ZAKON ZA NARODNATA BANKA NA REPUBLIKA MAKEDONiJA (Pre~isten tekst)

1. OP[TI ODREDBI

^len 1

So ovoj zakon se ureduva organizacijata i rabotata na Narodnata banka na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: Narodna banka na Makedonija).

^len2

Narodnata banka na Makedonija e emisiona banka.

^len3

Narodnata banka na Makedonija e samostojna i odgovorna za stabilnosta na denarot, za monetarnata politika i za op{tata likvidnost na pla}awata vo Republika Makedonija i kon stranstvo.

Narodnata banka na Makedonija, vo ramkite na svoite prava i obvrski, e odgovorna za obezbeduvawe i odr`uvawe siguren i stabilen bankarski sistem vo Republika Makedonija.

^len 4

Za obvrskite na Narodnata banka na Makedonija garantira Republika Makedonija.

Narodnata banka na Makedonija ne prezema obvrski za pla}awe, namesto drugi pravni i fizi~ki lica vrz osnova na svojata odgovornost za op{tata likvidnost na pla}awata vo zemjata i sprema stranstvo.

^len5

Narodnata banka na Makedonija go regulira koli~estvoto na pari vo optek.

^len 6

Narodnata banka na Makedonija, zaradi obezbeduvawe stabilnost na denarot i regulirawe na koli~estvoto pari vo optek, na krajot na tekovnata godina izgotvuva proekcija na monetarnite dvi`ewa za slednata godina.

^len7

Sobranieto na Republika Makedonija, vrz osnova na Proekcijata od ~len 6 donesuva odluki za celite i zada~ite na monetarnata i deviznata politika.

^len 8

Narodnata banka na Makedonija go sledi ostvaruvaweto na celite i zada~ite na monetarnata i deviznata politika gi prou~uva pojavite i dvi`ewata vo kreditnite odnosi so stranstvo i za toa na Sobranieto na Republika Makedonija mu podnesuva polugodi{en i godi{en izve{taj.

II. FUNKCII NA NARODNATA BANKA NA MAKEDONIJA

1. Regulirawe na koli~estvoto pari vo optek

^len 9

Narodnata banka na Makedonija vo ramkite na svoite prava i dol`nosti, a vo soglasnost so utvrdenite celi i zada~i na monetarnata i deviznata politika, gi utvrduva merkite za nivno sproveduvawe.

Merkite za sproveduvawe na monetarnata politika se.

1) utvrduvawe na visinata na zadol`itelnata rezerva na bankite i {tedilnicite kaj Narodnata banka na Makedonija;

2) kupuvawe i prodavawe na hartii od vrednost na Narodnata banka na Makedonija;

3) kupuvawe i proda`ba na doma{ni, odnosno stranski prenoslivi kratkoro~ni hartii od vrednost;

4) kupuvawe i prodavawe na depoziti na bankite;

5) odobruvawe na kratkoro~ni krediti na banknte vrz osnova na doma{ni i stranski prenoslivi kratkoro~ni hartii od vrednost, ako na tie hartii bankite dale avali;

6) odobruvawe na krediti na bankite so rok na vra}awe do tri meseci, so zalog na obvrznici na Republika Makedonija i hartii od vrednost na Narodnata banka na Makedonija;

7) opredelutvawe na aktivnite i pasivnite kamatni stapki na Narodnata banka na Makedonija:

8) emitirawe i povlekuvawe na pari so kupuvawe, odnosno so proda`ba na devizi na devizniot pazar vo soglasnost so zakon i

9) ograni~uvawe na obemot i dinamikata na raste`ot na plasmanite na bankite za opredeleno vreme.

Vo slu~aj na otstapuvawe na monetarnite efekti od utvrdenite monetarni ramki, Narodnata banka na Makedonija e dol`na da prezeme dopolnitelni merki od svojata nadle`nost, trgnuvaj}i od odgovornosta za stabilnosta na valutata.

Merkite od stav 2 na ovoj ~len ee primenuvaat na edinstven na~in sprema site banki, ako so zakon ne e poinaku opredeleno. Narodnata banka na Makedonija, utvrduva koi merki od ovoj ~len i pod koi uslovi se primenuvaat na {tedilnicite.

^len 10

Narodnata banka na Makedonija ja definira osnovicata za presmetuvawe i izdvojuvawe na zadol`itelnata rezerva na bankite i {tedilnicite i to propi{uva procentot na zadol`itelnata rezerva.

Procentot na zadol`itelnata rezerva mo`e da bide edinstven ili diferenciran spored vidot, ro~nosta i goleminata na sredstvata pri utvrduvaweto na osnovicata za presmetuvawe i izdvojuvawe na zadol`itelnata rezerva.

Vo isklu~itelni slu~ai, Narodnata banka na Makedonija, najmnogu za period od tri meseci, mo`e da utvrdi, pokraj izdvojuvaweto na zadol`itelna rezerva po odredbite na stav 1, odnosno 2 na ovoj ~len, izdvojuvawe na zadol`itelnata rezerva so primena na marginalni procenti na porastot na plasmanite ili depozitite i drugite sredstva na bankite i {tedilnicite.

Narodnata banka na Makedonija ja utvrduva visinata na kamatnite stapki po koi se presmetuva i pla}a kamata na izdvoenata zadol`itelna rezerva na bankite i {tedilnicite kaj Narodnata banka na Makedonija.

^len 11

Narodnata banka na Makedonija gi utvrduva na~inot i rokovite na presmetuvawe i izdvojuvawe na zadol`itelnata rezerva i na~inot i uslovite za koristewe na zadol`itelnata rezerva.

^len 12

Narodnata banka na Makedonija izdava kratkoro~ni hartii od vrednost i gi prodava neposredno, po pat na aukcii ili na me|ubankarskiot pazar na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost.

Hartii od vrednost na Narodnata banka na Makedonija mo`at da zapi{uvaat bankite i {tedilnicite.

Narodnata banka na Makedonija mo`e da im propi{e na bankite i {tedilnicite, kako merka za odr`uvawe na nivnata minimalna likvidnost, i zadol`itelno zapi{uvawe na hartii od vrednost.

Narodnata banka na Makedonija ja utvrduva visinata na kamatnata stapka po koja taa im pla}a kamata na bankite i {tedilnicite za zadol`itelno zapi{uvawe hartii od vrednost.

