ZAKON ZA OTSTAPUVAWE NA DELOVNI SREDSTVA OD STRANA NA PRETPRIJATIJATA VO KOI[TO REPUBLIKA MAKEDONIJA I AGENCIJATA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA ZA TRANSFORMACIJA NA PRETPRIJATIJATA SO OP[TESTVEN KAPITAL IMAAT AKCII, ODNOSNO UDELI

^len 1

So ovoj zakon se ureduvaat uslovite, na~inot i postapkata za otstapuvawe na delovni sredstva od strana na pretprijatijata vo koi{to Republika Makedonija i Agencijata na Republika Makedonija za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital imaat akcii, odnosno udeli.

^len 2

Pretprijatijata, vo smisla na ovoj zakon, se onie pretprijatija koi{to za vrednosta na dr`avniot kapital i op{testveniot kapital na Republika Makedonija i na Agencijata na Republika Makedonija za transformacija na pretprijatijata so o{ptestven kapital (Agencija) im izdale obi~ni ili prioritetni akcii, odnosno potvrdi za udeli.

^len 3

Pod delovni sredstva, vo smisla na ovoj zakon, se podrazbiraat delovni objekti, ma{ini i druga oprema.

^len 4

Za vrednosta na otstapenoto delovno sredstvo, se namaluva glavninata na pretprijatieto i se poni{tuva soodveten iznos na akcii, odnosno udeli koi gi poseduva Republika Makedonija, odnosno Agencijata vo pretprijatieto.

^len 5

Barawe za otstapuvawe na delovni sredstva za vrednosta na dr`avniot kapital, pretprijatieto dostavuva do Ministerstvoto za finansii.

Barawe za otstapuvawe na delovni sredstva za vrednosta na op{testveniot kapital, pretprijatieto dostavuva do Agencijata.

Kon baraweto od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len, pretprijatieto prilo`uva:

- odluka za otstapuvawe na delovnoto sredstvo donesena od strana na organot na upravuvawe na pretprijatieto;

- izve{taj za izvr{enata transformacija;

- izve{taj za procenetata vrednost na delovnoto sredstvo;

-dokaz za izdavawe na akciite, odnosno udelite koi gi imaat Republika Makedonija, odnosno Agencijata;

- dokaz za sopstvenost i

- dokaz deka delovnoto sredstvo ne e optovareno so zalog.

^len 6

Za baraweto od ~len 5 stav 1 na ovoj zakon odlu~uva Vladata na Republika Makedonija, a za baraweto od ~len 5 stav 2 na ovoj zakon odlu~uva Agencijata.

^len 7

Me|usebnite prava i obvrski na Vladata na Republika Makedonija i na pretprijatieto se ureduvaat so dogovor.

Dogovorot od stav 1 na ovoj ~len vo imeto na Republika Makedonija go sklu~uva ministerot za finansii.

Me|usebnite prava i obvrski na Agencijata i na pretprijatieto se ureduvaat so dogovor.

Dogovorot od stav 3 na ovoj ~len vo imeto na Agencijata go sklu~uva direktorot na Agencijata.

^len 8

Dokolku delovnoto sredstvo e otstapeno od pretprijatie {to ima sklu~eno dogovor so Agencijata za realizacija na nekoj od modelite za transformacija, pretprijatieto i Agencijata sklu~uvaat aneks dogovor za nastanatite promeni.

^len 9

Evidencijata na otstapenite delovni sredstva za vrednosta na dr`avniot kapital ja vodi Ministerstvoto za finansii.

Evidencijata na otstapsnite delovni sredstva za vrednosta na op{testveniot kapital ja vodi Agencijata.

^len 10

Republika Makedonija, otstapenite delovni sredstva mo`e da gi koristi za svoi potrebi, da gi prodava ili na drug na~in da gi dava na koristewe na treti lica.

Agencijata otstapenite delovni sredstva mo`e da gi koristi pod uslovi i na~in utvrdeni so Zakonot za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 38/93).

^len 11

Proda`bata na delovnite sredstva se vr{i so javen povik pod uslovi utvrdeni so Zakonot za privatizacija na dr`avniot kapital vo pretprijatijata ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 37/96).

^len 12

Na~inot i postapkata za proda`bata na otstapenite delovni sredstva od strana na pretprijatijata, poblisku gi propi{uva Vladata na Republika Makedonija.

^len 13

Otstapenite delovni sredstva mo`at da bidat prodadeni na doma{ni i stranski pravni i fizi~ki lica, osven na pretprijatieto koe go otstapilo.

Dokolku kako kupuva~ se javuva liceto koe ima status na ste~aen rabotnik ili e otpu{ten kako tehnolo{ki vi{ok, istoto dobiva dopolnitelen popust od 10%.

^len 14

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".