ZAKON ZA PREVOZ VO PATNIOT SoOBRA}AJ

 

1. OP{TI ODREDBI

~len 1

So ovoj zakon se ureduvaat uslovite i na~inot na vr{eweto na prevozot na patnici i stoka vo vnatre{niot i me|unarodniot paten soobra}aj (vo natamo{niot tekst: prevoz vo patniot soobra}aj).

~len 2

Oddelni izrazi upotrebuvani vo ovoj zakon go imaat slednovo zna~enwe:

1. Prevoz vo vnatre{niot paten soobrakaj" e sekoj prevoz na patnici i stoka {to se vr{i na teritorijata na republika makedonija.

2. "prevoz vo me|unarodniot paten soobra}aj" e sekoj prevoz na patnici i stoka {to se vr{i vo preminuvawe na najmalku edna dr`avna granica.

3.,javen prevoz vo patniot soobra}aj" e prevoz na patnici i stoka {to pod ednakvi uslovi e dostapen na site korisnici na prevoznite uslugi.

4, "doma{en prevoznik" e pravno ili fizi~ko lice so sedi{te vo republika makedonija koe e registrirano za prevoz na patnici i stoka vo vnatre{niot ili me|unarodniot paten soobra}aj.

5. "stranski prevoznik" e stransko pravno ili fizi~ko lice registrirano vo stranstvo za prevoz na patnici i stoka vo me|unarodniot paten soobrakaj.

6. "prevoz za treta zemja" e prevoz na stoka od republika makedonija {to go izvr{uva doma{en ili stranski prevoznik vo zemja vo koja ne e sedi{teto na toj prevoznik. 7. "prevoz od treta zemja" e prevoz na stoka za republika makedonija {to go izvr{uva stranski prevoznik od zemjata vo koja ne e sedi{teto na toj prevoznik.

8 "stransko vozilo" e motorno ili priklu~no stopansko vozilo so koe se izvr{uva prevoz vo patniot soobra}aj i koe e registrirano vo stranstvo. Kako stransko vozilo se smeta i vozilo registrirano vo republika makedonija koe stranskiot prevoznik go zel pod zakup za izvr{uvawe na prevoz vo me|unarodniot paten soobrakaj.

9. "stopansko vozilo" e avtobus, tovarno i priklu~no motorno vozilo. Stopansko vozilo e i patni~ki i kombi avtomobil, koga se koristi za javen prevoz vo patniot soobra}aj.

10."doma{no vozilo" e motorno ili priklu~no stopansko vozilo so koe se izvr{uva prevoz vo patniot soobra}aj, koe e. Registrirano vo republika makedonija i koe go koristi doma{en prevoznik. Kako doma{no vozilo se smeta i vozilo registrirano vo stranstvo, koe doma{niot prevoznik go zel pod zakup za izvr{uvawe na doma{en prevoz.

11. "isprava za prevoz" e zaedni~ki naziv za pove}e vidovi dokumenti predvideni so ovoj zakon i so me|unarodni dogovori.

12."me|unaroden dogovor" e sekoja me|unarodna bilateralna ili multilateralna spogodba, odnosno razmena na noti, so koi se ureduva me|unarodniot paten prevoz i koi ja obvrzuvaat republika makedonija.

13. "kabota`a" e sekoj prevoz na patnici ili stoka me|u dve odredi{ta vo republika makedonija.

14."liniski prevoz" e javen prevoz vo patniot soobra}aj kaj koj se vr{i na odredena relacija, spored registriran vozen red i cena na prevozot (cenovnik).

15."vonliniski prevoz" e javen prevoz vo patniot soobra}aj za koj relacijata i drugite uslovi se utvrduvaat posebno za sekoj prevoz.

16. "liniski prevoz na patnici vo me|unarodniot paten soobra}aj" e javen prevoz koj se izvr{uva na opredelena me|unarodna relacija po odnapred utvrden vozen red i cenovnik.

17. "vonliniski prevoz na patnici vo me|unarodniot paten soobra}aj" e javen prevoz za koj relacijata i drugite uslovi se utvrduvaat posebno za sekoj prevoz me|u prevoznikot i korisnikot na uslugata.

18. "vonreden prevoz" prevoz na stoka kaj koj dimenziite na voziloto ili voziloto zaedno so stokata na nego ili vkupnata masa na voziloto ili negovoto osno optovaruvawe se pogolemi od propi{anite.

19. "me|umesen prevoz" e prevoz {to se vr{i na linii me|u gradovi i naselbi na dve ili pove}e op{tini.

20."prigradski prevoz" e prevoz {to se vr{i na linii me|u dve ili pove}e naselbi na edna ili poveke op{tini, dokolku linijata ne e podolga od 50 km.

21. "gradski prevoz" e prevoz {to se vr{i na linii na podra~jeto na gradot ili naselbata.

22. "prevoz za sopstveni potrebi" e prevoz na patnici i stoka {to go vr{at doma{ni i stranski pravni i fizi~ki lica, kako i dr`avni organi, zaradi zadovoluvawe isklu~itelno na svoite potrebi vo vr{eweto na dejnosta.

23. "avto-taksi prevoz na patnici" e prevoz {to se vr{i so patni~ki vozila so najmnogu devet sedi{ta

Smetaj}i go i sedi{teto na voza~ot i najmalku ~etiri vrati.

' 24. "avto-taksi prevoz na stoka" e prevozot {to se vr{i so tovarni, kombinirani motorni prikolki ~ija vkupna te`ina ne preminuva 5.5010 kilogrami.

25. "linija" e opredelena relacija i nasoka od po~etnata do krajnata avtobuska stanica, na koja se prevezuvaat patnici vo liniskiot paten soobra}aj po odnapred utvrden vozen red i cena na prevozot.

26. "relacija" e del od linijata megu najmalku dve avtobuski stanici ili avtobuski stojali{ta.

27. "vozen red" e prevozna isprava so koj se utvrduva itinererot na linijata, redosledot na avtobuskite stanici i avtobuskite stojali{ta i nivnata oddale~enost od po~etnata do krajnata stanica, odnosno stojali{te, vremeto na poa|awe i doa|awe na voziloto na sekoja stanica i stojali{te, vremenskiot period na odr`uvaweto na linijata i rokot na va`ewe na vozniot red.

28. "itinerer" ozna~uva odredena nasoka na dvi`ewe na prevoznoto sredstvo na avtobuskata linija.

29. "avtobuska stanica" e objekt i prostor na koj i vo koj se vr{i prifa}awe i ispra}awe na avtobus, ka~uvawe i sleguvawe na patnici, izdavawe na vozni bileti i drugi prevozni ispravi, davawe informacii za prevozot i davawe drugi uslugi vo vrska so prevozot.

30. "avtobusko stojali{te" e ureden prostor nadvor od kolovoznata lenta odreden i obele`an za zastanuvawe na avtobusi i za bezbedno ka~uvawe, odnosno sleguvawe na patnici.

31. "avtobuski terminal' e ureden prostor namenet za transfer na patnicite me|u gradskiot i prigradskiot soobra}aj i slu`i za svrtuvawe na vozilata zaradi promena na nasokata na dvi`ewe.

32. "avtobusko svrtuvali{te" e ureden prostor na krajnite to~ki od gradska ili prigradska linija namenet za ka~uvawe i sleguvawe na patnicite i slu`i za svrtuvawe na vozilata zaradi promena na nasokata na dvi`ewe.

33. "taksi stanica za tovarni vozila" e ureden prostor namenet za parkirawe na tovarnite taksi vozila koi ~ekaat na povik za prevoz.

34. "taksi stanica za patni~ki vozila" e ureden prostor namenet za parkirawe na patni~kite taksi vozila koi ~ekaat na poziv za prevoz.

35. "paten nalog" e dokument vo koj se sodr`ani podatoci za tovarot, voziloto i voza~ot.

36. "me|unaroden tovaren list" e dokument vo koj se sodr`ani podatoci za voziloto, tovarot i voza~ot, a se upotrebuva vo me|unarodniot paten soobra}aj.