^len 13

Narodnata banka na Makedonija gi utvrduva vidot, visinata, rokovite i drugite uslovi za kupuvawe i proda`ba na doma{ni i stranski prenoslivi kratkoro~ni hartii od vrednost, a mo`e da gi kupuva i da im gi prodava na bankite i {tedilnicite neposredno, po pat na aukcii ili preku megubankarskiot pazar na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost.

^len 14

Narodnata banka na Makedonija mo`e da kupuva ili prodava depoziti na bankite i na {tedilnicite neposredno, po pat na aukcii ili na me|ubankarskiot pazar na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost.

^len 15

Narodnata banka na Makedonija gi utvrduva visinata, rokovite za koristewe i vra}awe i drugite uslovi za davawe kratkoro~ni krediti na bankite i {tedilnicite neposredno, po pat na aukcii ili na me|ubankarskiot pazar na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost, i toa:

1) vrz osnova na doma{ni i stranski prenoslivi hartii od vrednost za koi bankite i {tedilnicite dale aval i koi pristipnuvaat vo rok od edna godina i

2) vrz osnova na zalog na odredeni hartii od vrednost.

Narodnata banka na Makedonija utvrduva koi vidovi hartii od vrednost mo`at da slu`at kako osnova za davawe krediti spored odredbite od ovoj ~len.

^len 16

Narodnata banka na Makedonija ja utvrduva i objavuva op{tata eskontna stapka na Narodnata banka na Makedonija, vo zavisnost od monetarnite i op{tite stopanski dvi`ewa.

Vo zavisnost od eskontnata stapka od stav 1 na ovoj ~len, Narodnata banka na Makedonija gi utvrduva i site drugi kamatni stapki na Narodnata banka na Makedonija.

^len 17

Narodnata banka na Makedonija izdava i povlekuva pari i so kupuvawe, odnosno so proda`ba na devizi na devizniot pazar, vo soglasnost so zakon i so utvrdenata monetarna i devizna politika.

^len 18

Narodnata banka na Makedonija mo`e da gi ograni~i obemot i dinamikata na raste`ot na plasmanite na bankite i na {tedilnicite ako e toa neophodno zaradi ostvaruvawe na celite i zada~ite na monetarnata politika i ako tie celi, odnosno zada~i ne mo`at da se ostvarat so drugi merki za ~ie prezemawe e ovlastena Narodnata banka na Makedonija.

Ako e neophodno merkata od stav 1 na ovoj ~len da se primenuva, podolgo od tri meseci, Narodnata banka na Makedonija e dol`na da bara soglasnost od Sobranieto na Republika Makedonija za natamo{nata primena na taa merka.

Od ograni~uvaweto od stav 1 na ovoj ~len ne mo`e da se izzeme niedna banka i {tedilnica.

2. Odr`uvawe na likvidnosta na bankite i {tedilnicite

^len 19

Bankata e nelikvidna koga nema dovolno sredstva da gi ispolni pristignatite obvrski bez da koristi sredstva od zadol`itelnata rezerva.

Narodnata banka na Makedonija gi utvrduva pravilata i standardite vo vrska so odr`uvaweto na likvidnosta i solventnosta na bankite.

Narodnata banka na Makedonija zaradi odr`uvawe na likvidnosta na bankite i {tedilnicite, donesuva odluki so koi:

1) gi propi{uva visinata, uslovite i na~inot na odr`uvawe na minimalnata likvidnost na bankite i {tedilnicite;

2) gi propi{uva zadol`itelnite ramki na ro~nata struktura na plasmanite na bankite i {tedilnicite;

3) go propi{uva na~inot na koristewe na zadol`itelnata rezerva kaj Narodnata banka na Makedonija zaradi odr`uvawe na likvidnosta na bankite i {tedilnicite;

4) go propi{uva visinata i na~inot na formirawe na posebnata rezerva na bankite zaradi obezbeduvawe od potencijalni zagubi;

5) gi utvrduva vidovite i visinata na garantniot kapital na bankite i {tedilnicite;

6) gi utvrduva ramkite na bankite za davawe avali na hartii od vrednost {to gi izdavaat pretprijatijata za izdavawe na garancii i sopstveni hartii od vrednost od strana na bankite;

7) gi utvrduva uslovite za formirawe na posebna rezerva na bankite i na {tedilnicite zaradi odr`uvawe na likvidnosta vo pla}awata po {tednite vlogovi i tekovnite smetki na gra|anite vo denari;

8) gi propi{uva visinata, rokovite za koristewe i vra}awe i drugite uslovi za davawe na bankite kratkoro~ni krediti za odr`uvawe na dnevnata likvidnost vrz osnova na opredeleni hartii od vrednost;

9) gi propi{uva minimalnite op{ti uslovi za kreditnata sposobnost na bankite i {tedilnicite i

10) gi utvrduva limitite za razli~nite vidovi rizi~ni izlo`uvawa na bankite i {tedilnicite i propi{uva merki za za{tita na istite.

Merkite od stav 1 na ovoj ~len se primenuvaat na edinstven na~in sprema site banki, ako so zakon ne e poinaku opredeleno. Narodnata banka na Makedonija utvrduva koi merki od ovoj ~len i pod koi uslovi se primenuvaat na {tedilnicite.

^len 20

Narodnata banka na Makedonija mo`e da prop{ne obvrska za bankite i {tedilnncite, kako minimum za odr`uvawe na svojata likvidnost, da dr`at del od sredstvata na svoite smetki i vo opredeleni likvidni plasmani.

Narodnata banka na Makedonija mo`e da propi{e i obvrska za bankite i {tedilnicite, strukturata na svoite plasmani po rokovite na pristignuvawe da ja odr`uvaat vo opredeleni ramki i da ja usoglasuvaat so strukturata na izvorite na sredstvata spored nivnata ro~nost.

^len 21

Narodnata banka na Makedonija garantira za {tednite vlogovi i za tekovnite smetki (vo natamo{niot tekst: {tedni vlogovi), na gra|anite vo denari kaj bankite vo visina do 60% od {tednite vlogovi, po poedine~en {teda~, no ne poveke od denarskata protiv-vrednost na 10.000 DEM po poedine~en {teda~ vo edna banka.

Pod {teden vlog vo smisla na stav 1 na ovoj ~len se smeta glavninata na {tedniot vlog zgolemena za kamatata najmnogu do eskontnata stapka na Narodnata banka na Makedonija.

