i Sara}ino.

92. Xep~i{te so naselenite mesta: Jedoarce, Otuwe, Setole, Poroj i \ermo.

93. Tearce so naselenite mesta: Odri, Nera{te, Nepro{teno, Dobro{te, Glo|i, Pr{ovce, Brezno, Slatino, Varvara, Le{ok, Jelo{nik i Prvce.

94. Brvenica so naselenite mesta: Dolno Sedlarce, ^elopek, Miletino, Blace, Sten~e, Volkovija, Gurgurnica, Radiovce i Tenovo.

95. Kamewane so naselenite mesta: Urvi~, Jelovjane, Sini~ane, Dolno Pal~i{te, Gorno Pal~i{te, Nova}e i Gorno Sedlarce.

96. Bogoviwe so naselenite mesta: Pirok, Rakovec, Novo Selo, Selce, Ke~ i @erovjane.

97. [ipkovica so naselenite mesta: Lisec, Gajre, Brodec, Bozovce i Ve{ala.

98. @elino so naselenite mesta: Strimnica, Gorna Le{nica, Dolna Le{nica, Dobarce, Sedlarevo, Lukovica, Larce, Merovo, ^iflik, Kopa~in Dol, Novo Selo, Rogle, Grup~in, Cerovo, Palatica, Ozormi{te i Trebo{.

99. Jegunovce so naselenite mesta: Raotince, Kopance, Podbre|e, Jan~i{te, Prequbi{te, Tudence, Siri~ino, [em{evo, @il~e i Ratae.

100. Vratnica so naselenite mesta: Ja`ince, Roga~evo, Staro Selo, Belovi{te i Ora{je.

101. Veles so naselenite mesta: Babuna, Ba{ino Selo, Bele{tevica, Buzalkovo, Vetersko, Gorno Kalaslari, Drenovo, Dolno Kalaslari, Gorno Orizari, Ivankovci, Karabuwi{te, Klikovec, Kru{je, Kumarino, Lugunci, Mamut~evo, Nova~ani, Gorno Jabol~i{te, Dolno Jabol~i{te, Otovica, Oraovec, Ra{tani, Rlevci Rudnik, Prevalec, Slivnik, S'lp, Sojaklari, Sopot, Crkvino, ^alo{evo, Xidimirci, Dolno Orizari i Novo Selo.

102. Bogomila so naselenite mesta: Teovo, Sogle, Ore{e, Ne`ilovo, Papradi{te, Cre{nevo, Oraov Dol, Gabrovnik, Mokreni, Kapinivo, Plevewe i Bistrica.

103. Gradsko so naselenite mesta: Vini~ani, Vodovrati, Gorno ^i~evo, Grn~i{te, Dvori{te, Dolno ^i~evo, Ko~ilari, Nogaevci, Podles, Ska~inci, Ubogo, Ulanci, Sve}ani, Zgropolci i Kuridere.

104. ^a{ka so naselenite mesta: Vojnica, Rakovec, Oti{tino, Bawica, Busilci, Golozinci, Gorno Vranovci, Melnica, Lisi~e, Novo Selo, Kriva Kru{a, Krajnici, Elovec i Vitanci.

105. Izvor so naselenite mesta: Dolno Vranovci, U{i, Omorani, Martolci, Vladilovci, Krnino, Popadija, Pomenovo, Stepanci, Smilovci i Stari Grad.

106. [tip so naselenite mesta: Baltalija, Brest, Vrsakovo, Gora~ino, Dobro{ani, Dolani, Dragoevo, Edeklerci, Kalapetrovci, Ko{evo, Krivi Dol, Jamularci, Lakavica, Lipov Dol, Quboten, Penu{, Piperovo, Po~ivalo, Puh~e, Sar~ievo, Selce, Sofilari, Stepanci, Suvo Grlo, Su{evo, Tanatarci, Tri ^e{mi, ^ardaklija, ^iflik, [a{avarlija, [opur, Sudik, Leskovica, Novo Selo, Skandalci, Testemelci, Toplik, Haxi-Rexepli, Haxi-Sejdeli, Haxi-Hamzali, Cre{ka, Star Karaorman i Nikoman.

107. Karbinci so naselenite mesta: Radawe, Argulica, Tarinci, Kozjak, Crvulevo, Pripe~ani, Ruqak, Kalauzlija, Vrte{ka, Ku~ica, Dolni Balvan, Gorni Balvan, Gorno Trogerci, Dolno Trogerci, Krupi{te, Batawe, Junuzlija, Prnalija, Kepek~elija, Ku~ilat, Ebeplija, Mi~ak, Oxalija, Mal Gaber, Nov Karaorman, Golem Gaber, Kurfalija i Muratlija.