37, "kooperacija" e organizirawe prevoz na patnici od strana na dvajca ili pove}e prevoznici na edna ili pove}e avtobuski linii.


en 3

Pri vr{eweto na prevoz vo javniot paten soobra}aj, voza~ot na doma{niot prevoznik mora da poseduva uredno popolnet paten nalog.

Odredbite od stav 1 na ovoj ~len ne se odnesuvaat na motornite vozila so koi se vr{i taksi prevoz.

Oblikot i sodr`inata na obrazecot na patniot nalog go propi{uva ministerot za soobrakaj i vrski.


en 4

Prevozot vo patniot soobra}aj se vr{i so motorni i priklu~ni vozila {to gi ispolnuvaat uslovite utvrdeni so propisite za bezbednosta na soobra}ajot na pati{tata i posebnite tehni~ko-eksploatacioni uslovi za oddelni vidovi na prevoz.

Posebnite tehni~ko-eksploatacioni uslovi za vozilata za oddelni vidovi na prevoz gi propi{uva ministerot za soobra}aj i vrski.


en 5

doma{niot prevoznik vr{i javen prevoz na patnici i stoka vo me|unarodniot i vnatre{niot paten soobra}aj vrz osnova na odobrenie (vo natamo{niot tekst: licenca).

Licencata za vr{ewe na javen prevoz na patnici i stoka vo me|unarodniot paten soobra}aj se izdava i na eden od svetskite jazici.


en 6

licencata se izdava na ime na prevoznikot.


en 7

Za dobivawe na licenca pokraj op{tite uslovi za vr{ewe na dejnosta, prevoznikot treba da gi ispolnuva slednive uslovi, i toa:

- ima vo sopstvenost, pod zakup ili lizing odreden broj na registrirani motorni vozila koi gi ispolnuvaat uslovite propi{ani vo ~len 4 na ovoj zakon, pri {to brojot na vozilata za vr{ewe na liniski prevoz na patnici vo me|unarodniot i me|umesniot soobra}aj ne mo`e da bide pomalku od dva avtobusi, odnosno za me|unaroden prevoz na stoka ne mo`e da bide pomalku od dve tovarni vozila;

-dokaz deka ima obezbedeno bankarska garancija na iznos od 20.000 dem vo denarska protivvrednost za miniimalno predvideniot broj vozila;

- gi ima izmireno javnite dava~ki vo vrska so vr{ewe na dejnosta;

- ima obezbedeno poseben prostor za parkirawe na site vozila;

- ima vraboteno na neopredeleno rabotno vreme soodveten broj voza~i, soglasno so propisite za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata koi ne bile osuduvani za krivi~no delo zagrozuvawe na bezbednosta vo soobra}ajot vo poslednite tri godini i

- za me|unarodniot prevoz na patnici i stoka ima najmalku ednogodi{no rabotewe vo vnatre{niot prevoz.

odredbite od stav 1 na ovoj ~len ne se odnesuvaat na prevozot za sopstveni potrebi.


en 8

licencata za vr{ewe na prevoz vo patniot soobra}aj ja izdava ministerstvoto za soobra}aj i vrski.


en 9

licencata se izdava na barawe na prevoznikot koja

Sodr`i:

1) firma i sedi{te na prevoznikot;

2) vid na prevozot za koj se bara licencata i

3) dokaz za registrirana dejnost.

Kon baraweto mora da se prilo`at dokazite za

Ispolnuvaweto na uslovite od ~len 7 na ovoj zakon.


en 10

poseduvaweto na licencata mo`e da se doka`e so original ili zaveren nejzin prepis, {to se nosi vo

Voziloto.


en 11

oblikot i sodr`inata na licencata za vr{ewe na prevoz vo patniot soobra}aj, kako i na~inot za vodewe na evidencijata za izdadenite licenci gi propi{uva ministerot za soobra}aj i vrski.


en 12

licencata na prevoznikot }e mu bide odzemena ako:

1) prestane da ispolnuva nekoj od uslovite od ~len 7 na ovoj zakon;

2) vr{i prevoz bez registriran vozen red;

3) ne ja odr`uva linijata spored registriraniot vozen red pove}e od sedum dena ili se vklu~uva na linii za koi nema registrirano vozen red:

4) vr{i prevoz sprotivno na izdadenata licenca i

5) prevoznikot prestane da vr{i prevoz vo patniot soobra}aj.

ako licencata bide odzemena vrz osnova na stav 1 to~ki 1 i 5 od ovoj ~len , prevoznikot go gubi pravoto za dobivawe na licenca za vr{ewe na prevoz vo patniot soobra}aj vo rok od edna godina od denot na odzemaweto na licencata, a vo slu~aite od stav 1 to~kite 2, 3 i 4 na ovoj ~len , vo rok od {est meseci.

ii. Prevoz vo vnatre{niot paten soobra}aj

  1. Prevoz va patnici


en 13

javniot prevoz na patnici mo`e da se vr{i kako liniski i kako vonliniski.

liniskiot prevoz na patnici mo`e da se vr{i kako: me|umesen, gradski i prigradski.

liniskiot prevoz na patnici mo`e da se vrti so motorni vozila so nad devet sedi{ta, vklu~uvaj}i go i sedi{teto na voza~ot.

vonliniskiot prevoz na patnici mo`e da se vr{i kako: sloboden prevoz, prevoz za sopstveni potrebi i avto-taksi prevoz.

Vo naselenite mesta vo koi nema organizirani avtobuski, liniski, gradski i prigradski prevoz, mo`e da se vr{i prevoz na patnici so kombe vozilo so najmnogu devet sedi{ta, smetaj}i go i sedi{teto na voza~ot.

  1. Liniski prevoz na patnici

  1. Me|umesen prevoz na patnici


en 14

prevoznicite vo liniskiot me|umesen prevoz na patnici pred da go registriraat vozniot red za soodvetna linija, dol`ni se voznite redovi me|usebno da gi usoglasat.

barawata za usoglasuvawe na voznite redovi prevoznicite gi dostavuvaat vo stopanskata komora na makedonija, pri {to gi podnesuvaat linijata i vozniot red.

so podnesuvaweto na baraweto za usoglasuvawe na voznite redovi, prevoznicite se dol`ni da prilo`at dokaz za poseduvawe na potrebniot broj avtobusi za predlo`enite linii.

pod potreben broj avtobusi za edna linija se podrazbira brojot na avtobusi za odr`uvawe na linijata zgolemen za 30% vozila vo rezerva, pri {to toj broj ne mo`e da bide pomal od dva avtobusi.

usoglasuvaweto na voznite redovi se vr{i vo stopanskata komora na makedonija edna{ godi{no.

usoglasuvaweto na voznite redovi e javno i zainteresiranite prevoznici se izvestuvaat preku dnevniot pe~at najmalku 15 dena pred negovoto odr`uvawe.

pobliski kriteriumi za na~inot i postapkata za usoglasuvaweto na voznite redovi i za na~inot na re-{avaweto na sporovite, propi{uva ministerot za soo-bra}aj i vrski.


en 15

linij ata i usoglaseniot vozen red se registriraat vo ministerstvoto za soobra}aj i vrski, so va`nost od edna godina.

za registriranite vozni redovi se vodi evidencija.


en 16

linij ata i vozniot red se registrira na ime na prevoznikot.


en 17

prevoznikot mo`e da otpo~ne so vr{ewe na me|umesen prevoz na patnici otkako ke ja registrira linijata i vozniot red.

prevoznikot e dol`en da se pridr`uva na registriranata linija i vozniot red.


en 18

vozniot red vo me|umesniot prevoz zadol`itelno javno se istaknuva na vidno mesto, vo avtobuskata stanica, avtobuskoto stojali{te i vo voziloto.

istaknuvaweto na vozniot red vo avtobuskata stanica i avtobuskoto stojali{ge za site linii {to pominuvaat niz avtobuskata stanica, odnosno avtobuskoto stojali{te go vr{i pravnoto lice koe upravuva so avtobuskata stanica, odnosno avtobuskoto stojali{te, a vo voziloto prevoznikot.


en 19

pri vr{eweto na me|umesniot prevoz na patnici, prevoznikot e dol`en vo voziloto da ima licenca i registriran vozen red, vo original ili zaveren prepis.