Obvrskata na Narodnata banka na Makedonija nastanuva ako kaj bankata e vovedena ste~ajna ili likvidaciona postapka, a bankata ne e vo mo`nost da gi namiri obvrskite po {tednite vlogovi na graganite vo denari na na~in utvrden so zakon.

^len 22

Narodnata banka na Makedonija gi utvrduva visinata, rokovite za koristewe i vra}awe i drugite uslovi za davawe kratkoro~ni krediti na bankite i {tedilnicite za odr`uvawe na nivnata dnevna likvidnost.

Kreditite od stav 1 na ovoj ~len Narodnata banka na Makedonija gi dava vrz osnova na hartiite od vrednost so koi raspolagaat bankite i {tedilnicite, i toa vrz osnova na:

1) hartiite od vrednost na Narodnata banka na Makedonija;

2) hartiite od vrednost {to gi izdava Republika Makedonija;

3) hartiite od vrednost za koi Republika Makedonija so zakon prezela obvrska da gi amortizira ili za koi garantira;

4) opredeleni eskontirani menici na pretprijatijata;

5) blagajni~knte zapisi na bankite i na {tedilnicite i

6) komercijalnite zapisi.

^len 23

Narodnata banka na Makedonija ne mo`e da kupuva preku bankite i {tedilnicite doma{ni i stranski prenoslivi kratkoro~ni hartii od vrednost i da im odobruva krediti na bankite i {tedklnicits {to ne gi ispolnuvaat minimalnite op{ti uslovi za kreditna sposobnost.

Po isklu~ok od odredbata od stav 1 na ovoj ~len, Narodnata banka na Makedonija mo`e na banka ili {tedilnica da i odobri koristewe na krediti za odr`uvawe na dnevnata likvidnost, ako gi nspolnuva uslovite za koristewe na tie krediti utvrdeni so odluka na Narodnata banka na Makedonija.

^len 24

Nositelot na platniot promet e dol`en podatocite vrz osnova na koi se utvrduva nelikvidnosta na bankata i {tedilnicata, so koi raspolaga vo ramkite na svoite nadle`nosti, vedna{ da gi dostavi do Narodnata banka na Makedonija.

^len 25

Narodnata banka na Makedonija go utvrduva denot na nastanuvawe sostojba na nelikvidnost na banka i {tedilnica i prezema merki za vospostavuvawe sostojba na dolgoro~na likvidnost.

Za nastanatata sostojba na nelikvidnost na banka i na {tedilnica, Narodnata banka na Makedonkja gi izvestuva:

- Sobranieto na Republika Makedonija;

- Vladata na Republika Makedonija i

- Sobranieto na bankata, odnosno na {tedilnicata.

3. Odr`uvawe na likvidnosta vo pla}awata sprema stranstvo

^len 26

Narodnata banka na Makedonija, vo ramkite na svoite prava i obvrski, go sledi ostvaruvaweto i izvr{uvaweto na platniot bilans i deviznata politika na Republika Makedonija i donesuva odluki i propi{uva merki.

^len 27

Zaradi odr`uvawe na likvidnosta vo pla}awata sprema stranstvo, Narodnata banka na Makedonija kupuva i prodava devizi na devizniot pazar i vr{i drugi raboti opredeleni so zakon.

^len 28

Narodnata banka na Makedonija mo`e da otvora smetki vo stranstvo.

Narodnata banka na Makedonija rakuva so postojanite i tekovnite rezervi na Republnka Makedonija, osven so delot na tekovnite devizni rezervi so koi rakuvaat ovlastenite banki.

^len 29

Zaradi odr`uvaae na likvidnosta na Republika Makedonija vo pla}awata sprema stranstvo, vo ramkite na utvrdenata devizna politika, Narodnata banka na Makedonija mo`e da propi{e obvrska da se prijavuvaat odnapred pla}awata sprema straistvo, obvrskata za ovlastenite banki da dr`at opredelen iznos vo devizi ili vo likvidni devizni plasmani kako minimalna rezerva za odr`uvawe na likvidnosta vo pla}awata sprema stranstvo i drugi merki za koi e ovlastena so zakon.

^len 30

Narodnata banka na Makedonkja mo`e da u~estvuva vo transakciite na deviznite pazari vo stranstvo.

^len 31

Narodnata banka na Makedonija vo soglasnost so utvrdenata devizna politika, prezema merki za ostvaruvawe na obemot i strukturata na sklu~uvaweto i koristeweto na stranski krediti i go sledi i kontrolira zasnovawvto na kreditni odnosi so stranstvo, vo soglasnost so zakon.

^len 32

Narodnata banka na Makedonija go obezbeduva sproveduvaweto na platnite i finansiskite dogovori so stranstvo.

^len 33

Narodnata banka na Makedonija mo`e da se zadol`uva vo stranstvo od svoe ime i za svoja smetka, zaradi odr`uvawe na likvidnosta vo pla}awata vo stranstvo. Kreditite od stav 1 na ovoj ~len, so rok za vra}awe podolg od edna godina, Narodnata banka na Makedonija mo`e da gi zeme samo vrz osnova na zakon.

^len 34

Narodnata banka na Makedonija mo`e da se zadol`uva od svoe ime, a za smetka na Republikata samo vrz osnova na zakon.

4. Izdavawe na kni`ni i kovani pari

^len 35

Kni`nite i kovannte pari, koi glasat na doma{na valuta se zakonsko sredstvo za pla}awe na teritorijata na Republika Makedonija.

^len 36

Site prava i obvrski po raboti {to glasat na pari, vospostaveni vo Republika Makedonija, kako i site vrednosti i iznosi, se izrazuvaat i se izvr{uvaat vo denari.

^len 37

Pari~nata edinica na Republika Makedonija se utvrduva so poseben zakon.

^len 38

Narodnata banka na Makedonija izdava kni`ni i kovani pari i gi utvrduva apoenite i osnovnite obele`ja na kni`nite i na kovanite pari.

Narodnata banka na Makedonija donesuva odluka za pu{tawe vo optek i za povlekuvawe od optek na kni`ni i kovani pari.

^len 39

Narodnata banka na Makedonija go snabduva so kni`ni i kovani pari nositelot na platniot promet.