108. Ara~inovo so naselenite mesta: Mojanci, Gru{ino, Orlanci i Brwarci.

109. Studeni~ani so naselenite mesta: Batinci, Dra~evica, Dolno Koli~ani, Gorno Koli~ani, Crvena Voda, Aldinci, Cvetovo, Elovo, Crn Vrv, Markova Su{ica, Vrtekica, Mal~i{te, Umovo, Pagaru{a, Kaldirec, Osin~ani, Ramni Gaber i Morani.

110. Zelenikovo so naselenite mesta: Pako{evo, Novo Selo, Vra`ale, Gradovci, Gumalevo, Dejkovec, Smesnica, Strahojadica, Tisovica, Dobrino, Taor, Paligrad, Ore{ani i @elezni~ka stanica Zelenikovo.

111. Petrovec so naselenite mesta: R'`ani~ino, Dolno Kowari, Sredno Kowari, Gorno Kowari, Su{ica, Divqe, Letevci, Katlanovo, Badar, Breznica, Ko`le, Blace, Ogwanci, Gradmanci i ]ojlija.

112. Idinden so naselenite mesta: Marino, Kadino, Mralino, Bunarxik, Ajvatovci, Miladinovci, Bujkovci, Mr{evci, Bu~inci, Tekija i Deqadrovce.

113. Sopi{te so naselenite mesta: Dobri Dol, Dolno Solwe, Gorno Solwe, ^iflik, Jabolci, Pati{ka Reka, Barovo, Sveta Petka, Govrlevo, Nova Breznica, Dr`ilovo i Rakotinci.

114. Saraj so naselenite mesta: Kru{opek, Kopanica, Gr~ec, Qubin, Arnakija, Matka, Laskarci, ^ajlane, Semeni{te, Bukovi}, Pani~ari, Raovi}, Bojane, Rudnik, Glumovo i [i{evo.

115. Kondovo so naselenite mesta: Radu{a, Gorno Svilare, Dolno Svilare, Dvorce, Rudnik Radu{a i Ra{~e.

116. ^u~er-Sandevo so naselenite mesta: Ku~evi{te, Pobo`je, Tanu{evci, Mirkovci, Bawane, Gorwane, Blace, Gluvo, Brazda, Brest i Brodec.

OP[TINI VO GRADOT SKOPJE

117. Gazi Baba so naselenite mesta: Inxikovo, Maxari, Trubarevo, Stajkovci, Cre{evo, Bula~ani, Stra~inci, Ra{tak, Smiqkovci, Jurumleri, Idrizovo, Sin|eli}, Naselba Goce Del~ev i Kolonija Idrizovo.

118. \or~e Petrov so naselenite mesta: Novo Selo, Orizari, Volkovo, Niki{tane, Orman, Ku~kovo i Gra~ani.

119. Karpo{ so naselenite mesta: Bardovci, Dolno Nerezi, Gorno Nerezi, Vlae i Zloku}ani.

120. Kisela Voda so naselenite mesta: Gorno Lisi~e, Dolno Lisi~e, Naselba Dra~evo, selo Dra~evo i Usje.

121. Op{tina Centar

122. ^air so naselenite mesta: Vizbegovo, Butel, Radi{ani, Qubanci i Quboten.

123. [uto Orizari so naselenite mesta: Gorao Orizari i Dolno Orizari.

Granicite na op{tinite vo Gradot Skopje: Gazi Baba, \or~e Petrov, Karpo{, Kisela Voda, Centar, ^air i [uto Orizari se opredeleni so Zakonot za Gradot Skopje.

III. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

^len 9

Sproveduvaweto na teritorijalnata reorganizacija na op{tinite i ureduvaweto na odnosite me|u novoosnovanite op{tini i op{tinite koi postoeja pred donesuvaweto na ovoj zakon, }e se uredi so zakon.

^len 10

Organot nadle`en za rabotite na premerot i katastarot vo rok od 15 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, }e gi utvrdi granicite na katastarskite op{tini na op{tinite utvrdeni so ovoj zakon so opis i skici na tie granici.

^len 11

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuvaat da va`at Zakonot za podra~jata na op{tinite vo SR Makedonija ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 2/65, 18/65 i 16/77) i Zakonot, za obrazuvawe na op{tini vo Grad Skopje i za utvrduvawe na nivnite podra~ja ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 8/76).

^len 12

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".