en 20

vo me|umesniot prevoz na patnici na prednata desna strana na voziloto, prevoznikot e dol`en da postavi posebna tabla {to sodr`i: relacija so nazivite na po~etnata, karakteristi~na popatna i krajna stanica, vremeto na poa|awe i pristignuvawe.


en 21

vo tekot na va`eweto na vozniot red, opredelena linija vo me|umesniot prevoz na patnici mo`e privremeno da bide zaprena, vo slu~aj na prekinuvawe na soobra}ajot poradi vi{a sila ili izveduvawe na raboti na rekonstrukcija na patot i vo drugi okolnosti poradi koe e izvr{eno ograni~uvawe na soobra}ajot na patot.


en 22

vo tekot na va`eweto na vozniot red, opredelena linija vo me|umesniot prevoz na patnici }e se bri{e od evidencijata dokolku prevoznikot istata ne ja odr`uva neprekinato pove}e od sedum dena ili so prekini vo period od dva meseci. Re{enie za bri{ewe na linijata od evidencijata donesuva ministerstvoto za soobra}aj i vrski.

protiv re{enieto od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se podnese `alba do komisijata za soobra}aj i vrski pri vladata na republika makedonija vo rok od 15 dena od denot na priemot na re{enieto.

bri{anata linija od evidencija mo`e da se dodeli na drug zainteresiran prevoznik. Baraweto za dodeluvawe na linijata od stav 1 na ovoj ~len se podnesuva do ministerstvoto za soobra}aj i vrski.

vo tekot na va`eweto na vozniot red, opredelena linija vo me|umesniot prevoz na patnici mo`e da bide privremeno zaprena i pred istekot na va`eweto na vozniot red, ako neodr`uvaweto na linijata prevoznikot go prijavi na ministerstvoto za soobra}aj i vrski.

privremenoto zapirawe na linijata prevoznikot e dol`en da go objavi vo sredstvata za javno informirawe i vo avtobuskite stanici najmalku 30 dena pred nejzinoto privremeno zapirawe.

dokolku prevoznikot po rokot utvrden so re{enieto za privremeno zapirawe ne otpo~ne so odr`uvawe na linijata, istata }e se bri{e od evidencija i mo`e da se raspredeli na drug zainteresiran prevoznik.

vo me|umesniot prevoz na patnici ne mo`e privremeno da se zapre odr`uvaweto na linija vo vremeto od 1 oktomvri do 31 mart.


en 23

vo me|umesniot prevoz na patnici, ka~uvawe i sle-guvawe na patnicite odnosno tovarawe i istovarawe na baga` mo`e da se vr{i samo na avtobuskite stanici i avtobuskite stojali{ta {to se vneseni vo vozniot red.


en 24

prevoznikot e dol`en da zastane na avtobuskata stanica, odnosno avtobuskoto stojali{te vo soglasnost so vozniot red, uslovite na stanicata i propisite za bezbednost na soobra}ajot.


en 25

pravnoto lice koe upravuva so avtobuskata stanica e dol`no da vr{i uslugi za site prevoznici pod ednakvi uslovi i so ednakov nadomestok po avtobus.


en 26

pravnoto lice koe upravuva so avtobuskata stanica ne smee da vr{i uslugi za prevoznik koj vr{i javen prevoz bez licenca i bez registriran vozen red.


en 27

pravnoto lice koe upravuva so avtobuskata stanica vodi soobra}aen dnevnik vo koj se evidentira poa|aweto i doa|aweto na vozilata, reden broj na linijata, naziv na prevoznikot i registerska oznaka na vozilata.

vo patniot nalog na voziloto, pravnoto lice koe upravuva so avtobuskata stanica go potvrduva vremeto na poa|aweto i doa|aweto na voziloto.


en 28

prevoznikot vo me|umesniot prevoz e dol`en na sekoj patnik da mu izdade vozen bilet i potvrda za prevoz na baga`ot.

vozniot bilet i potvrdata za prevoz na baga` se izdavaat na avtobuskata stanica, a po isklu~ok i na drugi organizirani mesta, {to ke gi opredeli prevoznikot. Po isklu~ok, vozen bilet mo`e da se izdade i vo samoto vozilo, neposredno pred negovoto trgnuvawe.

pravnoto lice koe upravuva so avtobuskata stanica e dol`no da izgotvuva specifikacija (opis) na prodadeni vozni bileti za sekoe poa|awe na avtobusot. Primerok od specifikacijata se predava na posadata na avtobusot pred samoto negovo poa|awe.

vozniot bilet i potvrdata za prevoz na baga`ot patnikot e dol`en da gi ima kaj sebe.


en 29

vozniot bilet sodr`i: seriski broj, naziv na prevoznikot, relacija i cena na prevozot.

voznite bileti gi pe~ati i zaveruva organot na upravata nadle`en za rabotite na finansii.


en 30

op{tinata, odnosno gradot skopje go utvrduva brojot na avtobuskite stanici i avtobuskite stojali{ta za me|umesniot i me|unarodniot prevoz na patnici vo naselenite mesta.

op{tinata, odnosno gradot skopje gi ureduva kori-steweto, odr`uvaweto i izgradbata na avtobuskite stanici i avtobuskite stojali{ta vo naselenite mesta. Na~inot na obele`uvaweto i opremuvaweto na avtobuskite stanici i avtobuskite stojali{ta za me|umesniot i me|unarodniot soobra}aj go propi{uva ministerot za soobra}aj i vrski.

 1. Gradski i prigradski prevoz na patnici


en 31

gradski i prigradski prevoz na patnici vr{at pravni lica koi }e dobijat licenca za vr{ewe na takov prevoz.


en 32

pravnoto lice za dobivawe na licenca za vra}ewe na javen gradski i prigradski prevoz na patnici mora pokraj uslovite predvideni so ~len 7 od ovoj zakon da gi ispolnuva i slednive uslovi:

- da poseduva soodveten broj avtobusi so tehni~ko-eksploatacioni karakteristiki predvideni za gradski i prigradski soobra}aj. So koj ke mo`e da odr`uva najmalku 30% od utvrdenata mre`a na linii, vklu~uvaj}i i avtobusi vo rezerva;

- da poseduva kapacitet za parkirawe i odr`uvawe na avtobusite ili dokaz za koristewe na takov kapacitet so rok na va`ewe od najmalku edna godina i

- da raspolaga so soodveten stru~en kadar koj }e obezbeduva postojano i kvalitetno vr{ewe na prevozot.


en 33

op{tinata, odnosno gradot skopje go ureduva prevozot vo gradskiot i prigradskiot soobra}aj pri {to osobeno utvrduva:

- mre`a na linii i nivni osnovni elementn soglasno so potrebite na op{tinata, odnosno gradot skopje, na~inot na odr`uvawe i frekvencijata na istite;

-tehni~ko-eksploatacionite karakteristiki i starosnata granica na vozilata za odr`uvawe na liniite;

- vozniot red, na~inot na negovoto istaknuvawe, odr`uvawe i menuvawe soglasno so potrebite na op{tinata, odnosno gradot skopje;

- na~inot na organizirawe na kontrolata na soobra}ajot na avtobusite i liniite i evidencijata za toa;

- tarifen sistem i sistem na naplata:

- na~inot na obezbeduvawe na sigurnost na prevoznikot od aspekt na sledewe na potrebite na op{tinata, odnosno gradot skopje i potrebnnte prevozni kapaciteti;

-lokacija na avtobuskite terminali, svrtuvali{ta i stojali{ta i postapkata za nivna izmena;

- izgradbata, obele`uvaweto, opremuvaweto. Odr`uvaweto i koristewe na avtobuskite terminali, svrtuvali{ta i stojali{ta i

- odreduvawe relacija i mesto na prevoz so kombe vozilo so najmnogu devet sedi{ta.

kriteriumite za na~inot i postapkata za rasprede-luvawe na liniite na prevoznicite vo gradskiot i prigradskiot prevoz gi propi{uva op{tinata, odnosno gradot skopje.


en 34

op{tinata, odnosno gradot skopje za vr{ewe na javniot prevoz na patnici vo gradskiot i prigradskiot soobra}aj mo`e da osnova javno pretprijatie.

op{tinata odnosno gradot skopje vr{eweto na javniot prevoz na patnici vo gradskiot i prigradskiot soobra}aj mo`e da go doveri i na drugo pravno lice koe gi ispolnuva uslovite od ovoj zakon.


en 35

avtobusite na prednata i bo~nata desna strana na vidno mesto go sodr`at brojot na linijata, po~etkata i krajnata stanica.

goleminata na bukvite i broevite, kako i na~inot na istaknuvaweto gi propi{uva op{tinata, odnosno gradot skopje.