Tro{ocite okolu isporakata na gotovi pari do organizacionite edinici na nositelot na platniot promet gi podnesuva Narodnata banka na Makedonija. Narodnata banka na Makedonija gi podnesuva i tro{ocite za zamena na o{tetenite kni`ni pari i tro{ocite za povlekuvawe na izliteni kni`ni pari, {to za nejzina smetka go vr{i nositelot na platniot promet.

^len 40

Najniskiot apoen vo prometot so koj se zaokru`uva krajnata presmetka vo gotovinskiot i bezgotovinskiot platen promet i vo delovnite knigi go utvrduva Narodnata banka na Makedonija vo soglasnost so Vladata na Republika Makedonija.

^len 41

Kni`nite i kovanite pari {to se povlekuvaat od optek prestanuvaat da bidat zakonsko sredstvo za pla}awe i se zamenuvaat vo rokovite i na~inot {to se utvrduva so odluka na Narodnata banka na Makedonija.

^len 42

Narodnata banka na Makedonija gi zamenuva kni`nite i kovanite pari {to stanale nepogodni za promet pod uslovi i na na~in {to }e gi opredeli taa.

^len 43

Odluka za izdavawe kni`ni pari za vonredni potrebi na Republikata nastanati poradi neposrsdna voena opasnost ili vo slu~aj na voena sostojba, donesuva Vladata na Republika Makedonija.

^len 44

Izrabotkata na kni`ni i kovani pari e vo nadle`nost na Narodnata banka na Makedonija.

Izrabotkata na kni`nite pari ja vr{i organizacija vo Republikata ovlastena so zakon, a po isklu~ok i vo stranstvo, vrz osnova na odluka na Vladata na Republika Makedonija, a po predlog na Narodnata banka na Makedonija.

5. Raboti za smetka na Republikata

^len 45

Narodnata banka na Makedonija za smetka na organite na Republika Makedonija vr{i depozitni, kreditni i drugi bankarski raboti.

^len 46

Narodnata banka na Makedonija mo`e da i odobruva krediti na Republikata za potrebite na Bucetot na Republikata i toa vo visina najmnogu do 5% od obemot na Bucetot za sekoja tekovna godina.

Kreditite od stav 1 na ovoj ~len se odobruvaat so rok na vra}awe do istekot na buxetskata godina za koja e odobren kreditot. Do celosno vra}awe na glavninata i kamatata po veke odobren kredit, Narodnata banka na Makedonija nema da odobruva novi krediti.

Po isklu~ok od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len, Narodnata banka na Makedonija mo`e da odobri kredit vo povisok procent i so podolg rok na vra}awe dokolku Republika Makedonija se zadol`uva zaradi regulirawe na dolgovi sprema stranstvo ili ~lenstvo vo javni me|unarodni organizacii.

Kreditite od stav 1 na ovoj ~len se obezbeduvaat so prenoslivi dolgoro~ni hartii od vrednost, so pazarna kamatna stapka i so rok na pristignuvawe soodveten na pristignuvaweto na kreditot.

Odobruvawe krediti na Republikata spored odredbite na ovoj ~len, mo`e da se vr{i samo vo ramkite na proekcijata na monetarnata politika.

6. Supervizorska i inspekciska kontrola

^len 47

Narodnata banka na Makedonija vr{i supervizorska kontrola na bankite i {tedilnicite i inspekciska kontrola nad sproveduvaweto na merkite na monetarnata i devizkata politika i nad propisite so koi se uredeni deviznoto rabotewe i kreditnite odnosi so stranstvo, prometot na stoki i uslugi so stranstvo i vr{eweto na stopanski dejnosti vo stranstvo od strana na bankite i {tedilnicite.

Kontrolata od stav 1 na ovoj ~len se vr{i spored standardi i po postapka propi{ani od Narodnata banka na Makedonkja.

Kontrolata od stav 1 na ovoj ~len Narodnata banka na Makedonija ja vr{i posredno, so kontrola nad dokumentacijata dostavena do Narodnata banka na Makedonija i neposredno, so uvid vo samata banka i {tedilnica i drugi subjekti kapitalno i upravuva~ki povrzani so bankata i {tedilnicata.

Narodnata banka na Makedonija ja propi{uva kapitalnata i upravuva~ka povrzanost od stav 3 na ovoj ~len.

^len 48

Bankite i {tedilnicite se dol`ni po barawe na Narodnata banka na Makedonija da gi dostavat potrebnite podatoci za vr{ewe na kontrolata od ~len 50 na ovoj zakon.

^len 49

Dokolku so kontrolata od ~len 47 na ovoj zakon se utvrdi nepridr`uvawe na bankite, odnosno {tedilnicite kon propi{anite standardi i se konstatiraat neurednosti i nepravilnosti vo sproveduvaweto na merkite na monetarnata i deviznata politika, na propisite so koi se uredeni deviznoto rabotewe i kreditnite odnosi so stranstvo, prometot na stoki i uslugi so stranstvo i vr{ewe na stopanski dejnosti vo stranstvo, guvernerot donesuva re{enie so koe protiv bankata, odnosno {tedilnicata prezema merki i opredeluva rokovi za otstranuvawe na utvrdenite nepravilnosti.

Protiv re{enieto od stav 1 na ovoj ~len nezadovolnata stranka mo`e da izjavi `alba vo rok od osum dena od denot na priemot do Sovetot na Narodnata banka na Makedonija.

@albata protiv re{enieto na guvernerot od stav 1 na ovoj ~len ne go zadr`uva re{enieto od izvr{uvawe.

^len 50

Merkite od ~len 49 na ovoj zakon {to se prezemaat sprema banka, odnosno sprema {tedilnica se:

1) zapirawe na koristewe na sredstva od primarna emisija;

2) ograni~uvawe na porastot na plasmanite vo traewe od 30 do 90 dena;

3) zapirawe na vr{ewe na devizno-valutni i menuva~ki raboti vo zemjata;

4) isklu~uvawe od u~estvo na devizniot pazar;

5) zapirawe na pla}awata vo stranstvo, osven pla}awata po pristignati obvrski po stranski krediti i konvenciski obvrski;

6) ograni~uvawe na zadol`uvaweto vo stranstvo;

7) zgolemuvawe na iznosot na osnova~kiot kapital, na sredstvata na rezervite i na posebnata rezerva za obezbeduvawe na rizikot od zaguba;

8) otpi{uvawe na nenaplatlivi pobaruvawa;

9) zapirawe so kreditirawe na operedeleni osnova~i i depozitori;

10) ukinuvawe na opredeleni filijali i pretstavni{tva;

11) statusni promeni;

12) ukinuvawe na izdadenata soglasnost za imenuvawe na rabotovoden organ vo bankata i ovlastuvawe lice od Narodnata banka na Makedonija da ja organizira rabotata vo bankata do imenuvawe na nov rabotovoden organ;

13) ograni~uvawe na pravoto na transfer na profit ili isplata na dividendi i

14) druga merki za koi guvernerot smeta deka se neophodni da se primenat.

Merkite od ovoj ~len i rokot na nivnoto traewe se izrekuvaat so re{enie {to go donesuva guvernerot na Narodnata banka na Makedonija.

^len 51

Dokolku i pokraj prezemenite merki guvernerot oceni deka finansiskata sostojba vo bankata ili {tedilnicata e takva {to nema mo`nosti da se podobri, a bankata, odnosno {tedilnicata i ponatamu ne se pridr`uva kon supervizorskite standardi i ne gi sproveduva izre~enite merki, guvernerot mo`e da donese re{enie so koe na bankata, odnosno {tedilnicata i se ukinuva dozvolata za rabota.

Protiv re{enieto od stav 1 na ovoj ~len nezadovolnata stranka mo`e da izjavi `alba vo rok od osum dena od denot na priemot do Sovetot na Narodnata banka na Makedonija.

^len 52

Ako so prezemenite merki sprema bankata, odnosns {tedilnicata vo utvrdeniot rok, vo smisla na ~len 50 od ovoj zakon ne se obezbedi zakonito rabotewe, Narodnata banka na Makedonija }e pristapi kon naplata na site svoi pobaruvawa od taa banka, odnosno {tedilnica.

^len 53

Narodnata banka na Makedonija vr{i kontrola na nadvore{no-trgovskoto i deviznoto rabotewe na pretprijatijata i na drugite doma{ni lica vo granicite na ovlastuvawata utvrdeni so propisite za nadvore{no-grgovskoto i deviznoto rabotewe.

Ako Narodnata banka na Makedonija so kontrolata od stav 1 na ovoj ~len utvrdi deka vo raboteweto na pretprijatijata i drugite doma{ni lica postojat dejstva ili dela koi se kaznivi spored zakon, ke podnese prijava do nadle`niot organ.

^len 54

Kontrolata od ~len 47 stav 1 na ovoj zakon, Narodnata banka na Makedonija ja vr{i i na barawe na Vladata na Republika Makedonija.

Za izvr{enite kontroli i za prezemenite merki Narodnata banka na Makedonija dvapati godi{no go izvestuva Sobranieto na Republika Makedonija i Vladata na Republika Makedonija.

^len 55

Narodnata banka na Makedonija e ovlastena za izdavano na dozvola za osnovawe i rabota na banka, {tedilnica, filijala na stranska banka i na pazarot na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost i ja utvrduva dokumentacijata neophodna za izdavawe na dozvola za osnovawe i rabota na banka, {tedilnica, filijala na stranska banka i na pazarot na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost.

^len 56

Narodnata banka na Makedonija ocenuva dali se ispolneti uslovite za osnovawe na banka, {tedilnica, filijala na stranska banka i na pazarot na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost propi{ani so zakon, dali postoi ekonomska opravdanost za nivno osnovanie i izdava dozvola za nivno osnovawe, odnosno rabotewe.

Narodnata banka na Makedonija, vrz osnova na ocenata za ispolnuvaweto na propi{anite uslovi, ovlastuva banka za rabota so stranstvo.

Narodnata banka na Makedonija go kontrolira ispolnuvaweto na propi{anite uslovi za osnovawe i za rabotewe na subjektite od stav 1 na ovoj ~len i dokolku utvrdi deka tie ne se ispolneti ja ukinuva

izdadenata dozvola.

^len 57

Narodnata banka na Makedonija gi propi{uva minimumot na obemot, formata i sodr`inata na programata za ekonomsko-finansiska revizija i na izve{tajot za ekonomsko-finansiskata revizija za bankite i {tedilnicite.

Narodnata banki na Makedonija mo`e od bankite i {tedilnicite da bara da obezbedat i vo opredelen rok da dostavat izve{taj za ekonomsko-finansiskata revizija na svojata godi{na smetka i rabotewe.

Ako oceni deka izve{tajot od stav 2 na ovoj ~len ne e vo soglasnost so opredelenite standardi na rsvizija ili so propi{aniot obem, forma i sodr`ina na izve{tajot za ekonomsko-finansiskata revizija za bankite i {tedilnicite, Narodnata banka na Makedoniji mo`e od bankata, odnosno od {tedilnicata da bara da obezbedat i vo opredelen rok da i dostavat nov izve{taj koj }e go izraboti drug ovlasten revizor vo soglasnost se zakonot.

^len 58

Zaradi izvr{uvawe na supervizijata i ostvaruvawe na merkite na monetarnata i deviznata politika, Narodnata banka na Makedonija donesuva odluki, propi{uva metodologija, forma, sodr`ina, na~in i rokovi vo koi bankite i {tednlnicite gi dostavuvaat podatocite do Narodnata banka na Makedonija.

Guvernerot na Narodnata banka na Makedonija vo soglasnost so ministerot za finansii, propi{uva poseben na~in na vodewe na smetkovodstvoto na bankite i {tedilnicite, vo soglasnost so op{to prifatenite smetkovodstveni standardi.

III. ORGANI NA NARODNATA BANKA NA MAKEDONIJA

^len 59

Organi na Narodnata banka na Makedonija se: Sovetot na Narodnata banka na Makedonija i guvernerot na Narodnata banka na Makedonija.

^len 60

Sovetot na Narodnata banka na Makedonija go so~inuvaat guvernerot i zamenikot na guvernerot na Narodnata banka na Makedonija i sedum ~lena od redot na stru~ni i nau~ni rabotnici. ^len na Sovetot na Narodnata banka na Makedoncja ne mo`e da bide pretstavnik na banka ili {tedilnica.

Pretsedatel na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija e guvernerot na Narodnata banka na Makedonija. Vo otsustvo na guvernerot, funkcijata pretsedatel na Sovetot ja vr{i zamenikot na guvernerot.

^lenovite na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija gi izbira Sobranieto na Republika Makedonija za period od sedum godini.