 1. Vonlnniskn prevoz na patnici

1.3.1. Sloboden prevoz na patnici


en 36

sloboden prevoz na patnici e prevoz ~ija relacija, cena na prevozot, visina na nadomestokot na uslugite, kako i drugite uslovi na prevozot, se utvrduvaat so dogovor me|u prevoznikot i korisnikot na prevozot.

Primerok od dogovorot od stav 1 na ovoj ~len mora da se nao|a vo voziloto.


en 37

prevoznicite koi vr{at sloboden prevoz na patnici ne mo`at da vr{at ka~uvawe i sleguvawe na patnici na avtobuskite stojali{ta.

1.3.2. Prevoz na patnici za sopstveni potrebi


en 38

prevoz na patnici za sopstveni potrebi so sopstveni motorni vozila mo`at da vr{at i toa:

1) pretprijatijata i drugite pravni lica i fizi~kite lica za prevoz na vrabotenite i drugi lica vo vrska so vr{eweto na dejnosta, kako i prevoz na svoite rabotnici i ~len ovite na nivnite semejstva do i od mestata za odmor i rekreacija;

2) hotelskite organizacii i odmorali{tata za prevoz na svoite gosti;

3) zdravstvenite organizacii koga vr{at prevoz na bolni i nivni pridru`nici;

4) turisti~ki organizacii ako vrz osnova na poseben dogovor vr{at prevoz na grupa turisti;

5) kulturno i vospitno obrazovnite organizacii ako prevezuvaat svoi u~enici, studenti, {titenici, nastavniot personal, kako i svoi ~len ovi i

6) pretprijatija {to vr{at aerodromski uslugi ako vr{at prevoz na patnici i nivni pridru`nici od delovnata edinica vo gradot i utvrdenite popatni stanici do vozduhoplovnoto pristani{te i obratno.

Personalot na voziloto vo vr{eweto na prevozot na patnici za sopstveni potrebi, mora da ima dokaz za prevoz na licata od stav 1 na ovoj ~len .

1.3.3. Avto-taksi prevoz na patnici


en 39

avto-taksi prevoz na patnici mo`at da vr{at pravni i fizi~ki lica, ako imaat soodvetni vozila i ako dobijat licenca za vr{ewe na avto-taksi prevoz.


en 40

pokraj uslovite predvideni so ~len 7 alineja 3 od ovoj zakon za dobivawe na licenca za vr{ewe na avtotaksi prevoz prevoznikot treba da gi ispolnuva i slednive uslovi:

- da e sopstvenik na motorno vozilo so koe }e vr{i avto-taksi provoz i

-da ne e osuduvan za krivi~no delo zagrozuvawe na bezbednosta na soobra}ajot, kako i protiv dostoinstvoto na li~nosta i moralot vo poslednite tri godini.


en 41

vo voziloto mora da ima na vidno mesto vgraden ispraven, plombiran i ba`diran taksimetar, a na bo~nite strani pokraj nazivot "taksi" i brojot od registerot na taksi prevoznicite.

na pokrivot na patni~koto vozilo so koe se vr{i avtotaksi prevoz mora da bide istaknat naziv "taksi".


en 42

so patni~koto vozilo so koe se vr{i avto-taksi prevoz na patnici ne mo`e da se vr{i liniski prevoz na patnici.


en 43

prevoznikot e dol`en vo vr{eweto na avto-taksi prevozot da go vklu~i taksimetarot i cenata na prevozot da ja naplatuva vrz osnova na iznosot utvrden so taksimetarot spored utvrdena tarifa.

prevoznikot e dol`en licencata da ja nosi vo voziloto.

Licencata za avto-taksi prevoz se izdava so rok na va`ewe od dve godini.


en 44

op{tinata, odnosno gradot skopje gi utvrduva:

- lokacijata i kapacitetot na taksi stanicite, otvorawe na novi i ukinuvawe na postojnite;

- obele`uvawe i opremuvawe na taksi stanici i

- bojata na vozilata.

tarifata i na~inot za koristewe taksi stanici se utvrduva i se usoglasuva vo stopanskata komora na republika makedonija, odnosno na grad skopje.

2. Prevoz va stoka


en 45

prevozot na stoka mo`e da se vr{i kako javen prevoz na stoka, avto-taksi prevoz na stoka i prevoz na stoka za sopstveni potrebi.

  1. Javen prevoz na stoka


en 46

javen prevoz na stoka e prevozot ~ija relacija, cena na prevozot i drugite prevozni uslovi se utvrduvaat slobodno so dogovor me|u prevoznikot i korisnikot na prevozot.

javniot prevoz na stoki vo patniot soobra}aj se vr{i vrz osnova na licenca izdadena na na~in i pod uslovi utvrdeni so ovoj zakon.

2.2. Avto-taksi prevoz na stoki


en 47

avto-taksi prevoz na stoka mo`at da vr{at pravni i fizi~ki lica ako dobijat licenca za vr{ewe na avtotaksi prevoz.

pokraj uslovite predvideni so ~len 7 stav 1 alinei 3 i 4 od ovoj zakon, za dobivawe na licenca za vr{ewe na avto-taksi prevoz na stoka, prevoznikot treba da go ispolnuva sledniov uslov:

-da ima vo sopstvenost, pod zakup ili lizing motor vo vozilo so koe ne vr{i avto-taksi prevoz na stoka.


en 48

Na voziloto za vr{ewe na avto-taksi prevoz na stoka na vidno mesto od dvete bo~ni strani mora da bide istaknat nazivot na prevoznikot, a na najvisokiot del od kabinata i oznakata "taksi".


en 49

odredbite od ~len 44 na ovoj zakon soodvetno se primenuvaat i na avto-taksi prevozot na stoka, so isklu~ok na bojata na voziloto.


en 50

prevoznikot e dol`en licencata da ja nosi vo voziloto. 2 .3.prevoz na stoka za sopstveni potrebi


en 51

pretprijatijata i drugite pravni lica i fizi~kite lica mo`at da vr{at prevoz na stoka za sopstveni potrebi, so sopstveni motorni vozila za zadovoluvawe na potrebite vo vr{eweto na svojata dejnost.

personalot na voziloto, vo vr{eweto na prevozot na stoka za sopstveni potrebi mora da ima dokaz za prevoz na stokata od stav 1 na ovoj ~len .

 1. Prevoz vo me~unarodniot paten soobra}aj


en 52

me|unarodniot prevoz se vr{i soglasno so odredbite na ovoj zakon i na me|unarodnite dogovori {to gi sklu~ila ili im pristapila republika makedonija.

ako so oddelni dr`avi ne e sklu~en me|unaroden dogovor od stav 1 na ovoj ~len , prevozot me|u tie dr`avi i republika makedonija se vr{i vo soglasnost so odredbite na ovoj zakon, na drugi me|unarodni dogovori {to ja obvrzuvaat republika makedonija pod uslovi na reciprocitet.


en 53

me|unarodniot prevoz mo`e da se vr{i vo dovoz od druga zemja vo republika makedonija, za druga zemja ili vo tranzit preku teritorijata na republika makedonija.


en 54

pri izvr{uvaweto na me|unarodniot prevoz, ekipa`ot na voziloto mora da ima ispravi za prevoz propi{ani so ovoj zakon, so propisite doneseni vrz osnova na ovoj zakon i so me|unarodni dogovori.