^len na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija mo`e da bide razre{en od funkcijata pred istekot na mandatot za koj e izbran vo slu~aj na osudenost za krivi~no delo protiv imotot ili za stopanski prestap, vo postapka ista kako i za negoviot izbor.

Za ~len na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija eden ist ~len ne mo`e da bide izbran dvapati ednopodrugo.

Sovetot na Narodnata banka na Makedonija i sekoj negov ~len se odgovorni pred Sobranieto na Republika Makedonija za ostvaruvawe na funkciite i zada~ite na Narodnata banka na Makedonija utvrdeni so ovoj i so drugi zakoni.

^len 61

Sovetot na Narodnata banka na Makedonija odlu~uva za rabotite od svojot delokrug na sednici.

Odlukite na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija se objavuvaat vo „Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".

^len 62

Sovetot na Narodnata banka na Makedonija donesuva Delovnik za svojata rabota.

^len 63

Vo upravuvaweto so rabotite na Narodnata banka na Makedonija {to se odnesuvaat na predlagaweto i sproveduvaweto na monetarniot i devizniot sistem i monetarnata i deviznata politika, Sovetot na Narodnata banka na Makedonija odlu~uva za:

1) utvrduvawe na metodologijata na monetarnoto planirawe;

2) donesuvawe na finansiski plan i godi{na smetka na Narodnata banka na Makedonija;

3) donesuvawe statut na Narodnata banka na Makedonija;

4) utvrduvawe na proekcijata na monetarnite dvi`ewa;

5) definirawe na celite i zada~ite na monetarnata i deviznata politika i utvrduvawe na merki za nivno sproveduvawe;

6) utvrduvawe na vidovite i visinata na garantniot kapital na bankite i {tedilnicite;

7) utvrduvawe na osnovicite i visinata na zadol`itelnata rezerva na bankite i {tedilnicite i utvrduvawe na na~nnot, uslovite i rokovite za presmetuvawe i izdvojuvawe na zadol`itelnata rezerva;

8) propi{uvawe na visinata i na~inot na formirawe na posebnata rezerva na bankite zaradi obezbeduvawe na potencijalnite zagubi;

9) utvrduvawe na na~inot i uslovite na koristewe na zadol`itelnata rezerva;

10) emitirawe na hartii od vrednost na Narodnata banka na Makedonija;

11) utvrduvawe na visinata i uslovite za davawe krediti na bankite;

12) utvrduvawe na iznosot i uslovite za kupuvawe na hartii od vrednost neposredno, po pat na aukcii ili na pazarot na pari i kratkoro~ni hartii od vrednost;

13) utvrduvawe na uslovite za kupuvawe i prodavawe na depoziti na bankite;

14) utvrduvawe na kamatnata politika na Narodnata banka na Makedonija;

15) ograni~uvawe na obemot i na dinamikata na raste`ot na plasmanite na bankite i {tedilnicite;

16) prop{iuvawe na obvrskite na bankite i na {tedilnicite vo pogled na odr`uvaweto na minimalnata likvidnost, odr`uvaweto na strukturata na plasmanite spored rokovite na pristignatost vo opredeleni ramki i usoglasuvawe na rokovite na plasmanite so strukturata na izvorite na sredstva spored nivnata ro~nost;

17) utvrduvawe ramki na bankite i {tedilnicite za davawe avali i hartii od vrednost, za izdavano garancii i za izdavawe sopstveni hartii od vrednost;

18) propi{uvawe na mnnimalnite uslovi na kreditna sposobnost {to moraat da gi ispolnuvaat bankite i {tedilnicite;

19) propi{uvawe na obvrskite na ovlastenite banki da dr`at opredelen iznos vo devizi ili vo drugi devizni likvidni plasmani, kako minimalna rezerva za odr`uvawe na likvidnosta vo pla}awata sprema stranstvo;

20) izdavawe novi apoeni na kni`ni i kovani pari, utvrduvawe na osnovnite obele`ja na novite kni`ni i kovani pari, zaokru`uvawe na krajnite presmetki vo gotovinskiot i bezgotovinskiot platen promet i pu{tawe vo optek i povlekuvawe od optek na kni`ni i tovani pari;

21) na~inot i uslovite za kupuvawe i proda`ba na zlato vo stranstvo i drugi blagorodni metali vo Republika Makedonija, za izvoz i iznesuvawe na monetarno zlato;

22) odobruvawe krediti za potrebite na Republika Makedonija i uslovite za nivno vra}awe;

23) utvrduvawe na edinstvena tarifa spored koja se naplatuvaat nadomestocite za uslugite {to gi vr{i Narodnata banka na Makedonija;

24) propi{uvawe na pobliskite uslovi i na~inot na vr{ewe kontrola, vidot, rokovite, redosledot i postapkata za prezemawe na merki sprema bankite i {tedilnicite;

25) utvrduvawe na pravilata i standardite na supervizorskata kontrola;

26) propi{uvawe na minimumot na obemot, formata i sodr`inata na programata za ekonomsko-finansiska revizija i na izve{tajot za ekonomsko-finansiska revizija za bankite i {tedilnicite;

27) utvrduvawe na standardi koi plasmani se smetaat za rizi~ni i stepenot na rizi~nosta na tie plasmani;

28) donesuvawe odluka za namenite i za vnsinata na izdvojuvaweto na sredstva za potrebite od stav 2 na ~len 78 od ovoj zakon;

29) odlu~uvawe po `alba protiv re{enie na guvernerot;

30) drugi pra{awa i donesuvawe na propisite {to so zakon i se staveni na nadle`nost na Narodnata banka na Makedonija, osven ako za nivnoto donesuvawe e ovlasten guvernerot na Narodnata banka na Makedonija;

31) izve{tai za sproveduvaweto ni monetarnata i deviznata politika i

32) izve{tai za izvr{enite kontroli i za prezemenite merki.

^len 64

Vo upravuvaweto so rabotite na Narodnata banka na Makedonija {to se odnesuvaat na sproveduvaweto na monetarnata i deviznata politika, Sovetot na Narodnata banka na Makedonija odlu~uva so mnozinstvo glasovi na site ~lenovi na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija, ako so ovoj zakon ne e poinaku opredeleno.

Sovetot na Narodnata banka na Makedonija odlu~uva so dvotretinsko mnozinstvo od vkupniot broj na site ~lenovi za pra{awata od to~kite: 1, 2, 4, 5, 9, 15 i 16 na ~len 63 od ovoj zakon.

Ako Sovetot na Narodnata banka na Makedonija vo odlu~uvaweto od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len ne postigne potrebna soglasnost, a guvernerot na Narodnata banka na Makedonija oceni deka poradi nedonesuvaweto na odluka mo`at da nastanat zna~itelni rastrojstva vo stopanstvoto i na pazarot, vo ostvaruvaweto na zada~ite na monetarnata i deviznata politika ili zna~itelna {teta za Republikata, za toa mu dostavuva izve{taj na Sobranieto na Republika Makedonija so poedine~ni mislewa na ~lenovite na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija i ja donesla odlukata za koja ne e postignata soglasnost.

Guvernerot na Narodnata banka na Makedonija vo rok od dva rabotni dena od denot na donesuvaweto na odlukata go zapira izvr{uvaweto na odlukata i op{tiot akt na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len i dol`en e za toa da go izvesti Sobranieto na Republika Makedonija.

Sobranieto na Republika Makedonija donesuva kone~na odluka za spornite pra{awa od stavovite 3 i 4 na ovoj ~len.

^len 65

Guvernerot na Narodnata banka na Makedonija e ovlasten da donesuva upatstva za ednnstvena primena na propisite i odlukite na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija doneseni vrz osnova na ~len 63 od ovoj zakon.

^len 66

Guvernerot na Narodnata banka na Makedokija rakovodi i ja organizira rabotata na Narodnata banka na Makedonija i donesuva odluki za materijalno-finansisko rabotewe koi ne se vo nadle`nost na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija.

^len 67

Guvernerot na Narodnata banka na Maksdonija ja pretstavuva Narodnata banka na Makedonija.

Guvernerot na Narodnata banka na Makedonija donesuva odluki i drugi op{ti akti od oblasta na raboteweto na Narodnata banka na Makedonija {to so ovoj zakon ne se staveni vo nadle`nost na Sovetot na Narodnata banka na Makedonija i za donesenite odluki i drugi op{ti akti go izvestuva Sovetot na Narodnata banka na Makedonija na prvata naredna sednica.

^len 68

Guvernerot na Narodnata banka na Makedoncja go imenuva i razre{uva Sobranieto na Republika Makedonija na predlog na pretsedatelot na Republika Makedonija za period od sedum godini, so pravo na u{te eden izbor.

Guvernerot na Narodnata banka na Makedonija mo`e da bide razre{en pred istekot na mandatot za koj e imenuvan vo slu~aj na osudenost za krivi~no delo protiv imotot ili za stopanski prestap, vo postapka isto kako i za negovoto imenuvawe.

^len 69

Guvernerot na Narodnata banka na Makedonija za svojata rabota e odgovoren na Sobranieto na Republika Makedonija.

^len 70

Vo Narodnata banka na Makedonija se imenuva zamenik na guvernerot i eden ili pove}e vice-guverneri.

So Statutot na Narodnata banka na Makedonija se opredeluva koja rabota od svojot delokrug guvernerot mo`e da gi prenese na zamenikot na guvernerot i na vice-guvernerite.

Zamenikot na guvernerot na predlog na guvernerot go imenuva Sobranieto na Republika Makedonija, za period od sedum godini, so pravo na u{te eden izbor.

Zamenikot na guvernerot i viceguvernerite mo`at da bidat razre{eni od dol`nost pred istekot na mandatot za koj se imenuvani vo slu~aj na osudenost za krivi~no delo protiv imotot ili za stopanski prestap, vo postapka ista kako i za nivnoto imenuvawe.

Vice-guvernerot na predlog na guvernerot go imenuva Sobranieto na Republika Makedonija za period od sedum godini, so pravo na u{te eden izbor.

^len 71

Za vnatre{na koktrola na raboteweto na Narodnata banka na Makedonija se postavuvaat kontrolori.

Koktrolorite od stav 1 na ovoj ~len gi postavuva Sovetot na Narodnata banka na Makedoniji.

IV. ORGANIZACIJA NA NARODNATA BANKA NA MAKEDONIJA

^len 72

Narodnata banka na Makedonija ima svojstvo na pravno lice.

Sedi{teto na Narodnata banka na Makedonija e vo Skopje.

^len 73

Narodnata banka na Makedonija mo`e da bide ~len i da u~estvuva vo me|unarodni finansiski organizacii. Ako za ovaa cel se koristat sredstva od Republi~kiot buxet potrebna e soglasnost od Sobranieto na Republika Makedonnja.

^len 74

Narodnata banka na Makedonija ima Statut. So Statutot se utvrduva organizacijata i raboteweto na Narodnata banka na Makedonija.

Statutot na Narodnata banka na Makedonija go donesuva Sovetot na Narodnata banka na Makedonija, a go potvrduva Sobranieto na Republika Makedonija.

^len 75

Pe~atot na Narodnata banka na Makedonija go sodr`i nazivot na bankata na makedonski jazik i grbot na Republika Makedonija.

^len 76

Pravata, obvrskite i odgovornostite na rabotnicite vo Narodnata banka na Makedonija se ureduvaat soglasno so odredbite na Zakonot za organite na upravata.

Na~inot na soodvetnata primena na odredbite na zakonot od stav 1 na ovoj ~len go utvrduva guvernerot na Narodnata banka na Makedonija.

V. PRIHODI, RASHODI I REZERVI NA NARODNATA BANKA NA MAKEDONIJA

^len 77

Narodnata banka na Makedonija ostvaruva prihodi od: 1) kamati na vkupnata aktiva na Narodnata banka na Makedonija i deviznite rezervi;

2) nadomest od rabota so sredstva na Republikata;

3) ostatokot od realiziranite pozitivni kursni razliki, po pokrivaweto na realiziranite negativni kursni razliki;

4) nadomestoci za vr{ewe uslugi;

5) trguvawe i manipulirani so hartii od vrednost i depoziti;

6) prihodn po posebni zakoni i

7) drugi prihodi {to gi ostvaruva so svoeto rabotewe.