 1. prevoz na patnici


en 55

vo me|unarodniot paten soobra}aj prevozot na patnici se vr{i vrz osnova na dozvola za prevoz na patnici, ako so ovoj zakon ili so me|unaroden dogovor ne e opredeleno poinaku. '

Dozvolata od stav 1 na ovoj ~len ja izdava minister-stvoto za soobra}aj i vrski na barawe na zainteresiraniot prevoznik.

kon baraweto prevoznikot e dol`en da prilo`i vozen red, itinerer, cenovnik, dogovor so stranski prevoznik i drugi prilozi predvideni so me|unaroden dogovor.

rokot na va`eweto na dozvolata od stav 1 na ovoj ~len ne mo`e da bide pokratok od edna godina nitu podolg od ~etiri godini, dokolku so me|unaroden dogovor ne e opredeleno poinaku.

dozvolata za vr{ewe na me|unaroden prevoz, vo original mora da se nao|a vo voziloto so koe se vr{i me|unarodniot prevoz.

na graniniot premin kade {to se vr{i carinski nadzor i od kade {to stranskoto vozilo po~nuva da gi koristi pati{tata na republika makedonija, nadle`niot carinski organ proveruva dali vo voziloto se nao|a dozvolata od stav 1 na ovoj ~len . Ako utvrdi deka vo voziloto ne se nao|a propi{anata dozvola, go zabranuva vleguvaweto na voziloto vo republika makedonija i za toa go izvestuva ministerstvoto za soobra}aj i vrski.

ministerstvoto za soobra}aj i vrski mo`e da go odobri dvi`eweto na voziloto so izdavawe na posebna dozvola.


en 56

stranski prevoznik ne mo`e da vr{i sabota`a na teritorijata na republika makedonija, osven ako za takov prevoz mu e izdadena posebna dozvola pod uslovite predvideni so ovoj zakon ili so me|unaroden dogovor.


en 57

vo me|unarodniot paten soobra}aj prevozot na patnici mo`e da se vr{i kako liniski ili kako vonliniski prevoz.

  1. Liniski prevoz na patnici


en 58

liniskiot prevoz na patnici vo me|unarodniot paten soobra}aj prevoznikot e dol`en da go vr{i vo soglasnost so vozniot red i cenovnikot {to gi odredile doma{niot i stranskiot prevoznik.

vozniot red, cenovnikot i licencata vo original mora da se nao|aat vo voziloto so koe se vr{i me|unaroden liniski prevoz na patnici.


en 59

liniskiot. Prevoz na patnici vo me|unarodniot paten soobra}aj mo`e da se vr{i i so pove}e vozila spored vozniot red, dokolku toa ne e sprotivno na me|unaroden dogovor i ako prevozot se vr{i so site vozila na celata relacija za koja e registriran vozniot red.


en 60

vrz usoglasuvaweto, registracijata i objavuvaweto na vozniot red, na~inot i uslovite na koristewe na avtobuskite stanici i na vozni bileti, soodvetno se primenuvaat odredbite na ovoj zakon za prevozot vo vnatre{niot paten soobra}aj i odredbite na me|unarodnite dogovori.


en 61

stranski prevoznik, baraweto za izdavawe na dozvola od ~len 55 na ovoj zakon go dostavuva preku nadle`niot organ na svojata dr`ava.


en 62

stranskiot prevoznik mo`e da vr{i prevoz na patnici vo tranzit preku teritorijata na republika makedonija ako za toa dobie dozvola soglasno so ~len 55 od ovoj zakon.

so dozvolata za prevoz na patnici vo me|unarodniot paten soobra}aj vo tranzit, ne mo`e da se dozvoli ka~uvawe i sleguvawe na patnici na teritorijata na republika makedonija, dokolku so me|unaroden dogovor ne e predvideno poinaku.

1.2. Vonliniskn prevoz na patnici


en 63

Vonlnniskiot ggrevoz na patnici vo megunarodniot paten soobrakaj se vr{i kako:

1) kru`no vozen»e koe po~nuva i se zavr{uva na teritorijata na dr`avata vo koja e registrirano vozi-loto, pri {to istata gr~a patnici se prevezuva so istogo vozilo na celiot itinerer i se vraka vo me-stoto na poagaae bez popatno priman»e i ostavan,e na patnici;

2) prevoz na patnici vo zaminuvan»e i so prazno vozilo vo vrakawe;

3) nanzmeni~ni prevozi, organizirani zaradi prevoz vo poveke patuva}1>a, od isto poagali{te do isto odredi{te ili negova pobliska okolina. Na odnapred organizirani grupi patnici. So toa {to sekoja grupa koja go nzvr{ila patuvap~to vo zamin~ap-e se vraka vo istiot sostav i toa taka {to prvoto vozewe vo vrakawe i poslednoto vozewe vo zaminuvan»e, vo niza naizmeci~ni vozen»a, se izvr{uva so prazno vozilo i

4) prevoz na patnici pri {to voziloto vleguva prazno zaradi prezeman»e na grupa patnici za dr`avata vo koj a voziloto e registrirano.

Prevozite od to~kite 1 i 2 na ovoj ~len se vr{at bez dozvola, a prevozite od to~kite 3 i 4 na ovoj ~len so dozvola, dokolku so megunaroden dogovor ne e opredeleno poinaku.


en 64

Pri nzvr{uvan»eto na vonliniski prevoz na patnici, vo voziloto mora da se naoga uredno popolneta kontrolna isprava - paten list so spisok na patni-cite, potpi{an i zaveren so le~at od strana na prevoznikot i zaveren od nadle`niot carinski organ na gra-ni~niot premii na koj voziloto izleguva, odnosno vleguva.

Primerok od patniot list prevoznikot e dol`en da dostavi do carinskiot organ.

Ako so megunaroden dogovor ne e opredeleno poinaku, doma{nnot prevoznik go vodi patniot list na obrazec i na na~in {to ke go propi{e ministerot za

Jekemvri 19&5

Sl>"`ben vesnik na republnka makedoncja

Br. 63 -stu 189»"

Soobrakaj i vrskn, a stranskiot prevoznik ~ne vozilo e rsgpstrnrano vo zemjata na prevoz{gkot na obrazec i na na~in igto se utvrdeni so propis na negovata dr`a-va.


en 65

Ako sonlnniskiot prsvoz na patnncp se izvr{uva samo so dozvola, origina-~ot od dozvolata mora da se naoga vo stranskoto vozilo koga toa ee naoga na terito-rnjata na reg1~'bl!`a makedonkja.

2. Prevoz va stoka
en 66

Doma{en prevoznpk mo`e da vr{i megunar~den prevoz na stoka ako ima meg|'naroden tovaren list i doz-vola za megunaroden prevoz na stoka.

Doma{niot prevoznik e dol`en da prnbavi dozvola za megunaroden prevoz na stoka ako megunarodnnot prevoz vo oddelni zemjn mo`e da ee izvr{uva vrz osnova na takva dozvola.

Dozvolata od stav 1 na ovoj ~len ja izdava mnnister-stvoto za soobrakaj i vrski.


en 67

Mnnnstsrstvoto za soobrakaj i vrski dozvol{e od ~len 66 na ovoj zakon gn dobnva od na~e`nnot organ na drugata dr`ava vrz osnova na megunaroden dogovor sklu~sn so soodvstnata dr`ava i gi raspredeluva na prsvoznicits.

Rasprsdelbata na dozvolite od stav 1 na ovoj ~len se vr{i vo soglasnost so kriteriumi, postapka i na na~in njto gn utvrduva ministerot za soobrakaj i vrski.

Po iskpu~ok od stav 2 na ovoj ~-~en ako brojot na dozvolite za odredena zemja bitno otstapuva od potrebite za prevoz na stoki, ministerot za soobrakaj i vrskn mo`e da utvrdi potebni kriteriuwi, postapka i na~in za raspredelba na dozvolite za taa zemja.


en 68

Stranski prevoznik od dr`avata so koja reggublika makedoncja skjg~~~ila dogovor za megunaroden prevoz na stoka, vr{i megunaroden prevoz na stoka na teritori-jata na republika makedonija vrz osnova na dozvola njto ja izdava ministerstvoto za soobrakaj i vrski.

Ministerstvoto za soobrakaj i vrski dozvolite za megunaroden prevoz na stoka mu gn predava na nadle`-niot organ na dr`avata na stransknot prevoznik.

Stranskiot prevoznik pri vlez vo terktornjata na republika makedonija, mora da poseduva dozvola za megunaroden prevoz na stoka vo original, dokolky so megunaroden dogovor ne e opredeleno prevozot da se vr{i bez dozvoli.

Megunarodniot prevoz so stransko motorno vozilo so priklu~no vozilo (zbir vozila) se izvr{uva vrz osnova na edna dozvola.

Po isklu~ok od stav 4 na ovoj ~len . Ako stranskoto motorno vozilo so priklu~no vozilo vo zbnr vozila ima registarski oznaki na raznn zemji. Za sekoe od tie vozila e potrebna posebna dozvola za prevoz na stoka. Predvidena so ovoj zakon, odnosno msgunaroden dogovor.

Originalot na dozvolata za prevoz na stoka mora da se naoga vo stranskoto vozilo dodeka toa se naoga na teritorijata na republika makedoncja.

Na grani~niot premii, odnosno na drugo mesto kade {to se vr{i carinskiot nadzor i od kade {to stranskoto vozilo po~nuva da gi kornsti pati{tata na repu-bl1osa makedonija, nadle`niot carinski organ prove-ruva dali vo voziloto se naoga dozvolata od stav 1 na ovoj ~len . Ako utvrdi deka vo voziloto ne se naoga propi{anata dozvola, go zabranuva vleguvan»eto. Odnosno izleguvan~to na voziloto vo i od republika

Makedoncev g 3.1 top go ijpestuva mnnistsrstvoto za soobrakaj i vrski.

Mnnisterstvoto za swbrakaj i rrski mo`e da zabrani dvi`enie na str..1nsko vozilo i da opredeli na~in na nsgoro vr~kapjs od reg;|(1.~«ka makedoncja ~l~ da se odobri dvi`ena: na {«~«agpo so izdagan~e na possbna dozvola.

Dozvolite za prepon na stoka vo megunarodniot pa-ten soo('•r:ik.j~ mo`e da bide b~~•1:1ter.~~ia, tranzitna. Za i od tret~ dr`av~ i posebna.

(zbrajscot n.1 lojvo.'1n'1e ~d etav 9 n:1 «poj ~.~en p) pr~)pi{iivv.j minn~erot .<>1 soobrakaj i vrski.


en 69

Ako stranskiot prevoznik s od zemja so koja republika makedonija ne sklu~ila dogovor za megunaroden provoz na stoki, carinsknte organ na grani~niot premii, odnosno na drugo mesto kade {to se vr{i carin-skn nadzor, ke mu izdade posebna dozvola za prevoz na stoka so naplatuvan»e na nadomestok predviden vo ~len 77 od ovoj zakon. Kopii od nzdadenite dozvoli carinskiot organ my dostavuva na ministerstvoto za soobra-kaj i vrski do 10-ti vo mesecot za prethodniot mesec.

~.psn 70

Vkupniot broj na dozvoln za prevoz na stoka, kako i rokot na va`e~e na oddelni dozvoli megu republika makedonija i drugi dr`avn, dozvoli za tranziten prevoz na stoka i dozvoli za provoz na stoka za treti zemji i od treti zemji, go utvrduva ministerstvoto za <~oo-brakaj i vrskn, so bilateralen dogovor (kontingent na

Dozvoli).
en 71

Po isklu~ok na odredbite od ~len ovite 66 i 68 na ovoj zakon dozvola ne s potrebna za:

1) provoz na predmeti od vozduhoplovno prista-ni{te n za vozdyxoplovno pristani{te vo slu~aj na havarija i dr|t-a nezgoda na vozduhoplov ili vo slu~aj na sjtetuvanje na vozduhop~1ov poradi prinudna promena na pravecot na letawe ili vo slu~aj na otka`uvan~e na vozduhop.~ovnite linii;

2) prevoz na o{teteno motorno vozilo i negova prikolka:

3) prevoz na posmrtnn ostanki:

4) prevoz na selidbeni predmeti so soodvetni spe-cnjalni vozila;

5) prevoz na po{tenski pratki;

6) prevoz na eksponati nameneti za saemi i izlo`bi;

7) prevoz na pomo{ni spravi i drugi predmeti za teatarskn, muzn~}~ i drugi kupturng prnredbi, cir~-ski pretstavi ili za fi-~mski, radio n tele'viziski snimawa;

8) prevoz na mrtvi `nvotni. Osven zaradi industri-ska prerag)otka;

9) prevoz na p~eli i ribni mladen~ip>a;

10) prevoz na cveke, ukrasni rastenija i rastitslni sadnici~

Ii) provoz na medicinski i drug materijal kako po mot vo slu~aj na prirodni katastrofi;

12) vleguea11)e na prazni vozi.~a zaradn zamena na vozila vo defekt i prezemaa>e na predmeti od vozilata vo des~ekt n

13) vozila na tehni~ka pomo{ za popravka na vozila vo defekt.

Za prevozot od stav 1 na ovoj ~len ekipa`ot na voziloto mora da ima ispravi i druga dokumentacija od koi mo`e da se utvrdi deka e vo pra{an»e prevoz od takov vid.
en 72

Stranskl prevoznik mo`e da vr{i vnatre{en prevoz na stoka me1-u dve odredi{ta na teritorijata na

~ ~ ' -

* "str. ,1900-br. 63

Slu`ben vesnik na republika makedoncja

27 dekemk~k 19~

Republika makedonija (kabota`a), samo ako dobie doz-vola za vnatre{en prevoz.

Dozvolata od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se izdade, ako poradi nedostig na soodvetni transportni kapaci-teti vo republikata, e neophodno prevozot da go izvr{i stranski prevoznik.

Dozvolata od stav 1 na ovoj ~len ja izdava minister-stvoto za soobrakaj i vrski po pribaveno mislo~e od stopanskata komora na makedoncja.


en 73

Sgranski prevoznik mo`e da vr{i prevoz na stoka od republnka makedonija za treta zemja i obratno ako toa e predvideno so me~unaroden dogovor i ako za toa dobie dozvola od ministerstvoto za soobrakaj i vrski.

3. 0dzemav>e, stava»* voi sela { dozvolata • privre-meia zabra{ va prvstan va teritorvjata va republiha makedovvja


en 74

Ministerstvoto za soobrakaj i vrski mo`e da do-nese re{enie za odzemawe ili stavaks von sila na dozvolata od ~len ovite 55, 66 i 68 na ovoj zakon, na doma{en ili stranski prevoznik, ako prevoznikot ne go vr{i prevozot vo soglasnost so odredbite od ovoj zakon ili me~unaroden dogovor.

Dozvolata izdadena na stranski prevoznik od ~len 55 na ovoj zakon mo`e da se stavi von sila pod uslovite od stav 1 na ovoj ~len i vo slu~aj ako nadle`niot organ vo zemjata vo koja prevoznikot e registriran odbie da izdade soodvetna dozvola za prevoznikot od republika makedonija.

0dzemaweto na dozvolata sporsd stavovite 1 i 2 od ovoj ~len mo`e da se izre~e vo traen»e od eden do dvanaeset meseci.


en 75

Ministerstvoto za soobrakaj i vrski, mo`e da do-nese re{enie za privremena zabrana za pristap na te-ritorijata na republika makedonija za vozila na stranski prevoznik koj prevozot ne go izvr{uva vo soglasnost so odredbite na ovoj zakon ili megunaroden dogovor.

Privremenata zabrana za pristap na teritorijata na republika makedonija mo`e da se izre~e vo traen.e od eden do {est meseci.


en 76"

0dzemawe na dozvolata i privremena zabrana na pristap na teritorijata na republika makedonija na stransknot prevoznik go vr{i carinskiot organ na grani~niot premii, odnosno na drugo mesto na koe se vr{i carinski nadzor, a od koe stranskoto vozilo po~-nuva da gi koristi pati{tata na teritorijata na repu-blika makedonija.

Re{enie za 0dzemawe na dozvolata na doma{en i stranski prevoznik donesuva ministerstvoto za soo-brakaj i vrski.

Protiv re{enieto od stav 2 na ovoj ~len mo`e da se podnese `alba do komisijata za soobrakaj i vrski pri vladata na republika makedonija vo rok od 15 dena od denot na priemot na re{enieto.