^len 78

Od prihodite {to gi ostvaruva Narodnata banka na Makedonija se namiruvaat:

1) kamatite na vkupnata pasiva na Narodnata banka na Makedonija;

2) nadomestocite za depozit kaj Narodnata banka na Makedonija;

3) tro{ocite po devizno valutnite raboti;

4) nepokrienite realizirani negativni kursni razliki, po izvr{enoto pokritie od realiziranite pozitivni kursni razliki;

5) rashodite po posebni zakoni;

6) tro{ocite za izrabotka na kni`ni i kovani pari i nivna isporaka do sedi{teto na nositelot na platniot promet;

7) tro{oci za amortizacija; i

8) drugi tro{ocki {to Narodnata banka na Makedonija gi ima vo svoeto rabotewe.

Od prihodite {to gi ostvaruva Narodnata banka na Makedonija se obezbeduvaat sredstva za:

1) osnovni sredstva na Narodnata banka na Makedonija;

2) rezervi na Narodnata banka na Makedonija i

3) plati, zaedni~ka potro{uva~ka i materijalni tro{oci za funkcioniraweto na Narodnata banka na Makedonija.

Sredstvata za rezervi na Narodnata banka na Makedonija slu`at za pokrivawe na zagubite od raboteweto na bankata i rizicite od tekovnoto rabotewe na bankata.

^len 79

Ostatokot na realiziranite pozitivni kursni razliki od to~ka 3 na ~len 77 od ovoj zakon, se prenesuva vo rezervite na Narodnata banka na Makedonija na posebna smetka i mo`e da se koristi samo za pokritie na nepokrienite realizirani negativni kursni razliki.

Rashodite od to~ka 5 na ~len 78 od ovoj zakon se izvr{uvaat vo visina na ostvarenite prihodi od to~ka 6 na ~len 77 od ovoj zakon.

^len 80

Tro{ocite na Narodnata banka na Makedonija {to nastanuvaat vo vr{eweto raboti za smetka na Republikata se pokrivaat od Buxetot na Republikata.

^len 81

Finansiskiot plan i godn{nata smetka na Narodnata banka na Makedonija gi donssuva Sovetot na Narodnata banka na Makedonija, a gi potvrduva Sobranieto na Republika Makedonija.

Sovetot na Narodnata banka na Makedonija e dol`en do 28 fevruari sekoja godina da ja donese god{inata smetka za prethodnata godina i finanscskpot plan za tekovnata godina.

Do donesuvaweto na finansiskiot plan na Narodnata banka na Makedonija. Sovetot na Narodnata banki na Makedoncja donesuva odluka za privremeno finansirawe na Narodnata banka na Makedonija.

^len 82

Vi{okot na prihodite nad rashodite na Narodnata banka na Makedonija po primenata na odredbite od stav 2 na ~len 78 od ovoj zakon, pretstavuva prihod na Buxetot na Republikata ako so zakon ne e poinaku opredeleno.

Vi{okot na rashodite nad prihodite na Narodnata banka na Makedonija se pokriva od rezervite na Narodnata banka na Makedonija, a ako sredstvata ne se dovolni, vi{okot na rashodite se pokriva od sredstvata na Buxetot na Republikata.

^len 83

Sredstvata za osnovni sredstva se predviduvaat so finansiskiot ili na Narodnata banka na Makedonija, a se utvrduvaat so godi{nata smetka na Narodnata banka na Makedonija.

^len 84

Sredstvata za rezervite se izdvojuvaat od prihodite vo iznosot {to }e go opredeli Sovetot na Narodnata banka na Makedonija so odluka ili pri utvrduvaweto na rashodite od to~ka 2 stav 2 na ~len 78 od ovoj zakon. Odluka za upotrebata na sredstvata na rezervite donesuva Sovetot na Narodnata banka na Makedonija.

VI. KAZNENI ODREDBI

^len 85

So pari~na kazna od 150 do 250 plati }e se kazni za stopanski prestap bankata ili {tedilnicata:

1) ako pri davaweto avali, izdavaweto garancii i izdavaweto na sopstveni hartii od vrednost ne se pridr`uva kon propi{anite ramki (to~ka 6 stav 3 od ~len 19);

2) ako likvidnite sredstva ne gi odr`uva vo opredelen obem ili struktura {to }e gi propi{e Narodnata banka na Makedonija (~len 20);

3) ako ne se pridr`uva kon merkite {to gi donesuva Narodnata banka na Makedonija vo soglasnost so ovoj zakon (~lenovite 9, 19 i 29);

4) ako po barawe na Narodnata banka na Makedonija ne obezbedat vo opredeleniot rok izve{taj za ekonomsko-finansiskata revizija na svojata godi{ka smetka i na svoeto rabotewe (~len 57);

5) za spre~uvawe na supervizorska i inspekciska kontrola na ovlasteni rabotnici od Narodnata banka na Makedonija (~len 47);

6) za uni{tuvawe na dokumentacija so cel za onevozmo`uvawe supervizorska i inspekciska kontrola na Narodnata banka na Makedonija (~len 47) i

7) za davawe nevistiniti podatoci do Narodnata banka na Makedonija (~lenovi 48 i 49).

Za dejstvata od stav 1 na ovoj ~len }e se kazni za stopanski prestap i odgovornoto lice vo bankata ili vo {tedilnicata so pari~na kazna od osum do deset plati.

^len 86

So pari~na kazna od osum do deset plati }e se kazni za stopanski prestap odgovornoto lice vo Narodnata banka na Makedonija:

1) ako preku banka, odnosno {tedilnica kupi prenoslivi kratkoro~ni hartii od vrednost ili ako na bankata ili na {tedilnicata i odobri kredit iako, vrz osnova na podatocite so koi raspolaga, proizleguva deka ne se ispolneti mnnimalnite op{ti uslovi za kreditnata sposobnost predvideni so ovoj zakon (stavovite 1 i 2 na ~len 23) i

2) ako ne se vr{i kontrola ili ne prezema merki od svojata nadle`nost (stav 2 na ~lenovite 47, 50 i 56).

VII. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

Vrz osnova na ~len 82 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bankite i {tedilnicite („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 17/ 96), Zakonodavno-pravnata komisija na Sobranieto na Republika Makedokija, na sednicata odr`ana na 14 maj 1996 godina, go utvrdi pre~isteniot tekst na Zakonot za bankite i {tedilnicite.

Pre~isteniot tekst na Zakonot za bakkite i {tedilnicite gi opfa}a Zakonot za bankite i {tedilnicite („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 31/93) i Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za bankite i {tedilnicite („Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 78/93) vo koi e ozna~eno vremeto na nivnoto vleguvawe vo sila.