4. Nadomestoci


en 77

Stransko vozilo {to vr{i prevoz na teritorijata na republika makedonkja gi pla~a site nadomestoci utvrdeni so posebnite zakoni vrz osnova na reciproci-tet, dokolku so me~unaroden dogovor ne e opredeleno poinaku.

1|'. Vonreden prevoz


en 78

Doma{en i stranski prevoznik so vozilo na javen pat koe prazno ili zaedno so tovarot gi nadminuva propi{anite uslovi vo pogled na dimenziite, vkup-nata masa na osno optovaruvan»e, mo`e da vr{i prevoz samo vrz osnova na dozvola za vonreden prevoz.


en 79

Dozvolata za vonreden prevoz na barawe na prevoznikot ja izdava ministerstvoto za soobrakaj i vrski po prethodno pribaveno misle~e od javnoto pretprijatie za pat{ita i ministerstvoto za vnatre{ni raboti, otkako ke utvrdi deka za toa postojat soobrakajno-teh-ni~ki uslovi.

Vo dozvolata za vonreden prevoz se odreduva na~i-not, uslovite za izvr{uvawe na prevozot i rokot na va`en»e na dozvolata.

Postapkata za izdavap>e na dozvolata za vonreden prevoz e itna.

So propns koj go donesuva ministerot za ooobrakaj i vrski se utvrduva koja dokumentacija mora da se podnese kon baran»eto za izdavan»e na dozvolata za vonre-den prevoz.


en 80

Na stransko motorno vozilo nema da mu se dozvoli vlez, odnosno "izlez vo i od republika makedoncja do-kolku ne poseduva dozvola za vonreden prevoz.

V. Nadzor


en 81

Nadzor nad zakonitosta na rabotata na pretprijati-jata {to vr{at javen prevoz na patnici i stoka vr{i ministerstvoto za soobrakaj i vrski, a nadzor nad zakonitosta na rabotata na pretprijatijata {to vr{at gradski i prigradski prevoz i avtotaksi prevoz vr{i ogt{tinata, odnosno gradot skopje.


en 82

Inspekciski nadzor nad primenata na odredbite na ovoj zakon i propisite doneseni vrz osnova na ovoj zakon vr{i republi~kiot inspektorat za soobrakaj i vrski, a za gradskiot, prigradskiot i avto-taksi prevoz inspekciskite organi na op{tinata, odnosno gradot skopje.


en 83

Rabotite od nadle`nost na republi~kiot inspektorat za soobrakaj i vrski gi vr{at inspektorite za paten soobrakaj.

Za inspektor za paten soobrakaj mo`e da se nazna~i diplomiran soobrakaen in`ener, so najmalku tri go-dini rabotno iskustvo vo strukata.


en 84

Inspektorot za paten soobrakaj ima pravo da donese re{enie za:

1) otstranuvan»e na nedostatocite vo opredelen ro~ vo pogled na ispolnuvan»eto na propi{anite uslovi z~ vr{e~e na prevoz vo patniot soobrakaj, uslovite za rabota na avtobuskite stanici i pridr`uvaweto na vozniot red;

2) privremena zabrana za vr{ewe na oddelni vidovi prevoz, upotrebata na motornite vozila i avtobuskite stanici i avtobuskite stojali{ta, ako vo opredele-niot rok ne se otstraneti utvrdenite nedostatoci {to gi utvrdil inspektorot za paten soobrakaj;

3) 0dzemaweto na dozvola na doma{en i stranski prevoznkk za vr{en»e na megunaroden prevoz na pat-nicn ako ne se pridr`~va na vozniot red i itinsrerot:

27 dekewvri 1995

Slu`ben vesnik na republika makelon{a

Br. 63-str. 1901

4) zabrana na natamo{no dvi`snjs na sgransko vozilo na teritorijata na republika makedoncja so upa-tuva11»s na voziloto do eden od grani~nkte premini zaradi napu{tap~e na zemjata, ako vo voziloto ne se nao~a propi{anata dokumentacija za soodvetniot vid na prevoz predvidena so ovoj zakon i so megunaroden dogovor i

5) isklu~uvawe na voziloto od soobrakaj so odze-ma1{»e na soobrakajnata dozvola i registarskite ta-blici, ako prevozot se vr{i sprotivno na utvrdeniot i registriran vozen red ili se vr{i liniski prevoz bez registriran vozen red.

Odzemenata soobrakajna dozvola i registarski ta-blici soglasno so stav 1 to~ka 5 na ovoj ~len ke se predadat na ministerstvoto za vnatre{ni raboti kade {to voziloto se vodi vo evidencija. Za odzemenata soobrakajna dozvola i registarskite tablici na gtre-voznikot mu se izdava soodvetna potvrda.

Isklu~uvan»eto na voziloto od soobrakaj soglasno so stav 1 to~ka 5 na ovoj ~len za prviot pat trae 30 dena, za vtoriot pat {est meseci i za tretiot pat edna godina.
en 85

Protiv re{enieto na inspektorot za paten soobra-kaj mo`e vo rok od osum dena od denot na dostavuvap>eto na re{enieto da se podnese `alba do komisija za soo-brakaj i vrski pri vladata na republika makedonija. `albata ne go odlaga izvr{uva~eto na re{enieto.

~en 86

Prevoznicite i drugite imateli na motornn vozi-~a i pretprijatija koi upravuvaat so avtobuskite stanici se dol`ni na inspektorite za paten soobrakaj da im ovozmo`at vr{ewe na inspekciskiot nadzor, da im da-vaat potrebni izvestuvawa i da im ja stavat na uvid potrebnata tehni~ka i druga dokumentacija.


en 87

Obrazecot na legitimacijata na inspektorite za paten soobrakaj go propi{uva ministerot za soobrakaj i vrski.

Vi. Kazneni odredbi
en 88

So pari~na kazna od 50 do 150 plati ke se kazni za stopanski prestap pretprijatie ili drugo pravno l~e ako:

1) vr{i prevoz na patnici i stoka vo megunarodniot i vnatre{niotjaven paten soobrakaj bez licenca (~len 5) i

2} vr{i megunaroden prevoz na patnici i stoka bez dozvola (~len ovi 55 stav 1 i 66 stav 1).

Za stopanski prestap od stav 1 na ovoj ~len ks ee kizni i odgosornoto lice vo prstprijitneto ili dr|to pravno lice od pet do deset plati.

Za stopanskiot prestap od stav 1 to~ki 1 i 2 na ovoj ~len , pokraj pari~nata kazna na storitelot mo`e da se izre~e i za{titna merka zabrana za vr{ei~e na dejnost, javen prevoz na patnici i stoka vo traewe od {est meseci do edna godina.


en 89

So pari~na kazna od osum do ~etirieset plati ke se kazni za prekr{ok pretprijatie ili drugo pravno lice ako:

1) vr{i prevoz na patnici i stoka so motorno vozilo {to ne gi ispolnuva uslovite utvrdeni so propi-site za bezbednosta na soobrakajot na pati{tata i po-sebnite tehni~ko-eksploatacioni uslovi (~len 4 stav

1);

2) otpo~ne so vr{ewe na megumesen prevoz na patnici bez da go registrira vozniot red (~len 17 stav 1);

3) ne se pridr`uva na usoglaseniot i rep{striran vozen red (~len 17 stav 2);

4) vo voziloto nema licenca i rsgnstriran vozen red vo original ili zaveren prenie (~len 19);

5} vo voznloto so kos se vr{i megumesen prevoz na patnici nema nstaknato tabla na relacija so nazivite na po~etnata karakteristi~na popatna i krajna stanica i vreme na poagap>e i pristignuvanjs (~len 20); • 6) ne izdade bilet i potvrda za prevoz na baga` (~len 28 stav 1);

7) voznite bileti ne gi izdava soglasno so ~len 28 stav 2 od ovoj zakon;

8) vr{i ka~uvawe i sleguvan~ na patnici na avtobu-skite stanici i stojali{ta (~len 37);

9) vr{i avto-taksi prevoz na patnnci bez soodvetno vozilo i bez licenca (~len 39);

10) vr{i prevoz so vozilo vo koe ne e vgraden taksi-metar i koe na bo~nite strani i na pokrivot ne sodr`i naziv "taksi" i broj od registerot na taksi prevoznici (~len 41);

Ii) vr{i liniski prevoz na patnici so avto-taksi vozilo (~len 42);

12) pri vr{sn~s na avto-taksi prevozot ne go vklu~i taksimetarot i cenata na prevozot ne ja naplatuva vrz osnova na nznosot utvrden so taksimetarot (~len 43);

13) vr{i avto-taksi prevoz na stoka so nesoodvetno vozilo (~len 2 stav 1 to~ka 24) i bez licenca (~len 47 stav 1);

14) vr{i liniski prevoz na patnici vo megunarod-nnot paten soobrakaj sprotivno na vozniot red i cenov-nnkot (~len 58 stav 1);

15 ) vo voznloto so koe se vr{i megunaroden liniski prevoz na patnicn ne se naogaat vo original vozniot red, cenovnikot i licencata (~len 58 stav 2);

16) vr{i kabota`a na teritorijata na republika makedoncja bez possbna dozvola (~len ovi 56 i 72);

17) vr{n vonliniski prevoz na patnici sprotivno na ~len 63 od ovoj zpkon;

18) pri nzvr111uva11,sto na megunarodniot prevoz na stoka koj se vr{i vrz osnova nc dozvola, vo stranskoto vozilo ne se naoga origiialot na dozvolata (~len 68 stav 6);

19) vo voziloto nema ispravi i druga dokumentacija od koja mo`e da se utvrdi deka se vr{i prevoz soglasno so ~len 71 od ovoj zakon; i

20) bez dozvola vr{i prevoz na stoka od republika makedoncja za treti zemji i obratno (~len 73 stav 1).

Za prekr{ok od stav 1 na ovoj ~len ke se kazni i odgovornoto lice vo pretprijatieto ili drugo pravno lice so pari~na kazna od dve pettini do {est plati.

Za prekr{ok od stav 1 to~ki 2, 3 i 14 na ovoj ~len pokraj pari~nata kazna na storitelot mo`e da mu se izre~e i za{titna merka zabrana za vr{en.e dejnost na javen prevoz na patnici vo traewe od tri meseci do edna godina.


en 90

So pari~na kazna od ~etiri do dvaeset plati ke se kazni za prekr{ok pretprijatie ili drugo pravno lice ako:

1) vo voziloto ne se naoga uredno popolnet paten nalog (~len 3);

2) ne go istakne vozniot red na avtobuskata stanica (~len 18 stav 1);

3) ne go prijavi do nadle`niot organ za registra-ci)a i ne go objavi irivremenoto zapirawe na voznnot red (~len 22 stavovi 4 i 5);

4) vr{i ka~uvawe i sleguvawe na patnnci, odnosno tovarawe i istovaran~ na baga` nadvor od stanicite i stojali{tata (~len 23);

5) ne zastanuva na avtobuskata stanica, odnosno av-tobuskoto stojali{te soglasno so vozniot red (~len 24);

St~ 19:);-br. 63

Slu`ven vesnik na republika m.~kedonnja

Dekewvrk 1995

()) ns vr{n vs.~|ti za site preko~nnci pod sdna~vi | slovi (~len 25);

7) vr{i uslugi za prevoznnk koj nema registrirano vozen rsd (~len 26);

8) ne vodi evidsncija za poagaph: i doaga~e na vozn-l(jto ('~sn-27 stav 1);

9) vo patniot nalog ne go potvrdi vrsmeto na po-agap-s i loagai~ na voziloto (~len 27 stav 2);

10) ns izgotvi specifnkacpja na prodadeni vozni bileti i ne ja predads na posadata na avtobusot (~l~n 2~ stav 3);

P) ne postami po re{enie na inspektorot izdadeno vrz osnova na ~len 84 od ovoj zakon k

12) onevozmo`i ili go popre~upa vrijenjsto na ra-gkjtits od delokrugot na inspekcijata za patnnot soo-brakaj (~len 86).

Za prekr{ok od stav 1 na ovoj ~len ke se kazni i odgovornoto lice vo pretprkjatneto ~-w vo drugo pravno lice so pari~na kazna od edna pettina do tri plati.

~len 91

So pari~na kazna od edna pettnna do tri plati ke se kazni za prekr{ok posdinec vo vr{e~e na samostojna de jpost ako:

1) vrnji avto-taksi prevoz so patni~ko vozilo koe ne gi ispolnuva uslovite od ~len 2 stav 1 to~ka 23 na ovoj zakon:

2) vrnji avto-taksi prevoz na stoka so tovarni mo-torni vozila ~ija vkupna te»:nna nadminuva 3.5{x) kilo-grami (~len 2 stav 1 to~ka 24 ):

3) vr{n vbto-tcksn prevoz sl'; licenca (~len 39):

4) vovoziloto na vidno me..t(j nema vgraden ispraven, plombnran i oa`dariran taksimetar i istakna1 paziv avto-taksi (~len 41 stav 1);

5) so patni~koto vozilo so koe vr{i avto-taksi prevoz na patnici vriji linnski prevoz na patnici (~len 42);

6) vo vr{en~to na avto-taksi prevozot ne go vklu~i taksimetarot (~len 43 stav 1);

7) vr{i avto-taksi prevoz na stoka bez lkcenca (~len 47);

8) na avto-taksi voziloto za prevoz na stoka na vidno mesto ne e istaknat nazkvot na prevoznikot i oznaka "taksi" (~len 48);

9) ne postapi po re{enie na inspektorot izdadeno vrz osnova na ~len 84 od ovoj zakon i

10) onevozmo`i ili go popre~ubc vrpkl~eto na ra-botite od delokrugot na inspekcijata za patniot soo-brakaj (~len 86).

Za prekr{okot od stav 1 to~ki 3. 4 i 5 na ovoj ~len pokraj pari~nata kazna na storitelot mo`e da mu se izre~e i zapjtitna merka zabrana za vr{en~e na avtotaksi prevoz vo traen~e od tri meseci do edna godina.


en 92

S-o pari~na kazna od edna de; vina od plata ke ee kazni za pr1 ako vr{i prevoz sprotivno na ~--}; zakon.

•ettina do odna polo-kr{ok fizi~ko lice ;nobits 38 i 51 od ovoj

Vii. Preodni i z.~vr{ni odredbn

~len 93

Postojnite pravii i fizi~ki lica koi vr{at prevoz vo patniot soobrakaj dol.t;nn se la go usoglasat svoeto rabotewe so odredbite na qvoj zakon, vo rok od odna godina od denot na vleg.'va}~to vo sila na ovoj zakon.

Po isklu~ok od stav 1 na oboj ~len izdadenits doz-~oli za-vr{en~ na mep-naroden prevoz na patnici i """~ va`at do istekot na vrsmeto za koe se izdadeni.


en 94

Lnniskiot prevoz na patnici vo vnatrs{niot paten soobra~aj ke se vr{i od strana na potojnite prevoz-nicn do istekot na va~knosta na postojniot registriran vozsn red.

Po isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se rsgistrira nova linija dokolku so postojniot regi-striran vozen red ne e pokrien regionot za koj ee pred-lcga nov vozen red.


en <~

Pooliskite propisi za izg;r111|'va11)e na ovoj zakgn ke s~ donesut vo rok o;1 edin 1 edina od denot na vleguva-p,eto v~) sila na onoj zakon.

Do donssuvanjsto na propisite irz osnova na ovla-stuva11,ata od oboj zakon ke se primenuvaat pobliskite propisi cjto va`ele do denot na vleguvan~eto vo sila na ovoj zakon.


en 96

So denot na vlsguvan~to vo sila na ovoj zakon pre-stanuva da va`n zakonot za prevozot vo patniot soo-brakaj ("s-tl-`ben vesnik na srm" broj 36/90 i "spu`-ben vesnik na rst'blika makedonija" broj 32/91 i 62/ 93) i zakonot za prevozot so megunarodniot paten soo-brakaj ("slu`ben list na sfrj" broj 41/80, 33/87, 80/89 i 29/90).


en 97

Ovoj zakon vleguva vo si-pa osmiot den od denot na objavuvaweto vo ..sl|"`ben vesnnk na republika make-donija"